Analýza aktuálního stavu ve*ejné správy

Report
Kolik opravdu stojí veřejná
správa?
RNDr. Marika Kopkášová
Ministerstvo vnitra
Úhrada výkonu přenesené působnosti
• obce obdrží ze státního rozpočtu příspěvek na plnění
úkolů v přenesené působnosti (§ 62 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích)
• další transfery ze státního rozpočtu na výkon přenesené
působnosti (např. SPOD, zajištění voleb, požární ochrana)
Dotazníkové šetření
• MV od roku 2006 každoročně provádí šetření o počtu
pracovních úvazků (v samosprávě, v přenesené
působnosti) na úrovni POÚ a ORP
• sběr dat za rok 2011 rozšířen na kraje a obce I
• nově byl dotazník předdefinován dle „oblastí veřejné
správy“, které spadají do gesce jednotlivých resortů
(nastavení vazeb mezi odpovědností resortů za rozsah
přenášených agend a poskytované finanční prostředky)
Tab.1: Výstupy dotazníkového šetření (2009 – 2011)
příjmy
na 1 zaměstnance PP
(tis. Kč)
výdaje
na 1 zaměstnance PP
(tis. Kč)
2009
2010
2011
2009
2010
2011
kraje*
-
-
351
-
-
639
ORP
454
500
446
521
522
POÚ
373
588
444
610
595
územní
jednotka
krytí výdajů na PP
(bez investic) (%)
2009
2010
-
-
551
88
97
81
571
60
101
78
Zdroj: Dotazníkové šetření počtu pracovních úvazků k 31. 12. 2011 a závěrečné účty obcí a krajů za rok 2011,
* kraje bez hl. m. Prahy
- pro vyčíslení finančních nákladů a příjmů obcí slouží výkazy příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby
2011
55
Nedostatky šetření
 MV nemá možnost zpětně kontrolovat přesnost
získaných dat
 rozdělení úvazků mezi samostatnou a přenesenou
působnost
 v rámci položek rozpočtové skladby, které jsou
zahrnuty do nákladů na výkon veřejné správy mohou být
účtovány náklady, které nesouvisí s přímým výkonem
veřejné správy
Závěry dotazníkového šetření za rok 2011
- data vykazují značnou variabilitu (nelze zodpovědně
rozdělit příspěvek do rozpočtových kapitol dotčených
rezortů)
- pro šetření v roce 2013 bude zpracována podrobná
metodika, která zajistí jednotný sběr dat
- podnět ze strany ředitelů KÚ
- pro přípravu této metodiky bude využito výstupů z
Katalogu činností krajů a obcí
Nedostatky příspěvku (systému)
•
•
•
•
obce označují výši příspěvku za nízkou,
„stát“neví, na jaké účely jsou poskytnuté finanční prostředky
v rámci příspěvku obcemi skutečně vynakládány,
současná metodika neumožňuje kvantifikovat změny ve
výkonu jednotlivých agend,
výhodou příspěvku je finanční, personální a časová
nenáročnost rozdělení finančních prostředků.
Koncepce dokončení reformy veřejné správy
• věcně navazuje na Analýzu aktuálního stavu veřejné
správy (14. prosince 2011 č. 924)
• 16 opatření ve třech základních oblastech
– modernizace a zefektivnění veřejné správy (5)
– územní veřejná správa (9)
– financování přenesené působnosti (2)
• struktura opatření (popis problému, návrh řešení, legislativní
dopady, finanční dopady, gestor, návrh časového horizontu
realizace opatření)
Navrhovaná opatření v oblasti financování
Opatření 15: Nastavení vazeb mezi odpovědností resortů
za rozsah přenášených agend na územní samosprávné
celky a poskytované finanční prostředky
• příspěvek alokován ve VPS
• poskytován jako jedna částka bez dalšího rozčlenění
• MF záměr rozpustit příspěvek do rozpočtů jednotlivých resortů
Opatření 16: Proplácení přeneseného výkonu
prostřednictvím standardů
Opatření 16: Proplácení přeneseného
výkonu prostřednictvím standardů
= zavedení transparentního systému financování
výkonu přenesené působnosti
– byly by propláceny jen ty činnosti, které územní
samosprávy vykonaly
– pro nastavení standardů budou využity výstupy
z projektu procesní modelování agend (PMA)
– financování přeneseného výkonu státní správy
prostřednictvím standardů bude ověřeno na pilotním
projektu jedné agendy v působnosti Ministerstva
vnitra k 1.1.2014 (bod II. 1b usnesení vlády č. 924)
Kolik opravdu stojí výkon státní
správy v přenesené působnosti?
[email protected]

similar documents