- Gemeente Vlissingen

Report
Veiligheid en Vlissingen
Wmo-adviesraad Vlissingen 1 oktober 2014
Presentaties door:
 Porthos Walcheren en het Routeteam
 Veilig Thuis (Advies en Meldpunt Kindermishandeling en Steunpunt Huiselijk Geweld)
 Gebiedsteam Oost-Souburg voor Elkaar
 Veiligheidshuis
Porthos als toegang voor de burger
Porthos als toegang voor de burger
Eén voor allen, allen voor één!
Uitgangspunten Porthos
 Gebruik maken van de eigen kracht van burgers en hun netwerk
 Voor alle burgers van – 9 maanden tot 110 jaar
 Een sociaal beleid voor alle burgers op Walcheren
 Samenwerking van organisaties in de uitvoering
 Klik, bel, kom
Porthos Walcheren
 In de Combinatie, Pablo Picassoplein, Vlissingen
 Dagelijks geopend van 8.30 tot 17.00 uur
 Klik, bel, kom
 Informatie en advies
 Vraagverheldering en risicotaxatie
 Zo nodig verdere vraagverheldering bij de burger thuis
 Samen maken van een Ondersteuningplan
 Doorgeleiding naar voorzieningen
Ondersteuningsplan
Routeteam
 Geen indicatiestellend orgaan
 Verlengde politieke verantwoordelijkheid
 Sneller het juiste ondersteuningspad
 Verbinding van partijen van drang en dwang
Routeteam
 Veilig thuis
 Veiligheidshuis
 Porthos
 Raad voor de Kinderbescherming
 Openbaar Ministerie (op afroep)
Werkwijze Routeteam
 Inbrengende professional (sleutelwerker)
 Ondersteuningsplan
 Vraagstelling
 Keuze voor vrijwillig, drang- of dwangpad
 Terugkoppeling van resultaat
 Leren van elkaar
 Leren van resultaten
VRAGEN?
Veilig Thuis
 Het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies en Meldpunt worden per 1 januari 2015
samengevoegd tot 1 meldpunt voor de aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling in Zeeland
Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid van Veilig Thuis Zeeland ligt bij de 13 Zeeuwse Gemeenten (WMO)
1 meldpunt
1 telefoonnummer
1 registratiesysteem
1 werkwijze
1 team
DOEL VAN VEILIG THUIS
 Het voorkomen van geweld of mishandeling
 Het duurzaam beëindigen van het geweld of de mishandeling als dit heeft
plaatsgevonden
 Het beperken van de schadelijke gevolgen van het geweld of de mishandeling
 Indien noodzakelijk is er veilig onderdak
Wat vinden we in Zeeland belangrijk?
 Dichtbij de mensen
 Respect voor mensen
 Een ongedeelde aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling
- 1 visie
- het gehele gezinssysteem
- kiezen voor drang boven dwang
Wat vinden we in Zeeland belangrijk?
 Effectieve inzet, gericht op duurzaam resultaat
 Deskundige hulp
 Snel en outreachend
 Deskundige hulp voor kinderen
 Opvang
Wie heeft hierin een rol?
 De inwoners
 Medewerkers van professionele organisaties
 De hulpverleners
 Veilig Thuis
Wie heeft hierin een rol?
 De gemeenten (bv gebiedsverbod of tijdelijk huisverbod)
 Samenwerkingspartners in drang en dwang (OM, RVDK, Intervence en politie)
 Lokale teams
 Veiligheidshuis
VRAGEN?
Gebiedsteams voor hoog en middenrisico
 Oost-Souburg en Ritthem
 West-Souburg, Westerzicht, Papegaaienburg en Bossenburgh
 Rosenburg, Lammerenburg en Paauwenburg
 Middengebied, Vredehof, Boulevards Bankert en Evertsen
 Centrum (Binnenstad, Scheldebuurt, Scheldekwartier en Het Eiland)
Gebiedsteam bestaat uit:
 Algemeen maatschappelijk werkende
 Maatschappelijk werkende met specialisatie in mensen met beperkingen
 Wijkverpleegkundige
 Gezinswerker met specialisatie in jeugdzorg
 Welzijnswerker
 Aansturing door supervisor Porthos
Gebiedsteam
 Bereikbaar via Porthos
 Sleutelwerkers
 Vraagverheldering bij de burger thuis en risicotaxatie
 Samen maken van een Ondersteuningsplan
 Multidisciplinaire casuïstiekbespreking
 (Familie)netwerkberaad
 Bepaling van het pad (vrijwillig/drang en dwang) via routeteam
 Doorgeleiding naar voorzieningen
Samenwerkingspartners gebiedsteam
 Huisartsen
 Onderwijs
 Veilig Thuis
 Politie
 …
Resultaten pilot Oost-Souburg
 Hogere kwaliteit (snelheid, integraal, passende ondersteuning)
 Kosten besparend (escalaties voorkomen, ‘dure trajecten’ voorkomen)
VRAGEN?
Wat is een Veiligheidshuis?
 In het veiligheidshuis werken justitiële organisaties en zorgorganisaties aan een
gezamenlijke aanpak van jongeren en volwassenen met risicovol gedrag.
Straf en zorg gaan hier hand in hand
Samenwerkingspartners
 OM
 Intervence (Bureau Jeugdzorg)
 Politie
 Juvent
 Jeugdreclassering
 GGD
 Halt
 Maatschappelijk werk
 Raad voor de Kinderbescherming
 RBL / Leerplicht
 Leger des Heils
 CJG’s
 Reclassering Nederland
 Gemeenten
Overleggen in het Veiligheidshuis
 Jeugd (hulpverlening en leerplicht)
 Veelplegers (meerder- en minderjarig)
 Overleg WOS (woninginbraak, overvallen, straatroof)
 Overlastgevende groepen
 Screeningsoverleg Huiselijk Geweld
 Nazorg ex-gedetineerden
VRAGEN?

similar documents