ELEMENTY PRAWA PRACY

Report
ELEMENTY
PRAWA PRACY
RODZAJE UMÓW O PRACĘ

Zgodnie z art. 22 k.p. przez nawiązanie stosunku
pracy pracownik zobowiązuje się do osobistego
wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w
miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę,
a pracodawca do zatrudniania pracownika za
wynagrodzeniem. Pracownik jest dobrowolnie
podporządkowany pracodawcy.
RODZAJE UMÓW O PRACĘ
Należy pamiętać, iż umowa o pracę powinna być
zawarta na piśmie i powinna jasno definiować:

rodzaj pracy,

miejsce wykonywania pracy,

termin rozpoczęcia pracy,

wysokość wynagrodzenia.
RODZAJE UMÓW O PRACĘ
Kodeks pracy w art. 25 rozróżnia kilka rodzajów
umów o pracę. W zależności od czasu trwania
umowy, a także celu na jaki zostaje zawarta są
to:
 umowa na okres próbny,

umowa na czas określony (w tym umowa na
zastępstwo),

umowa na czas wykonywania określonej pracy,

umowa na czas nieokreślony.
RODZAJE UMÓW O PRACĘ
Umowa o pracę na okres próbny:
 Większość pracodawców korzysta z okresu
próbnego w maksymalnym wymiarze czasu 3
miesięcy, chociaż kodeks pracy dopuszcza krótszy
okres.
 Istnieje możliwość rozwiązania tej umowy za
porozumieniem stron lub za wypowiedzeniem.
 Umowa kończy się wraz z upływem okresu na jaki
została zawarta. Jeżeli po jej zakończeniu
pracodawca nie podpisze kolejnej umowy z
pracownikiem, a pracownik nadal będzie
świadczył pracę, domniema się zawarcie umowy
na czas nieokreślony.
RODZAJE UMÓW O PRACĘ
Umowa na czas określony:




Pracodawcy stosują dosyć często ten rodzaj umowy w sytuacji
zatrudniania osób na zastępstwo lub w okresie wzmożonej pracy.
Zdarza się także, iż umowa na czas określony następuje po umowie
na okres próbny.
Umowa o pracę na czas określony jest zawierana na z góry
określony czas;
od początku znany jest termin końcowy umowy, nawet jeśli ma
nastąpić za kilka lat.
Pracodawca może z tym samym pracownikiem zawrzeć tylko dwie
umowy na czas określony pod rząd – trzecia umowa staje się
automatycznie umową na czas nieokreślony.
W przypadku umowy zawartej na czas określony stosunek pracy
wygasa automatycznie po terminie umowy, jeśli nie zostanie ona
przedłużona na następny okres. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy
umowę zawarto z kobietą w ciąży; wówczas umowa automatycznie
zostaje przedłużona do dnia porodu.
RODZAJE UMÓW O PRACĘ
Umowa na czas wykonania określonej pracy:
 Zawierana w celu wykonania konkretnego
zadania (np. realizacja projektu), które powinno
być dokładnie określone przez strony w umowie
 Odpowiednia w sytuacjach, gdy trudno określić
czas realizacji powierzonego zadania.
 Może być zawierana wielokrotnie, bez obowiązku
zamiany jej na umowę bezterminową.
 Rozwiązanie umowy następuje z dniem
ukończenia pracy, dla której wykonania była
zawarta, lub wcześniej - na mocy porozumienia
stron bądź też bez wypowiedzenia.
RODZAJE UMÓW O PRACĘ
Umowa o zastępstwo:
 Umowa o pracę w zastępstwie to rodzaj umowy na czas
określony.
 Jak sama nazwa wskazuje, jest to umowa zawierana z
pracownikiem zastępującym pracownika nieobecnego z
przyczyn usprawiedliwionych (np. z powodu choroby
czy urlopu wychowawczego).
 Zatrudnienie pracownika na umowę na zastępstwo
może być poprzedzone maksymalnie trzymiesięcznym
okresem próbnym.
 Umowa w zastępstwie rozwiązuje się z upływem
terminu, do którego ją zawarto.
 Umowę o zastępstwo można rozwiązać przed upływem
terminu za porozumieniem stron lub za
wypowiedzeniem.
RODZAJE UMÓW O PRACĘ
Umowa na czas nieokreślony:
 Jest to rodzaj umowy dający pracownikowi
największa pewność zatrudnienia, gdyż nie określa
daty końcowej trwania umowy.
 Umowa musi zostać zawarta na piśmie w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach i określać:
 strony umowy,
 rodzaj umowy,
 miejsce wykonywania pracy,
 wysokość wynagrodzenia,
 datę rozpoczęcia pracy,
 datę zawarcia umowy,
 wymiar czasu pracy (np. cały etat, pół etatu).
RODZAJE UMÓW O PRACĘ

Zmiana warunków pracy i płacy jest możliwa
również na mocy porozumienia stron, tj.
pracodawcy i pracownika. Zawarcie takiego
aneksu do umowy wymaga jednak zawsze zgody
pracownika, którego zmiana dotyczy.
RODZAJE UMÓW O PRACĘ
Oprócz umów o pracę uregulowanych w
kodeksie pracy, dosyć powszechne są
umowy uregulowane w kodeksie cywilnym
takie jak umowa o dzieło czy umowa
zlecenie czy uregulowana odrębną ustawą
umowa o pracy tymczasowej.
RODZAJE UMÓW O PRACĘ
Umowa o dzieło:
 Jest to umowa cywilnoprawna określona Kodeksem
Cywilnym art. 627-646.
 Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje
się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do
zapłaty wynagrodzenia.
 Dziełem może być na przykład przetłumaczenie tekstu z
języka obcego, jak i napisanie programu komputerowego.
Krótko mówiąc dziełem będzie każda działalność, w wyniku
której coś powstanie. Za dzieło można także uznać rezultat
niematerialny, polegający np. na nauczeniu określonej
umiejętności.
 Umowa musi określać:
 rodzaj dzieła,
 termin wykonania,
 sposób i wysokość zapłaty.
 Jeżeli umowa będzie niewłaściwie lub nieterminowo
wykonywana, zamawiający może od niej odstąpić.
 Ten rodzaj umowy daje niewątpliwie swobodę pracownikowi
jeśli chodzi o czas i sposób realizacji jej postanowień, gdyż
przede wszystkim liczy się tutaj efekt końcowy.
RODZAJE UMÓW O PRACĘ
Umowa zlecenie:
 Jest to umowa cywilnoprawna uregulowana w kodeksie cywilnym (art.
734-751).
 Strony umowy zlecenia tradycyjnie nazywa się zleceniodawcą (zlecający
wykonanie określonych czynności) i zleceniobiorcą (wykonującym
zlecenie).
 Przedmiotem umowy zlecenia jest wykonanie określonej czynności
prawnej (odpłatnie lub nieodpłatnie). Umowę tę określa się także
umową starannego działania, co oznacza, iż wynagrodzenie z tytułu tej
umowy przysługuje zleceniobiorcy za sam fakt wykonywania pracy, a
nie za osiągnięty rezultat (jak ma to miejsce w przypadku umowy o
dzieło, określanej także umową rezultatu).
 Cechą charakterystyczną umowy zlecenia jest brak elementu
podwładności zleceniobiorcy w stosunku do zleceniodawcy oraz
możliwość zawierania dowolnej ilość takich umów.
 To co może być postrzegane przez część pracowników jako mankament
umowy zlecenia, to fakt, iż nie daje ona pracownikowi prawa do urlopu
ani świadczeń socjalnych.
 Umowa zlecenia tak jak umowa o pracę generuje obowiązek opłacania
składek ZUS, chyba że pracownik ma płacone z innego tytułu (np. jest
studentem i nie ukończył 26 roku życia, jeśli pracownik ma umowę o
pracę czy też prowadzi działalność gospodarczą – ale w innym zakresie
niż przedmiot objęty umową).
 Umowa może zostać w każdej chwili wypowiedziana lub rozwiązana za
porozumieniem stron.
RODZAJE UMÓW O PRACĘ
Umowa o pracę tymczasową:
 Uregulowana przepisami ustawy o zatrudnianiu
pracowników tymczasowych.
 Oferowana jest za pośrednictwem agencji pracy
tymczasowej, z którą pracownik zawiera umowę i
która kieruje go do pracodawcy użytkownika.
 Wszelkie kwestie związane z zatrudnieniem
(wynagrodzenie, sprawy kadrowe, opłacanie składek)
leżą po stronie Agencji.
 Pracodawca użytkownik korzystający z pracowników
tymczasowych ma obowiązek zapewnić im warunki
pracy zgodne z przepisami BHP oraz przestrzegać
zobowiązań wynikających z umowy zawartej z
agencją, a także traktować ich tak jak innych
pracowników swojej firmy. Ponadto pracodawca
powinien informować pracowników tymczasowych o
wolnych stanowiskach pracy, na które poszukuje
pracowników.
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ
Umowa o prace rozwiązuje się (art. 30 k.p.):
 na mocy porozumienia stron,
 przez oświadczenie jednej ze stron z
zachowaniem okresu wypowiedzenia
(rozwiązanie umowy o prace za
wypowiedzeniem),
 przez oświadczenie jednej ze stron bez
zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie
umowy o prace bez wypowiedzenia),
 z upływem czasu, na który była zawarta,
 z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania
była zawarta.
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ
Rozwiązanie umowy o prace za
wypowiedzeniem:
Przy zawieraniu umowy o prace na czas określony,
dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć
dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej
umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
Przy zawieraniu umowy o prace na czas wykonania
określonej pracy okres wypowiedzenia umowy
wynosi 3 dni robocze.
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ
Okres wypowiedzenia umowy o prace
zawartej na okres próbny wynosi:



3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza
2 tygodni,
1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2
tygodnie,
2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ
Okres wypowiedzenia umowy o prace zawartej
na czas nie określony jest uzależniony od
okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i
wynosi:
2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej
niż 6 miesięcy,
 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co
najmniej 6 miesięcy,
 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co
najmniej 3 lata.

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ
Przysługujący
pracownikowi
okres
wypowiedzenia
3 dni robocze
Rodzaj umowy o
pracę
Na zastępstwo
3 dni robocze
1 tydzień
Na okres próbny
3 miesiące
Ponad 2 tygodnie
3 miesiące
Na czas określony
2 tygodnie
1 miesiąc
Do powrotu
zastępowanego
pracownika
Maksymalnie 2
tygodnie
2 tygodnie
2 tygodnie
Okres
zatrudnienia
Ponad 6 miesięcy
Mniej niż 6 miesięcy
Na czas nieokreślony
Minimum 6 miesięcy
Minimum 3 lata
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ





Pracodawca może rozwiązać umowę o prace bez
wypowiedzenia z winy pracownika w razie:
ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych
obowiązków pracowniczych,
popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o prace
przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na
zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub
zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do
wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
 dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u
danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
 dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu
wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia
rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik
był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy
lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana
wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;
w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z
innych przyczyn, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ
Rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę
bez wypowiedzenia może nastąpić:
 Jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie
stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy
na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie
go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do
innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego
zdrowia kwalifikacje zawodowe,
 Gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia
podstawowych obowiązków wobec pracownika (np. nie
wypłaca wynagrodzenia). W takim przypadku
pracownikowi przysługuje odszkodowanie w
wysokości: wynagrodzenia za okres wypowiedzenia
lub wynagrodzenia za okres 2 tygodni – jeżeli umowa
o pracę została zawarta na czas określony lub na czas
wykonania określonej pracy.
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ
Jeżeli obowiązuje Cię co najmniej dwutygodniowy
okres wypowiedzenia i to pracodawca
wypowiedział Ci umowę o pracę, masz prawo do
płatnych dni wolnych na poszukiwanie pracy. Ich
wymiar to:


2 dni robocze – przy dwutygodniowym i
jednomiesięcznym wypowiedzeniu albo
3 dni robocze – przy trzymiesięcznym
wypowiedzeniu.
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ



Jeżeli pracownik uzna, że wypowiedzenie przez
pracodawcę umowy o pracę jest niezgodne z
prawem, może wnieść odwołanie do sądu pracy.
Odwołanie do wypowiedzenia umowy o pracę
wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia
doręczenia pisma wypowiadającego umowę o
pracę.
Jeżeli pracodawca rozwiązał umowę o pracę bez
wypowiedzenia z naruszeniem przepisów, możesz
wystąpić do sądu pracy w ciągu 14 dni od
dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu
umowy o pracę bez wypowiedzenia.
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ
Ochrona przed wypowiedzeniem lub
rozwiązaniem umowy o pracę
Zgodnie z przepisami pracodawca nie może
wypowiedzieć umowy o pracę:
-
-
W czasie urlopu pracownika, bez względu na jego
rodzaj,
W czasie innej usprawiedliwionej nieobecności
pracownika w pracy (np. choroby), jeżeli nie upłynął
jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o
prace bez wypowiedzenia
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ
Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać
umowy o pracę:
 W okresie ciąży pracownicy, a także w czasie urlopu
macierzyńskiego. Pod ochroną zostaje również
pracownik – ojciec wychowujący dziecko w okresie
korzystania z części urlopu macierzyńskiego.
 W okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku
o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia
zakończenia tego urlopu,
 W okresie od dnia złożenia przez pracownika
uprawnionego do urlopu macierzyńskiego wniosku o
obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do
nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak
niż przez łączny okres 12 miesięcy.
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ

W okresie ciąży umowa o pracę, która uległaby
rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży,
ulega przedłużeniu do dnia porodu. Dotyczy to
umowy zawartej na czas określony, na czas
wykonania określonej pracy albo na okres próbny
przekraczający jeden miesiąc. Ochrona nie
obejmuje kobiet zatrudnionych na zastępstwo.
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ

Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę
przysługuje również młodocianemu w okresie
przygotowania zawodowego (art. 196 Kodeksu
Pracy).
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ


Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy,
ostatnim dniu trwania umowy. Może je wydać
bezpośrednio pracownikowi albo osobie pisemnie
przez niego upoważnionej. Jeżeli nie jest to możliwe,
powinien je doręczyć za pośrednictwem poczty albo w
inny sposób, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia
ustania stosunku pracy.
Pracownik, który otrzymał świadectwo pracy z
błędnymi informacjami, może w ciągu 7 dni od jego
otrzymania wystąpić do pracodawcy o jego
sprostowanie. W sytuacji, gdy pracodawca odmawia
sprostowania tego świadectwa, pracownik może w
ciągu kolejnych 7 dni wystąpić z takim żądaniem do
sądu pracy.
CZAS PRACY
 Czasem
pracy jest czas, w którym
pracownik pozostaje w dyspozycji
pracodawcy w zakładzie pracy lub w
innym miejscu wyznaczonym do
wykonywania pracy.
CZAS PRACY



Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę
i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie
pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie
rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.
Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami
nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie
48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.
Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu
prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego
odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin
nieprzerwanego odpoczynku dobowego.
CZAS PRACY
Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi
co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy
w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do
czasu pracy.
 Czas pracy:
1) pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy,
na których występują przekroczenia najwyższych
dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników
szkodliwych dla zdrowia,
2) pracownic w ciąży,
3) pracowników opiekujących się dzieckiem do
ukończenia przez nie 4 roku życia, bez ich zgody
- nie może przekraczać 8 godzin. Pracownik zachowuje
prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w
związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru
jego czasu pracy.

CZAS PRACY

Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych nie
może przekroczyć dla poszczególnego pracownika
150 godzin w roku kalendarzowym.
Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz
normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w
wysokości:
1) 100 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach
nadliczbowych przypadających:
a) w nocy,
b) w niedziele i święta niebędące dla pracownika
dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go
rozkładem czasu pracy,

CZAS PRACY
c) w dniu wolnym od pracy udzielonym
pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub
w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem
czasu pracy,
2) 50 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach
nadliczbowych przypadających w każdym innym
dniu
URLOP WYPOCZYNKOWY


Pracownik podejmujący prace po raz pierwszy, w
roku kalendarzowym, w którym podjął prace,
uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego
miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu
przysługującego mu po przepracowaniu roku.
Wymiar urlopu wynosi:
20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej
niż 10 lat,
26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co
najmniej 10 lat.
URLOP WYPOCZYNKOWY
Do okresu pracy, od którego zależy wymiar
urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:
 zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły
zawodowej - przewidziany programem nauczania
czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
 średniej szkoły zawodowej - przewidziany
programem nauczania czas trwania nauki, nie
więcej jednak niż 5 lat,
 średniej szkoły zawodowej dla absolwentów
zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych 5 lat,
 średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
 szkoły policealnej - 6 lat,
 szkoły wyższej - 8 lat.
URLOP WYPOCZYNKOWY


Pracodawca jest obowiązany udzielić
pracownikowi urlopu w tym roku
kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do
niego prawo.
Na wniosek pracownika urlop może być
podzielony na części. W takim jednak przypadku
co najmniej jedna część wypoczynku powinna
trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni
kalendarzowych.
URLOP WYPOCZYNKOWY
Pracownik
nie może zrzec się
prawa do urlopu.
URLOP NA ŻĄDANIE

Urlop na żądanie to część urlopu wypoczynkowego,
której pracodawca ma obowiązek udzielić na żądanie
pracownika i w terminie przez niego wskazanym –
pracownik zgłasza wówczas żądanie jego udzielenia
najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Wymiar tego
urlopu to maksymalnie 4 dni w każdym roku
kalendarzowym. Urlop na żądanie możesz
wykorzystać w częściach albo w całości.
URLOP BEZPŁATNY

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca
może, choć nie musi, udzielić mu urlopu
bezpłatnego. Jego wymiar zależy od uzgodnień
między pracownikiem a pracodawcą.
URLOP MACIERZYŃSKI
Pracownicy przysługuje urlop macierzyński
w wymiarze:
20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka
przy jednym porodzie,
 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci
przy jednym porodzie,
 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy
jednym porodzie,
 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci
przy jednym porodzie,
 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga
i więcej dzieci przy jednym porodzie.

URLOP MACIERZYŃSKI

Co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego
mogą przypadać przed przewidywaną datą
porodu.
Pracownica, która po porodzie wykorzystała co
najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma
prawo zrezygnować z pozostałej części urlopu.
W takim przypadku niewykorzystanej części
urlopu macierzyńskiego udziela się na pisemny
wniosek pracownikowi – ojcu wychowującemu
dziecko.
 Za czas urlopu macierzyńskiego przysługuje
zasiłek macierzyński.

URLOP MACIERZYŃSKI
Pracownica ma prawo do dodatkowego urlopu
macierzyńskiego w wymiarze:
 do 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego
dziecka przy jednym porodzie,
 do 8 tygodni w przypadku urodzenia dwojga
i więcej dzieci przy jednym porodzie.
Dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się
na pisemny wniosek pracownicy, składany
co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu.
Pracodawca zobowiązany jest uwzględnić wniosek
pracownicy.
URLOP WYCHOWAWCZY



Pracownik, który posiada staż pracy co najmniej
6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego
w wymiarze do 3 lat, w celu sprawowania
osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak
niż do ukończenia przez nie 4 roku życia.
Jest to urlop bezpłatny, gwarantujący
pracownikowi powrót do pracy na stanowisko,
jakie zajmował przed urlopem, z tym samym
wynagrodzeniem lub na stanowisko równorzędne
odpowiadające jego kwalifikacjom zawodowym.
Pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu
wychowawczego we wskazanym przez Ciebie
terminie.
ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH
PRACOWNIKÓW


Młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie
przekroczyła 18 lat.
Prawo zakazuje zatrudniania osób, które nie mają
ukończonych 16 lat, oprócz przypadków określonych
przepisami. Wyjątek dotyczy m.in. Działalności
artystycznej – np. aktorów dziecięcych, którzy mogą być
zatrudnieni pod warunkiem zgody rodziców i inspektora
pracy.
ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH
PRACOWNIKÓW


Pracownik młodociany musi mieć ukończone 16
lat, a ponadto musi ukończyć co najmniej
gimnazjum oraz przedstawić świadectwo
lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju
nie zagraża jego zdrowiu.
Młodocianych można zatrudnić w celu
przygotowania zawodowego lub przy pracach
lekkich.
ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH
PRACOWNIKÓW


Czas pracy pracownika młodocianego
zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a w
przypadku młodocianego w wieku do 16 lat – 6
godzin.
Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego
jest dłuższy niż 4,5 godziny, pracodawca ma
obowiązek wprowadzić przerwę w pracy trwającą
nieprzerwanie 30 minut.

similar documents