Goudvis Carrousel poli

Report
Congres Samen nog Beter III
donderdag 12 april 2012
Goudvis: een multidisciplinaire poli
voor jonge kinderen (0-7 jaar) met
ontwikkelingsbijzonderheden
in de regio Gouda
Drs. Jurriaan Hoekx, kinderarts
Mw. dr. Karin Wagenaar, GZ-psycholoog
Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
Inhoud
• Ontstaan
• Doel
• Doelgroep
• Werkwijze + video
• Enkele casussen
• Statistieken
Ontstaan Goudvispoli
• Gouda, Vroeg Integraal Signaleren
Ontstaan vanuit:
• Samenwerking Integrale vroeghulp MH en
Groene Hart Ziekenhuis
• Behoefte aan vroege, snel toegankelijke
verwijslijnen en hulp voor jonge kinderen
met ontwikkelingsproblemen
Wat is integrale vroeghulp?
• Multidisciplinair team voor advies en
coördinatie
• Integraal = verschillende disciplines van
diverse instanties kijken naar de totale
ontwikkeling van het kind en de vragen
van ouders
• Vroeghulp = in een zo vroeg mogelijk
stadium
Doel Goudvispoli
• Advies en coordinatie van hulp aan jonge
kinderen (0-7 jaar) met bijzonderheden in
ontwikkeling, waarvan achterliggende
oorzaak nog niet onderzocht of nog
onvoldoende duidelijk is
• Convenant tussen samenwerkende
instanties leidt tot sneller antwoord op de
vraag van ouders en kind en inzetten van
geschikte hulp
Samenwerkingsverband
Curium
ASVZ
Bureau Jeugdzorg MH
GGD Hollands Midden
MEE Midden Holland
Sophia Revalidatie Gouda
Centrum Autisme Rijngeest
Groep
De Banjaard
Zorgkantoor Waardenland/
Midden Holland
Gemeente Gouda
Gemiva SVG Groep
GGZ Midden Holland
Vrijgevestigd logopedist
STEK Jeugdzorg
MHR architecten in leren
Groene Hart Ziekenhuis
Doelgroep Goudvispoli
• Jonge kinderen (0-7 jaar) met bijzonderheden
in ontwikkeling, waarvan achterliggende
oorzaak nog niet onderzocht of nog
onvoldoende duidelijk is
• Bijvoorbeeld:
• achterstand in algehele ontwikkeling,
spraak-taal of motoriek
• evt samengaand met bijzondere uiterlijke
kenmerken (syndroom)
• gedragskenmerken passend bij een
ontwikkelingsstoornis (ASS, ADHD, angst,
hechting, trauma, ...)
Werkwijze Goudvispoli
• Aanmelding
• Toewijzen trajectbegeleider
• Vragenlijst ouders
• Intakegesprek met trajectbegeleider
• Bezoek Goudvispoli 0-4 of 5/6 jaar
• Nabespreking
• Advies aan ouders (geen diagnose)
Werkwijze - vervolg
• Aanmelding en coördinatie door
MEE Midden Holland
• Trajectbegeleiding voor ouders
gedurende gehele traject
• Poli uitgevoerd door Groene Hart
Ziekenhuis (kinderarts en
psycholoog) en Sophia revalidatie
(revalidatiearts)
Aanmelding
• Door ouders zelf, meestal op advies van CB,
PSZ, school
• Via de coördinator, middels een uitgebreid
telefonisch gesprek
• 2009: 67 kinderen aangemeld bij IVH
• 2010: 77 aanmeldingen
• 2011: 75 aanmeldingen
Trajectbegeleider
• Ieder gezin krijgt een trajectbegeleider
toegewezen die hen het hele traject
bijstaat.
• De trajectbegeleider wordt geleverd door
een van de volgende organisaties :
MEE
ASVZ
BJZ
GGD Hollands Midden JGZ
Gemiva-SVG Groep
Het traject
intake
Goudvis poli
Advies
Intake door trajectbegeleider
• Vragenlijst ouders
• Huisbezoek
• Contact met school/kdv/psz,
fysiotherapeut/logopedist of andere
instanties
• Eventueel verslagen opvragen van eerder
onderzoek
• Uitgebreid verslag met een anamnese en
observaties
Goudvis poli
• Locatie: Groene Hart Ziekenhuis
• 9/10 keer per jaar, 6 kinderen per keer
• Kind en ouders/ verzorgers bezoeken in
willekeurige volgorde :
GZpsycholoog
Kinderarts
carrouselleden
revalidatiearts
Carrousel opzet
• Voorbereiding carrouselleden middels
intakeverslag en voorbespreking
• Kind wegen en meten
• Kind (met ouders) bezoekt ieder
carrousellid 20 minuten
• Nabespreking direct na carrousel
GZ-psycholoog
•
•
•
•
Aanvullende anamnese
Observatie gedrag, contact en spel
Observatie ouder/kind interactie
Denver Ontwikkeling Screening Test
Kinderarts
• Aanvullende anamnese
• Lichamelijk onderzoek
• Eventueel aanvullend onderzoek
(bloedafname/röntgenfoto)
Kinderrevalidatiearts
• Aanvullende anamnese
• Lichamelijk onderzoek
– Grof en fijn motorische vaardigheden
– Communicatie
– Spelontwikkeling
• Eventueel aanvullend onderzoek en
röntgenfoto's
Video
Nabespreking
• Aanwezig:
– Carrouselleden
– Trajectbegeleider
– Coördinator en secretaresse
– Medewerker BJZ
Doel nabespreking
• Vaststellen advies a.d.h.v. verslag en
bevindingen.
• Advies bestaat uit :
– Hoofdprobleem /waarschijnlijkheidsdiagnose
– Voorstel nader onderzoek en/of
behandeltraject
Uitkomst wordt vastgelegd in adviesbrief
Adviesgesprek
• Binnen twee weken na Goudvis poli
• Aanwezig:
– Ouders (zonder kind)
– 1 carrousellid
– Trajectbegeleider
• Ouders ontvangen adviesbrief
Na adviesgesprek wordt het verslag
aangevuld en definitief gemaakt
5/6 jarigen
• Bezoekt tijdens de Poli de kinderarts en
de GZ Psycholoog (2x30 min.)
• Geen bezoek aan revalidatiearts
• Tijdens bezoek kan het kind tijdelijk
opgevangen worden zodat de ouders vrij
kunnen spreken met de carrouselleden
• Rest van traject idem als 0-4 jarigen
Vervolgtraject
• Aanmelden bij diagnostisch centrum
(coördinator)
• Aanvragen van indicaties (coördinator)
• Schrijven van verwijsbrieven (arts)
• Contact onderhouden met ouders (trajectbegeleider)
• Afsluiten met afsluitingsbrief (secretaresse)
Casus 1
Aanmelding:
• Jongen 3;9 jaar
• Zorgen over spraak-taalontwikkeling: laat met
eerste woorden (2 jaar), beperkte woordenschat,
slechte uitspraak en verstaanbaarheid
• Nog geen logopedie
• Ouders geen zorg over verdere ontwikkeling,
wel aan late kant met los lopen (19 mnd) en
moeder vroeger moeite met rekenen en lezen
• Gedrag: boos bij niet begrepen, verder g.b.
Casus 1 - vervolg
Poli:
• Lief, cooperatief jongetje
• Uitspraak opvallend, taalbegrip twijfelachtig
• Goede contactname
• Logge motoriek, ook te zwaar
• Twijfels over algehele niveau
Advies:
• Logopedisch onderzoek en niveaubepaling door
psycholoog
• Indien nodig inzetten logopedie, fysiotherapie
• Advisering rond schoolkeuze
Casus 2
Aanmelding:
• Meisje 2;8 jaar
• Zorgen: stopt alles in haar mond, verbale
ontwikkeling goed, grof motorisch
zwak/onhandig en weinig actief, ‘fijne motoriek
lijkt op die van baby’
• Sensorische overgevoeligheden: tanden poetsen,
haren kammen, schrikken van geluiden
• Scheelzien en lui oog
Casus 2 - vervolg
Poli:
• Bijzonder meisje
• Door scheelzien moeilijk (oog)contact
• Opvallende fijne motoriek, veel moeite met
manipuleren materiaal (blokjes, vormenstoof,
tekenen)
• Lijkt extra prikkels te zoeken (in mond stoppen)
• Motoriek beperkt haar in ontwikkelen
vaardigheden
• Taalontwikkeling lijkt op niveau
Casus 2 - vervolg
Advies:
• Motorische/sensorische integratieproblemen
hoofdprobleem
• Multidisciplinair observatie- en behandeltraject
bij Sophia revalidatie:
–
–
–
–
Motoriek - revalidatiearts, fysiotherapeut
Taalontwikkeling - logopedist
Cognitieve ontwikkeling en gedrag - orthopedagoog
Therapeutische peutergroep
• Cave: achterliggend medisch probleem
Casus 3
Aanmelding:
• Meisje 3;6 jaar
• In crisispleeggezin na getuige van geweld in
gezin en vermoeden seksueel misbruik
• Moeder verstandelijke beperking (IQ 65), vader
alcoholist
• Zorgen/vragen:
– slaapt slecht, nachtmerries, hyperalert, snel angstig bij
geluid politieauto > is er sprake van trauma?
– Gezien niveau moeder en onderstimuatie: is er sprake
van ontwikkelingsachterstand?
Casus 3 - vervolg
Poli:
• Gezien verhaal verbazingwekkend rustig,
cooperatief meisje dat goed op gemak interactie
aangaat
• Goede hechting met pleegmoeder
• Bouwen, vormen, tekenen, kleuren benoemen,
tellen op niveau,
• Pleegmoeder: ontwikkeling maakt enorme
sprong sinds in pleeggezin
• In veilige, voorspelbare, stabiele omgeving goed
functioneren
• Sterk, veerkrachtig meisje
Casus 3 - vervolg
Advies:
• Inzetten op langdurig stabiele gezinssituatie
• Met huidige adequate stimulatie van
ontwikkeling en veerkracht in meisje zelf
voorlopig spontane groei afwachten
• Bij stagneren alsnog verder onderzoek niveau,
evt MKD en/of traumabehandeling inzetten
Statistieken
Leeftijdsverdeling
aantal in leeftijdscategorieën
30
20
10
0
0 tot 1
1 tot 2
2 tot 3
3 tot 4
aantal 2010
4 tot 5
aantal 2011
5 tot 6
6 tot 7
Instroom : reden
aantal aanmeldingen per aanleiding
30
25
20
15
10
5
0
2010
2011
34
Verwijzer
aantallen per verwijzer
30
20
10
0
2011
35
Uitstroom
advies na de poli
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2011
Contactgegevens Goudvis
• Coördinator: Joke Snel
• Tel.: 0182-520200
• Bereikbaar op dinsdag en woensdag
van 9:00-17:00
• E-mail: [email protected]
• Voor ouders en professionals
VRAGEN ?

similar documents