Finansijske inovacije

Report
Finansijske inovacije
Finansijske inovacije - uvod
 snažno jačanje djelovanja tržišnog
mehanizma u finansijskom sektoru
ekonomije.
 porast opticaja transakcionog novca i
porast nestabilnosti odnosa između
nominalnog dohotka i novčanih agregata
 preispitivanje monetarne politike
Faktori finansijskih inovacija
Procesi finansijskih inovacija prošli su kroz
dvije faze:
 Prva faza ( 50-ih i 60-ih godina) –
osnivanje relativno jakih novčanih tržišta
 Druga faza ( 70-ih godina)
razvoj međunarodnih privatnih banaka
Faktori finansijskih inovacija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Glavni faktori koji su doveli do stvaranja druge
faze finansijskih inovacija:
Jak porast inflacije u sedamdesetim godinama;
Visoke i varijabilne kamatne stope;
Povećanje nestabilnosti nominalnih i realnih
kurseva;
Deregulacija domaćih finansijskih sistema;
Povećana finansijska osjetljivost transaktora;
Rastuća konkurencija na međunarodnom i
finansijskom tržištu i
Brz razvoj telekomunikacijonih sistema i
kompjuterske tehnologije.
Oblici finansijskih inovacija
a) Prvi tip finansijskih inovacija su finansijski
instrumenti kojima se djeluje na povećanje
likvidnosti nebankarskog sektora:
 DEPOZITNI CERTIFIKATI (certificates of deposits,
CDs) predstavljaju vrijedonosne papire koje emituju
komercijane banke u cilju povećavanja njihovog
kreditnog potencijala.
 NOW računi (negotiable order of withdrawal) su
takođe novi oblik depozitnih račina koji predstavljaju
kombinaciju čekovnog računa i štednog računa.
Oblici finansijskih inovacija
 ARANŽMANI O REKUPOVINI OBVEZNICA
(repurchase agreements) sastoje su u tome
da banke najpre prodaju a zatim ponovo
kupuju neke vrijednosne papire.
 SVIP DEPOZITI (cash sweep accounts)
predstavljaju aranžmane imeđu transaktora i
banke po kojima transaktor određuje
predeterminisani max i min limit za svoj
čekovni račun (transakcioni depozit).
Oblici finansijskih inovacija
 ZAJEDNIČKA SREDSTVA NOVČANOG TRŽIŠTA-(money
market mutual funds, MMMFs) predstavljaju novi
instrument novčanog tržišta koji se formira na bazi malih
novčanih sredstava pojedinaca kod banaka s tim što se ova
sredstva plasiraju u vrijednosne papire koji su likvidni i
kamatonosni.
 OVERDRAFT RAČUNI I KREDITNE KARTICE- Overdraft
računi su u stvari transakcioni(čekovni) računi koji mogu da
budu prekoračeni s tim da je limitiran iznos prekoračenja i
da se na taj iznos plaća kamata po kaznenoj stopi.
Kreditine kartice - građani mogu da kupuju robu i usluge u
zemlji i inostranstvu bez gotovine s tim da plaćaju kasnije.
Oblici finansijskih inovacija
b) Drugi tip finansijskih inovacija (finansijski
-
-
instrumenti i aražmani za transfer rizika)
problem rizika se ne može eliminisati, ali
se ipak može izvršiti određena ugovorna
prealokacija rizika.
rast tražnje za finansijskim inovacijama
koje vrše transfer rizika.
Oblici finansijskih inovacija
 Transakcije putem kojih se vrši prealokacija rizika
koji proističu iz promjena kamatnih stopa i
deviznih kurseva:
1. Svopowi (swaps)
2. Opcije (options)
3. Fjučersi (futures)
4. Terminske transakcije (forwards)
-
Između ovih osnovnih tipova postoje mogućnosti
stvaranja hibrida Hedžing ( hedging)
Oblici finansijskih inovacija
 stvaranje jednog investicionog aranžmana
između korporacija i banaka (NIF)
- Zaključuje se na srednji rok
- Banke daju garanciju za otkup
- Kamatna stopa za kratkoročne papire je
vezana za tekuća kretanja tržišne
kamatne stope.
Monetarni efekti finansijskih inovacija
1. Naglašavanje uloge deviznih kurseva i
kamatnih stopa kao transmisionih
mehanizama monetarne politike
2. Fin inovacije povećavaju nestabilnost
odnosa monetarnih varijabli i ekonomske
aktivnosti
3. Trend povećanog korišćenja varijabilnih
(fleksibilnih) kamatnih stopa, čime se bitno
erodira transmisioni mehanizam monetarne
politike preko kamatnih stopa
4. Relativno jačanje tržišta vrijednosnih papira, trend
relativnog jačanja učešća vrij. papira (securitization)
znači zapravo jačanje direktnih kreditnih odnosa
između krajnjih debitora i krajnjih kreditora
5. Fin inovacije djeluju u tom pravcu da i komercijalne
banke i štedionice ulaze u tržišta vrijednosnih
papira preko plasmana djela kreditnog potencijala
u instrumente novčanog tržišta kao i putem
emitovanja depozitnih certifikata
6. Stvaranje finansijskih supermarketa
7. Globalizacija finansijskog tržišta
Elektronski novac
 Radi se o specifičnim inovacijama koje se
odnose na tehnologiju platnog prometa

Elektronski novac
 danas sve više zamjenjuje korištenje gotovine i čekova.
 poslovnim subjektima omogućava da bez odlaska u
banku ili neko drugo mjesto obavi plaćanje, putem svog
računala i terminala
 ovaj novac moguće je koristiti i putem bankomata, koji
omogućuju podizanje gotovine, prebacivanje sredstava
na drugi račun, kao i plaćanje različitih računa.
14
 Prednosti:
 Široka prihvaćenost - ovaj način vršenja kupovine ili prodaje postaje sve
više prihvaćen u svijetu, jer daje prednosti i za jednu i za drugu stranu
 Neograničeno trajanje - e-novac nema rok trajanja.
 Djeljivost - iznos se može podijeliti na manje iznose
 Offline mogućnost - podrazumijeva da se transakcija može obaviti i bez
prisutnosti banke ili drugog posrednika, kao ni to da moraju biti priključeni
na globalnu mrežu
 Prenosivost - upotreba novca neovisna je od fizičke lokacije, jer se prenosi
kroz računalne mreže
 Dvosmjernosti - novac se prenosi na druge račune i njihovi korisnici mogu
slobodno koristiti novac, bez obzira da li se radi o registriranim trgovcima
15
Nedostaci e-novca:
 Uvođenje tehničke podrške je skupo
(telekomunikacijska, računarska i mreža čitača)
 Postavlja se pitanje sigurnosti i privatnosti - obavljanje
transakcija treba biti sigurno i zaštićeno; neovlašteni
pristup bazi podataka je dosta čest slučaj (fraud)
 Anonimnost - podrazumijeva privatnost prilikom
obavljanja transakcija; pristupačni su osobni podaci o
kupovnim navikama potrošača (vid narušavanja
privatnosti)
16
 Plastične kartice mogu biti:
 Bankarske - izdaju ih banke:
-Kreditne
-Debitne kartice
-Prema najnovijoj tehnologiji i unaprijeđenoj sigurnosti
izdvajaju se čip kartice
 Specijalizovane - izdaju ih kompanije za plaćanje
njihove robe i usluga (najčešće uz pogodnosti
plaćanja)
Univerzalne - izdaju ih organizacije specijalizovane za
kreditiranje prodaje (MasterCard, Visa, Diners, itd..)
17
Elektronski novac
 Dejstva elektronskog novca na smanjivanje
tražnje:
1. Po jednom osnovu tražnja novca se
smanjuje iz razloga uvođenja nove i brže
tehnologije plaćanja.
2. Drugi osnov proističe iz limitiranih i
predeterminisanih kreditnih linija za
građane.

similar documents