felles årsplan 14-15

Report
Lillekollen barnehage
Årsplan 2014-2015
Innholdsfortegnelse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Ansatte
Overordna mål
Pedagogisk grunnsyn
Rosefilosofien
Generell informasjon
Kvalitetsstandard for tilvenning
Dagsrytme
Felles aktivitetsplan
Uke meny
Barns medvirkning
Dokumentasjon
Foreldresamarbeid
Kvalitetsstandard i forhold til møte
Kvalitetsstandard i forhold til måltid
Kvalitetsstandard for stell
Leik
Vennskap
Vennskapsprosjekt
LØFT for barn
Språk
Danning
Overgang barnehage-skole
Plan for overgang barnehage – skole
Forut aksjon
Helsefremmende barnehage
Faste aktiviteter
Fagområdene fra rammeplan
Sosial kompetanse
Retningslinjer ved sykdom
Kontakt informasjon
Lillekollen barnehage
Enhetsleder: Ellen Lyngvær Hjelset 100%
Ass.styrer: Ingvild Myklebust Sylte 60%
Ass.styrer: Toril Solheim 50%
Sekretær: Eldrid Stranden Andersen 40%
TROLLSTUA:
Trude Gjerde Helset, Alfhild Rødal, Helene Solli,
Monica Klokseth , Lina Breivik og Line Victoria Jacobsen.
RØDHETTE:
Ingvild Ohr, Gerd Ingrid Folden, Nina Talset og Lina Breivik.
ASKELADDEN:
Sigrid Melkild, Eldrid Andersen, Barbro Larsson og Rita Constance
B Sylte.
POPPELOPPE:
Ann Elin Skutholm, Kristine Nakken, Knut Løken.
SMÅTROLL:
Eli Karin O. Sæther, Emma Kleve, Cathrine Mork Paulsen,
BJØRSITO:
Inger K. Ueland Johnsen, Toril Solheim, Espen R Lillevik,
Cathrine Bolsønes og Evy Gunn Dahle
KNERTEN:
Ivar Sten Blø, Lill Beate Røsanes og Anette Kock
LILLEBROR:
Anette Dahle, Morten Nilsen og Safija Junusivic
VIKARER:
Lina Breivik, Bjørnar L Sandstad, Espen R Lillevik, Stine
Bergset og Maja Figenschau Breimo, Markus Astrup.
RENHOLD:
Molde bydrift
Overordna mål
Barnehagen skal drives i samsvar med lov om barnehager,
rammeplan og de til en hver tid fastsatte forskrifter og
retningslinjer fra Barne- og familiedept., samt vedtak.
Hovedmål 1:
• Tid til barn, kunnskap om barn og areal til barn.
Hovedmål 2:
• Brukeren i sentrum.
Hovedmål 3:
• Rett informasjon, på rett sted, til rett tid.
Hovedmål 4:
• Sette organisasjonen og den enkelte i stand til å endre seg i
tråd med utviklingen og de økonomiske rammebetingelser.
Hovedmål 5:
• Oppfylle gjeldende lover og forskrifter for det fysiske og
psykiske miljøet.
Pedagogisk grunnsyn
Grunnsynet vårt er basert på en humanistisk tankegang.
Grunnsynet er avgjørende for kvaliteten på
samhandlingene våre med våre medmennesker. Skal
samspillet fungere må vi ha et menneskesyn som preges
av likeverd og gjensidig respekt. Da betrakter vi mennesket
som et subjekt med egne tanker, meninger, følelser og
handlinger. Ved å bli mer bevisst grunnsynet som
bestemmer hvorfor og hvordan vi gjør, blir beslutningene
bedre. Barneforskning beskriver barnet som kompetent, og
samspillet mellom barn og voksne må derfor bygges på
likeverd og gjensidighet.
ROSE er en forkortelse av
Molde kommunes bedriftsfilosofi
•
•
•
•
R for respekt
O for omsorg
S for samarbeid
E for effektivitet
Mål for Molde
kommune
• Hjerte for
regionen
• Vekst i kvalitet
• Alle er med
• Offensiv
organisasjon
• Økonomisk
handlefrihet
Generell informasjon
•
Barnehagens åpningstid er
0700-1630. Vi ber om at dette
overholdes.
•
Pass på til en hver tid at barnet
har godt med skift i
barnehagen. Dette er
foreldrenes ansvar.
•
Bursdag skal feires i
barnehagen - det er opp til
foreldrene hva som skal
medbringes til feiringen.
Eksempelvis fruktfat eller
sjokoladekake.
•
•
Hvis barnet har fri eller er syk,
ber vi dere om å ringe og gi
beskjed om dette til oss.
Vi hjelper til med dotrening,
men vi tvinger aldri et barn til å
gå på do. Med tanke på bl.a.
trygghet, er det noe annet for
barna å gå på do i barnehagen
enn hjemme. Hos oss gjelder
ikke belønning eller straff
verken i do- eller
matsituasjoner. Vi tvinger aldri i
barna mat. Er barnet mett og
det ligger skorper igjen, presser
vi ingen.
•
Barnehagen stiller med lunsjog fruktmåltid. Barna må selv
ha med matboks til frokost og
eventuelt litt ekstra for de som
behøver mat utover det som blir
servert til fruktmåltidet.
Varmmat blir servert 1-2 dager i
uken.
•
Husk 48-timers regelen ved
oppkast eller diaré! Ved
epidemier som for eksempel
oppkast/diaré, vannkopper, lus
eller liknende, henger vi opp
informasjon angående dette.
•
Til slutt så ønsker vi
tilbakemelding dersom det er
noe dere er misfornøyd med,
eller om dere har forslag til ting
vi kan gjøre annerledes. Vi
setter selvsagt også stor pris på
positive tilbakemeldinger.
•
Merking av klær er viktig! Alt av
klær og sko skal merkes. Vi
kan ikke ta ansvar for
umerkede eiendeler.
Kvalitetsstandard for
tilvenning
•
•
•
•
•
•
•
Alle barn får et personlig velkomstbrev innen 10 juni.
Alle barn skal ha en fast tilknytningsperson.
Praktiske ting er gjort i stand før barnet kommer.
Barn og foreldre skal føle seg ventet og godt mottatt.
De ansatte skal vise respekt for følelser og
forventninger.
Tilknytings personene må ha god tid til å snakke med
barnet og foreldrene.
De ansatte skal fortelle foreldrene om gangen i
tilvenningsperioden og hvilke rolle de skal ha, samt
gjøre klare avtaler.
Tilknytningspersonen går aktivt inn for å bli kjent med
barnet og må være en som barnet ønsker å være
sammen med.
Dagsrytme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kl 0700 barnehagen åpner
Kl 0820 morgenmøte
Kl 0830 frokost
Kl 0900 aktivitet/samling/utetid
Kl1000 uteleik
Kl 1130 måltid
Kl 1200 hviling/ sove/rolig
Kl 1230 frilek/grupper/div.aktiviteter
Kl 1400 frukt og matboks
KL 1430 uteleik/inneleik
Kl 1630 barnehagen stenger
PLAN FOR FELLESAKTIVITETER VED
LILLEKOLLEN BARNEHAGE
BARNEHAGÅRET 14-15
UKE/DAG
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
1
møtedag
Utedag for 5
års klubben
Felles turdag
for 4 års
klubbene
3 årsklubb
på tvers
Korøving for
alle 5
åringene
ledermøte
2
møtedag
5 års klubb
Askeladden
og rødhette
Bjørsito og
knerten
3
møtedag
Utedag for 5
årsklubben
Felles turdag
for 3 års
klubbene
ledermøte
Uteførmiddag
uten å åpne
lekeskur.
Voksne
finner på
forskjellige
aktiviteter
4 årsklubb
på tvers
Korøving for
alle 5
åringene
ledermøte
4
møtedag
Utedag for 5
årsklubben
ledermøte
Felles aktiviteter en gang i året:
Tur til eriklia for 4 åringene i desember
Tur til atlanterhavsparken for 5 åringene i mai
Ski/akedag for hele barnehagen
Felles sommeraktivitet for hele barnehagen
Uteførmiddag
uten å åpne
lekeskur.
Voksne
finner på
forskjellige
aktiviteter
Ukemeny Lillekollen barnehage:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Brød/makaroni
Brød
Brød
Brød/havregryns
grøt
Hjemmelaget
tomatsuppe /
Fiskekake
Fårepølse
Egg/eggerøre/
Omelett
Brunost
hjemmelaget
pizza/
Kaviar
Fårepølse
Kaviar
Leverpostei
Hvitost
Skinkeost
Rundstykker
Makrell
leverpostei
Barns medvirkning
Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for
sitt syn på barnehagen og sin daglige
virksomhet. Barna Skal jevnlig få mulighet til
aktiv deltagelse i planlegging og vurdering i
barnehagens virksomhet. Barnet sine
synspunkt skal tillegges vekt i samsvar med
alder og modenhet. Jmfr. Barnehageloven §3
barns rett til medvirkning.
For at barn skal få medvirke må de voksne se
på barn som likeverdige samtalepartnere.
Dette henger sammen med vårt verdisyn og
at vi bruker store ører istedenfor store
munner. Gjennom ulike møter og samlinger
reflekterer barna sammen med de voksne
over hva som opptar de og hva de ønsker for
hverdagen sin. Barna planlegger og vurderer.
Personalet på Lillekollen skal observere, lytte
og være endringsvillige i møte med barna.
Dokumentasjon
•
•
•
•
•
•
•
Rammeplan for barnehager stiller strenge
krav til dokumentasjon.
Alle avdelinger skal ha månedsplaner eller
ukeplaner som skal evalueres hver måned.
Vi dokumenterer også ved å skrive på
tavle i garderoben hver dag hva dagen har
inneholdt.
Dokumentasjon kan også være bilder,
tegninger o.l som blir hengt opp på
avdeling.
De ansatte dokumenterer også når de har
avdelingsmøter hvor de har faglige og
praktiske diskusjoner.
Vi øver oss på å dokumentere hverdagens
lek og aktiviteter opp mot fagområdene i
rammeplanen.
Vi bruker praksisfortellinger som
dokumentasjon.
Foreldresamarbeid
•
Foreldresamarbeid er en viktig del av hverdagen i
barnehagen. Det er dere foreldre som kjenner barna deres
best, og det er av svært stor verdi at vi har en åpen dialog om
deres barn. Vi har som mål å møte alle i garderoben om
morgenen. Dette er en arena for utveksling av informasjon og
å skape gode relasjoner. To ganger i året blir det gitt tilbud om
foreldresamtaler, der man går i dialog om barnets trivsel og
utvikling i barnehagen. På høsten er det foreldremøte
avdelingsvis, der barnehagen prøver å gi dere ett bilde av
hvordan året skal bli, fokusområde og hverdagen i
barnehagen. Det gis rom for at dere foreldre kan komme med
innspill og spørsmål til vårt arbeid. Det velges to
representanter på dette møtet som blir med i foreldrerådet.
Det er ett organ for dere foreldre der dere kan kunne medvirke
i barnas hverdag i barnehagen og ikke minst påvirke
utviklingen i barnehagen.
Kvalitetsstandard i forhold til
møte
- At vi viser respekt for ulikheter og kan sette pris på det.
- At vi hilser på hverandre når vi møtes, nye vikarer
presenterer seg for foreldrene og de ansatte.
- Formidle beskjeder på en positiv og tydelig måte.
- At vi tar foreldrenes behov og ønsker på alvor.
- Alle foreldre får tilbud om en
”bli kjent samtale” som ny i barnehagen.
- Personalet skal ta avskjed med alle barn.
- At vi har evne til å vise anerkjennelse.
- At vi greier å ta den andres perspektiv,
at vi har innlevelse.
- At vi er avtalefaste, og kan stole på hverandre.
- At vi kan ta vare på arbeidsplassen vår både
sosialt og praktisk.
- Målet er at alle skal trives på arbeidsplassen,
det skal være positivt og lystbetont å
komme dit.
- Regler må håndheves med intuisjon, innlevelse
og kjærlighet, regler er variable, vi må
vurdere hva som er riktig i hvert enkelt
tilfelle.
Kvalitetsstandard for måltid
- En nødvendig hyggestund.
- Starte med en sang.
- Sosial trening, dele, hjelpe, lytte, sitte stille.
- Hygiene, vaske hendene selv.
- Få prøve mest mulig selv.
- Få bestemme at nå er jeg mett, eller nå er jeg
sulten.
- Klatre opp og ned av stolen selv.
- De voksne snakker med barnet.
- Det blir satt av tid til å spise.
- Barna får tid til å kjenne etter om de er
mett/ sulten uten at vi griper inn.
- Det er rom for spontanitet og humor.
Kvalitetsstandard for stell
- At barnet får en positiv holdning til seg selv og kroppen sin.
- At vi får ro i stellesituasjonen.
- At vi har tid og plass i stellesituasjonen.
- At barnet er trygg på at det får hjelp når det
trenger det.
- At de voksne tilpasser oppmerksomheten til det
enkelte barn.
- At de voksne snakker med barnet og ikke over hodet
på barnet.
- At barnet selv får være aktiv. Hente bleie, skru på
vannet, smøre på salve osv.
- At det er rom for spontanitet.
Leik
•
Leken er en av barnas viktigste uttrykksformer og
læringsarenaer. Ved at leken kan deles med andre,
skaper den også fellesskap og tilknytning. Leken har
egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen.
Barn leker i utgangspunktet for å leke og ikke for å
oppnå noe bestemt resultat. De leker med
utgangspunkt i sin nysgjerrighet, sine evner og
forutsetninger. I samhandling med hverandre legges
grunnlaget for læring og sosial kompetanse.
På Lillekollen barnehage vil vi legge til rette for og gi
rom for ulike typer lek og aktiviteter ute og inne.
Gjennom respekt og forståelse for barnekulturen tar vi
leken på alvor og gir rom for at barna kan bearbeide
inntrykk og opplevelser gjennom leken. Vi vil påse at
alle barna inngår i lekerelasjoner og kan lekekodene.
Lekekodene kan være ulike måter å komme inn i leken
på, forhandlingsteknikker, å skille mellom lek og
virkelighet, sette grenser for seg selv og opplevelsen av
humor. Leken fremmer barns utvikling på flere områder:
intellektuelt, sosialt, emosjonelt og språklig. Vi vil også
veilede barna på empati i lek-både på å hevde seg
selv og egne meninger i lek, men også å få kunnskap
om å innrette seg til lekens beste.
Leik forts.
Det er tre type leker som eldre barnehagebarn leker:
regellek, rollelek og konstruksjonslek.
Regellek er lek som har forhånddefinerte regler, som for
eksempel gjemsel, alle min duer eller slå på ring. For å
kunne delta i leken forventes det at deltagerne følger
reglene. Skulle det være behov for å forandre på noen av
reglene, skal alle som deltar være enig i dette. Under
rollelek leker barna at de er noen andre, de tar en annen
rolle, for eksempel når de leker mor og far. Ved slik lek kan
barna late som de er et annet sted, at det er en annen tid
og at virkeligheten er annerledes enn den egentlig er. I
rolleleken tar barn i bruk de erfaringene de har med den
rollen som de skal spille. I konstruksjonslek forandres ting
eller materiale til noe en selv har ønske om å lage, for
eksempel ved bygging av klosser, togbane eller byer ute i
sandkassen.
Anerkjenne at leiken er det mest verdifulle i
barnehagen. Vi gir leiken høyeste prioritet i
hverdagen. Vi lager plass, tid og rom for leken. De
voksne er fleksible i sine holdninger.
Vennskap
Hva kjennetegner vennskap?
Vennskap er gjensidig og et ønske om å være sammen med
en eller flere bestemte personer. Vennskap er valgfritt og kan
ikke påtvinges. Det er en spesielt høy grad av hengivenhet
mellom venner.
Hvorfor er vennskap viktig?
Vennskap gjør barn mer robuste, en slags vaksinasjon mot
stress og motstand. Gir beskyttelse mot ensomhet, mistrivsel,
mobbing og psykiske problemer. Venner er viktig for utviklingen.
Barna blir flinkere til å oppfatte hva andre tenker og føler, får
bedre sosiale ferdigheter og blir mer empatiske. Vennskap gir
økt evne til å ta initiativ, og større evne til problemløsning. De
minste barna knytter også tidligere vennskapsbånd. Vennskap
hos de minste handler om glede over å være sammen, glede
over fellesskapsfølelse, å skape mening sammen og felles
humor. I Lillekollen barnehage vil vi legge til rette for vennskap
ved å være tilstedeværende gjennom hele barnehagedagen,
lyttende og observante med hensyn til ekskludering i lek.
Bevisste rollemodeller, være konsekvent i forhold til uakseptabel
atferd. Samtale med barna og fremme empati og bevisstgjøring
om konsekvenser av egne handlinger.
Prosjekt; vennskap på ramme
alvorkompetanseutvikling i
Moldebarnehagene.
•
•
•
•
Lillekollen har fått to vennskapsbarnehager, Nordbyen barnehage
og Mordalstua barnehage.
Vi har allerede begynt å samarbeide og har laget felles
problemstilling som vi skal jobbe med.
Vi skal ha felles personalmøte for å snakke om hvordan vi jobber
med vennskap.
Vi skal også også hospitere hos hverandre. Det er noen av
assistentene som skal hospitere og vi får hospitanter fra de andre
barnehagene. Dett blir våren 2015.
Problemstillingen vår er:
Hvordan legge til rette for vennskap i uteleiken.
Løft for barn
-og voksne
 LØFT for barn i barnehagen er et enkelt opplegg for bruk av
løsningsfokusert tilnærming (LØFT) Det brukes i et stort antall
barnehager, og tilbakemeldingene er tydelig; Dette virker. Så
enkelt og logisk!
 Viktige stikkord for kursprosessen:
 Gjenkjennelse av og bekreftelse på egen praksis (ja dette har
jeg gjort før)
 Realisme innenfor rammene ( ja dette får jeg til)
 Konkret og handlingsrettet med enkle logiske begreper og
verktøy alle kan bruke dagen etter første kursdel(lett å huske,
lett å forstå)
 Kan innføres uten å bygge om barnehagen (ser omfattende ut,
men er nært, logisk og inspirerende)
 Prosessen er enkel og oversiktlig å lede, alle ansatte blir
ansvarliggjort (bidrar til motivasjon og godt samhold i
personalgrupp)
 Ansatte sier dette er enkelt, genialt og morsomt (hvorfor ikke)
 Bok som er tilegnet ALLE barnehagen som inspirasjonskilde.
Kunnskapen finnes på avdelingen. Det
handler bare om å ta den i bruk – oftere.
Språk
• Barnehagen er en viktig arena for at alle barn skal
kunne utvikle et godt muntlig språk. Barnet skal kunne
bruke, lytte,
gi respons og observere språket i sosiale samhandling
med andre barn og voksne. Dette videreutvikler
begrepsforståelsen og ordforrådet.
Å utvikle et språk er noe av det mest betydningsfulle
som skjer i et barns liv. Ved hjelp av språket lærer
barnet å forstå seg selv og omverdenen, noe som er
avgjørende for barnets videre utvikling, både
intellektuelt, sosialt og emosjonelt.
Danning gjennom omsorg, lek
og læring.
«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med
hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og
fremme læring og danning som grunnlag for allsidig
utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende
verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik
som respekt for menneskeverdet og naturen, på
åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og
solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike
religioner og livssyn og som er forankret i
menneskerettighetene »(Rp13: kap. 1.3).
I barnehagen er det samværet med barn og voksne i
lek og læring som er forutsetningen for barnets
danning. Danning er en livslang prosess som blant
annet handler om å utvikle evne til å reflektere over
egne handlinger og væremåter. Sette barnet i stand til
å møte livet, se på seg selv som et verdifullt medlem
av større felleskap. Det er blant annet gjennom den
daglige omsorg, og hvordan barnet blir møtt som gir
grunnlag for dannelsesprosessen. For barnehagen er
det å gi omsorg og nærhet en primæroppgave.
Arbeidsmetode/ innhold:
•
Vi vil se det enkeltes barns behov. Vi vil gi barna omsorg og nærhet ut
fra alder og forutsetninger.
• Vi vil gi barna mulighet til å utøve empati og omsorg for andre.
• Vi vil støtte barna i samværet med andre og gi rom for det gode
samspillet.
• Vi vil gi barna en opplevelse av trygghet, trivsel over samværet med det.
• Vi vil gi rom for lek fordi den er barnets grunnleggende livs- og
læringsform.
• Vi vil at lærings skal foregå i det daglige samspillet. Vi vil legge til rette til
helhet og sammenheng i omsorgs-og læringstilbudet.
• Vi vil legge til rette for utforsking og samtale for å gi barna mulighet til
innsikt og kunnskap.
• Vi sier ”god morgen” og bruker navn når vi kommer i barnehagen.
• Vi ser «takk for i dag/hade ved dagen slutt.
•
Voksne har et ledig fang
•
Voksne sier ”takk for hjelpen” når et barn har hjulpet til med noe
•
Barn oppfordres til å hjelper og trøster hverandre
•
Barn og voksne sier noe positivt om andre barn og voksne
•
Vi samtaler med barna og er bevisste på hvordan vi snakker med
andre barn og voksne som kommer på besøk i barnehagen
•
Vi oppfordrer til ”god bordskikk”
•
Vi voksne veileder i konfliktsituasjoner
•
Voksne snakke med og ikke til barn.
•
Barna lærer å vente på tur
•
Vi bruker ulike verktøy som metode for utvikling av sosial og
emosjonell kompetanse: ”Det er mitt valg”, «Du og jeg og vi to».
• Personalgruppa jobber med LØFT- løsningsfokusrt tilnæring.
Overgang barnehage - skole.
Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (Rp. 13) legger føringer for at
barnehagen skal legge ekstra til rette for førskolebarna, og gjøre overgangen så god
som mulig: «Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang
mellom barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning ( ibid: kap. 5.1 ).
•
Molde Kommune har i tråd med Rammeplanen utarbeidet en egen plan; «Fra eldst
til yngst-samarbeid mellom barnehage og skole». Målet er å sikre en god overgang
gjennom tidlig informasjonsutveksling mellom foresatte, barnehage og skole/sfo.
Skolestarterne skal bli kjent med skole/SFO – lokaliteter, uteområde m.v. Dette
samarbeider vi med skolene om å få til.
På Lillekollen barnehage har vi ukentlige samlinger for førskolebarna, der vi systematisk
har ulike skoleforberedende aktiviteter tilpasset barnas utvikling, og interesser. På
Lillekollen barnehage, utarbeides egne pedagogiske planer for førskolebarna som
foreldre får sammen med årsplan del 2 på høsten.
I løpet av året har barnehagen og skolen noen faste møtepunkter:
Plan for overgang barnehage skole
TILTAK:
Styrer/ PPT, i samråd med
foreldrene, informerer skolen om
barn med nedsatt funksjonsevne
hvor det kreves særskilte
tilrettelegging.
TID:
Senest innen 1.april et og
et halvt år før skolestart
ANSVAR:
Styrer/PPT
Fagmøte på skolen for 1.trinn
lærere, ped ledere med
ansvar for skolestartere,
styrere og rektor.
Senest innen 1.oktober.
Styrer
informasjonsmøte
barnehage, PPT og foreldre til barn
med spesielle behov.
Senest innen 31.
desember
Styrer
Foreldremøte for førskolebarna
Innen 1. mars
Styrer og rektor
Besøke skolen/SFO med de eldste
barna i barnehagen
Avtale innen 1. april
Styrer og rektor
Avklare med barn og foreldre hva
som videreformidles til skolen.
Foreldresamtale inne 1.
mai
Pedagogisk leder
Fagmøte på skolen
Innen 1. juni
Rektor
Alle skolestarere inviteres til skolen
Innen 15. juni
Rektor
Alle nye foresatte og FAU inviteres
til skolen.
Innen 15. juni
Rektor
Avslutte barnehagetiden.
Elever på 1.trinn inviteres
på besøk i barnehagen en
dag i høstferien.
Styrer
FORUT AKSJON
•
•
Alle storbarnsavdelinger ved
Lillekollen skal
jobbe med Forut en
måned dette
barnehageåret.
Mer info kommer fra
hver enkelt avdeling
Lære noe – gjøre noe
Med kunnskap og innsats kan vi
alle bidra til å gjøre verden til
et bedre sted for flere.
FORUTs barneaksjon lar norske
barn erfare sammenhengen
mellom læring og handling.
Materiellet er gratis, men
deltakerne forplikter seg til å
gjennomføre sin egen
innsamlingsaksjon.
Vennskap og solidaritet
Gjennom FORUTs barneaksjon
møter barn i Norge barn i andre
land. Målet er å skape
nysgjerrighet, toleranse og
forståelse som fremmer empati og
fører til vennskap og solidaritet.
Vår visjon er å bidra til å gjøre
verden litt bedre.
Lillekollen barnehage er en
helsefremmende barnehage
Fysiske forhold: Kosthold, gode måltid med fast
ukemeny med variert sunt pålegg og grovt brød.
Frukt:Varierte sorter.
Hygiene: Gode rutiner på håndvask, snørrtørking,
vasking av leker etc.
Fysisk aktivitet:Turer, dans og drama.Veksling mellom
hvile og aktivitet.
Psykisk miljø:Trivsel, positiv tenkning,
løsningsorientert tenkning, humor.
Mestring:God selvfølelse, kjenne at hvert enkelt barn
og hver voksen har verdi, bli sett, hørt og bekreftet.
Respekt for barn, ansatte og foreldre.Toleranse, at det
er rom for å prøve og feile.Rom for frihet, spontanitet og
fleksibilitet.Barnehagen er en stabil plass å
være.Barnehagen er en god sosialiseringsplass, barn
lærer å være likeverdig med andre barn mht. språk og
væremåte. Kompetente voksne.
Faste aktiviteter
 Høstfest: feirer høsten og gleder oss over det naturen
gir oss.
 Advent og juleforberedelser: vi pynter, baker og lager
julegaver.
 Nissefest: alle barna kler seg i rødt og vi får nissegrøt.
 Julefrokost: alle foreldre og barn koser seg i ei ellers
travel førjulstid.
 Karneval/fargefest: barn og personale kler seg ut,
sang og moro.
 Skidag/aktivitetsdag: vi lager løyper og moro ute i
barnehagen.
 16. mai: øvelse før den store dagen. Pølser, is og leker
i barnehagen.
 Sommerfest: Fest i juni for hele barnehagen. Der er
det natursti, salg av pølse og foreldrene har med kake.
Det blir også litt underholdning.
 Førskolegruppa skal på tur til Atlanterhavsparken i
Ålesund på våren.
 4 åringene skal på tur til museet og ha eget opplegg
som finnes der i løpet av våren.
Aktiviteter
I en heldags barnehage er det
hverdagssituasjonene som måltid, toalett,
påkledning osv., som blir arenaer der
læring foregår. Ved å bruke god tid og ha
nær voksenkontakt ønsker vi at barna skal
bli så selvhjulpne som mulig. I disse
situasjonene blir det tid til samtale,
undring, menings- og opplevelsesutveksling
både mellom barn-barn og barn-voksen.
Vårt mål er at hverdagsaktivitetene på
Lillekollen skal være preget av gode
godkjennende følelser.
Hver enkelt avdeling
utarbeider sin egen
årsplan som beskriver det
pedagogiske opplegget.
Samtidig ønsker vi også å
ha rom for spontaniteten
i gruppa og det som skjer
rundt oss.
Her-og-nå-opplevelser vil
alltid være viktig i
samvær med barn.
Fagområdene fra
rammeplanen
1. Kommunikasjon, språk og tekst.
2. Kropp, bevegelse og helse.
3. Kunst, kultur og kreativitet
4. Nærmiljø og samfunn.
5. Natur, miljø og teknikk
6. Antall, rom og form.
7. Etikk, religion og filosofi
FAGOMRÅDER
0-2 ÅR
2-3 ÅR
4-6ÅR
KOMMUNIKASJON,
SPRÅK OG TEKST
Bli kjent med rim/regler
og sanger i samlinger.
Høyt lesning og bruk av
billedbøker.
Lytte og bruke språket
aktivt i hverdagen.
Begrepstrening
Barnet og familien
Samlinger med ulike
temaer.
Sang og rim/regler.
Høytlesning
Flanellograf
Dramatisering
Se og vekke interesse
for bokstaver og bli
kjent med sin egen
bokstav.
Barnet og familien
Samlinger med ulike
temaer.
Leker med bokstaver
og ord.
Samtaler rundt ulike
tema.
Utelek
Turer
Minirøris/
bevegelsessanger
Utelek
Turer
Minirøris/
bevegelsessanger
Påkledning
Selvstendig i forhold til
påkledning og måltid.
KROPP, BEVEGELSE
OG HELSE
Utelek
Turer
Bevegelsessanger
Lære rutiner i forhold til
måltid:
KUNST, KULTUR OG
KREATIVITET
NATUR, MILJØ OG
TEKNIKK
Vaske hender før mat.
Øve på å spise/drikke
selv.
Smøremåltid – velge
pålegg, prøve å smøre
selv.
Smøremåltid – velge
pålegg, smøre selv.
Bli kjent med ulike
formingsmateriell. Ta og
føle på.
Maling, leire, former
osv.
Barnesanger,
rim/relger,
rytmeinstrument
Årstider
Oppleve naturen.
Utelek i all slags vær.
Tegne, farge og male.
Rytmeinstrument
Sang/rim/regle
Rollelek
Bruke sin egen fantasi og
skaperglede. Lage sitt
eget produkt.
Bruke ulike materialer.
Årstider.
Hva kjennetegner de
ulike årstidene.
Årstider
Bli kjent med årets
kretsløp. Hva skjer med
blomster og trær i løpet
av året.
Sortere søppel
NÆRMILJØ OG
SAMFUNN
ANTALL, ROM OG
FORM
Førskoleklubb
Bli kjent med
barnehagen, med barn,
voksne og inne- og
uteområdet.
Bli kjent med
barnehagen.
Finne min plass i
barnegruppa.
Turer i nærmiljøet.
Fast turdag en dag i uka.
Lære seg begreper.
Orientere seg i ulike
rom i barnehagen.
Finne plassen sin i
garderoben.
Lek med ulike
former/lego/duplo
Telleregler
Tallregle
Romforståelse.
Sortere leker.
Bli kjent med ulike
former.
(sirkel,firkant,trekant osv)
Konsentrasjonslek.
(lego, duplo, togbane,
klosser osv.)
Studere og undre seg
over naturen når vi går på
tur.
Turer i nærmiljøet.
Fast turdag en dag i uka.
Mengdeforståelse og
romforståelse.
Leke med tall.
Hjelpe til å dekke bord.
Konsentrasjonslek.
Måle avstand
Sammenligne størrelse.
Førskoleklubb
Sosial kompetanse
Kari Lamers definisjon av sosial
kompetanse:
Kjennskap til hovedområder av sosiale
ferdigheter som barna bør mestre, er en
viktig rettesnor i oppdragelsen av barna.
Som et resultat av teoretiske analyser
består sosial kompetanse i ”Du og jeg
og vi to!” av fem innholdsområder som
hver for seg inneholder samme type av
sosiale ferdigheter:
empati og rolletaking – innlevelse i andre
menneskers følelser og forståelse for
andres perspektiver og tanker.
prososial atferd – positive sosiale holdninger
og handlinger som å hjelpe, oppmuntre,
dele med andre, anerkjenne, inkludere,
vise omsorg for osv.
selvkontroll – å kunne utsette egne behov
og ønsker i situasjoner som krever
kompromisser og felles avgjørelser,
tinnordne seg, takle konflikter og å
vente på tur.
selvhevdelse – hvordan en kan hevde seg
selv og egne meninger på en god måte,
og tørre å stå imot gruppepress og ta
initiativ til, eller bli med i, lek og samtaler
som allerede er i gang.
lek, glede og humor – å kunne skille lek fra
annen aktivitet, tolke lekesignaler, og å
la seg rive med og føle glede, slappe
av, spøke og ha det moro.
Retningslinjer ved diverse
barnesykdommer:
1. Feber/forkjølelse/influensa: Barnet må holdes hjemme til det
er feberfritt. Vi anbefaler en feberfri dag hjemme. Så snart
barnet har god allmenntilstand slik at det kan delta i alle slags
aktiviteter kan barnet returnere til barnehagen. Tenk på
barnets beste og vis hensyn overfor andre.
2. Oppkast/diare: Barnet må holdes hjemme i 48 timer etter siste
symptom. Omgangsyke er svært smittsomt og vi ber om
respekt for regelen. Vis hensyn!
3. Ørebetennelse: Ørebetennelse arter seg vanligvis som
plutselig øreverk ofte kombinert med feber og forkjølelse.
Barnet kan i barnehagen når allmenntilstanden er bra.
4. Brennkopper: Barn med brennkopper kan returnere til
barnehagen når hudlesjonene er under kontroll. Grunnlaget for
skjønnet her må være at det ikke lenger er fare for at
smitteførende sårsekret kan påføres andre barn direkte eller
indirekte gjennom kontaktpunkter. Ved små og få lesjoner vil
dette kunne ivaretas gjennom god tildekking men ved mer
utbredte lesjoer vil det være nødvendig at lesjonene er tørre
og i god tilheling.
5. Vannkopper: Det må gå minst 5 dager fra første vannkopp til
barnet kan komme til barnehagen.
Etter disse fem dagene er det allmenntilstanden som avgjør.
Man må vente til utslettene har begynt å tørke inn og
det ikke kommer nye vannkopper.
Hus 1, Rødhuset
Hus 2, Gulhuset
Lillekollen Barnehage
Bjørnstjerne Bjørnsons veg 85
6412 Molde
Styrer, Ellen Lyngvær Hjelset:
71 11 24 90
Ass. styrer: Toril Solheim:
71 11 24 91
Ass. styrer: Ingvild M. Sylte:
71 11 24 98
AVDELINGER:
Trollstua: 71 11 24 93 / 950 95 517
Rødhette: 71 11 24 94 / 950 03 380
Askeladden:71 11 24 95 / 918 86 614
Poppeloppe:71 11 24 97 / 916 92 102
Småtroll: 71 11 24 92 / 951 58 343
Bjørsito: 71 11 24 96 / 957 89 396
Knerten: 976 74 828
Lillebror: 916 91 210
Hus 3, Bjørsito
Se vår hjemmeside på:
www.lillekollen.no
Hus 4, Møllerstua

similar documents