Elektrostatika

Report
Dva druhy - kladný
- záporný
- Elektroskop - princip odpuzování částic
- Elektrometr = elektroskop opatřený stupnicí
- Rozlišujeme - vodiče
- izolanty
- Jednotka C - coulomb
- Elementární náboj = 1,602 x 10-19 C
-
 Celkový
elektrický náboj se však vzájemným
zelektrováním v izolované soustavě těles
nemění – platí zákon zachování elektrického
náboje
 Měřič náboje
-
-
Velikost elektrických sil, kterými na sebe
působí dva bodové náboje, je přímo
úměrná absolutní hodnotě součinu jejich
velikostí a nepřímo úměrná druhé
mocnině jejich vzdáleností
Náboje opačného znaménka se přitahují.
Náboje stejného znaménka se odpuzují.
-
Bodové náboje – rozměry zelektrovaných
těles jsou zanedbatelné ve srovnání s jejich
vzdálenostmi
Intenzita elektrického pole je určena jako
podíl elektrické díly, která by v daném místě
působila na bodový náboj, a tohoto náboje.
W = IqI Ed
UAB = WAB/q
Napětí UAB mezi body A, B elektrického pole je
podíl práce vykonané elektrickou silou při
přenesení bodového náboje z bodu A do bodu B
a tohoto náboje.
Potenciální energie – závisí na poloze v el. Poli
Tělesa s nulovou potenciální energií – země,
tělesa uzemněná
Podíl potenciální energie Ep bodového náboje
v určitém místě elektrického pole a toho to
náboje q nazýváme elektrický potenciál φ
v daném bodě pole
Napětí mezi dvěma body elektrického pole je
rovno rozdílu jejich potenciálů
UAB = φA - φB
El. potenciál – skalární veličina
Ekvipotenciální plochy
 Náboj
přivedený na izolované vodivé těleso –
rozkládá se pouze na vnějším povrchu tělesa
 Na kulovém tělesu rozložen rovnoměrně, na
nepravidelném tělesu -> plošná hustota
náboje
 Největší
na hranách a hrotech
 Velikost
 Vztah
intenzity vně koule
mezi velikostí intenzity a plošnou
hustotou náboje ve vakuu
 Elektrostatická
indukce
 Náboje indukované ve vodiči můžeme od
sebe oddělit rozdělením vodiče na dvě části.
 Izolanty (dielektrika) – bez volných elektronů
schopných přemisťovat se
 Atomová polarizace dielektrika
 Orientační polarizace dielektrika
 Indukované náboje jsou vázány na dipóly a
nelze je z dielektrika odvést ani oddělit
rozdělením dielektrika
 Relativní
permitivita dielektrika

Veličina C – vlastnost vodiče, která se nazývá kapacita
vodiče

Jednotka farad (F)
Vodič má kapacitu 1 F, jestliže se nábojem 1 C nabije na
elektrický potenciál 1 V. Kapacita vodiče závisí na jeho
tvaru a velikosti.
Kapacita osamoceného vodiče – malá
Deskový kondenzátor bez dielektrika - nejjednodušší



Náboje na deskách kondenzátoru jsou přímo
úměrné napětí mezi deskami. Veličina C0 je
kapacita deskového kondenzátoru bez dielektrika
 C = Q/U
 Kondenzátor má kapacitu 1 F, jestliže při napětí
1 V jsou na jeho deskách náboje o absolutní
hodnotě 1 C
 Deskový kondenzátor s dielektrikem má větší
kapacitu, než je kapacita stejného kondenzátoru
bez dielektrika. Relativní permitivita dielektrika
se dá zjistit jako poměr obou kapacit.

 Kondenzátory
– s papírovým dielektrikem, s
plastickou fólií, skleněné, slídové,
keramické, elektrolytické
 Elektrolytické kondenzátory – dvě hliníkové
fólie + vrstva papíru napuštěná elektrolytem.
 Většina kondenzátorů – neměnná kapacita
C = C1 + C 2

similar documents