SOSU C

Report
Ledelsesmæssige og kvalitetsudviklingsmæssige overvejelser
• Ved udarbejdelsen af Handlingsplan for øget
gennemførelse 2013 på SOSU C
• Oplæg på orienterings- og arbejdsmødet om øget
kvalitet i erhvervsuddannelserne den 4. februar 2013
1
Hvem er vi?
Elsebeth Melgaard
Direktør ved SOSU C
Ole Roemer
Kvalitetskonsulent ved SOSU C
SOSU C er et Social- og sundhedsuddannelses Center,
som er beliggende i Brøndby, Herlev og Gladsaxe.
Vi har 1467 årselever og er 232 ansatte
Hvad er vores udviklingsmæssige
udgangspunkt?
2
1. SOSU C – fra strategi til handling
Bestyrelsen vedtog i 2011
1. En reformulering af vores mission og vision
2. En Strategiplan for 2011-2016
3. En Udviklingsplan for 2012- 2013, der blev
formuleret ved at inddrage en gruppe medarbejdere
3
SOSU C – fra strategi til handling
Fokusområder i Strategien:
•
•
•
•
•
•
Fokusområde
Fokusområde
Fokusområde
Fokusområde
Fokusområde
Fokusområde
1
2
3
4
5
6
(Kvalitet)
(Læring og trivsel)
(Arbejdsplads)
(Samfundsmæssig opgave)
(Samarbejdspartnere)
(Synlighed)
4
SOSU C – fra strategi til handling
De 17 målsætninger blev fordelt på 4 områder
1. Markedsføring & International arbejde
2. Elever & kvalitet i uddannelse
3. Uddannelse & IT
4. Efteruddannelse
5
SOSU C – fra strategi til handling
Det centrale og involverende step:
’Hvis SOSU C skal opfylde sin strategi, hvad
skal der så til’?
6
SOSU C – fra strategi til handling
7
Udviklingen i 2012 og 2013
For de mange
• Undersøgelse af personalets IT kompetencer og
opfølgende kompetenceløft – Alle har fået en tablet
• Gråzone kurser og supervision
• Mangfoldigheds forløb
• Elevplan som fælles platform
• Gå hjem møder
• Ny uddannelses ordning og revision af materiale, bl.a.
via gråzone sprogovervejelser
• Revision af kontaktlærerhåndbogen
8
Udviklingen i 2012 og 2013
For de færre
• Nedsættelse af samarbejdsforum med praktikken
• Nedsættelse gruppe omkring grøn profil
• Nedsættelse gruppe omkring særlig nysgerrige
• Nedsættelse gruppe omkring kvalitetsarbejdet
• Nedsættelse af gruppe omkring E- learning og virtuelle spil
• Nedsættelse gruppe omkring Forskning og ”Best practice”
9
Udviklingen i 2012 og 2013
For eksperterne
• IT system sammenspil
• Oprettelse af lokalebooking over internet
• Elevplan
• Hjemmeside /PR og pjecer
• Sund økonomi / Nøgletal
• Fronter som fælles platform
10
Interesseopslag
11
Interesseopslag
12
Sideløbende…….
• Planlægning og implementering af den justerede
uddannelsesordning for Social- og
sundhedsuddannelsen
• Planlægning og implementering af
Uddannelseslaboratorium
13
2. Hvad kendetegner aktiviteterne
Leavitts
systemmodel
Opgaver
Teknologi
Struktur
Aktører
14
Den igangværende udviklingsproces
på SOSU C
Kompetenceudvikling
(mest)
Organisationsudvikling (mindre)
Kvalitetsudvikling
(mindst)
Aktiviteterne i udviklingsplanen
- Afdækning af behov for kompetenceudvikling (aktør)
- Gennemførelse af kompetenceudvikling
(aktør)
- Nyindretning af lokaler, samarbejde, PR
(struktur)
- Fronter-platformen bruges mere
(teknologi)
- Færre aktiviteter er relateret direkte til opgaven
15
Udfordringer ved udarbejdelsen af HP
2013
Nye opstillede mål for HP 2013:
’Fælles didaktisk og pædagogisk grundlag’
’Styrket differentiering’
’Et godt læringsmiljø’
(allerede en del af ’Strategien for SOSU C 2011- 2016’)
16
Ledelses- og kvalitetsmæssige udfordringer
Vores centrale spørgsmål er:
• Kan vi på SOSU C se udarbejdelsen af et
Fælles didaktisk og pædagogisk grundlag og styrket
differentiering - som overordnede bud på:
’HVORDAN et godt læringsmiljø’?
• Kan dette være en udfoldet og konkretiseret overskrift
på en opgaverelateret kvalitetsudvikling?
17
3. Hvad er i støbeskeen på SOSU C i forhold
til HP 2013?
1. De særlige udfordringer afdækkes i år ved en
antropologisk frafaldsanalyse.
2. Indsatsteori-modellen skal benyttes ved opstilling af mål
for at synliggøre kompleksiteten og sammenhængen
3. De nedsatte interessegrupper fortsætter deres arbejde
4. Eksperimenter fra Uddannelseslaboratoriet afprøves og
beskrives
18
Hvad er i støbeskeen på SOSU C i forhold til
HP 2013?
Der nedsættes en HP 2013 gruppe med repræsentanter
fra eksisterende interessegrupper:
- Tutorordning
- Supervision
- Forskning
- Kvalitetsarbejdet
- Justerede uddannelsesordning for SOSU trin1+2
- Repræsentanter fra Pæd. Ass.uddannelse og grundforløb
Gruppens medlemmer vil medbringe kompetencer og
materialer, som er udviklet i de forskellige interessegrupper.
19
Ledelsesmæssige overvejelser
De nye mål i Handlingsplan 2013 skal ses i sammenhæng
med den generelle udvikling på SOSU C, som samlet set
skal indfri ’Strategi 2011-2016’.
Krav og overvejelser til processen vedr. HP 2013
• Den er styret og den involverer medarbejder
• Den foregår i øjenhøjde, den skal være fortsat være
praksisnær!
Udviklingen sker ved at tænke på kanten af boksen
med fokus på kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling
og organisationsudvikling.
20

similar documents