Ass 1

Report
วีว่าบอร์ด เปรียบเทียบ กับสมาร์ทบอร์ด
วีว่าบอร์ด เปรียบเทียบ กับสมาร์ทบอร์ด
วีวาบอร์ดกับสมาร์ทบอร์ดเป็ นวัสดุจาพวกซีเมนต์บอร์ดเหมือนกัน มีลกั ษณะ
การใช้งานคล้ายกันแต่ก็ไม่เหมือนกันเลยซะทีเดียว และที่ตา่ งกันก็คือวัตถุดบิ
และ กรรมวิธีในการผลิต วัสดุเหล่านีส้ ว่ นใหญ่มกั จะใช้ในงานตกแต่ง ซึ่งอายุ
การใช้งานไม่ยืด นักเมือ่ เทียบกับวัสดุอื่นๆเช่นผนังก่ออิฐ แผ่นโลหะเป็ นต้นแต่
ก็ไม่ใช่อายุการใช้งานสัน้ มาก ส่วนดีที่สดุ ของวัสดุเหล่านีก้ ็คือ ระยะเวลาการ
ตัง้ และความสะดวกรวดเร็วเพราะเป็ นระบบผนังเบา และไม่เปลืองโครงสร้าง
VIVABOARD
วีว่าบอร์ด เป็ นวัสดุกอ่ สร้าง ในวัสดุจาพวก
ผนังเบา [ Light Weight Wall ]
ลักษณะของ วีว่าบอร์ดคือ เป็ นการอัดขี้
เลื่อยไม้ แล้วนาไปผสมกับปูนซีเมนต์ปอร์ท
แลนด์
และสารเคมีที่ไม่เป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพมาผสมกัน นาไปใส่ในแบบเหล็ก แล้ว
นาไปขึน้ รูปด้วยแรงกดขนาดสูงให้ได้ความ
หนาตามต้องการ
และกดทิ้งไว้จนกว่า
ซีเมนต์จะแข็งตัว และนาไปอบลดความชืน้
ซึ่งเป็ นกรรมวิธีของผูผ้ ลิต
ชือ่ เรียกที่
คุน้ เคยของ
วีว่าบอร์ดเราเรียกกันว่า
Wood Cement Board และตัด
เป็ นแผ่นขนาดมาตรฐาน ขนาดประมาณ
1.2 x 2.40 เมตร
คุณสมบัตพิ ิเศษของวีว่าบอร์ด

แข็งแรงทนทานต่อสิ่งต่างๆ คือมีความ
ยืดหยุน่ และและแข็งแรง ทนต่อสภาพ
อากาศ ทนแดด ทนฝน ทนนา้ ก็คือ
สามารถใช้เป็ นงานภายนอกได้ ไม่บวม
นา้ ไม่ บิดตัว ผุกร่อนหรือว่า เกิดเชื้อรา
ปลวกไม่กิน ป้องกันไฟ ไม่ใช่ไม่ติดไฟ นะ
คะ
ติดแต่ว่ากว่าจะติดก็นานหน่อย
ประมาณ 1-2 ชัว่ โมง ป้องกันความ
ร้อนคือมีคา่ นาความร้อนตา่
ป้องกัน
เสียงรบกวน และที่สาคัญก็คือ การ
ติดตัง้ จะรวดเร็วและสะดวกเพราะเป็ น
วัสดุเบา คือติดตัง้ แบบระบบแห้ง
SMARTBOARD
ส่วนสมาร์ทบอร์ด ก็เป็ นวัสดุจาพวกผนังเบาเช่นกัน ลักษะของ สมาร์ทบอร์ด ไม่
เหมือนกันกับวีว่าบอร์ด สมาร์ทบอร์ด คือ กระเบื้องใยหินที่ตอนนีก้ ลายมาเป็ นไม่มใี ย
หิน ส่วนผสมของสมาร์ทบอร์ดปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เส้นใยเซลลูโลส ทรายซิลิกา้
และนา้ ผลิตผ่านเครื่องอบไอนา้ แรงดันสูง จนได้สมาร์ทบอร์ด แบบต่างๆ สมาร์ท
บอร์ดชือ่ ที่คนุ้ เคยก็คือ Fiber Cement Board
ค ุณสมบัติพิเศษของสมาร์ทบอร์ด

ก็จะมีลกั ษณะใกล้เคียงกับวีว่าบอร์ด
ค่ะ ก็คือ ทนต่อสภาพอากาศ ทนแดด
ทนฝน ทนนา้ ก็คือสามารถใช้เป็ นงาน
ภายนอกได้ ไม่บวมนา้ ไม่ บิดตัว ผุ
กร่อนไม่โก่งตัว ปลวกไม่กิน ป้องกัน
ไฟ ทนต่อการลามไฟ รับแรงกระแทง
ได้ สามารถดัดงอได้ ภายในรัศมีที่
กาหนด ป้องกันความร้อนคือมีค่านา
ความร้อนตา่ ป้องกันเสียงรบกวน
และที่สาคัญก็คือ การติดตัง้ จะรวดเร็ว
และสะดวก
ผนังภายนอก (Exterior Wall)


บ้านพักอาศัย
วีว่า บอร์ด 10 - 12 มม.
อาคารสาธารณะ (สูงไม่เกิน 20
ม.)
วีว่า บอร์ด 12 - 16 มม.

ผนัง สมาร์ทบอร์ด ความหนา 812 มม. เหมาะสาหรับการใช้งาน
เป็ นผนัง มีให้เลือกทัง้ แบบผิวหน้า
เรียบ และแบบผิวหน้าเซาะร่องทุก
4 นิว้ ให้ความรูส้ ึกคล้ายระแนงไม้
เว้นร่องเรียงต่อกัน
ผนังภายใน (Interior Partition)

ผนังเบากัน้ ห้อง
วีว่า บอร์ด 8 - 10 มม.

ผนัง สมาร์ทบอร์ด ความหนา 812 มม. เหมาะสาหรับการใช้งาน
เป็ นผนัง มีให้เลือกทัง้ แบบผิวหน้า
เรียบ และแบบผิวหน้าเซาะร่องทุก
4 นิว้ ให้ความรูส้ ึกคล้ายระแนงไม้
เว้นร่องเรียงต่อกัน
ผนังโชว์ผวิ (Decorative Wall)
ผนังปิ ดอาคาร (Wall Cladding)
ผนังเปี ยก (Wet Area)
ฝ้ าเพดาน (Ceiling
แผ่นรองใต้หลังคา (Roof Decking)
พื้นลอย (Elevated Floor)
CASE STUDY VIVA BOARD
โครงการ : โชว์รมู รถ BMW
การใช้งาน : แผ่นปิดอาคาร
โครงการ : ทวีสินไทร์มาร์ท
การใช้งาน : ผนังภายนอก , ผนังภายใน , และฝ้าเพดาน
โครงการ : Greyhound
การใช้งาน : ผนังโชว์ผิว
CASE STUDY SMART BOARD

สถานที่ :องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ใช้สมาร์ทบอร์ดขอบเรียบ
10 มม. เป็ น Cladding ภายนอก
สถานที่ :มหาวิทยาลัยทักษิณ ใช้สมาร์ทบอร์ด 8 มม. ขอบเรียบ เป็ น
Cladding และผนังอาคารภายนอก
จ.พัทลุง
สถานที่ :หมูบ่ า้ นดรีมเพลส ใช้สมาร์ทบอร์ดลายไม้ระบายอากาศ ตราช้าง
กรุงเทพฯ
เปรียบเทียบราคา วีว่าบอร์ด กับ สมาร์ทบอร์ด
สมาร์ทบอร์ด
วีว่าบอร์ด
1) สมาร์ทบอร์ด ตราช้าง ขอบเรียบ
ขนาด : 120 x 240 x 0.80 ซม
ราคา : 365.00 บาท/แผ่น
พื้นที่ใช้งาน: 0.35 แผ่น/ตร.ม.
วีว่าบอร์ด 8 มิลเมตร
ราคา 380.00 ฿
พื้นที่ใช้งาน: 0.35 แผ่น/ตร.ม.
.2) สมาร์ทบอร์ด ตราช้าง ขอบเรียบ
ขนาด
: 120 x 280 x 0.80 ซม.
ราคา : 425.00 บาท/แผ่น
พื้นที่ใช้งาน: 0.30 แผ่น/ตร.ม.
3) สมาร์ทบอร์ด ตราช้าง ขอบเรียบ
ขนาด
: 120 x 240 x 1.00 ซม.
ราคา : 565.00 บาท/แผ่น
พื้นที่ใช้งาน: 0.35 แผ่น/ตร.ม.
วีว่าบอร์ด 10 มิลเมตร
ราคา 450.00 ฿
พื้นที่ใช้งาน: 0.35 แผ่น/ตร.ม.
วีว่าบอร์ด 12 มิลเมตร
ราคา 500.00 ฿
4) สมาร์ทบอร์ด ตราช้าง ขอบเรียบ
ขนาด
: 120 x 240 x 1.20 ซม. พื้นที่ใช้งาน: 0.35 แผ่น/ตร.ม.
ราคา : 675 บาท/แผ่น
พื้นที่ใช้งาน: 0.35 แผ่น/ตร.ม.
สมาร์ทบอร์ด
วีว่าบอร์ด
5) สมาร์ทบอร์ด ตราช้าง ขอบเรียบ
ขนาด
: 120 x 300 x 1.60 ซม.
ราคา
: 925 บาท/แผ่น
พื้นที่ใช้งาน: 0.28 แผ่น/ตร.ม.
วีว่าบอร์ด 16 มิลเมตร
ราคา 650.00 ฿
พื้นที่ใช้งาน: 0.35 แผ่น/ตร.ม.
6) สมาร์ทบอร์ด ตราช้างขอบเรียบบอร์ด
ขนาด
: 120 x 120 x 1.20 ซม.
ราคา : 810 บาท/แผ่น
พื้นที่ใช้งาน: 0.35 แผ่น/ตร.ม.
8) สมาร์ทบอร์ด ตราช้าง ขอบเรียบ
ขนาด
: 120 x 240 x 1.60 ซม.
ราคา: 895 บาท/แผ่น
พื้นที่ใช้งาน: 0.35 แผ่น/ตร.ม.
9) สมาร์ทบอร์ด ตราช้าง ขอบลาด
ขนาด
: 120 x 280 x 0.80 ซม.
ราคา : 460.00 บาท/แผ่น
พื้นที่ใช้งาน: 0.30 แผ่น/ตร.
10) สมาร์ทบอร์ด ตราช้าง เซาะร่อง 4 นิ้ว
ขนาด
: 120 x 280 x 0.80 ซม.
ราคา : 625.00 บาท/แผ่น
พื้นที่ใช้งาน: 0.30 แผ่น/ตร.ม.
วีว่าบอร์ด 20 มิลเมตร
ราคา 780.00 ฿
พื้นที่ใช้งาน: 0.35 แผ่น/ตร.ม.
วีว่าบอร์ด 22มิลเมตร
ราคา 930.00 ฿
พื้นที่ใช้งาน: 0.35 แผ่น/ตร.ม.
http://www.siamfibrecement.com/product_mai
nsmb.php
http://www.viva.co.th/thai_main.htm
http://www.chinno.net/th/vv.htm

similar documents