Klik hier om de Powerpoint te downloaden.

Report
BACHELORPROEF
Autisme binnen de bewegingsopvoeding in het
gewoon en buitengewoon lager onderwijs
DOOR
ROELAND BOSMANS EN CAROLINE VAN HASSELT
STUDENTEN 3 PBSO - KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL
OVERZICHT
Onderwerp
Wat is autisme?
Aanpak kinderen met autisme
Keuze bewegingskaarten
Theoretisch kader bewegingskaarten
Bewegingskaart in de praktijk
Bewegingskaarten
Interviews
Besluit
WAT IS AUTISME?

Pervasieve ontwikkelingsstoornis

Minder ontwikkeld in bepaalde vaardigheden
AANPAK KINDEREN MET AUTISME

Eenvoudigheid in taal
gesproken taal
 geschreven taal

Eenvoudigheid in opdrachten
 Pictogrammen, tekeningen en foto’s hanteren



geen overdaad
Overzicht en structuur bieden
structuur in de tijd
 structuur in de ruimte
 structuur in het gebruik van materiaal

KEUZE BEWEGINGSKAARTEN

Omvat
eenvoudigheid
 eenduidige tekeningen
 structuur


Bewegingslessen aantrekkelijk maken
actief
 gevarieerd


Bewegingskaarten afstemmen op niveau van de
leerlingen
progressie
 regressie


Houvast aanreiken


leerkrachten in het gewoon onderwijs
leerkrachten in het buitengewoon onderwijs
THEORETISCH KADER BEWEGINGSKAARTEN

Aan de hand van de meest voorkomende
motorische vaardigheden


Elke motorische vaardigheid wordt gekoppeld
aan meest uitgesproken fysieke basiseigenschap


stuiten, klimmen, springen, stilstaan en lopen
kracht, lenigheid, uithouding, snelheid en coördinatie
Basis voor grotere bewegingsdomeinen
BEWEGINGSKAART IN DE PRAKTIJK
BEWEGINGSKAARTEN
Opdracht
Niveaubepaling
Fysieke basiseigenschap
Motorische vaardigheid
Aandachtspunten per niveau
Makkelijkere opdracht
Moeilijkere opdracht
Het nodige
materiaal
per niveau
Uitleg van de oefening per niveau
Evaluatiecriteria
per niveau
INTERVIEW STIJN VERBEEMEN
STIMULEREN EN MOTIVEREN BEWEGINGSKAARTEN
KINDEREN MET AUTISME OM TE BEWEGEN?
INTERVIEW ELS VAN AKEN
IS HET GEBRUIK VAN BEWEGINGSKAARTEN EEN
MEERWAARDE OM IETS AAN TE BRENGEN BIJ
KINDEREN MET ASS?
LEKEN DE LEERLINGEN DE BEWEGINGSKAARTEN
SNEL TE BEGRIJPEN TIJDENS DE GEOBSERVEERDE
LES? BELEEFDEN ZE BEWEGINGSPLEZIER?
INTERVIEW KRISTIEN INGHELS
WORDEN IN HET BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS
DEZELFDE BEWEGINGSDOELEN NAGESTREEFD ALS IN
HET GEWOON LAGER ONDERWIJS?
BESLUIT

Bewegingskaarten
didactische werkvorm
 voor heterogene klassen


Hanteerbaar in
het gewoon onderwijs
 het buitengewoon onderwijs


Aanzet tot
verder onderzoek
 uitbreiding

BACHELORPROEF ONLINE

Onze bachelorproef is te bezichtigen op:

www.demostheuvel.be

similar documents