2. Dimitrije Nikoli_ Migrene

Report
MIGRENE
Doc. dr Dimitrije M. Nikolić
Univerzitetska Dečja Klinika
Medicinski Fakultet u Beogradu
INTERNATIONAL CLASSIFICATION
of
HEADACHE DISORDERS 3rd edition
Headache Classification Committee of the International Headache Society
(IHS): The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition
Cephalalgia 2013;33 629-808
©International Headache Society 2013
Klasifikacija glavobolja
Glavobolje
Primarne
Migrenske
Sekundarne
Nemigrenske
©International Headache Society 2013
Kranijalne neuralgije,
centralne i primarne,
bolovi lica i ostale
glavobolje
Definicija
 Migrena je primarna rekurentna glavobolja
koja se karakteriše jednostranim, žestokim,
pulsirajućim bolom glave, praćenim
mučninom, povraćanjem, fotofobijom,
fonofobijom kao i osmofobijom uz prolaznu
neurološku simptomatologiju koja se u nekim
slučajevima javlja i naziva se aura
©International Headache Society 2013
Migrene - klasifikacija
 1.1 Migrena bez aure
 1.2 Migrena sa aurom
 1.3 Hronična migrena
 1.4 Komplikovana migrena
 1.5 Verovatna migrena
 1.6 Epizodični sindromi koji mogu biti u
migrenom
vezi sa
©International Headache Society 2013
1.2 Migrena sa aurom
 1.2.1











Migrena sa tipičnom aurom
1.2.1.1 Tipična aura sa glavoboljom
1.2.1.2 Tipična aura bez glavobolje
1.2.2
Migrena sa aurom moždanog stabla
1.2.3
Hemiplegična migrena
1.2.3.1 Familijarna hemiplegična migrena (FHM)
1.2.3.1.1 Familijarna hemiplegična migrena tip 1
1.2.3.1.2 Familijarna hemiplegična migrena tip 2
1.2.3.1.3 Familijarna hemiplegična migrena tip 3
1.2.3.1.4 Familijarna hemiplegična migrena, drugih lokusa
1.2.3.2 Sporadična hemiplegična migrena
1.2.4
Retinalna migrena
©International Headache Society 2013
Dijagnoza migrene sa aurom
 A. Najmanje 2 ataka koja ispunjavaju kriterijume B i C
 B. Jedan ili više od navedenih simptoma reverzibilne aure:
1. vizualni
2. senzorni
3. govor i/ili jezik
4. motorni
5. moždano stablo
6. retinalni
 C. Najmanje dve od 4 sledeće karakteristike:
1. najmanje 1 simptom aure koji se razvija tokom 5 min., i/ili 2 ili više
simptoma koji se javljaju zaredom
2. trajanje svake pojedinačne aure 5-60 min.
3. najmanje 1 simptom aure je unilateralan
4. aura je udružena, ili praćena glavoboljom unutar 60 min.
©International Headache Society 2013
1.2.1 Migrena sa tipičnom aurom I
 A. Najmanje 2 ataka koji ispunjavaju kriterijume za
migrenu sa aurom
 B. Aura koja se sastoji od vizualnih, senzornih i/ili
reverzibilnih jezičko/govornih simptoma, ali bez
motornih, retinalnih ili simptoma moždanog stabla
©International Headache Society 2013
1.2.1 Migrena sa tipičnom aurom II
C. Najmanje 3/6 karakteristika:
1. najmanje 1 aura koja se postepeno širi unutar 5 min.
2. dva ili više simptoma aure koji se javljaju zaredom
3. svaka pojedinačna aura traje 5-60 min.
4. najmanje jedna aura je unilateralna
5. postoji najmanje 1 aura
6. aura je udružena ili praćena glavoboljom unutar 60 min.
©International Headache Society 2013
1.3 Hronična migrena I
A. Glavobolja (tenziona i/ili migrenska)
15 dana u mesecu >3 meseca uz ispunjavanje kriterijuma B i C
B. Koja se javlja kod pacijenta koji ispunjava kriterijume B-D za Migrenu bez
aure i/ili kriterijume B i C za Migrenu sa aurom
C. 8 dana mesečno >3 meseca, ako ispunjava:
1. kriterijume C i D za Migrenu bez aure
2. kriterijume B i C za Migrenu sa aurom
3. ako ima početne simptome migrene i ako reaguje na triptane i alkaloide
ražine glavice
D. Ispunjava kriterijume koji nisu obuhvaćeni ICHD-III.
©International Headache Society 2013
1.3 Hronična migrena II
A. Glavobolja (poput tenzione i/ili migrenske)
15 dana mesečno >3 meseca ako ispunajva kriterijume B i C
B. Ako se javlja kod pacijenta koji je imao najmanje 5 ataka koji
ispunjavaju kriterijume B–D za 1.1 Migrenu bez aure i/ili
kriterijume B i C za 1.2 Migrenu sa aurom
C. Ako 8 dana u mesecu >3 meseca ispunjava nešto od
navedenih uslova:
1. kriterijum C i D za 1.1 Migrenu bez aure
2. kriterijum B i C za 1.2 Migrenu sa aurom
3. kriterijume A i B za 1.5 Verovatnu migrenu
©International Headache Society 2013
A1.3.1 Hronična migrena sa
periodima bez tegoba
A. Glavobolja koja ispunjava kriterijume za 1.3
Hroničnu migrenu
B. Ukoliko postoje periodi bez tegoba od >3 sata ≥5
dana koji nisu u vezi sa uzimanjem terapije
©International Headache Society 2013
1.6 Epizodični sindromi koji mogu biti
u vezi sa migrenom
 1.6.1
 1.6.1.1
 1.6.1.2
 1.6.2
 1.6.3
 A 1.6.6
Periodični gastrointestinalni poremećaji
Ciklično povraćanje
Abdominalna migrena
Benigni paroksizmalni vertigo
Benigni paroksizmalni tortikolis
Vestibularna migrena
©International Headache Society 2013
A1.6.5 Vestibularna migrena
 A. Najmanje 5 epizoda koje ispunjavaju kriterijume C i D
 B. Pacijent ima ili je imao 1.1 Migrenu bez aure ili 1.2 Migrenu sa aurom
 C. Vestibularni simptomi umerenog ili jakog intenziteta trajanja 5 min.-72 h.
 D. Najmanje 50% epizoda sa najmanje jednim od 3 karakteristika migrene:
1.
glavobolja sa najmanje 2/4 karakteristike:
a.) Unilateralne
c.) Umerenog ili jakog intenziteta
b.) Pulsirajuće d.) Pogoršavaju se sa rutinskom fizičkom aktivnošću
2. Fotofobija i fonofobija
3. Vizualna aura
©International Headache Society 2013
Migrena u dečjem uzrastu
• Čest i onesposobljavajući zdravstveni problem dece i
adolescenata sa prevalencom 3-10%. Primarna glavobolja sa
bolnim atacima koji traju 1-72 sata i obično su bilateralne
lokalizacije.
• Sam početak školovanja povećava ukupnu incidencu
glavobolja za 20%, naročito epizodičnih
• EEG se ne preporučuje u rutinskoj evaluaciji dece sa
rekurentnom glavoboljom. Ova procedura ne doprinosi
etiološkoj dijagnozi, niti razlikuje migrenu od ostalih tipova
glavobolje.
©International Headache Society 2013
Migrena u dečjem uzrastu
 Iako je rizik od epileptičkih napada zanemarljiv, kod dece sa
rekurentnom glavoboljom i paroksizmalnim EEG nalazom,
preporučuje se dalja dijagnostika epilepsije kliničkim praćenjem.
 Neurovizuelizacione metode ispitivanja nisu rutinski indikovane
kod dece sa rekurentnim glavoboljama i normalnim neurološkim
nalazom, ali se preporučuju kod dece sa patološkim neurološkim
nalazom (fokalni nalaz, znaci povećanog intrakranijalnog pritiska,
značajna izmena stanja svesti) i koegzistencijom epilepsije.
 Neurovizuelizacione metode se preporučuju kod dece sa
anamnezom koja sugeriše nedavnu žestoku glavobolju, promenu
tipa glavobolje ili udružene karakteristike koje sugerišu neurološku
disfunkciju.
©International Headache Society 2013
Preporuka za terapiju ataka migrene
kod dece i adolescenata
Nivo dokaza
A
B
A
Lek
Doza
Ibuprofen
10 mg/kg
Paracetamol
1-3 tbl/dan
Triptani, nazalni sprej*
20 mg
Oralni triptani**
Sumatriptan s.c.
0,06 mg/kg
DHE
20-40µg/kg ili 1
mg/dan
*adolescenti
** uzrast 6-18 god.
©International Headache Society 2013
Stepen preporuke
I
IIa
I
IIb
IIb
©International Headache Society 2013
©International Headache Society 2013
Preporuke za profilaktičku terapiju migrene kod
dece i adolescenata
Nivo dokaza
B
Lek
Flunarizin, propranolol
Stepen preporuke
I
ciproheptadin, amitriptilin, valproati,
topiramat, levetiracetam, fenobarbiton,
fenitoin, karbamazepin, metoprolol,
piracetam
C
C
trazodon
IIb
pizotifen, nimodipin, klonidin, timolol,
papaverin, L-5-hidroksitriptofan,
metoklopramid, domperidon
III
©International Headache Society 2013
HVALA NA PAŽNJI!
[email protected]

similar documents