Rozdělení těžeb

Report
Těžební úprava
Zákon 289/1995 Sb.
Modul 8 - HÚL 4
Historický vývoj těžební úpravy
1. Soustava lánová, (Nejstarší soustavy se snažily rozdělit
les na tolik stejných pasek, kolik je let obmýtí) – J. Cotta
1804,
2. staťová soustava, (vznik stejnověkých kmenovin) – G. L.
Hartig, F. Oppel,
3. vzorcové metody – (vztah mezi skutečnou, normální
zásobou a přírůstem) např. rakouská kamerální taxa
1811,
4. soustava věkových tříd, (založena na ploše a obmýtí) – cíl
dosáhnout normalitu ploch a uspořádání věkových tříd,
např. saská soustava,
5. soustava porostního hospodářství, (HÚL přizpůsobena
potřebám každého porostu) – B. Judeich.
5.3.2013 19:11
Ing. Jiří Podhorný, pracovní verze
2
Rozdělení těžeb:
Těžba:
1. Úmyslná
plánovaná LHP nebo osnovou. Dělí se na
předmýtní a mýtní.
Hranicí mezi nimi je počátek obnovy
stanovený podle doby obmýtní a obnovní.
5.3.2013 19:11
Ing. Jiří Podhorný, pracovní verze
3
Rozdělení těžeb:
2. Nahodilá
 těžba prováděná za účelem zpracování stromů suchých,
vyvrácených, nemocných nebo poškozených. Může být
mýtní i předmýtní.
Do mýtní nahodilé těžby jsou řazeny:
 všechny nahodilé těžby, při kterých vznikne
zalesňovací povinnost bez ohledu na věk porostu,
 všechny nahodilé těžby, při kterých nevznikne
zalesňovací povinnost v porostech, které k počátku
platnosti plánu (osnovy) překročily věk počátku
obnovy.
5.3.2013 19:11
Ing. Jiří Podhorný, pracovní verze
4
Rozdělení těžeb:
3. Mimořádná
Tato těžba je podmíněná povolením nebo
rozhodnutím orgánu státní správy lesů.
5.3.2013 19:11
Ing. Jiří Podhorný, pracovní verze
5
Rozdělení etátů
Etátem se obecně rozumí množství užitků z lesa,
které mohou být v daném časovém úseku trvale
těženy.
Podle časového období se etát dělí na:
• etát decenální, který je stanoven na celé
hospodářské období, zpravidla na 10 roků,
• etát roční, který podílem decenálního etátu,
• etát bilancovaný, který je podílem nevytěžené
části decenálního etátu a počtu let zbývajících do
konce decenia.
5.3.2013 19:11
Ing. Jiří Podhorný, pracovní verze
6
Těžba dříví (§ 33, zákon 289/1995 Sb.)
Vlastník je povinen oznámit OSSL provádění
nahodilé těžby v případě, že by těžbou vznikla
souvislá holina větší než 0,2 ha.
Oznámení musí být alespoň 14 dnů předem.
Tato lhůta neplatí při provádění opatření podle
§ 32 odst. 1 písm. a) a odst. 2.
Těžba nahodilá se započítává do celkové výše
těžeb.
5.3.2013 19:11
Ing. Jiří Podhorný, pracovní verze
7
Těžba dříví
Těžbu v lesích, ve kterých vlastník lesa
hospodaří bez schváleného plánu nebo bez
převzaté osnovy, lze provést jen se souhlasem
OLH (do výše 3m3/ha/rok).
Pokud chce vlastník lesa těžit více, musí
písemně vyrozumět OSSL a doložit vyjádření
OLH.
Těžbu může provést, neobdrží-li do 30 dnů
zamítavé stanovisko OSSL.
5.3.2013 19:11
Ing. Jiří Podhorný, pracovní verze
8
Těžba dříví
Provádět těžbu mýtní úmyslnou v lesních
porostech mladších než 80 let je zakázáno.
V odůvodněných případech může OSSL povolit
výjimku z tohoto zákazu.
5.3.2013 19:11
Ing. Jiří Podhorný, pracovní verze
9
Použitá literatura a odkazy
Štipl, Přemek. Hospodářská úprava lesa: učebnice pro 4.ročník středních
lesnických škol. 1.vyd. Hranice na Moravě: SLŠ, 1997,
ftp://ftp.uhul.cz/Public/NIL/PUBLIKACE_NIL/NIL%20CR%2020012004%20cela%20kniha_NFI%20CZ%202001-2004%20complete%20book/
[14.6. 2012]
5.3.2013 19:11
Ing. Jiří Podhorný, pracovní verze
10

similar documents