Prezentacija 3 - Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Report
UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM I
IZRADA LOGIČKOG OKVIRA
AUTONOMNI CENTAR - ACT
Operativni program Razvoj ljudskih potencijala
Instrument predpristupne pomoći (IPA)
JAČANJE REGIONALNIH I LOKALNIH STRUKTURA ZA PODRŠKU RAZVOJU CIVILNOGA
DRUŠTVA
INFO DANI
Varaždin, 19. veljače 2013.
Uspjeh projekta – o čemu ovisi ?
kapaciteti
organizacije
jasno
definirani
korisnici
dobro
planiranje
učinkovito
upravljanje
USPJEH
PROJEKTA
učinkovit
projektni
tim
prigoda za
projekt
stvarni
problem
Projektni ciklus (kako se pripremamo, planiramo, provodimo i evaluiramo projekt)
PROGRAMIRANJE
Analiza situacije na nacionalnoj
razini/prigode i prepreke
Nacionalni program razvoja Ili
strategije razvoja sektora
IDENTIFIKACIJA
EVALUACIJA I REVIZIJA
Vrednovanje izvedbe i
učinkovitosti projekta
IMPLEMENTACIJA
(PROVEDBA PROJEKTA)
Projektni menadžment
Studija izvedivosti
Analiza dionika
Analiza problema i ciljeva
Analiza kapaciteta
TORs (opis posla)
FORMULIRANJE
Izrada logičke matrice i pisanje
projektnog prijedloga
Priprema i planiranje za projekt
FAZA ANALIZE
1. korak: ANALIZA DIONIKA
2. korak: ANALIZA PROBLEMA – formuliranje
problema; određivanje uzroka i posljedica kao i veza
među njima te izrada problemskog stabla
3. korak: ANALIZA CILJEVA – razvijanje ciljeva iz
identificiranih problema; identifikacija grupe ciljeva i
određivanje projektne strategije
NAKON ANALIZE SITUACIJE, PROJEKT BI TREBAO
BITI SPREMAN ZA DETALJNO PLANIRANJE
FAZA PLANIRANJA
4. korak: DEFINIRANJE INTERVENCIJSKE LOGIKE –
definiranje elemenata projekta, testiranje interne logike,
formuliranje mjerljivih ciljeva
5. korak: SPECIFICIRANJE PRETPOSTAVKI I RIZIKA –
identificiranje uvjeta koji su van kontrole menadžmenta
projekta, a koji će utjecati na njegovo provođenje
6. korak: IDENTIFICIRANJE INDIKATORA – određivanje
načina kako će se mjeriti progres/napredovanje projekta
7. korak: PRIPREMA RASPOREDA AKTIVNOSTI –
definiranje trajanja aktivnosti i raspodjela odgovornosti
8. korak: PRIPREMA RASPOREDA TROŠKOVA –
definiranje što je potrebno za provedbu projekta (input),
priprema proračuna
SWOT analiza
Analiza dionika – smjernice za određivanje
dionika

Čija su iskustva i perspektive važni?

Čija je aktivna podrška neophodna za uspjeh
projekta?

Tko ima pravo biti uključen u projekt?

Kome je projekt prijetnja?
Analiza problema

Identificira negativnu postojeću situaciju

Osnovna je metoda, jer se sve ostale metode
zasnivaju na dobivenim rezultatima analize

Korisna za pismeno uobličavanje Opisa problema u
prijedlogu projekta
Korak 1. Metoda problemskog stabla
Izlistati aspekte problema
(kratke izjave o negativnom
stanju)
Grupirati međusobno
povezane/slične izjave.
aspekt
problema
Korak 2. Uspostaviti uzročno posljedičnu vezu
POSLJEDICE
UZROCI
Analiza/problemsko stablo
POSLJEDICE
Socijalna isključenost osoba sa
invaliditetom (OSI)
Veliki broj nezaposlenih osoba sa
invaliditetom
Nekompetentni OSI za traženje posla
na tržištu rada
Nedostatna
znanja i
vještine OSI
za traženje i
prijavljivanje
za posao
Neiformiranost
OSI o
mogućnostima
zapošljavanja
Nedostatak
obiteljske
potpore OSI
Ograničene/male mogućnosti/ mjesta
zapošljavanja OSI
Nepostojanje
mogućnosti
programa
prekvalifikacije
OSI
Neprilagođenost
školovanja OSI
zahtjevima i
potrebama
modernog tržišta
rada
Nedovoljna
informiranost
poslodavaca o
mogućnostima
/poticajima za
zapošljavanja
OSI
UZROCI
Preoblikovanje problemskog stabla u stablo
ciljeva (primjer)
PROBLEM
CILJ
Socijalna
isključenost osoba
sa invaliditetom
Socijalna
uključenost osoba
sa invaliditetom
Analiza/stablo ciljeva
POSLJEDICE
Socijalna uključenost osoba sa
invaliditetom (OSI)
Veći broj zaposlenih osoba sa invaliditetom
Kompetentni OSI za traženje posla na
tržištu rada
Unaprjeđena
znanja i
vještine OSI za
traženje i
prijavljivanje
za posao
Veća
informiranost
OSI o
mogućnostima
zapošljavanja
Veća
obiteljska
potpora
OSI
Povećane mogućnosti/mjesta
zapošljavanja OSI
Veće mogućnosti
programa
prekvalifikacije
OSI
Prilagođenost
školovanja OSI
zahtjevima i
potrebama
modernog
tržišta rada
Veća
informiranost
poslodavaca o
mogućnostima
/poticajima za
zapošljavanja
OSI
UZROCI
Odabir strategije
Neki od kriterija
za odabir...
Ekonomski i
financijski
troškovi i koristi
od projekta
Usklađenost s
programima/
projektima
financiranim od
donatora
Dostupnost
financijskim
izvorima,
stručnom kadru
IMPLEMENTACIJSKA
STRATEGIJA
Uklapa se u
prioritete strategije grada,
županije, države
Institucionalni
kapaciteti
organizacije i
njenih partnera
Hitnost/
važnost
rješavanja
problema
Analiza strategije
Ulazi u projekt
Izlazi iz projekta
Socijalna uključenost osoba sa
invaliditetom (OSI)
Izostavljene izjave potrebno je
razmotriti prilikom definiranja
pretpostavki i rizika
OPĆI CILJ
Veći broj zaposlenih osoba sa invaliditetom
Kompetentni OSI za traženje posla na
tržištu rada
Unaprjeđena
znanja i
vještine OSI
za traženje i
prijavljivanje
za posao
Veća
informiranost
OSI o
mogućnostima
zapošljavanja
Veća
obiteljska
potpora OSI
Povećane mogućnosti/mjesta
zapošljavanja OSI
Veće
mogućnosti
programa
prekvalifikacije
OSI
Prilagođenost
školovanja OSI
zahtjevima i
potrebama
modernog tržišta
rada
SPECIFIČNI CILJ
Veća
informiranost
poslodavaca o
mogućnostima
/poticajima za
za pošljavanja
OSI
REZULTATI
Odluka o strategiji donesena temeljem drugih programa koji se provode,
kapaciteta organizacije, nacionalnih prioriteta, isplativnosti projekta...
Logički okvir
Intervencijska logika
Opći ciljevi
Specifični cilj
Očekivani
rezultati
Aktivnosti
Objektivno provjerljivi
inikatori uspjeha
Izvori i načini provjere
Pretpostavke
Koji su opći ciljevi kojima će
doprinijeti projekt?
OC1- “Naziv općeg cilja”
OC2- “Naziv općeg cilja”
Navedite ciljane vrijednosti
za svaki indikator?
Koji su ključni indikatori
povezani uz opće ciljeve?
Koji su izvori informacija
za svaki navedeni
indikator?
Koji specifični ciljevi doprinose
ostvarenju općih ciljeva?
SC1- “Naziv spec. cilja”
SC2- “Naziv spec. cilja”...
Koji indikatori jasno pokazuju
da je cilj projekta postignut?
SC1- “Indikator1: ciljana
vrijednost”
SC1- “Indikator2: ciljana
vrijednost”
Koji su izvori informacija
koji postoje ili se mogu
prikupiti? Kojim metodama
se može doći do tih
informacija?
Koji su vanjski faktori i uvjeti
potrebni da bi se postigao
cilj? Koji rizici se trebaju
uzeti u obzir?
Rezultati direktno proizilaze iz
aktivnosti i doprinose postizanju
specifičnog cilja. Koji su očekivani
rezultati?
R1 – “Naziv rezultata”
R2 – “Naziv rezultata”...
Koji indikatori mjere da li je i
u kojem omjeru projekt
postigo očekivane rezultate?
1.1. - “Indikator1: ciljana
vrijednost” (R1)
1.2. - “Indikator2: ciljana
vrijednost” ...
Koji su izvori informacija
za navedene indikatore?
Koji vanjski uvjeti moraju biti
zadovoljeni kako bi se u
planiranom vremenu postigli
očekivani rezultati?
Koje će se ključne aktivnosti
provesti te kojim slijedom, kako bi
ostvarili očekivane rezultate?
(grupirajte aktivnosti prema
rezultatima)
Aktivnost 1.1 – “Naziv aktivnosti”
Aktivnost 1.2 – “Naziv aktivnosti”
Resursi:
Koji su resursi nužni za
provedbu navedenih
aktivnosti npr. zaposlenici,
oprema, trening, edukacija,
materijali, prostor, itd.
Koji su izvori informacija o
napretku akcije?
Troškovi
Koji su troškovi akcije?
Kako su razvrstani?
(detaljan pregled troškova
u Proračunu)
Izvor1 (Indikator 1.2., 1.3.)
Ili
Indikator 1.1. : Izvor 1
Indikator 1.2. : Izvor 1
Koji su preduvjeti nužni prije
početka akcije?
Koji uvjeti izvan utjecaja
organizacije moraju biti
zadovoljeni kako bi se
započelo s provedbom
akcije?
Logički okvir i način ispunjavanja
Intervencijska
logika
Indikatori
uspjeha
Izvori
verifikacije
Pretpostavke
Opći cilj
1
8
9
Specifični ciljevi
(svrha)
2
10
11
7
Rezultati
3
12
13
6
Aktivnosti
4
5
Tijekom popunjavanja logičkog okvira
potrebno je kontinuirano provjeravati postojanje logike.
Veritakalna logika
Intervencijska
logika
Indikatori
uspjeha
Izvori
verifikacije
Pretpostavke
Opći cilj
Specifični ciljevi
(svrha)
Rezultati
Aktivnosti
Tumači se na sljedeći način: aktivnosti s pretpostavkom
dovode do rezultata....
Horizontalna logika
Intervencijska
logika
Indikatori
uspjeha
Izvori
verifikacije
Pretpostavke
Opći cilj
Specifični ciljevi
(svrha)
Rezultati
Kako ćemo provjeriti uspjeh u ostvarivanju ciljeva?
Brojčano označavanje u logičkom okviru
Opći cilj
Specifični cilj
Rezultat 1.1
Aktivnost 1.1.1
Aktivnost 1.1.2
Aktivnost 1.1.3
....
Rezultat 1.2
Rezultat 1.3
Rezultati
Neposredna i vidljiva, primjetljiva promjena (za
ciljanu skupinu) koja je u relaciji sa specifičnim ciljem.
Primjer:
Unaprjeđena znanja i vještine OSI za traženje i
prijavljivanje za posao
Veća informiranost OSI o mogućnostima
zapošljavanja

Pretpostavke
Pretpostavke su opisi vanjskih situacija koje su važne za
uspjeh projekta
Zbog toga one:
definiraju okruženje sustava i aspekte održivosti projekta
sumiraju one elemente koje projekt ne može kontrolirati,
su elementi koji se ne adresiraju direktno kroz projekt, ali
trebaju biti pod stalnim monitoringom (praćenjem)
Primjeri pretpostavki




Provođenje Nacionalne strategije za izjednačavanje
mogućnosti OSI 2007.-2015.
Osobe s invaliditetom aktivno traže zaposlenje
Poslodavci koriste postojeće mjere zapošljavanja
osoba sa invaliditetom
Veći broj obrazovnih programa prilagođen
mogućnostima i potrebama osoba s invaliditetom
Pokazatelji uspješnosti








Opisuju projekt u operativno mjerljivim izjavama →
pružaju osnovu za mjerenje izvedbe
Akronim SMART
Poželjno je da sadržavaju (veći broj) sljedećih
elemenata:
kvalitetu (priroda pokazatelja - u opisnoj formi)
ciljanu skupinu
kvantitetu (numerička forma – broj, %)
vrijeme
mjesto
Primjeri pokazatelja
Rezultat:
Veća informiranost OSI o mogućnostima zapošljavanja
Indikator:
 Tiskano i distribuirano 2000 letaka s informacijama o
mogućnostima zapošljavanja OSI
 Održana 3 okrugla stola s ukupno 60 sudionika na temu
zapošljavanja OSI
 350 direktnih korisnika (OSI) dobilo informaciju o
mogućnostima zapošljavanja putem
savjetodavne telefonske linije
Izvori provjere





Izvori informacija koji testiraju realnu mjerljivost
pokazatelja
Specificiraju:
format
regularnost
tko pruža informaciju
Izvori provjere
Primjeri:
Redovna
statistika
Administrativni
izvještaji
Projektni
izvještaji
Izvor
Izvještaji s
terena promatranje
Tehnički
specijalizirani
izvještaji
Istraživanja
Primjeri izvora provjere




Evidencija HZZ-a
Obrazac za procjenu kompetencija
Potpisna lista sudionika okruglih stolova
Evidencija telefonskih poziva savjetodavne linije

similar documents