PowerPoint-presentatie

Report
Centrumraad
30 april 2013
M-decreet
Wat moeten
we (nu)
weten?
(BNM) M-decreet
Stand van zaken 15 september 2014
INFO
Vooraf
Leerzorg 2005 gestrand wegens geen geld en geen draagvlak
2011 DAM : overleg nadien toegespitst op dringende en noodzakelijke
maatregelen.
2012 BNM – bijzondere en noodzakelijke maatregelen
8 november 2013
M-decreet !
INFO-M-decreet
Vooraf
Opgemaakt 13 december 2006 VN Salamanca – verdrag over de rechten van
personen met een handicap
HANDICAP IS GEEN LOUTER PERSOONLIJK PROBLEEM MAAR EEN
AFSTEMMINGSPROBLEEM TUSSEN DE KLAS-SCHOOLCONTEXT EN DE SPECIFIEKE
ONDERWIJSBEHOEFTEN VAN DE LEERLING
DE BEPERKINGEN IN DE PARTICIPATIEMOGELIJKHEDEN AAN HET ONDERWIJS
STAAN CENTRAAL
2009 geratificeerd door Vlaanderen
Druk van Europa en oudergroepen inclusie
‘Er moest dringend iets gebeuren’ …. ‘Pascal Smet’ mede omwille van de cijfers
INFO-M-decreet
Cijfers
persbericht Pascal Smet
Evolutie leerlingenaantal
buitengewoon kleuteronderwijs
2,200
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
Evolutie leerlingenaantal
buitengewoon lager onderwijs
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
Evolutie leerlingenaantal
buitengewoon secundair onderwijs
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
Cijfers
persbericht Pascal Smet
Aandeel leerlingen buitengewoon
basisonderwijs per type
Aandeel leerlingen buitengewoon
secundair onderwijs per type
Type 7
Type 4 Type 6 5%
1%
10%
Type 8
33%
Type 7
5% Type 6
0% Type 4
6%
Type 1
30%
Type 2
17%
Type 3
12%
Type 1
45%
Type 2
27%
Type 3
9%
Leerlingenaantal buitengewoon basisonderwijs: 30.504
=> Overgrote meerderheid kinderen met lichte mentale beperking of
leerstoornis
Leerlingenaantal buitengewoon secundair onderwijs: 20.177
=> Ook hier oververtegenwoordiging kinderen met lichte mentale beperking
(type 8 bestaat vandaag niet in BuSO)
Cijfers 2012-2013
Wat is de kern?
•
•
•
•
•
Herstructurering van het buitengewoon onderwijs
Meer inclusie
Inclusie als het kan, BUO als het moet !
gevolgen voor het gewoon basis en secundair onderwijs
decretale verankering van …
• fases zorgcontinuüm
• STICORDI
• HGW
• nieuwe rol CLB
INFO-M-decreet
Wat is de kern?
• BLO Type 1 + 8 wordt ‘basisaanbod’, ook voor BUSO
• Type 9 ( type voor ASS)
• Type 2 (<IQ 60 + sociale aanpassing 3
standaarddeviaties onder gemiddelde)
• Type 3  ADHD, Oppositional Development Disorder
(ODD), Conduct Disorder, en stemmingsstoornissen
• Type 4, 6, 7  blijft sterk stoornisgebonden, weinig
wijzigingen
• Type 5: ziekenhuisonderwijs, preventoria
INFO-M-decreet
gevolgen van het basisaanbod
• Basisaanbod – tijdelijke erkenning voor 2 jaar
– Andere manier van oriënteren ; nadenken over traject dat
ervoor zorgt dat na 2 jaar terugkeer mogelijk is
– Geen IQ, geen percentielen maar wat heeft die lln nodig om
straks terug te keren naar gewoon onderwijs
– Gemeenschappelijk curriculum is de referentie maar het
gewoon onderwijs zoekt naar afstemming /aansluiting
– Indien 2 jaar onvoldoende – jaarlijkse herevaluatie ( niet
hertesten ) + motivering in verslag
↗ planlast voor BO!
– Inschrijvingsrecht: wat met lln in overtal – volzet
INFO-M-decreet
gevolgen van het basisaanbod(2)
• Basisaanbod
– Bewijslast door scholen gewoon onderwijs aan CLB
• dat de aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende,
compenserende en dispenserende maatregelen die nodig zijn om de
leerling binnen het gemeenschappelijk curriculum te blijven
meenemen, ofwel disproportioneel, ofwel onvoldoende zijn;
– Na 2 jaar vervalt toegang (attest) ‘basisaanbod’ , ouders terug
naar gewoon onderwijs !
– De onderwijsbehoeften zijn niet louter toe te schrijven zijn
aan een SES-kenmerk van de leerling
INFO-M-decreet
andere types BUO
• ‘Gespecialiseerde’ vorm van BuO
– Type 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 9
– Diagnose alleen is niet voldoende, ook bewijslast van
pedagogisch didactische maatregelen (differentiëren, remediëren,
compenseren, dispenseren) volgens fasen zorgcontinuüm
– In principe criteria van M-decreet (nog sterk stoornisgebonden)
• Verplichting multidisciplinaire diagnose +
(kinder)psychiatrische onderzoek Type 3 en Type 9
• Type 7 enkel voor doven/slechthorenden én STOS mogelijk
• STOS in type 7 mits multidisciplinaire diagnose NOK-arts +
logopedist
INFO-M-decreet
nieuw type 9 BUO
• Type 9 voor lln met ASS die niet voldoen aan
criteria type 2 ( IQ boven 60)
• Ook criterium van bewijslast in de verschillende
fasen van zorgcontinuüm
• Multidisciplinaire diagnose
• Psychiatrisch onderzoek
INFO-M-decreet
rechtstreekse instroom BUO
• Voor kleuters
• Instroom uit het buitenland
INFO-M-decreet
BUSO
• Heeft ook een basisaanbod met geldigheid tot
na de opleidingsfase ( 3 jaar ipv 2 jaar)
• OV1: T2,3,4,6,7,9
• OV2: T2,3,4,6,7,9
• OV3: basisaanbod, T3,4,6,7,9
• OV4: T3,4,5,6,7,9
INFO-M-decreet
en GON ?
• GON niet meer via attest BuO en protocol
(verslag) , wel via gemotiveerd verslag
• GON-integratie voor types 2/3/4/6/7/9
• GON-re-integratie voor type basisaanbod mits 9
maanden in basisaanbod
• Concrete modaliteiten van basisaanbod
(uren/eenheden/koppeling verstandelijke
beperking/…) zijn niet omschreven
– Wg GON-ION naar aanleiding van OBPWO onderzoek
16
INFO-M-decreet
programmatie BUO
• Aanvragen type 9 moeten voor 1 maart 2014
gebeuren om te starten op 1/9/14
– Onder voorwaarden: vb 10 % ASS kinderen
• Scholen met aanbod type 1 of type 8 worden
vanaf september 2014 allemaal scholen met
‘basisaanbod’
17
INFO-M-decreet
Wat met de huidige populatie BUO?
• Nieuwe regelgeving wordt toegepast
– Bij wijziging type
– Bij wijziging niveau
– Voor leerlingen die voor het eerst een attest BuO
krijgen vanaf 01/09/2015
18
INFO-M-decreet
impact
op CLB
inen
voor
CLB
• CLB is enige ‘gemachtigde instanties’
• Bij oriëntering naar basisaanbod → Belangrijkste vraag :
– Wat heeft deze leerling de komende 2 schooljaren nodig
om daarna terug in het gewoon onderwijs te kunnen
aansluiten?
– Discussie Type 1 of type 8 vervallen
– Tijdelijkheid van attest goed bespreken met ouders
– Handelingsgerichte diagnostiek -weg met het ‘stoornisdenken’
en het ‘medisch modeldenken’- afstemmingsproblematiek is de focus
– Diagnose (label) is geen ticket voor zorg ( STICORDI)
19
INFO-M-decreet
gevolgen voor CLB
• Kwaliteitsverbetering diagnostiek - belangrijke
rol voor CLB (poortwachtersrol)
• Controle op oriënteringspraktijk CLB door
Onderwijsinspectie
• CABO wordt opgeheven; MDO beslist over
verlengingen in BuSO;
20
andere gevolgen
• Voor volgend schooljaar: niet zeker dat alle
scholen met een ‘autiwerking’ ook type 9
zullen mogen/kunnen aanbieden (mogelijk
pas in juni)
• Schoolondersteuning door DPB én CLB
– Mee nadenken over dispenseren in relatie tot de
eindtermen – kwalificaties afleveren
– Aantal gedetacheerden voor extra ondersteuning:
compententiebegeleiders (SNPB)
21

similar documents