Utbildning i avvikelsehantering för VEC och leg personal

Report
Agenda
Utbildning för verksamhetschef
 Avvikelsehantering i Treserva
 Registrering, utredning och åtgärder
 Utbildningsprocessen för omvårdnadspersonal
 Pascal och verksamhetschefens ansvar för Hälso- och
sjukvård
 Nyheter i Treserva
 Repetition
 Nya organisationer för eget val
Avvikelsehantering i Treserva
from 1 april
Verksamhetschef ansvarar för utredning och analys
Avvikelsehantering i Treserva from 1 april
Verksamhetschef ansvarar för utredning och analys
Rapportering
tillbud, läkemedelsavvikelse,
försummelse, skada
Personal
rapporterar
manuellt via
pappersblankett
enligt egen rutin
Verksamhetschef
registrerar i Treserva
(medicinska avvikelser
from 1 jan)
Verksamhetschef
Utreder
Utredning och analys
Vid medicinsk
avvikelse/skada
ska alltid leg
personal delta i
utredning
Visar utredningen på en
allvarlig konsekvens eller
skada ska det till MAS för
bedömning och utredning
* Lex Maria
- MAS
utreder
* MAS anmäler till
Socialstyrelsen
Lex Sarah
Verksamhetschef ansvarar för utredning, analys och ev. anmälan
Rapportering
Personal
rapporterar
missförhållande eller risk för
manuellt
via
missförhållande enligt Lex Sarah
pappersblankett
(individnivå)
till sin chef
enligt egen rutin
Verksamhetschef
registrerar i
Treserva
Verksamhetschef
Utreder
Utredning och analys Lex Sarah
Vid missförhållande eller risk
för missförhållande ska kopia
till omsomsorgskontor för
kännedom, även
socialkontoret vid
biståndsärenden
Vid allvarliga missförhållande
eller risk för allvarliga
missförhållande ska anmälas
göras till Socialstyrelsen (kopia till
omsomsorgskontor för
kännedom)
Utbildningsprocessen för
omvårdnadspersonal
• Piloter och
arbetsgrupper under
våren
• Genomgång med VEC
hemtjänst innan
utbildningen startar
Hemtjänst start
sep 2012
Vårdboende ÄO
start okt 2012
• Genomgång med VEC
vårdboende
• Piloter vårdboende
• Utbildning hemtjänst
under 5 v
Dgl verk, pers ass
LSS feb-mar 2013
• Utbildning vårdboende
under 7 v.
• Piloter FH boende
• Genomgång med VEC
boende FH
Boende FH start
jan 2013
• Genomgång med VEC
dgl verk, pers ass
• Piloter dgl verksamhet,
pers ass LSS
• Utbildning boende FH
under 5 v
Verksamhetschef
hälso- och sjukvård
 Den befattningshavare som enligt 29 § hälso- och
sjukvårdslagen svarar för verksamheten
 Funktion utpekad av lagstiftaren och ska inte förväxla med en
funktion som chef för en viss verksamhet
 Omfattande rättsligt ansvar bl. a för att journalföring sker på
ett korrekt sätt, för att personalens behörigheter är korrekta
och lagliga utifrån personalens behov och arbetsuppgifter
 Verksamhetschef behöver inte vara den som utför
arbetsuppgifterna utan det kan delegeras
 Verksamhetschefens ansvar är dock ett och odelat
Pascal och HSA katalogen




Övergång från e-dos till Pascal 23/4
Nationella riktlinjer (PDL) för behörighetsstyrning
Gäller även för NPÖ
Följer begreppen i patientdatalagen om
 Vårdgivare
 Vårdenheter
 Verksamhetschef
 Vårdgivaren/verksamhetschef ansvarar för
behörighetstilldelning i Pascal och HSA katalog
 Information och riktlinjer kommer
Nyheter
Skrivbordet, boende och debitering
 Skrivbordet
 Mina senaste personer
 Boendemappen
 Boendemodulen
 Genväg i fördelarbilden
 ”Hotelliggaren”
 Boendehistorik i personuppgifter
 Växelvård
 Registrering i Utförd insats
 Debiteringen
 Nya debiteringen - Sammanställa faktura
 Beräkna enskild person
Repetition




Tillfälligt uppehåll: Kom ihåg att avsluta (avlämnande och mottagande)
Använd byte av utförare: Inte avsluta och lägga upp nytt
Flera boserviceärenden
Verksamhetschef godkänner debitering

Ordinarie VEC meddelar support vem som godkänner vid frånvaro
 Workshop
 Nya debiteringen
 Statistik
 HSL
 Meddela AT och SG när brukare flyttar eller avlider
 Om inte följer vi inte patientdatalagen
Nya organisationer för eget val och
ytterområden
Upphandlingsområdena är underlag för strukturen




Varje utförare har en enhet i de områden man är auktoriserad
Ytterområden – adressen styr vilket område man tillhör
Meddelande kommer när flytt ska ske (avvaktar nya versionen)
Byte av utförare, ärendetillhörighet och debiteringsområde – rutin

similar documents