Förskolans utmaningar - epost.skola.umea.se

Report
Förskolans utmaningar
Framgångsfaktorer för ökad
måluppfyllelse
• Strålkastarna riktas mot de yngre åldrarna
• Barns förskole vistelse har positiva effekter för
barns prestationer i skolan inom alla områden
visar aktuell forskning.
• Förskolan gynnar framförallt barn från
resursfattiga förhållanden, viktigt för
likvärdigheten bland barn och elever.
En ny förskola?
• Tydlig kunskapsinriktning, nya reviderade
läroplanen
• Skolförberedande
• Ämnen och ämnesdidaktik
• Tydligare arbete och ansvarsfördelning
• Högre krav på förskolechef/rektor att vara en
pedagogisk ledare
Förskolans identitet
Förr
Helhetssyn
Lek-lärande
Omsorg/trygghet
Skapande verksamhet
Nu
Skolförberedande
Ämnesinriktningar
Kunskaper och
lärande
Det gamla och det nya är inte motsatser. Integrera förr
och nu för att skapa de allra bästa
förutsättningarna för våra barn i förskolan.
Förskolechefs uppdrag
• Prioritera pedagogiska relationer, driva
utvecklingsfrågor i samråd med personalen.
• Skapa utrymme för tid planering, diskussion
och reflektion
• Högt i tak, skapa ett gott känslomässigt klimat
på arbetsplatsen.
Nya avdelningar på Passaren
•
•
•
•
•
•
•
Paviljonger 4 avdelningar 2 i Västetgsskolan
November/december
Start januari
Parkering Verkstadsgatan/bokvägen
Ny förskole gård
Bygge framflyttat
Mycket barn söder om älven/centrala stan
Vilka har rätt till barnomsorg
• Föräldrars arbete och studier
•
Enligt Skollagen har barn från 1 år till och med årskurs 6 vars föräldrar arbetar, studerar eller är
arbetssökande rätt till barnomsorg. Hänsyn ska tas till vårdnadshavarens arbetstider, studietider
samt restider till och från verksamheten. I Umeå kommun är det föräldern som avgör om det finns
behov av barnomsorg vid sjukskrivning.
• Barnomsorg när förälder är föräldraledig eller arbetssökande
•
•
Barnomsorg erbjuds barn, 1-5 år, vars vårdnadshavare är föräldraledig med yngre syskon. Vid
föräldraledighet behålls barnets ordinarie schema en månad efter nedkomst. Barnomsorg erbjuds
därefter i form av förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. Utifrån barnets behov och
verksamhetens förutsättningar beslutar förskolechef om förläggning av tiden. De flesta erbjuds tre
timmar per dag under förmiddagstid.
Barn till arbetssökande har rätt till heltidsplacering.
• Barn i behov av särskilt stöd
•
Efter särskild prövning (Skollagen 8 kap. 7 §) kan barn i behov av särskilt stöd beredas
barnomsorgsplats även om det inte finns något omsorgsbehov.
• Vid ledighet och semester behöver era barn också ledigt/semester
Vistelsetid i förskolan
• Allmän förskola 15 tim. gratis/avgift från ht de
år de fyller tre. Följer skolårets tider inte lov.
• 25/tim lägre avgift snitt över 6 veckor
• Heltidsplats
• Bibehållande plats vid föräldraledighet
Uppsägning av plats 2 mån skriftligt. Ej inom
verksamheter.
• Ring Viveca placerings ass vid frågor
Tider på förskolan viktigt ur många
aspekter?
• Brand/närvaro
• Måltider
• Ekonomi
• Organisation
Utrustning och kläder
• Kläder som passar för rätt årstid fråga gärna
personalen om råd
• Extrakläder i låda
• Blöjor
Egenkontroll/sjuka barn
• Viktigt att följa de rekommendationer som
finns ur smittspridnings
synpunkt/sjukvårdsrådgivningen
• Förhindra epidemier/rundgång
• Allmäntillstånd viktigt- orka en dag bland
kamrater i förskolemiljö.
Klagomålshantering
Umeå kommun har en tydlig gång om man har ett klagomål mot verksamheten.
Vill du läsa mer finns information på kommunens hemsida.
Du ska alltid få återkoppling på det du framfört, hur man har tänkt på förskolan innan
man går vidare till nästa steg.
1.
Tala först med den det berör
2.
I andra hand kontaktar du rektor/förskolechef
3.
I tredje hand kontaktar du skolområdeschefen i
skolområdet
4.
I sista hand kontaktar du tf skoldirektör AnnChristine Gradin (för- och grundskolan) eller
Håkan Kemi (gymnasie- och vuxenutbildningen).
Anmälningsplikt
• Personal är skyldig enligt lag att anmäla till
socialtjänst om misstanke finns att ett barn far
illa.
• Socialtjänsten utreder vidare och gör
bedömningen om det stämmer eller ej.
• Föräldrar delges alltid av förskolechef om
anmälan är gjord.
• Socialtjänsten arbetar förebyggande, stödjande
och med insatser för att hjälpa familjer i behov av
stöd och hjälp.
Sociala medier/fotografier
• Ej tillåtet att fotografera på förskolan och
sedan lägga upp bilder på andra barn på
sociala medier forum
• Finns barn/familjer med skyddade identitet
som kan råka illa ut.
• Kan inte lita på ”slutna grupper”
Likabehandlingsarbete
• Likabehandlingsplan mot kränkande
behandling
• Alla diskrimineringsgrunder behandlas
•
Kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet, funktionshinder, könsöverskridande
identitet,
• Årlig plan/under revidering på förskolan.
• DO: s material/kartläggning
• Föräldramedverkan/föräldraråd ht/vt

similar documents