Consumer Rights Awareness Raising Campaign

Report
Unijna kampania na rzecz
zwiększenia świadomości praw
konsumenta
Najważniejsze informacje o kampanii
• Zorganizowana przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej
ds. Sprawiedliwości kampania ma podnieść świadomość praw
konsumenta
• Kraje-adresaci kampanii:
Bułgaria, Cypr, Grecja, Hiszpania, Łotwa, Polska, Portugalia i
Włochy
• Główne grupy docelowe:
– konsumenci (zwłaszcza w wieku 18-25 i 60+)
– przedsiębiorcy handlowi (zwłaszcza mikro- i mali
przedsiębiorcy)
Cele kampanii
• Podniesienie wśród konsumentów oraz mikro- i małych
przedsiębiorców handlowych świadomości obowiązujących w całej
UE przepisów dotyczących kupna i sprzedaży towarów i usług
• Informowanie obu tych grup o ich określonych prawach i
obowiązkach oraz wyjaśnianie skutków tego stanu rzeczy i
sposobów egzekwowania tych praw
• Podniesienie świadomości na temat ustawodawstwa unijnegow
zakresie objętym kampanią (np. dyrektywa w sprawie praw
konsumentów)
• Zachęcanie przedstawicieli grup docelowych do zapoznania się z
sekcją Twoja Europa w portalu EUROPA pod adresem
www.europa.eu/youreurope
Dlaczego teraz?
• Kampania zbiega się w czasie z przyjęciem nowej unijnej
dyrektywy w sprawie praw konsumentów, która do 13
czerwca 2014 r. wejdzie w życie we wszystkich państwach
członkowskich. Główne cele dyrektywy:
– Ujednolicenie ustawodawstwa państw członkowskich, aby wszyscy
konsumenci w UE mieli te same prawa
– Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących m.in. przejrzystości
cen, zwrotów pieniędzy, możliwości odstąpienia od umów sprzedaży
– Przyjęcie wspólnych zasad ułatwiających przedsiębiorcom działalność
handlową w Europie
Ustawodawstwo Unii Europejskiej
• Dyrektywa w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów
konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji (99/44/WE)
– Towary konsumpcyjne muszą być zgodne z umową sprzedaży; sprzedawca jest
odpowiedzialny za wszelki brak zgodności w tym zakresie przez okres dwóch lat
• Dyrektywa w sprawie nieuczciwych warunków w umowach
konsumenckich (93/13/EWG)
– Konsumenci nie są związani nieuczciwymi postanowieniami umów zawartych z
profesjonalnym sprzedawcą
• Dyrektywa dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych (2005/29/WE)
– Konsumenci są chronieni przed reklamą wprowadzającą w błąd oraz agresywnymi
praktykami handlowymi
• Dyrektywa w sprawie praw konsumentów (2011/83/UE)
– Określa m.in. wymogi informacyjne dotyczące umów zawieranych na odległość i
umów innych niż zawierane na odległość, prawo do odstąpienia od umowy oraz
zasady dotyczące dostaw i opłat
Główne przesłanie i pięć najważniejszych praw
konsumenta
• Główne przesłanie: „Unia Europejska wzmacnia pozycję
konsumentów”
• Pięć najważniejszych praw konsumenta:
–
–
–
–
–
Prawo do uczciwej reklamy
Prawo do naprawy albo wymiany wadliwych towarów
Prawo do zawierania umów bez nieuczciwych klauzul
Prawo do zwrotu w ciągu 14 dni towarów zakupionych przez Internet
Prawo do bezpłatnej pomocy ze strony Europejskich Centrów
Konsumenckich w przypadku problemów z zagranicznymi
przedsiębiorcami handlowymi
Główne przesłanie dla przedsiębiorców
handlowych
• Unijne akty prawne precyzują obowiązujące konsumentów i
przedsiębiorców handlowych zasady kupna i sprzedaży
towarów i usług
• Korzyści dla przedsiębiorców
– jasno określone obowiązki
– większe zaufanie konsumentów, zwłaszcza w przypadku zakupów
dokonywanych za granicą lub przez Internet
Cztery najważniejsze prawa przedsiębiorców
handlowych
• Prawo do odmowy zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania
zwrotu lub potwierdzenia odesłania sprzedanego towaru
• Prawo do rekompensaty z tytułu spadku wartości zwróconych
towarów z widocznymi śladami używania
• Prawo przedsiębiorcy handlowego, który uzyskał znak jakości,
do złożenia skargi przeciwko konkurentowi, który korzysta z
tego znaku bez odpowiedniej zgody
• Prawo do zmiany postanowień umowy, o ile konsument
zostanie o tym fakcie wcześniej poinformowany i uzyska
możliwość wypowiedzenia takiej umowy

similar documents