Leren Organiseren

Report
Leren Organiseren
Hergen Datema
29 november 2010
Flexibiliteit
Flexi-bel [bn; -biliteit]: 1 buigzaam 2 inschikkelijk 3 zich gemakkelijk
aanpassend aan wisselende omstandigheden

De mate waarin het systeem kan worden aangepast aan
nieuwe ontwikkelingen en behoeften.

Zich gemakkelijk aan kunnen passen aan veranderende
omgeving, werkwijzen, werktijden, taken,
verantwoordelijkheden, beleidswijzigingen en gedragingen
van anderen.
Flexibiliteit

Omgaan met wisselende groepsgrootte

Instroommomenten

Oftewel in staat zijn om de mix van activiteiten en volume van
activiteiten aan te passen
Variatie
va•ri•a•tie: 1 Afwisseling voor de variatie om eentonigheid te
voorkomen 2 vorm die enigszins van een andere afwijkt
 Verschillen tussen deelnemers in leerstijl, ambities en eerder
verworven competenties
 Combinatie tussen leren, werken en privé
 Individualisering en keuzevrijheid
 Tempo, tijdstip, inhoud, werkvorm, locatie, duur, volgorde
Wetmatigheden

Variatie dankzij standaardisatie

Variatie is duurder
 minder schaalvoordelen
 meer ‘informatie’
 keuzekosten
 coördinatiekosten

Hoe efficiencyverlies compenseren?
Massa & Maatwerk

Davis (1979) ‘future perfect’

Maatwerk aanbieden met efficiency van massaproductie

Mass-customization

Massamaatwerk
7 Strategieën
1.
Cosmetisch variëren
2.
Heterogeniteit reduceren
3.
Additionele hulpbronnen
4.
Digitaliseren leermiddelen
5.
Modularisering
6.
Toetsing
7.
Vergroten eenheid van organisatie
7 Strategieën

Wat is standaard?

Wat is variabel?

Efficiencywinst?

Voorbeeld

Voorwaarden

Risico’s
Primair Proces en Cosmetisch variëren
Begeleiding: docent, instructeur, assistent etc.
Instroom
Uitstroom
Faciliteiten: Ruimten, ICT etc.
Cosmetisch
variëren (1)
1. Cosmetisch variëren
 Standaard: alles wat al standaard was
 Variabel: pr & marketing
 Efficiencywinst?:
 geen efficiencyverlies toelaten
 Voorwaarde:
 cursisten hebben uniforme voorkeuren
 Risico:
 indruk van verscheidenheid die niet wordt
waargemaakt
 Voorbeeld: Open dagen voor verschillende doelgroepen
Primair Proces en Heterogeniteit reduceren
Heterogeniteit
reduceren (2)
Begeleiding: docent, instructeur, assistent etc.
Instroom
Uitstroom
Faciliteiten: Ruimten, ICT etc.
2. Reduceren heterogeniteit
 Standaard: alles wat al standaard was
 Variabel: niets extra’s
 Efficiencywinst?:
 geen efficiencyverlies toelaten
 selectie op instroom
 Voorwaarden:
 mogelijkheid (en wenselijkheid) van selectie
 voldoende omvang klantengroep
 Risico
 grote afhankelijkheid van klantengroep
 Voorbeeld: Gymnasium
Primair Proces en Additionele hulpbronnen
Additionele
hulpbronnen
(3)
Begeleiding: docent, instructeur, assistent etc.
Instroom
Uitstroom
Faciliteiten: Ruimten, ICT etc.
3. Additionele hulpbronnen


Zowel standaardisatie als variatie mogelijk
Mate van variatie afhankelijk omvang additionele hulpbronnen

Efficiencywinst?
 efficiencyverlies oplossen met extra hulpbronnen

Voorwaarden:
 grote relevante verschillen tussen ‘klanten’
 beschikbaarheid extra hulpbronnen, op langere termijn
 Risico’s:
 afhankelijkheid van verstrekker additionele hulpbronnen
 Voorbeeld: FC-XL
Primair Proces en Digitaliseren leermiddelen
Begeleiding: docent, instructeur, assistent etc.
Instroom
Uitstroom
Faciliteiten: Ruimten, ICT etc.
Digitaliseren
leermiddelen
(4)
4. Digitale leermiddelen
 Standaard: infrastructuur & aanbod aan leerinhouden
 Variabel: tijd & plaats & tempo & volgorde & werkvorm
 Efficiencywinst?
 cursisten werken alleen aan onderdelen die nodig zijn
 inzet begeleiders alleen op onderdelen waar dat nodig is
 Voorwaarden:
 geschikt leermateriaal
 gestandaardiseerde infrastructuur
 zelfstandigheid cursist
 Risico: verschraling van het onderwijs  sommige competenties
vereisen andere vormen van onderwijs
 Voorbeeld: Sprint
Primair Proces en Aanbod modulariseren
Begeleiding: docent, instructeur, assistent etc.
Instroom
Uitstroom
Faciliteiten: Ruimten, ICT etc.
Aanbod
modulariseren
(5)
5. Modularisering
 Standaard: tijdstip & inhoud & locatie (& omvang)
 Variabel: volgorde & groep
 Efficiencywinst?:
 schaalvoordelen benutten binnen modules
 Voorwaarden:
 voldoende omvang groepen
 verwantschap tussen opleidingen
 informatie en volgsystemen
 Risico’s:
 versnippering inhoud
 versnippering sociale infrastructuur
 Voorbeeld: Amerikaanse universiteit
Primair Proces en Toetsing
Begeleiding: docent, instructeur, assistent etc.
Instroom
Uitstroom
Faciliteiten: Ruimten, ICT etc.
Toetsing (6)
6. Toetsing
 Standaard: toetsen (inhoud)
 Variabel: in beginsel al het andere
 Efficiencywinst?:
 cursisten doen alleen onderdelen die zij nodig hebben
 maximaal benutten leerervaringen buiten onderwijssetting
 inzet begeleiders alleen op onderdelen die nodig zijn
 Voorwaarden:
 consequente sturing op output (geen urennorm ...)
 volledige inhoud is op gestandaardiseerde wijze toetsbaar
 informatievoorziening
 Voorbeeld: Talencentrum
Primair Proces en Vergroten eenheid organisatie
Vergroten
eenheid
organisatie (7)
Begeleiding: docent, instructeur, assistent etc.
Instroom
Uitstroom
Faciliteiten: Ruimten, ICT etc.
7. Vergroten van eenheid van organisatie
 Standaard: tijdstip & locatie & mensen
 Variabel: inhoud & werkvorm
 Efficiencywinst?:
 schaalvoordelen door variatie in werkvormen
 lagere coördinatiekosten
 functiedifferentiatie

Voorwaarden:
 huisvesting: omvang, voorzieningen
 gelijktijdige aanwezigheid cursisten en begeleiders
 expertise team begeleiders vs inhouden cursisten
 samenwerking
 Voorbeeld: Techniekhal
De kunst van het combineren

Componenten van complexe leertaken  verschillende
manier organiseren

Consequent doorvoeren
Aandachtspunten

Hoeveel variatie & flexibiliteit wil je bieden? Waarom
eigenlijk? En op welke manier? (tempo, locatie, werkvorm,
tijdstip, volgorde)

Waar kunnen we massa maken?

Wat zijn de voorwaarden en risco’s bij een strategie?
Opdracht

Welke strategieën pas je nu (impliciet) toe? En in welke
verhouding (wat is je voornaamste strategie)?

Wat is de basisstrategie die je eigenlijk wilt gebruiken?
- werk dat uit
- hoe ziet dat er concreet uit
- voordelen
- nadelen

Wat heb je dan nodig aan:
- kwaliteiten van mensen
- huisvesting
- sturing
- faciliteiten
Onderwijsvisie:
- Helder geformuleerd
- Breed gecommuniceerd
- Voor iedereen vindbaar
Kaders
- Wat is vast?
- Wat is flexibel?
ROC-niveau
Unitkenmerken:
Koers
Financiële kaders
Problemen
Ontwikkelingen
Gemeenschappelijk (onderwijs)visie:
- Variatie
- Praktijk
- Vast - flexibel
- Begeleiding etc.
Unitdirecteur-niveau
Contextuele kenmerken:
- Bedrijfsleven
- Niveau opleiding
- Aantal crebo’s
- Examinerigseisen
- Team etc.
Leereenheden organiseren
(structuur, bedrijfsmatige kant):
- 7 strategieën als hulpmiddel
- Kwaliteit
- Betaalbaar
Verandertraject
(cultuur, mens-kant):
- Samenstelling teams
- Teamontwikkeling
- Teamdoelen
- Feedback
Teamniveau
Achtergrond van het ontwerpvraagstuk
Krimp (-/- 25%)
Nieuwe opleidingen
VMBO en MBO
Versterking regionale economie
Circa 700 leerlingen
LT perspectief?
Onderwijscalculator
(Kosten van
activiteiten)
Massamaatwerk
(Variëteit & flexibiliteit)
Bemensing
(in het team)

similar documents