1 ste leerjaar B

Report
Het is zo makkelijk om te
zeggen: jij kunt dit niet,
je kunt niet mee, je dient
daar niet voor.
Zoeken naar wat iemand wel
kan
en dat laten open bloeien,
is veel moeilijker...
sint-jozef.classy.be
Vroegtijdig
doorstromen naar
het 1ste leerjaar B:
een op- of afrit?
Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be
[email protected]
7, 5
GOK, zorg, wiskunde
DHOS, OOW,
scholengemeenschappen,
Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be
[email protected]
ste
1
•
•
•
•
•
•
leerjaar B
Amal – 6 – 1B
Serdar – 6 – 2 BVL
Houdaifa – 4 – 1B (geen taakklas)
Kinga – 4 – 1B
Vedat – 3 – 1B
Lucas – 2 (5) ?
Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be
[email protected]
ba
c
a
d
a
Figuur 1: kans op achterstand in het lager onderwijs naar diploma moeder, geslacht, gezinstoestand en nationaliteit (%)
Noot. Groenez, S, Van den Brande, I., & Nicaise, I. (2003). Cijferboek sociale ongelijkheid in het
Vlaamse onderwijs. Een verkennend onderzoek op de Panelstudie van Belgische Huishoudens. LOA-rapport nr. 10. Onuitgegeven
onderzoeksrapport, K.U.Leuven, gevonden op 12 juli 2007 op www.steunpuntloopbanen.be/rapporten
Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be
[email protected]
De overstap naar 1B
• Wat weten jullie al?
• Wat zou je graag te weten komen?
• Kenmerken leerlingen?
Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be
[email protected]
basisonderwijs
• Maximum 8 jaar in het lager onderwijs
• 8ste jaar = 6de leerjaar
• Op 14 jaar doorstroom naar het secundair onderwijs (leerling die 15
jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar geen lager
onderwijs meer kan volgen)
1ste leerjaar B
• 6de leerjaar niet gevolgd of geen getuigschrift hebben (12 zijn uiterlijk
op 31 december)
Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be
[email protected]
Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be
[email protected]
Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be
[email protected]
Vorige opleiding
n
kenmerk
LO (lager onderwijs)
5.554
waarvan 4.847 zonder getuigschrift
BULO (buitengewoon lager onderwijs)
1.988
vooral uit type 8 en ook uit type 1
OKAN (onthaalklas anderstalige nieuwkomers)
133
taalproblemen
BVL (beroepsvoorbereidend leerjaar)
5
terugstroom uit BVL
1ste leerjaar A
600
niet geslaagd in 1A
1ste leerjaar B
239
zittenblijven in 1B
BUSO (buitengewoon secundair onderwijs)
15
leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte
niet gekend
386
totaal
8.918
Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be
[email protected]
Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be
[email protected]
1ste graad
secundair ond.
2de BVL
2de leerjaar
1ste
leerjaar
B
1ste leerjaar A
Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be
11
[email protected]
leerlingenstroom
n
1B1A ?
6
1B1A2A
232
1B1A1A
17
1B1A3BSO
2
1B1ABVL
79
Totaal van 1B naar 1A in 2004 =
Karel de Grote-Hogeschool
336
www.kdg.be
[email protected]
Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be
[email protected]
Oorzaken van schoolse vertraging bij leerlingen die in
aanmerking komen voor het advies 1B
• ATN-leerling
• zittenblijven:
–
–
–
–
lage schoolse resultaten
taalachterstand allochtone leerlingen
minder stimulatiekansen
een bewogen achtergrond
• negeren van het advies buitengewoon onderwijs
Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be
[email protected]
Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be
[email protected]
Triggers die het advies 1B uitlokken
• schoolse resultaten:
– heel zwak
• twijfelachtig
• goed (ATN)
•
•
•
•
•
voldoende maturiteit
storend gedrag
een laag welbevinden
werklust
peerdruk
Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be
[email protected]
Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be
[email protected]
Drempels die het advies 1B tegenhouden
• leerlingenaantal
• ontbreken van algemene kennis omtrent
– de wettelijke mogelijkheid  gebrekkige
communicatie
– de structuur van het 1ste leerjaar B
• structuur
• leerstofniveau
• getuigschrift
Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be
[email protected]
Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be
[email protected]
Maatregelen bij het aanvaarden van het advies door de ouders
-differentiatiecontinuüm
-een struikelblok in deze fase: de
schoolkeuze
Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be
[email protected]
Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be
[email protected]
• Curriculumdifferentiatie
• Individuele leerlijn
Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be
[email protected]
Differentiatie = het geheel van maatregelen die het team neemt om het
leerproces van de leerlingen zodanig te ondersteunen dat elke leerling optimaal
leert of ontwikkelt.
• Aanpak / organisatie (hoe)
– Leermiddelen
– Did. werkvormen
– Krachtige leeromgeving
Karel de Grote-Hogeschool
• Inhoudelijk onderwijsaanbod
(wat)
– Leerplannen
– Eindtermen
– Ontwikkelingsdoelen
 Niet allen schoolse vaardigheden
en kennis, ook attitudes,
dynamisch-affectieve vorming en
psychomototische ontwikkeling
www.kdg.be
[email protected]
Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be
[email protected]
curriculumdifferentiatie
1. in diepte / beheersingsniveau
(Werken rond eenzelfde inhoudelijk element)
2. In de breedte (differentiëren in doelen)
A. Oorsprong van de knelpunten achterhalen: analyse en
diagnose
B. De begeleiding van het leerproces optimaliseren (een
krachtige leeromgeving)
 veel problemen kunnen voorkomen worden
 Indien je toch stappen onderneemt: evaluatie ook
aanpassen
Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be
[email protected]
Toepassing op het leerplan
wiskunde van het vrij onderwijs
Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be
[email protected]
Een praktische oefening in curr.diff.
Geen subgroepen, maar interactief
onderwijs aan een heterogene
groep.
Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be
[email protected]
Los deze oefening zelf op.
Welke oplossingen verwacht je van leerlingen van het vijfde en het zesde
leerjaar?
Welke mogelijkheden bieden deze oplossingen om prioriteiten te stellen?
Welke doelstellingen komen hier aan bod?
Appels
Prijs per kilo gewicht
€ 1,20
0,762 kg
Uw prijs €
Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be
[email protected]
8 mogelijkheden
0,762 kg is bijna 3/4 kg
3/4 x 1,20 =
1 x 0,762 = .
1/5 x . =
7 x 0,12 =
+
0, 762
tussen 700 en 800
8 x 0,12 =
x 1, 20
12 000 : 762 =
1,20
0,60
Bijna 1 kg
1 000 g
500 g
0,30
250 g
0,15
125 g
Karel de Grote-Hogeschool
Bijna 1 euro
1 000
=>
1,20
100 => 0,12
www.kdg.be
[email protected]
tips
• 1,20 is mooi deelbaar door 4 (maar dan moet
leerling weten dat 0,75 = 3/4)
• Maak gebruik van de bekendheid met de context en
ondersteun dit: toon schaaltje of zak appels.
• Laat een zakrekenmachine gebruiken (wel nodig
dat leerling weet dat hij/zij moet vermenigvuldigen
en de betekenis kent van prijs/kg)
• Vereenvoudig de opgave: maak er bijv. 2 kg van.
• Laat appels op de weegschaal leggen en echt
uitvoeren.
Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be
[email protected]
MAAR
n
%
Antwerpen
751
38,97%
Oost-Vlaanderen
474
24,60%
Vlaams-Brabant
241
12,51%
West-Vlaanderen
234
12,14%
Limburg
222
11,52%
Luik, Namen, Henegouwen
5
0,26%
missing
2
0,10%
Totaal
1929
100%
Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be
[email protected]
1/5, 1/3 of 2/3?
Harde feiten: Aantal zittenblijvers in
Vlaanderen is één van de hoogste in
Europa. In grootsteden zoals Antwerpen
liggen deze cijfers nog hoger.
32
Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be
[email protected]
Twee harde feiten
Basis: 28.2 % (09-10)
33
Karel de Grote-Hogeschool
Secundair: 51 % (09-10)
www.kdg.be
[email protected]
Als zittenblijven zinvol is…
dan zijn we zeer goed bezig!
Als zittenblijven niet zinvol is…
dan zitten we met een heel groot probleem!
34
Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be
[email protected]
Leerjaarvergelijkingen
 Zittenblijvers presteren relatief beter dan hun
jongere klasgenoten tijdens het bisjaar
MAAR! Daarna verkleint deze voorsprong, verdwijnt
hij of keert hij zelfs om
35
Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be
[email protected]
Leeftijd
vergelijkingen

vergelijkbare zwakke leeftijdsgenootjes die wel
normaal zijn doorgestroomd presteren beter dan
de zittenblijvers
Dus: zittenblijvers zouden beter hebben
gepresteerd, waren ze toch doorgestroomd
36
Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be
[email protected]
Resultaten van onderzoek naar effect van
zittenblijven op ongekwalificeerde uitstroom
Internationale studies:
• 1x blijven zitten = tot 50% meer kans op
ongekwalificeerde uitstroom
• 2x blijven zitten = 90% meer kans op
ongekwalificeerde uitstroom
37
Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be
www.kdg.be
[email protected]
ALGEMENE CONCLUSIE
Wanneer ze toch zouden zijn doorgestroomd,
zouden zittenblijvers waarschijnlijk:
=> beter hebben gepresteerd
=> een grotere kans hebben gemaakt op een kwalificatie
De praktijk van
zittenblijven moet
dringend in vraag worden
gesteld
38
Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be
www.kdg.be
[email protected]
39
Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be
www.kdg.be
[email protected]
40
Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be
www.kdg.be
[email protected]
41
Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be
[email protected]
42
Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be
[email protected]
De wetgeving bestaat, maar het is geen vaste
regel. Het is telkens met leerkrachten, CLBmedewerkers, ouders en leerling een samen
zoeken: wat is voor deze leerling in deze situatie
de beste maatregel. (…) Het gaat over
communicatie, het gaat over samenwerking , het
gaat over maatwerk (focus 2, r. 483-498). Er is
geen pasklare oplossing want elk kind is apart
en elk kind is individueel (focus 5, r. 495-496).
Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be
[email protected]

similar documents