Socialinis verslumas

Report
PAPROJEKTIS „NVO VAIDMUO STIPRINANT
PILIETINĘ VISUOMENĘ: LYDERYSTĖ, PARTNERYSTĖ,
SANGLAUDA“ [TILTAS]
Ugdomoji sesija:
Socialinis verslumas – kas tai?
2014 m. balandžio 29 d.
Tauragnai
Jei Jūs galvojate, kad galite – Jūs galite, jei
galvojate, kad ne – Jūs teisus.
Mao Czedun
VERSLUMO APIBRĖŽIMAS
• Verslumas – tai asmens mąstymo būdas ir
socialinės,
vadybinės
bei
asmeninės
kompetencijos, ne tik leidžiančios turimas žinias
pritaikyti kasdieniame gyvenime, ne tik
organizuoti savo veiklą, bet ir prisiimti riziką už
padarytus sprendimus.
3
VERSLUMO APIBRĖŽIMAS
• Verslumas yra įgimtos ir įgytos žmogaus savybės,
leidžiančios jam novatoriškai mąstyti ir aktyviai
bei rizikingai veikti.
• Verslumas – naujos veiklos kūrimas, leidžiant
patiems piliečiams veikti ir keisti savo gyvenimo
sąlygas.
• Verslumas – norėjimas + mokėjimas + galėjimas
(mąstyti, veikti, rizikuoti).
4
?
Ar laikote save versliais?
Pagrindiniai verslumo ugdymo
uždaviniai
• yra ugdyti pasitikėjimą savimi,
savarankiškumą, kūrybiškumą,
iniciatyvumą,
• mokyti kritiškai mąstyti, analizuoti
problemas ir priimti sprendimus, siekti
užsibrėžto tikslo,
• mokyti gebėti įvertinti savo galimybes ir
riziką.
6
VERSLUMAS: PAGRINDINIAI KOMPONENTAI
savimotyvacija,
gyvenimo būdas
savirealizacija
kuomet planuoji pats
pilietiškumas
aktyvus veikimas,
aktyvi pozicija gyvenime
pozityvus mąstymaspozityvi reakcija į nesėkmes,
pasitikėjimas savimi
imlumas naujovėms
sugebėjimas patraukti, suburti
žmones bendrai veiklai
VERSLUMAS
loginis mąstymas
laiko planavimas
prognozavimas, ”matymas” į priekį,
intuicija
sugebėjimas
“parduoti save”
kritiškas požiūris
vadybiniai įgūdžiai
bendravimo menasgali gauti naudos,
išlikdamas malonus kitiems
sugebėjimas priimti sprendimus,
greitų sprendimų priėmimas
pasverta rizika
tiek teorinės žinios,
tiek praktiniai įgūdžiai
7
Apibendrintai, vidiniams veiksniams priskiriama:
• tikėjimas savo sėkme ir užsibrėžtų tikslų
siekimas (žiūrėjimas į ateitį; optimizmas;
siekimas įvykdyti užduotis; energingumas;
pasitikėjimas savimi; atkaklumas; atsidavimas
darbui);
• noras būti nepriklausomam (savo nuomonės
turėjimas; gebėjimas priimti sprendimus;
savarankiškumas; netradicinių sprendimų
pomėgis);
vidiniams veiksniams priskiriama:
• kūrybingumas (išradingumas; smalsumas;
sugebėjimas formuluoti naujas idėjas;
naujovių ir permainų pomėgis);
• apskaičiuota rizika (gebėjimas dirbti ir priimti
sprendimus; savo galimybių įvertinimas);
• veržlumas ir ryžtingumas (sugebėjimas
pasinaudoti gyvenimo duotomis galimybėmis;
tikėjimas, kad pats esi savo likimo kalvis).
?
Kokias savybes ir įgūdžius turite?
Savybės ir įgūdžiai
• Imlumas naujovėms
• Gebėjimas priimti sprendimus
• Gebėjimas patraukti, suburti žmones bendrai
veiklai
• Pilietiškumas
• Laiko planavimas
• Loginis mąstymas
• Gyvenimo būdas, kuomet planuoji pats
Savybės ir įgūdžiai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Savimotyvacija
Pozityvus mąstymas
“Matymas” į priekį, intuicija
Kritiškas požiūris
Įvairūs vadybiniai įgūdžiai
Pasverta rizika
Aktyvi pozicija gyvenime
Teorinės verslumo žinios
Praktiniai verslumo įgūdžiai
Gebėjimas “parduoti” save
Kaip pasitikrinti ir įvertinti, ar Jūs tinkate
būti verslininku ?
Greitas savo paties verslumo
vertinimas
• Jei sudėjus visus skaičius jų suma viršija 150,
esate puikus kandidatas, galintis padėti
organizacijai tapti versliai.
• Jei jūsų rezultatas yra 50 ir 100, turėtumėte
užsiimti saviugda, kad labiau tikėtumėte ir
pasitikėtumėte savimi.
• Jei jūsų rezultatas mažesnis nei 50, jums
būtina rimtai pamąstyti apie saviugdą, gal net
kreiptis pagalbos į specialistus.
Verslininko testas
• taip pat gali būti priemonė padedanti
apsispręsti, ar imtis savarankiškai verslo.
Susipažinkite su visais žemiau pateiktais
teiginiais. Pagalvokite, ar jie apibūdina Jūsų
savybes. Kai kurie teiginiai gali Jums visai
netikti. Įvertinkite kiekvieną teiginį balais nuo
10 iki 0. 10 balų įvertinkite tą teiginį, kuriam
labai pritariate, ir 0 – kuriam labiausiai
nepritariate. Stenkitės kuo nuoširdžiau
atsakinėti ir vertinti testo teiginius.
• Balų skaičiavimas. Sudėkite visų A teiginių
įvertinimus, taip pat sudėkite visų B teiginių
įvertinimus. Jei A teiginių balų suma viršija B
teiginių balų sumą – galite būti verslininku.
Gerai jausitės kurdami ir vadovaudami
nuosavam verslui, nes tai atitiktų jūsų
vertybes. Jei surinkote didesnę balų sumą
vertindami B teiginius, tuomet nuosavo verslo
kūrimas yra Jums nelabai tinkama veikla.
Praktinė užduotis
1. Grupelėse aptarkite savo asmenines idėjas /
svajones / planus.
2. Išrinkite vieną.
3. Pristatykite visiems ir paprašykite kitų
paramos tai idėjai įgyvendinti.
Socialinis verslumas –
• gebėjimas
– sukurti novatoriškus sprendimus socialinių
problemų sprendimui ir
– mobilizuoti idėjas, informaciją, resursus ir
socialines struktūras socialiniams pokyčiams
įgyvendinti.
Socialinis verslumas
• yra individualių asmenų, organizacijų ar tinklų,
kurie tradiciškai konkuruodami rinkoje sukelia
neatitinkantį reikalavimų bei nelygų išteklių
paskirstymą, produktas.
Socialinis verslumas turi turėti visus
tris, žemiau išvardintus bruožus:
• Visuomeniškumą: kontekstas, procesas ar produkcija, kuri turi
teigiamą naudą visuomenei.
•
Inovatyvumą: naujų idėjų ir modelių, kurie būtų nukreipti į
socialines problemas, kūrimas. Tai gali būti išreikšta keliais
būdais:
– nauju produktu ar paslauga (institucinis inovatyvumas);
– jau egzistuojančių produktų naudojimas labiau į visuomenę
nukreiptais tikslais (inovatyvus pelnas);
– esančių normų ar struktūrų pakeitimas, norint iš naujo apibrėžti
problemą ir pateikti galimas sprendimo galimybes.
• Orientavimąsi rinkoje: efektyvų ir
kompetentingą požiūrį, kuris vestų į didesnį
atsakingumą ir kooperaciją tarp sektorių.
Socialinio verslumo nauda
Yale school of management studija, JAV
• Ilgalaikiškumas. 50 proc. NVO, kurios vykdė ūkinę veiklą buvo 11-20 metų.
• Personalo kokybė. 55 proc. turėjo daugiau nei 100 darbuotojų.
• Efektyvumas. 66 proc. Iš ūkinės veiklos gaunamas pajamas skyrė
socialinėms programoms. 52 proc. teigė, kad esminis ūkinės veiklos tikslas
- finansinio savarankiškumo užtikrinimas.
• Papildomos pajamos. 35 proc. NVO teigė iš ūkinės veiklos uždirbantys
pelno, 19 proc. – veikia be nuostolio ir 35 proc. – verslui išlaikyti ieško
papildomos paramos.
• Kitos verslumo naudos: gerina organizacijos reputaciją (80 proc.), padeda
geriau teikti socialines paslaugas ar įgyvendinti programas (73 proc.),
skatina verslumo kultūrą (63 proc.). Socialinės naudos kūrimas padeda
konkuruoti rinkoje. 47 proc. ūkinės veiklos pagalba plečia veiklą.
Rekomendacijos dėl galimų veiklos
krypčių ir principų
• Įvertinkite palankumo socialinio verslo plėtrai
aplinką. Kokia yra socialinės paramos sistema,
struktūra, valstybės parama.
• Įvertinkite teisinę aplinką. Ar yra teisinės formos,
kurios gali plėtoti socialinį verslą, ar NVO gali
parduoti savo paslaugas, ar veikia privatūs paramos
fondai ir pan.
• Įvertinkite žmogiškąjį faktorių. Koks gyventojų
požiūris į socialinį verslą, NVO, privatų verslą. Koks
yra bendruomeniškumo, socialinio aktyvumo,
savanorystės lygis ir patirtis ir pan.
Rekomendacijos dėl galimų veiklos
krypčių ir principų
• Susipažinkite su esama kitų šalių NVO patirtimi SV srityje
padedant pasirinktai tikslinei grupei. Ar vykdoma/buvo
vykdyti kitų šalių ir tarptautinių NVO remiami SV projektai ir
iniciatyvos, kokia yra geros ir blogos praktikos patirtis.
• Susipažinkite su SV situacija pasirinktoje šalyje ar regione.
Kokie yra vietiniai socialiniai verslai, aktyvios NVO, kokias
prekes ir paslaugas jos parduoda, kas yra jų užsakovai ir
pirkėjai.
• Kurkite sprendimus, kurie didina vietinių organizacijų pajamas
panaudojant nedideles investicijas, pradėkite nuo vietinių,
labiausiai pažengusių NVO ir auginkite jų pajamų dalį,
ateinančią iš paslaugų ar produktų pardavimo. Vietinės NVO
gali tapti palankiausia ir lengviausiai įtakojama dirva SV
idėjoms įgyvendinti.
Rekomendacijos dėl galimų veiklos
krypčių ir principų
• Stiprinkite vietines bendruomenes, skatinkite
ir kurkite bendruomeninius verslus, ugdykite
socialinius verslininkus ir socialinius
inovatorius - bendruomenės lyderius,
panaudokite socialinių verslininkų patirtį
skirtinguose regionuose.
• Auginkite, gausinkite ir plėtokite savo vidinius
išteklius susijusius su SV kompetencijomis.
Aktyviai dalinkitės šia patirtimi NVVO tarpe.
Pavyzdžiai
Universalus daugiafunkcinis centras
(toliau UDC) –
• švietimo, kultūros ir socialines paslaugas vaikams bei
vietos bendruomenei teikianti įstaiga, kurios veiklos
gali būti ikimokyklinis, priešmokyklinis, papildomas ir
kitas neformalus vaikų ugdymas, vaikų priežiūra
dieną, neformalus suaugusiųjų švietimas, švietimo
pagalba, specialusis ugdymas, nuotolinis mokymas
pagal formaliojo ir neformaliojo ugdymo programas
ar jų modulius, pramoginė, sociokultūrinė, meninė
vaikų ir suaugusiųjų veikla ir pan.
UDC uždaviniai:
• plėtoti socialinių, edukacinių paslaugų infrastruktūrą kaimo
bendruomenėse, teikiant kokybiškas socialines, edukacines
paslaugas, atitinkančias konkrečios bendruomenės poreikius;
• ugdyti miesteliuose ir kaimiškose teritorijose gyvenančių
asmenų socialinį aktyvumą, tarpusavio supratimą ir
toleranciją, atsakomybę už konkrečių problemų sprendimą;
• plėtoti savanoriškumo ir savitarpio pagalbos idėjas
bendruomenėje;
• kurti socialinį kapitalą, remiantis savitarpio pasitikėjimu,
bendradarbiavimu ir bendrosiomis vertybėmis.
UDC funkcijos:
1. Veiklinimas – sąlygų klientų saviraiškai sudarymas, aktyvumo,
veiklumo plėtojimas;
2. Aprūpinimas/globojimas – klientų biologinių ir socialinių
poreikių tenkinimas;
3. Auklėjimas – klientų santykių su aplinka, savimi ir darbu
formavimas;
4. Švietimas – informacijos perdavimas ir priėmimas, sąlygų
savišvietai sudarymas;
5. Lavinimas – klientų fizinių, psichinių, praktinių žinių ir įgūdžių
plėtojimas bei tobulinimas;
6. Įgalinimas – žinių suteikimas apie komandinės veiklos ir
socialinės partnerystės reikšmę siekiant gyvenimo kokybės ir
kuriant pozityvią socioekologinę aplinką.
Tradicinis amatas*
1. Dailidės amatas
2. Staliaus amatas
3. Stogdengio amatas
Tradicinio amato apibūdinimas
tradicinė namų statyba, išsauganti kaimo architektūros bruožus ar bent
reikšmingiausius jos atributus, puošybos elementus
etnokultūrine tradicija paremtas baldų gaminimas
stogu dengimas naudojant vietines medžiagas – skiedras, gontus, šiaudus, nendres ir
pan. – tradicines technikas
4. Kalvystė
tradicinių įrankių ir padargų, paminklinių dirbinių, architektūrinių puošybos
elementų ir t.t. gaminimas
5. Krosnininko amatas
6. Juvelyrika
tradicinių krosnių, kaminų ir pan. statyba
etnine tradicija pagristu papuošalų gaminimas iš aukso, žalvario, gintaro, medžio ir
kt. medžiagų
7. Kubiliaus amatas
8. Puodžiaus amatas
tradicinių kubilų, statiniu, puskubilių ir pan. gamyba
tradiciniu puodu ir tradicijomis pagristos keramikos produktų gaminimas
9. Siuvėjo amatas
tradicinių drabužių ir tradiciniais bruožais grindžiamu drabužių siuvimas
10. Batsiuvystė
tradicinio apavo ir šią tradiciją imituojančio apavo gamyba
11. Odininkyste
tradiciniai kailių apdirbimo būdai ir tradicijomis pagristų dirbinių darymas;
rimorystė (pakinktų gaminimas)
12. Račiaus amatas
tradiciniu vežimų, karietų, rogių ir pan. transporto priemonių dirbimas
13. Muzikos instrumentų
gaminimas
kanklių, skudučių, birbynių, švilpynių, būgnų ir kitų tradicinių muzikos instrumentų
dirbimas
14. Kryždirbystė
Praktinė užduotis
1. Grupelėse aptarti NVO/bendruomenės
idėjas.
2. Išrinkti vieną ir pristatyti visiems.
3. Paprašyti paramos tos idėjos įgyvendinimui.
• Socialinis verslas yra didelis iššūkis, nes norint turėti
sėkmingą socialinį verslą, reikia papildomų pastangų
ir įgūdžių.
• Reikia paklausti savęs – ar Jūsų idėja ir noras pasiekti
socialinių pokyčių gali Jums duoti gerovę? Ar Jūs
esate pasirengę kurti socialinį verslą ir pasiekti
klientų pagarbos, nemokamos ir neįkainojamos
reklamos ir komunikavimo formos „iš lūpų į lūpas“,
augančių pajamų ir socialinio pelno?

similar documents