Informasjon om Smestad skole. Les presentasjonen som rektor ga til

Report
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Smestad skole
Velkommen til
Osloskolen!
Smestad skoles visjon:
Trygge og samhandlende elever med kompetanse for fremtiden
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Skolens ledelse og ansatte
•
Rektor Lene Rønning-Arnesen
•
Ass.rektor Margaret Storaas
•
Inspektør Gøril Kjerstad
•
Sosiallærer Irene Andresen Rust
•
Kontaktlærere: Leder opplæringen som organiseres i
klasse/grupper. Samarbeid med andre lærere.
1A- Maritza Segura
1B- Anne Marit Hansen
1C- Trygve Byrkjedal
1D- John Engen
•
•
Støttelærer på trinnet: Susanne Holm og Elisabeth Moen
Assistenter
Smestad skole
05.06.14
2
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Smestad skole
•
•
•
•
•
•
•
•
Skolen er 76 år!
Fra høsten 2014 ca. 681 elever.
Spesialgruppe / Monolitten
3 i ledelsen, sosiallærer, 47 lærere og ca. 10 assistenter
Kontoransatte og vaktmester
Bygninger
Uteområdet
Skolehage
Smestad skole
05.06.14
3
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Skolen har tett samarbeid med:
• PPT (pedagogisk- psykologisk tjeneste)
– PP-rådgiver Julie Veiersted
– Logoped Elisabeth Jørgensen
• Helsesøster Bente Sørreime
• Skolefysioterapeut Ragnhild Bech
• Bydel Ullern
Smestad skole
05.06.14
4
Oslo kommune
Utdanningsetaten
• Klasseinndeling. Skolevei.
Gå til skolen (gågrupper) / trafikk
• Organisering av 1. trinn.
• Organisering av skoledagen
• Oppstart hver dag kl 08.30.
Smestad skole
05.06.14
5
Oslo kommune
Utdanningsetaten
S
Skolens satsingsområder
Trygge og samhandlende elever med kompetanse for fremtiden
• Arbeid for et godt og trygt læringsmiljø.
Klasseledelse
Trivselstiltak
Felles aktivitetssdager / arrangementer
"De utrolige årene"
Vurdering for læring
• Faglig fokus og læringstrykk
Smestad skole
05.06.14
6
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hva skal elevene lære?
•
Alle fag har læreplaner som inneholder kompetansemål som
beskriver hva eleven skal mestre på ulike trinn. Læreplanene
finner du på: www.udir.no/grep
•
Fag på 1. og 2. trinn: norsk, matematikk, naturfag, engelsk, kunst
og håndverk, musikk, kroppsøving, RLE (religion, livssyn og etikk).
•
I alle fag skal de grunnleggende ferdigheter utvikles:
– Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig
– Å kunne lese og regne
– Å kunne bruke digitale verktøy
•
Tilpasset opplæring
Smestad skole
05.06.14
7
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Lesing
• Lesing i alle fag
• Lesestrategier
• Kartleggingsresultater
Lesekartleggingsprøve for 1.trinn i
mai 2015
• LUS ( leseutviklingsskjema)
• Biblioteket
• Lesepass
• Lekse i sommer
Smestad skole
05.06.14
8
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Vurdering og oppfølging av elevene
•
•
Osloskolens overordnede målsetning er å sikre et godt læringsutbytte for alle
elever.
Elevsamtale skal gjennomføres minst to ganger per skoleår.
•
•
Alle elever på barnetrinnet skal få en skriftlig vurdering to ganger i året/IUP.
Utviklingssamtale mellom lærer, elev og foresatte to ganger i året.
•
Underveisvurdering gis for å fremme læring, gi elevene innsikt i egen
læringsprosess og gi grunnlag for tilpasset opplæring.
•
Statlige kartlegging av elevenes lese- og regneferdigheter på 1., 2. og 3.trinn
og engelsk på 3. trinn. Nasjonale prøver gjennomføres på 5., 8., og 9. trinn.
Smestad skole
05.06.14
9
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Sosiallærers oppgaver
Blant annet:
• Ivareta skolestarterne
• Oppfølging av elever
• Samarbeid / veiledning av lærere vedr. enkeltelever / klasser
• Skolens bindeledd mellom andre instanser ( PPT, BUP, barnevern,
skolehelsetjeneste m.m. )
• Tverrfaglige møter og samarbeidsmøter med foresatte
• Ressursteam
Smestad skole
05.06.14
10
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Leder: Lille Nielsen Berg
Aktivitetsskolen skal gi tilbud om aktiviteter som bidrar til
barnas faglige og sosiale læring!
Fysisk aktivitet og lek
Natur, teknikk og miljø
Kunst, kultur og kreativitet
Mat og helse
Leksehjelp
Informasjonsmøte 11. juni kl. 18.00 på personal
rommet.
Smestad skole
05.06.14
11
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Styrings- og samarbeidsorganer i grunnskolen
• Klassekontakter
• FAU
• Kommunalt Foreldreutvalg
(KFU)
• Elevråd
• Driftsstyre
• Foresattes rettigheter og
plikter er hjemlet i
opplæringsloven.
Smestad skole
05.06.14
12
Oslo kommune
Utdanningsetaten
• Permisjonsregler vedtatt av Bystyret.
• Søkes rektor skriftlig.
• 190 skoledager pr år
Smestad skole
05.06.14
13
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Skole-hjem samarbeid
• Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for
samarbeid og sikre foresattes medansvar i skolen
• Et godt skole-hjem samarbeid er en forutsetning
for elevens læring og trivsel
• Skolens forventninger til foresatte.
- Oppfølging, beskjeder, lekser……..
- Husk å melde fra om adresseendring og nye telefonnumre (sikkerhet)
- Formidle positiv innstilling til skolen! ”Spille på lag” med skolen!
• Skolens læringsplattform er Fronter. Frontertilgang / skjema ligger i
Smestad skole
mappen som elevene får med hjem
05.06.14
14
• Hjemmeside: www.smestad.gs.oslo.no
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Skyss
• Elever med skolevei over 2 km.
• Tilbud om skoleskyss hele eller deler av skoleåret.
• Tilbud: gjelder noen elever fra 1 C. Se egen liste
• Foresatte til barna som får tilbud blir igjen etter dette møtet.
• Foresatte som mener de har krav på skyss, men ikke står på listen
kan også bli igjen.
Smestad skole
05.06.14
15
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Velkommen til Smestad skole!
Smestad skole
05.06.14
16
Oslo kommune
Utdanningsetaten
• Kaffe serveres på SMAKS.
Smestad skole
05.06.14
17

similar documents