revisjon - Nord-Trøndelag fylkeskommune

Report
Spillemiddelkonferanse
Levanger 14.-15. september 2011
Terje Wist
Ass. revisjonsdirektør
KomRev Trøndelag IKS
14.09.11
Spillemiddelkonferanse 14.09.11
1
Tema:
• Spillemiddelregnskap sett fra revisorens
side
– Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og
fysisk aktivitet – 2011 (V-0732)
• Kap 5 Regnskap og kontroll
– Erfaringsutveksling
• Kompensasjon av merverdiavgift ved
bygging av idrettsanlegg
14.09.11
Spillemiddelkonferanse 14.09.11
2
Forskjellige aktører med
forskjellige roller:
•
•
•
•
”Søkeren” (Lag og foreninger m.v.)
”Veilederen” (Kommunal instans)
”Godkjenneren” (Fylkeskommunal instans)
”Kontrolløren” (Kommunerevisjonen)
14.09.11
Spillemiddelkonferanse 14.09.11
3
Sjekkliste spillemidler:
Hensikt:
• Ønsker bedre kvalitet på utfylling av
regnskapssammendraget, samt at all
dokumentasjon er vedlagt.
• Være et hjelpemiddel for de kommunale
saksbehandlerne.
14.09.11
Spillemiddelkonferanse 14.09.11
4
Krav til regnskap:
• Regnskapsplikt
– Alle søkere som mottar tilskudd til spillemidler
plikter å levere regnskap
– Siste del av tilskuddet blir ikke utbetalt før
revidert regnskap og revisoruttalelse er levert
• Krav til regnskapsfører
– Tilstrekkelig forutsetninger for å kunne utføre
jobben
– At vedkommende er kjent med retningslinjene
14.09.11
Spillemiddelkonferanse 14.09.11
5
Krav til regnskapet:
•
•
•
•
•
•
Krav til eget anleggsregnskap
Krav om regnskap som er sammenlignbart
med kostnadsoverslag
Krav til dokumentasjon av utbetalinger og
innbetalinger
Dugnad, gaver (utenom pengegaver) og rabatt
Bokføring av finansiering
Innberetningsplikt, skattetrekk m.v.
14.09.11
Spillemiddelkonferanse 14.09.11
6
Krav til bilagene:
•
•
•
•
•
•
Original bilag
Hva utbetalingen/innbetalingen gjelder
Hvilken konto som er belastet
Hvem som har attestert og anvist
Nummereres forløpende og arkiveres etter
stigende rekkefølge
Bilag og regnskapsbøker oppbevares i 10 år
14.09.11
Spillemiddelkonferanse 14.09.11
7
Krav til revisor:
• Regnskapet skal gjennomgås og
kontrolleres av kommunerevisjonen
• Unntak: Regnskap med tilskudd inntil
kr 100.000 kan revideres av annen
revisor, for eksempel organisasjonens
tillitsvalgte revisor
14.09.11
Spillemiddelkonferanse 14.09.11
8
Krav til kontrollen:
Revisor skal kontrollere at:
a) Inntekter og kostnader vedrører anlegget, herunder
at bare utgifter til tilskuddsberettigete elementer
inngår som en del av de tilskuddsberettigete
kostnader
b) Oppgitte beløp for mva. tilsvarer faktisk betalt mva.
c) Utgifter er attestert og anvist av personer med de
nødvendige fullmakter
d) Inn- og utbetalinger som vedrører anlegget er
foretatt fra den konto som er oppgitt for dette
formålet
e) Det er klart skille mellom byggeregnskapet for
anlegget og den øvrige drift
14.09.11
Spillemiddelkonferanse 14.09.11
9
Krav til kontrollen:
f) Verdien av dugnad, gaver og rabatter er i samsvar
med retningslinjene for verdsettelse av disse
postene, og i samsvar med budsjett som er godkjent
av fylkeskommunen
g) Dersom det er betalt for arbeid eller materialer som
i søknaden var oppført som dugnad, gaver og/eller
rabatter, skal verdien av ikke-betalt utgifter
nedjusteres tilsvarende
h) Regnskapssammendraget er i samsvar med det
kontrollerte regnskapet
Regnskapet skal, for de søkere detter er aktuelt for, legges til
grunn for søknad om kompensasjon for betalt merverdiavgift
14.09.11
Spillemiddelkonferanse 14.09.11
10
Departementet legg til grunn:
• Investeringsbudsjettet og –regnskapet er ettårlig og
ikke årsuavhengig.
• Årsbudsjettet er bindende
– Årlig bevilgning er nødvendig for å kunne pådra inv.utgifter
– Budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført
innenfor planlagt budsjettår, må tas med i årsbudsjettet for
kommende år.
• Begrepet udekket og udisponert i inv.regnskapet er:
– Differansen mellom samlet tilgang og bruk av midler
• Alle midler, med unntak av bundne midler, er å anse
som frie midler.
14.09.11
Spillemiddelkonferanse 14.09.11
11
Momskompensasjon på
idrettsanleggsinvesteringer:
• Ny ordning for momskompensasjon for idretten som trådte i
kraft 1.januar 2010.
• Ordningen er en egen post i statsbudsjettet og det ble bevilget
kr 50 millioner i 2010 og 60 millioner i 2011(rammestyrt
ordning).
• Ordningen er underlagt Kulturdepartementet. Lotteri- og
stiftelsestilsynet forvalter ordningen på vegne av departement.
14.09.11
Spillemiddelkonferanse 14.09.11
12
Momskompensasjon på
idrettsanleggsinvesteringer:
• Ordningen er søknadsbasert.
• Gjelder idrettsanlegg ”hvor byggearbeidene er igangsatt
fra og med 1. januar 2010”.
• Anlegget må være ferdigstilt og revisorgodkjent regnskap
skal foreligge før søknad om kompensasjon sendes.
• Lag og foreninger som har fremmet søknad om
spillemidler til idrettsanlegg, og hvor søknaden er
godkjent av fylkeskommunen kan søke.
14.09.11
Spillemiddelkonferanse 14.09.11
13
Momskompensasjon på
idrettsanleggsinvesteringer:
• Søknadsfrist for 2011 er satt til 15. august
2011.
• Minstegrense for søknad er kr 15.000 i
merverdiavgift.
• Søknader som sendes etter dette vil bli
behandlet i forbindelse med tildelingen av
kompensasjonsmidler i 2012.
• Søknad om kompensasjon leveres
elektronisk på: www.idrettsanlegg.no
14.09.11
Spillemiddelkonferanse 14.09.11
14
Innspill fra kommunene:
1. Opptatt av at politikerne fortsatt skal få et forståelig
bilde av hva de vedtar når de fatter vedtak om
finansiering av et prosjekt.
•
•
•
Nå når budsjettmidlene kan overføres mellom prosjekt kan
dette bildet forkludres noe.
Administrasjonen er også opptatt av at dette vil medfør
betydelig merarbeid.
Ønsker gode eksempler på noter over
investeringsprosjekter
2. Kjøp av næringsareal der dette skjer ved finansiering
ved senere salg av areal. Det kan gå flere år mellom
kjøp og salg.
Hvordan skal dette håndteres?
14.09.11
Spillemiddelkonferanse 14.09.11
15
2010:
•
•
•
•
14.09.11
80 søknader
Søknadssum 18 mill.kr
Dvs. 100 % dekning
Resterende midler (32 mill.kr) ikke
overførbar
Spillemiddelkonferanse 14.09.11
16
Anlegg - refusjon mva
14.09.11
Spillemiddelkonferanse 14.09.11
17

similar documents