Helyi adók, cégautóadó és illetékek törvényi változásai

Report
HELYI ADÓK, GÉPJÁRMŰ-,
CÉGAUTÓADÓ,
ILLETÉKEK, KÖZMŰ-,
TÁVKÖZLÉSI ADÓ
2014-TŐL
Dr. Kovács Attila
Helyi adók 2013. évközi
Iparűzési adó
-
-
ráfordításként, költségként elszámolt e-útdíj 7,5%-a
levonható
több településen az adóalap-megosztás arányában
a 2013. évi LXVII. törvény szerinti e-útdíj
levonási lehetőség:
+ adóelőleg-mérséklés
+ adóelőleg-kiegésztés
+ adóévi adómegállapítás, -bevallás
Helyi adók 2014-től




tárgyi adók szabályaiban egységesen építmény
szöveg szerepel
az építményadó-kötelezettség változatlanul az
épület(rész)re terjed ki
épület, épületrész új értelmező
az „építmény” kifejezés nem jár tartalmi változással
az építmény-, telekadóban
Telekadó



telek => építménnyel be nem épített földterület
ingatlan-nyilvántartás tartalma - tárgyi hatály
nem telekadó-köteles földterület:
- bel-, külterületi termőföldre eltérő tényállás
- termőföld új fogalma -> halastó is
- ingatlan-nyilvántartás szerinti mocsár, major
területe
- erdő (ingatlan-nyilvántartás, Országos
Erdőállomány Adattár)
Telekadó




adókötelezettség keletkezése, megszűnése -> új
szabályozás – összhang az ágazati szabályokkal
a tárgyi hatály és az adókötelezettség-változás
összefüggései
mai „és/vagy” kifejezés helyett önálló tényállások
belterületi földterület és a mezőgazdasági művelés
kérdése
Telekadó

új mentességi tényállás
1 ha-t meg nem haladó belterületi földterület
+ teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll
+ ezt a mezőgazdasági igazgatási szerv igazolja-> évente

termék-előállító üzemhez tartozó védőterület
+ telekadó-alany előző évi nettó árbevételének min. 50%-a
saját előállítású termék értékesítéséből származott
+ termék-előállító üzem fogalma
Telekadó

példa: (az ingatlan területe 8.600 m2, melyen egy
termelő-üzem áll, az épület 2.000 m2-t fed le, melynek
hasznos alapterülete 1.600 m2, a védőterület 3.000 m2
számítás menete:
ingatlan teljes területe
8.600 m2
épület által lefedett terület
2.000 m2
telekadó-köteles terület
6.600 m2
mentes adóalaprész [Htv. 19. § a)]
1.600 m2
mentes adóalaprész [Htv. 19. § d)]
3.000 m2
adófizetés alá eső adóalaprész
2.000 m2
Iparűzési adó
KATA alany - tételes adóalap-megállapítás


kata alanyiság kezdő napjától 15 napon belül vagy
adóév január 15-ig -> évente választható
bevallás-benyújtás esetei
- többletfizetés az adóköteles napok csökkenése
miatt
- foglalkoztatotti létszámnövekmény
- megfizetett napi adóátalány/e-útdíj levonása
- rendeleti adóelőny érvényesítése
Iparűzési adó
jogelőd nélkül kezdő vállalkozó első előlegfizetési
időszakra mentes az előleg alól
 vezeték nélküli távközlési szolgáltató
+ két telephely:
- „hagyományos” telephely
- előfizető számlázási címe
+ vállalkozási szintű adóalap-megosztás
- 20 % székhelyre és „hagyományos” telephelyre
- 80 % előfizető számlázási címe szerinti
telephely településre

Adómaximum 2014-tól

Építményadó: 1 821,2 Ft/m2

Telekadó: 331,1 Ft/m2

MKA 28 145,8 Ft/adótárgy

Idegenforgalmi adó 496,6 Ft/vendégéjszaka
Helyi adók bevallása
Központi nyomtatványon is teljesíthető





az idegenforgalmi adó kivételével
ha az adóalany rendeleti mentességre, kedvezményre
nem jogosult, vagy azt nem kívánja érvényesíteni
iparűzési adóban és idegenfogalmi adóban a
bejelentkezés, változás-bejelentés is
a bevalláson/bejelentésen a település nevét + az
iparűzési adónál az adóévet és a települési
adómértéket fel kell tüntetni
elektronikus úton csak akkor, ha az önkormányzat
rendelete ezt lehetővé teszi
35/2008. PM rendelet




módosul a bevallási nyomtatványok tartalma
építményadóban, telekadóban, idegenforgalmi
adóban csak egy-egy nyomtatvány
iparűzési adóban 2013-ra/tól egy nyomtatvány + H
jelű betétlap az önellenérzési pótlékra
bejelentési nyomtatvány – Kata-alany tételes
iparűzési adómegállapítás
Gépjárműadó 2013. évközi




légrugós tehergépjármű, autóbusz utáni adómérték
850 Ft/100 kg
nem légrugós tehergépjármű, autóbusz utáni
adómérték változatlanul 1.380 Ft/100 kg
önkormányzati adóhatóság hivatalból módosította a
kivető határozatokat
légrugós jármű utáni „kedvező” adómérték 2010.
évtől jár -> utólag is érvényesíthető
Cégautó-adó 2013. évközi
Tartós bérbe adott személygépkocsi






fogalma (1 éven túli időszakra/határozatlan időre)
nem adóköteles a magánszemélynek bérbe adott szgk., ha
utána csak ÉCS-t számolnak el
adóalany a bérbe vevő
adókötelezettség keletkezése/megszűnése -> eltérés nem
magánszemély/magánszemély bérbe vevő esetén
a megfizetett gépjárműadó levonható a cégautó-adóból
új szabály alkalmazása a 2013. június 30-át követően hatályba
lépett szerződésekre
Illetékek 2013. évközi
lakás-előtakarékossági szerződés
vagyonszerzője mentes


Lpt. tv. -> közeli hozzátartozó/gyermekvédelmi
gondoskodásba részesülő javára köthető
egyenes ági rokonnak nem minősülő közeli
hozzátartozó (pl. testvér), ill. gyermekvédelmi
gondoskodásban élő gyermek vagyonszerzését
korábban18%-os ajándékozási (öröklési) illeték
terhelte
Illetékek
csere, cserét pótló vétel szabályváltozása


lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog
értéke levonható a tulajdonjogi illetékalapból
példa: egy eladott lakás forg. értéke 14 M Ft, a vásárolt lakás
forg. értéke 18 M Ft, a lakást 4 M Ft értékű vagyoni értékű jog
terheli –> korábban az tulajdonjogszerző illetékalapja
(különbözet) után 4 M Ft volt -> az új szabályozás alapján 0
Ft az illetékfizetés
Illetékek
visszterhes/ingyenes telekszerzés




4 éves feltételes mentesség
építésügyi jogszabályváltozás
építésügyi hatóság a lakóház, sportcélú ingatlan
felépítését a használatbavétel tudomásulvételével
hatósági bizonyítvánnyal igazolja
műemlék + ahol szakhatósági eljárás is kell =>
használatbavételi engedély
Illetékek
pénzügyi intézmény által elengedett követelés
illetékmentes (2013.06.30.)



magánszemélyt terhelő követelés
azonos helyzetben lévők egyenlő elbánásának elve
alapján
Szja-tv. szerinti független felelek közötti jogviszony
léte szükséges, azaz pl. nem áll fenn munkaviszony,
tartós megbízási jogviszony
Illetékek
mentes eljárási tényállások I.
- személyazonosító igazolvány iránti kérelem (útlevél, vezetői
engedély hiányában) betöltött 65. életév esetén
- gyermekvédelmi szolgáltatók nyilvántartási eljárása
- a feleket – feltétel nélkül – illeték-feljegyzési jog illeti meg:
+ választási eljárásban – VB határozatával szembeni
eljárásban
+ szabálysértéssel okozott kár megfizetésére kötelező
végrehajtási eljárásban
Illetékek
mentes eljárási tényállások II.





lakcím érvénytelenné nyilvánítása, bejelentett értesítési cím
törlése
használatbavétel tudomásvételéről kiállított igazolás
jegyző/járási hivatal szociális rászorultság fennállását, ill. a
MÁK családi pótlékra való jogosultságot tanúsító igazolása
a mezőgazdasági termelő e-útdíjmentes viszonylati jegy
váltására jogosító hatósági bizonyítvány iránti kérelme
mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjoga
megszerzésének, földhasználati szerződésnek a
mezőgazdasági igazgatási szerv általi hatósági jóváhagyásra
irányuló eljárás, a földhasználati nyilvántartási eljárás
Illetékek 2014-től
vagyonszerzési illetékmentesség I.
építési telek visszterhes/ingyenes megszerzése
+ bármely vagyonszerző nevére szólhat az okirat (engedély
vagy hatósági bizonyítvány)
+ kedvező szabály akkor is alkalmazandó, ha:
- a NAV jogerősen még nem rendelkezett az illeték
megfizetéséről
- a 4 éves határidő 2014. január 1-jét követően telik el, s a
vagyonszerző már megfizetette az illetéke + kés. pótlékot
 ha a jogutód nem vállalja a lakóház felépítését –> az illetéket
megfizeti

Illetékek
vagyonszerzési illetékmentesség II.
 ajándékozási illeték alól mentes
+ osztalék elengedése
+ csődegyezség, felszámolási eljárásban követelés
elengedése, kivéve, ha a társaság tagja engedi el
 házastársak közötti vagyonmozgás, házastársi
vagyonközösség megszüntetése -> mentes tényállás
Illetékek
külföldi társaságot érintő új feltétel


ingyenes vagyonszerzés (pl. pénzeszköz gazdálkodó
szervezetek közötti; Tao. tv. szerinti kedvezményezett
részesedéscsere/átalakulás keretében; vagyoni betét kedv.
eszközátruházása; említett vagyontárgyak kapcsolt
vállalkozások közötti átruházása)
mentességi feltétel a vagyonszerző olyan nyilatkozata, mely
szerint a székhelye/üzletvezetés helye szerinti államban a Tao.
mértéke eléri a 10%-ot, vagy ott a vagyoni betét, részesedés
értékesítéséből származó jövedelmet min. 10%-os adó terheli
Illetékek




bármely első lakásszerző 12 havi pótlékmentes részletfizetésre
jogosult
ingyenes termőföldszerzés, ha a termelő azt gazdaságátadási
támogatás feltételeként (GAT) szerezte -> szerződéshez
csatolni kell a GAT elnyerését igazoló okiratot, legkésőbb a
fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig
visszterhes termőföldszerzés mentességének új feltétele -> a
gazdálkodó a saját művelést a birtokbaadástól számított 1
éven belül megkezdje
termőföld: a művelés alól kivett, Országos Erdőállomány
Adattárban erdőként nyilvántartott terület is
Illetékek
belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság vagyoni
betétjének megszerzése illeték-köteles




2010-től a vagyonszerző vagyonszerzése az összvagyoni betét
75%-át eléri
2011. július 15-től a főtevékenységtől függ
2014-től a Tao-szabályozással összhangban, a cég mérlegében
kimutatott eszközök – mérleg szerinti – összegéből a belföldi
ingatlanok értéke több mint 75% (pénzeszközt, -követelést
figyelmen kívül kell hagyni)
akkor is, ha a társaság olyan cégben rendelkezik 75%-os
részesedéssel, melynek portfóliója az említetteknek megfelel
Illetékek
egyéb változás




vagyoni értékű jog: szállás időben megosztott használati jog is
cégbírósági felügyeleti illeték 50.000 Ft-ról 100.000 Ft-ra nő
lízingügyeltek tv-beni kifejezett nevesítése
új Ptk. hatályba lépése:
+ gazdálkodó szervezet fogalma az Itv-be kerül
+ az nyrt. közvetlen alapítása – eljárási illeték – megszűnik ->
zrt. nyrt-vé alakulása 500.000 Ft
Illetékek

eljárási illeték – Pp.
alkalmatlan keresetlevél - > idézés kibocsátása
nélküli elutasítás (10%-os illeték)
+ fellebbezés illetékmentes
+ költségmentesség nem engedélyezhető
+ 10%-os mérsékelt illeték nem számítható be az ismételten
benyújtott keresetindítás illetékébe
+ a megfizetett illeték 90%-át a NAV akkor téríti
vissza, ha a bíróság igazolja, hogy a keresetlevelet
nem nyújtották be a jogi hatály fennmaradására előírt
határidőn (30 napon) belül
Távközlési adó 2013. évközi
adómérték-változás augusztus 1-től



magánszemély előfizető előfizetéséhez tartozó hívószámról
hívás kezdeményezése, üzenet küldése 2 Ft/perc, ill.
üzenet/db/2 Ft,
nem magánszemély előfizető előfizetéséhez/szolgáltatóhoz
tartozó hívószámról hívás kezdeményezése, üzenet küldése 3
Ft/perc, ill. üzenet/db/3 Ft
adómaximum
- magánszemélynél 700 Ft/hó (nem változott!)
- gazdálkodó szervezetnél 2.500 Ft/hó-ról 5.000 Ft/hó-ra
növekedett
Közműadó 2014-től

hírközlési vezeték utáni sávos adókedvezmény
- 200.000m adóalapig 100 %
- 200.000m - 350.000m közötti adóalapra 70%
- 350.000m - 500.000m közötti adóalapra 25 %
- 500.000m feletti adólap után nincs kedvezmény


valamennyi adóalany – nem csak a de minimis-re
jogosult – érvényesítheti
adóalany évközi megszűnése esetén a megszűnéssel
egyidejűleg kell a bevallást, adófizetést teljesíteni
„Chipsadó” 2014-től
szörp, neta-köteles üdítőital



adótényállás pontosítása
fogalma: Magyar Élelmiszerkönyv szerinti
kivonatalapú szörp, ill. a 2106 VTSZ-szám alá
tartozó, ital előállításra használatos, megnevezésére
jellemző ízű és illatú készítmény [cukor(szirup)ból +
ízesítő- és adalékanyag hozzáadással]
adó mértéke 200 Ft/l
KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ
FIGYELMÜKET!

similar documents