PowerPoint-presentatie

Report
Jeugdhulp en
zorg & ondersteuning
in 2015
2
Zorg in Nederland verandert in 2015
• Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle
ondersteuning aan thuiswonende hulpbehoevenden.
• De gemeente wordt niet uw zorgaanbieder;
dat is en blijft het werk van professionals.
• Verpleging thuis blijft bij de zorgverzekeraars
3
Meeste mensen willen zelfstandig
blijven wonen, met hulp van familie,
vrienden, buren
Jan van de Rijt
uit Deurne:
“De mensen hebben
elkaar nodig”
4
Waarom verandert de zorg?
• Dichtbij inwoners
• Maatwerk
• Minder kosten
5
Zodat iedereen kan meedoen en zo
lang mogelijk zelfstandig kan wonen
6
Wat verandert niet?
Er blijft goede zorg, hulp en ondersteuning
voor iedereen die dat echt nodig heeft
7
Zes Peelgemeenten
werken samen onder de
naam Peel 6.1
De zes gemeenten werken
samen met zorg- en
welzijnsaanbieders aan
goede en betaalbare hulp
9
Wat verandert er voor mensen die
ondersteuning (nodig) hebben?
Huishoudelijke ondersteuning:
een schoon en leefbaar huis
• Niet meer: aantal vaste uren hulp per week
• Wel:
– Een schoon en leefbaar huis
– Wat kunnen mensen zelf en welke ondersteuning
kunnen zij krijgen van bijvoorbeeld familie, vrienden
of mantelzorgers?
– De zorgaanbieder bekijkt samen wat er nodig is
– Mogelijkheid PGB blijft
10
Wat betekent dat voor
mevrouw de Wit?
11
Begeleiding en dagbesteding
• Wordt onderdeel van Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo)
• Dat geldt ook voor beschermd wonen en
kort verblijf
• Ondersteuning is maatwerk
• Gesprek als indicatie afloopt:
– Welke ondersteuning is nodig?
– Wat kunt u zelf en welke ondersteuning
kunt u krijgen van familie, vrienden of
mantelzorgers?
– Zijn er voorzieningen of activiteiten in
de buurt die aansluiten?
Wat betekent dat voor
Wilco de Vries?
13
2015 is overgangsjaar
• Mensen met indicatie houden recht op
zorg tot einddatum indicatie, maar
uiterlijk tot 1 januari 2016
• Peel 6.1 neemt tijdig contact op voordat
indicatie afloopt
• Voor vragen kunt u terecht bij Peel 6.1
14
Persoonsgebonden budget (PGB)
• Mensen met een PGB bepalen zelf wie wanneer zorg aan
hen verleent
• Mogelijkheid PGB blijft
• Regels veranderen
• Trekkingsrecht: Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaat
budget beheren en betaalt rekeningen voor u
• Gemeenten maken met veel zorgaanbieders afspraken,
dus veel keuzemogelijkheden als u geen PGB kiest.
15
Wat als u ondersteuning nodig heeft?
• Peelgemeenten regelen zorg en ondersteuning samen
• Consulenten werken zoveel mogelijk in wijken en dorpen
• Heeft u ondersteuning nodig en kunt u dit niet zelf of in
uw omgeving oplossen? Neem contact op met Peel 6.1
16
Misverstanden over de nieuwe Wmo
Als ik veel inkomen of vermogen heb, krijg ik geen
ondersteuning
Nee, de Wmo biedt ondersteuning voor iedereen.
Afhankelijk van uw inkomen kan het wel zijn dat u voor een
bepaalde voorziening een eigen bijdrage moet betalen.
17
Misverstanden over de nieuwe Wmo
Kinderen, buren, vrienden worden verplicht mij te
helpen
Nee. Mantelzorg is en wordt niet verplicht. Wij kijken met
u welke ondersteuning u van anderen kunt krijgen. Als die
ondersteuning ontoereikend is, blijft professionele zorg en
ondersteuning mogelijk.
18
Misverstanden over de nieuwe Wmo
Mijn gespecialiseerde dagbesteding verdwijnt, ik moet
straks zeker maar gaan koffiedrinken in een wijkhuis
Gemeenten moeten passende ondersteuning bieden. Voor
sommige mensen is een activiteit in het buurthuis passend.
Bijvoorbeeld om eenzaamheid te voorkomen. Voor andere
mensen is gespecialiseerde dagbesteding nodig.
Bijvoorbeeld om te leren hoe ze structuur aanbrengen in
hun dag. Uit ons gesprek met u blijkt welke ondersteuning
passend is.
19
Wat verandert er voor gezinnen en
jongeren die hulp (nodig) hebben?
20
Veranderingen jeugdzorg
• Nieuwe Jeugdwet
• Gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle
jeugdhulp
• Geen indicatie meer nodig van Bureau Jeugdzorg of CIZ
• Jeugdhulp anders organiseren: dichtbij inwoners en meer
maatwerk
• Beter kijken wat mensen zelf kunnen, eventueel met hulp
van familie en bekenden
21
2015 is overgangsjaar
• Jeugdigen met indicatie houden recht op
zorg van dezelfde zorgaanbieder tot
einddatum indicatie, maar uiterlijk
tot 1 januari 2016
• Gesprek als indicatie afloopt
• Geldt niet voor door rechter opgelegde
maatregelen zoals pleegzorg,
jeugdbescherming, jeugdreclassering en
gesloten pleegzorg
• Voor vragen kunt u terecht bij Peel 6.1.
22
Eén gezin, één ondersteuner, één plan
Jeugdprofessional is contactpersoon voor gezin met
meerdere problemen:
• Ondersteunt gezin bij het maken van gezinsplan
• Betrekt overige professionals
• Ziet toe op een goede samenwerking en is contactpersoon
voor het gezin (gezin heeft dus één contactpersoon)
• Op verzoek van gezin begeleiden, meegaan naar
afspraken, gesprek samen voorbereiden, evalueren, etc.
23
Anne vindt het thuis niet meer fijn
24
Wat als u vragen of problemen heeft met
opvoeden en opgroeien?
Mijn zoon spijbelt
veel en gaat om
met de verkeerde
vrienden. Ik maak
me zorgen.
Mijn dochtertje
krijgt steeds
driftbuien. Hoe
ga ik daar mee
om?
25
Ik durf niet meer
naar school,
want dan gaan
ze me weer
pesten
Mijn dochtertje
eet veel te
weinig. Gaat
zij daardoor
slecht
groeien?
Mijn dochter heeft
veel verdriet over
het overlijden van
haar oma. Hoe
kan ik haar
helpen?
De opvoedondersteuners van het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
helpen u graag!
26
Opvoedondersteuners
Waar vindt u ze?
• Alle wijken en dorpen van de Peelgemeenten
• Consultatiebureaus, peuterspeelzalen,
kinderdagverblijven, scholen
• Op website CJG van uw gemeente vindt u
contactgegevens
• Of bel gratis 0800 - 55 66 555
Waar
vindt
u ze?
Filmpje
opvoedondersteuners
Waar vindt u ze?
Op school verlegen, thuis brutaal
Misverstanden over de Jeugdzorg
Familie, buren en vrienden worden verplicht ons kind te
helpen en mee op te voeden.
Nee, zij zijn nooit verplicht om te helpen. Wij kijken wel
met u of mensen in uw omgeving u kunnen helpen. Als er
(daarnaast) professionele ondersteuning nodig is blijft dat
mogelijk.
31
Misverstanden over de Jeugdzorg
Wordt bij de overdracht van gegevens rekening gehouden
met de privacy van mijn kind?
De wet stelt strenge eisen aan ambtenaren en professionals
over welke persoonsinformatie zij wel en niet mogen
uitwisselen. Gemeenteambtenaren mogen geen medische
dossiers inzien. Gemeenten mogen wel over
persoonsgegevens beschikken om bijvoorbeeld rekeningen
te kunnen betalen.
32
Misverstanden over de jeugdzorg
De gemeente beslist straks welke zorg mijn kind krijgt
De gemeente heeft een zogenaamde jeugdhulpplicht. Dit
betekent dat de gemeente ervoor moet zorgen dat er
voldoende goede hulp beschikbaar is. De zorgprofessional
bepaalt vervolgens of zorg nodig is en welke zorg u krijgt.
33
Handige websites
• Guido: alle informatie over wonen, welzijn en zorg
• Zorgsite: handig hulpmiddel om het regelen van zorg
gemakkelijk te maken
• Zorg voor Elkaar:
hulp vragen en bieden
34
Nog vragen?
• www.peel6-1.nl: veel gestelde vragen
• Bel Peel 6.1 via tel. 14 0492 (zonder kengetal) voor
vragen over zorg en ondersteuning en jeugdzorg
• Bel CJG voor vragen over opvoeden en opgroeien
0800 55 66 555
• Informatie over veranderingen langdurige zorg:
www.hoeverandertmijnzorg.nl
• Neem de folders mee!
35

similar documents