Daňové doklady - sss-ou

Report
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188
Název projektu: Moderní škola
Autor: Ing. Petr Benda
Název materiálu: Daňové doklady
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1307
Datum vytvoření: 08. 12. 2013
Vzdělávací oblast: Ekonomika
Ročník: třetí
Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská
škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1307
Anotace
 Žáci získávají nové informace o pojmech, které souvisí s
daňovými doklady (druhy daňových dokladů, náležitosti
daňových dokladů, běžný a zjednodušený daňový doklad,
daňové dobropisy a vrubopisy, splátkový kalendář) a ověřují
si své znalosti.
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1307
Metodické pokyny
 Prezentace je určena jak k výuce nebo samostudiu, tak ke
zkoušení.
 Závěrem prezentace jsou otázky a příklady na výpočet DPH
a vyplnění faktury.
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1307
Daňové doklady
mají zákonem o DPH předepsané náležitosti (z důvodů
snížení možnosti podvodů)
jestliže některá náležitost chybí, finanční úřad to pokládá
za chybu a požaduje ji doplnit
pro různé případy existují různé daňové doklady
daňové doklady lze vystavit v papírové nebo elektronické
podobě
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1307
Charakteristika daňového dokladu
daňovým dokladem je deklarován vznik daňové povinnosti
v určitém čase a výši
daňové povinnosti je signálem pro vystavení
daňového dokladu s následnou povinností odvést daň
finančnímu úřadu
vznik
na druhé straně odběratel (plátce daně), v jehož prospěch
se uskutečňuje zdanitelné plnění, může uplatnit nárok na
odpočet daně pouze na základě daňového dokladu.
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1307
Druhy daňových dokladů
Plátce DPH má povinnost vystavit daňový doklad nejpozději
do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo do
15 dnů ode dne přijetí platby (zálohy), pokud k přijetí platby
došlo před uskutečněním zdanitelného plnění a plátci vznikla k
datu přijetí platby povinnost přiznat daň na výstupu.
- běžný daňový doklad – je použitelný pro všechny obchody,
musí splňovat náležitosti, které předepisuje § 28 zákona o
DPH
- zjednodušený daňový doklad – nemusí obsahovat některé
náležitosti jako běžný daňový doklad, lze ho použít v
případě, že se jedná o částku do 10.000 Kč včetně daně,
která je hrazena hotově (viz. § 30 zákona o DPH)
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1307
Běžný daňový doklad
Náležitosti:
 přesné označení kupujícího i prodávajícího (včetně DIČ)
 evidenční číslo dokladu
 datum vystavení dokladu
 datum uskutečnění zdanitelného plnění, splatnosti
 jednotková cena bez daně
 rozsah a předmět zdanitelného plnění (označení zboží)
 základ daně
 sazbu daně
 výši daně
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1307
Zjednodušený daňový doklad
Lze ho vystavit jako zjednodušený daňový doklad, pokud celková
částka za plnění na daňovém dokladu není vyšší než 10 000 Kč
včetně DPH při nákupu za hotové nebo prostřednictvím karty.
Zjednodušený daňový doklad nemusí oproti běžnému obsahovat:
 označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje
 daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění
uskutečňuje
 jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v
jednotkové ceně
 základ daně
 výši daně
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1307
Ostatní daňové doklady
Splátkový kalendář je daňovým dokladem pokud:
a) obsahuje náležitosti daňového dokladu
b) tvoří součást nájemní smlouvy nebo smlouvy o nájmu
podniku nebo je na něj v těchto smlouvách výslovně
odkazováno
Souhrnný daňový doklad:
- může jej vystavit plátce, který uskutečňuje více
samostatných zdanitelných plnění pro jednu osobu
- údaje společné pro všechna samostatná plnění mohou být
na souhrnném daňovém dokladu uvedeny pouze jednou
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1307
Daňový dobropis a vrubopis
 daňový dobropis a vrubopis se vystavuje při dodatečném
snížení či zvýšení ceny (např. z důvodu zrušení či vrácení
zdanitelného plnění)
 daňový dobropis a vrubopis obsahují stejné údaje jako běžný
daňový doklad, ale místo ceny bez daně se uvádí rozdíl mezi
původní a novou cenou
Mohou nastat tyto situace:
• rozdíl mezi původní a sníženou cenou = dobropis
• rozdíl mezi původní a zvýšenou cenou = vrubopis
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1307
Daňový dobropis a vrubopis
tento rozdíl se považuje za samostatné zdanitelné plnění,
které podléhá dani ve zdaňovacím období, kdy byla
provedena oprava základu daně
na
základě daňového dobropisu (vrubopisu) potom
kupující uplatní zvýšení či snížení odpočtu daně
na daňovém dobropisu (vrubopisu) se musí uvádět i číslo
původního daňového dokladu
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1307
Způsob výpočtu daně
Výpočet DPH lze provádět dvojím způsobem v závislosti na
tom, zda základem daně je cena bez daně nebo cena
včetně daně z přidané hodnoty
a) základem daně je cena bez DPH (tzv. výpočet zdola)
- daň se vypočte vynásobením základu daně příslušnou
procentní sazbou
b) základem daně je cena včetně DPH (tzv. výpočet
shora)
- daň se vypočítá jako součin celkové částky s daní a
koeficientu
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1307
Způsob výpočtu daně
používá
se např. u tržeb v maloobchodě nebo u
zjednodušeného daňového dokladu, kdy je známa pouze
cena s daní
koeficient se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je
příslušná výše sazby daně a ve jmenovateli součet čísla
100 a příslušné výše sazby
vypočtený koeficient se zaokrouhluje na čtyři desetinná
místa
sazba daně
sazba daně + 100
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1307
Otázky
1. Může být splátkový kalendář daňovým dokladem?
ANO – například u finančního leasingu, u nájemních smluv
2. Kdy je možno použít zjednodušený daňový doklad?
při nákupu za hotové a to maximálně do 10 tisíc Kč včetně daně
3. Za jak dlouho musí plátce DPH vystavit daňový doklad?
bezodkladně, nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitel. plnění
4. Co nepatří mezi náležitosti daňových dokladů – DIČ, razítko,
sazba daně, adresa, podpis?
razítko
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1307
Příklad
1) Vypočítejte koeficienty pro základní a sníženou sazbu DPH
Základní sazba DPH – 21%
21 / (21+100) = 0,1736
Snížená sazba DPH – 15%
15 / (15+100) = 0,1304
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1307
Příklad
2) Výrobce campingové vybavení prodává stan za 12.500 Kč
bez DPH. Vypočítejte daň?
Daň – 12500 x 21 / 100 = 2625 Kč
2) V obchodě jsme obdrželi účtenku za nákup laserové tiskárny
na 6.500 Kč vč. DPH. Vypočítejte daň?
Daň – 6500 x 0,1736 = 1128,40 Kč
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1307
Zdroje
KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. Ekonomika pro obchodní akademie a
ostatní střední školy. 5., upr. vyd. Praha: Eduko, 2012, 236 s. ISBN 97880-87204-61-0.
ŠTOHL, Pavel. Maturitní okruhy z účetnictví 2013. 6., upr. vyd. Znojmo:
Pavel Štohl, 2013, 242 s. ISBN 978-80-87237-56-4.
ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012: pro střední školy a pro
veřejnost. 13., uprav. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2012, 152 s. ISBN 97880-87237-47-2.
Http://business.center.cz. [online]. [cit. 2013-12-08]. Dostupné z:
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h2d5.as
px
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1307

similar documents