Bez tytu*u slajdu

Report
„Obszary funkcjonalne – nowe podejście
do zarządzania przestrzenią i rozwojem”
Waldemar Pruss
Związek Miast Polskich
1
PROJEKTY ZŁOŻONE (85) I DOFINANSOWANE (15) W
PROGRAMIE REGIONALNYM
Złożone wnioski
Przyznane
dofinansowanie
2
NOWE PODEJŚCIE DO ROZWOJU TERYTORIALNEGO
Odejście od polityki wyrównywania – na rzecz polityki efektywności
„To nie polityka wyrównywania szans.
To polityka rozwoju”
(wypowiedź wiceministra rozwoju regionalnego)
3
WYMIAR TERYTORIALNY
Nowe regulacje europejskiej polityki spójności i polskiej polityki rozwoju
wprowadzają nacisk na terytorialny wymiar polityk publicznych.
Przejście w zarządzaniu rozwojem - od podejścia sektorowego
i tradycyjnej redystrybucji pieniędzy do zintegrowanego terytorialnie ma polegać na integrowaniu działań różnych podmiotów publicznych i
środków na rozwój w ich dyspozycji - wobec terytoriów określonych
nie administracyjnie, a funkcjonalnie (charakteryzujących się
podobnymi cechami społeczno-gospodarczo-przestrzennymi).
Punktem odniesienia dla interwencji polityk publicznych będą
OBSZARY FUNKCJONALNE.
4
POLSKA POLITYKA ROZWOJU
OBSZAR FUNKCJONALNY
(Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030)
Zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych
terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami i
przewidywanymi, jednolitymi celami rozwoju
(nie jest to więc przypadkowy obszar, dowolnie określony).
W tym kontekście narzędzie planistyczne, jakim są obszary
funkcjonalne, powinno być wykorzystywane do planowania rozwoju
przestrzennego i społeczno-gospodarczego.
5
„OPTYMALNY” OBSZAR FUNKCJONALNY
OBSZAR FUNKCJONALNY POWINIEN BYĆ:
- Spójny pod względem funkcjonowania
- Efektywny pod względem zarządzania
Generujący:
 wysoką efektywność transportowo-osadniczą
 wysoką jakość życia
 optymalną obsługę infrastrukturalną (przede wszystkim
usługi publiczne)
6
7
Miejskie obszary funkcjonalne w
województwie wielkopolskim
OFAL:
położony jest w południowo-zachodniej
Wielkopolsce. Głównym ośrodkiem
administracyjnym i gospodarczym jest
miasto Leszno.
Obszar ten swym obszarem obejmuje 106
tys. ha, a zamieszkuje go około 131 tys.
mieszkańców.
Obszar Funkcjonalny Leszna i jego
otoczenia przedstawiony na mapie jest
jednym z 7 miejskich obszarów
funkcjonalnych zidentyfikowanych w
Wielkopolsce i jednym z dwóch (obok
Aglomeracji Poznańskiej), w którym
zachodzące procesy demograficzne mają
pozytywne aspekty rozwojowe.
8
MIEJSKIE OBSZARY FUNKCJONALNE
Typologia miejskich obszarów funkcjonalnych ze względu na
funkcje ośrodków miejskich w systemie osadniczym kraju:
Miejskie
obszary
funkcjonalne
Ośrodków
wojewódzkich, w tym
metropolitalnych
Ośrodków
regionalnych
Ośrodków
subregionalnych
(LESZNO)
Ośrodków
lokalnych
AGLOMERACJA LESZCZYŃSKA
Aglomeracja Leszczyńska –
jest skupiskiem sąsiadujących ze sobą miast i wsi,
które stanowią wspólny organizm, poprzez zintegrowanie lub
uzupełnienie się rozmaitych form infrastruktury
tych miejscowości oraz wzajemne wykorzystywanie
potencjałów, którymi te miejscowości dysponują
10
POWIĄZANIA I WSPÓŁZALEŻNOŚCI NA OF
POWIĄZANIA I WSPÓŁZALEŻNOŚCI terenów miejskich z
najbliższym otoczeniem

Zamieszkanie

Dojazdy do pracy

Dojazdy do instytucji publicznych

Oświata

Handel

Niektóre usługi komunalne

Transport publiczny

Rekreacja

Kultura

Środowisko

Inne
11
DEMOGRAFIA – SZANSE I ZAGROŻENIA OFAL
GUS: Prognoza liczby ludności
dla powiatu leszczyńskiego i miasta Leszna do roku 2035
12
DEMOGRAFIA – SZANSE I ZAGROŻENIA OFAL
Łącznie w ciągu 20 lat:
wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym o 62%
spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym o 20%
13
PROBLEMY ROZWOJOWE OFAL
•
Utrzymanie potencjału demograficznego
•
Zdolność utrzymania samowystarczalności
ekonomicznej obszaru
•
Zapewnienie dostępności podstawowych usług
na terenie obszaru
14
OBSZARY FUNKCJONALNE A NOWA
PERSPEKTYWA FUNDUSZY UE
PODSTAWOWE ZASADY PROGRAMOWANIA
DOKUMENTÓW NA LATA 2014-2020
W latach 2014-2020 środki UE muszą być przeznaczane na cele związane z
rozwojem kraju, które wpisują się w Strategię Europa 2020 oraz
gwarantują największe efekty mnożnikowe w sferze społecznej,
gospodarczej, instytucjonalnej, jak również w wymiarze terytorialnym.
POLSKA POLITYKA ROZWOJU + EUROPEJSKA POLITYKA SPÓJNOŚCI =
programy operacyjne
- 6 krajowych programów operacyjnych
- 16 regionalnych programów operacyjnych
15
OBSZARY FUNKCJONALNE A NOWA
PERSPEKTYWA FUNDUSZY UE
11 PRIORYTETÓW – celów tematycznych podzielonych na priorytety inwestycyjne
1.
2.
Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji
Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnokomunikacyjnych
3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i
akwakultury
4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach
5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania
ryzykiem
6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów
7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w
działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych (TEN-T)
8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników
9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie
11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej
16
ZIT – ZINTEGROWANE INWESTYCJE MIEJSKIE
Kierunkowe finansowanie zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego
rozwoju obszarów miejskich:
Co najmniej 5% środków z EFRR przyznanych każdemu państwu
członkowskiemu należy zainwestować w zintegrowane działania na rzecz
zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w postaci zintegrowanych
inwestycji terytorialnych, a zarządzanie nimi i ich wdrażanie należy powierzyć
miastom.
Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej, ZIT są nowym instrumentem rozwoju
terytorialnego, przyczyniającym się do realizacji zintegrowanej strategii
rozwoju miejskiego lub też innych strategii terytorialnych, pod warunkiem, że
wymaga to wykorzystania wsparcia z polityki spójności pochodzącego z więcej
niż 1 osi priorytetowej, 1 lub więcej programów operacyjnych
17
WIELKOPOLSKI RPO 2014+
W ramach Programu planowana jest realizacja zintegrowanych projektów w
formule ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Będą to przedsięwzięcia
wspólnie zrealizowane przez miasta i ich obszary funkcjonalne, służące całemu
obszarowi funkcjonalnemu i jego mieszkańcom. Będzie to dotyczyć obszarów
funkcjonalnych Poznania oraz Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim.
Część Priorytetów Inwestycyjnych będzie adresowana do określonych
obszarów, bądź te obszary otrzymają preferencje w ramach poszczególnych
konkursów. Narzędziem realizacji WRPO 2014+ będą Obszary Strategicznej
Interwencji (OSI). Jedną z form wsparcia w ramach OSI będą koperty
finansowe dla ośrodków subregionalnych, czyli Konina, Gniezna, Piły i Leszna
wraz z obszarami powiązanymi z nimi funkcjonalnie. Pieniądze, jakie
przeznaczono dla poszczególnych ośrodków są w przeliczeniu na jednego
mieszkańca równe nakładom na ZIT
18
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Waldemar Pruss
[email protected]
Tel. 691 73 75 73
19

similar documents