laegedage_2

Report
Konfliktløsning på den professionelle måde
Lægedage
Personalekursus nr. 111
10. november, 2014
Keld Kunze
Erhvervspsykolog
Center for Konfliktløsning
www.konfliktloesning.dk
1
Konfliktsyn
Konflikter er en naturlig og uundgåelig del af menneskeligt samvær og samspil.
Det er selve håndteringen, der er afgørende for,
hvorvidt konflikter udvikler sig destruktivt eller konstruktivt.
Folk er eksperter i deres eget liv og ejer af deres konflikter –
og har derfor selv kompetencen til at finde den for dem bedste løsning.
God konflikthåndtering er en kompetence, der kan læres.
Teorien er ikke svær, udfordringen ligger i praksis.
Det tager tid og engagement at lære.
Konflikter, der ikke håndteres, vokser –
de bliver hårde og ressourcekrævende.
2
Nyt paradigme for konfliktløsning
Magt paradigme
Dialog paradigme
Konflikter overlades til autoriteter
Parterne tager selv ansvaret
Konflikter forstyrrer, skal fjernes
Konflikter hører med
og man forholder sig til dem
Åben/skjult magtanvendelse
Magt ikke vigtig
Taber – vinder
Begge parter styrkes
Individuelle modparter
Begge er i konfliktens fælles rum
Produkt: en løsning
Også proces: en bedre løsning
Én objektiv rigtig løsning
Ingen har patent på sandheden
Mange mulige løsninger
Subjekt – objekt
Subjekt – subjekt
”Mennesket er en ø”
”Under havet mødes alle øer”
Kilde: Vibeke Vindeløv
Hvad er en konflikt?
Konflikter er uoverensstemmelser,
der indebærer spændinger
i og mellem mennesker
I konflikten kan man som regel
identificere en Sag og en Relation.
Varetagelse af begge dele
er afgørende for holdbare
løsninger på konflikten.
4
Konflikt-trappen
Polarisering
Fjendtlige
handlinger
Fjendebilleder
Samtale opgives
Problemet ekspanderer
Personificering
Uoverensstemmelse
Center for
Konfliktløsning
Konfliktskytrappen
Intet er mere
muligt
Fælles
fjendebilleder
Man trækker sig
Indre billeder
Uoverens-stemmelser
Tema:
Hvordan optrappes en konflikt samtidig med at man undgår den!
Fire enkle interviewregler
·
·
·
·
Den anden er hovedpersonen
Hold egne associationer og løsninger tilbage
Hjælp den anden til at folde sin historie ud
Vær nysgerrig
Basal konfliktløsning
Transformationsprocessen.
Standpunkt 1:
Min løsning
Finde løsninger sammen
Følelser:
vrede, angst, forvirring
Formulere sig selv
Lytte på den anden
Interesser:
Hvad er vigtigt for mig?
Følelser:
vrede, angst, forvirring
Forstå dig selv og den anden
Behov:
Hvorfor er det så vigtigt?
Basale menneskelige behov
Sagte eller usagte
Standpunkt 2:
Min løsning
Interesser:
Hvad er vigtigt for mig?
Behov:
Hvorfor er det så vigtigt?
Mere og mere
Basale menneskelige behov
Sagte eller usagte
Se den anden som et menneske,
ligesom mig selv – bare anderledes.
Transformere relationen: Kontakt, forløsning, lettere atmosfære, mindre anspændthed
Transformere sagen: Forhandle positioner, nye ideer, løsninger, begge parter styrkes
PAUSE – 10 min.
10
Hvordan møder du dine konflikter?
FORMÅL : KONTROL
INSTINKT
(reaktivt)
BEVIDST
(respondere)
KAMP
FLUGT
FORMÅL: KONTAKT
ÅBENT
11
Konfliktreaktioner
Impulsive reaktioner på konflikt
Flygte
Undvige, bøje af, ignorere,
tage maske på, fortrænge, indordne sig,
bagatellisere, lade som ingenting, mv.
Stivne
Slås
Give tilbage med samme mønt,
angribe, forsvare sig, kaste sig over,
være aggressiv, bruge fysisk eller psykisk vold,
være sarkastisk mv.
12
Undvige (gå):
Bevidst reaktion
Vente til et mere passende tidspunkt
For at rede eget eller andres ansigt
Lade ubetydelige konflikter ligge
Stå fast (slå):
Markere grænser
Henholde sig til love og regler
Beskytte en svagere part
Åbne (stå):
Tage og bevare kontakt
Undersøge konflikten m.m.
13
Aktiv lytning
•
•
•
•
•
•
Nærværende
Lyt mere og fortæl mindre
Spørg ind via hv-spørgsmål
Gentag nøgleord
Afbryd ikke og giv tid til pauser
Summér op
14
Selektiv hørelse
LILLE ØVELSE
•
•
•
•
•
•
Tal med din anden sidemand/kvinde
Hvad er dit foretrukne konfliktmønster
i pressede situationer
Hvordan ser det ud på arbejdspladsen
Er der noget du har lyst til at udvikle
Hvad er første skridt
2 x 5 min
16
PAUSE – 10 min.
17
Konfliktløsningens fire fokuspunkter
Fakta
At se, høre eller huske noget
Det vi alle kan blive enige om er sket eller sagt
Konkret beskrivelse – befriet fra vurderinger eller
tolkninger
At se anledningen - ikke årsagen til at jeg har følelser
Følelser
At mærke, acceptere og udtrykke de følelser der er
Følelser er forskellige – følelser er
Følelser er signaler om hvorvidt behov er mødt eller ej
Behov
Eks. samarbejde, respekt, anerkendelse, tillid,
medindflydelse
At se behov som årsag til følelser
Handling
En beskrivelse af ” hvem der gør hvad hvornår”
En strategi til at få sit behov mødt – ”mit bedste bud”
Positivt – gørbart – svarbart
Følelsernes kilder - med kategorier, der samler behov
Følelser
”positive” = jeg får opfyldt mine behov
”negative” = jeg forhindres i at få opfyldt mine behov
Behov for aktivitet,
orden, variation,
struktur…
Ressour
-cer
Prak
-sis
Behov for fx
anerkendelse,
integritet, sikkerhed
samvær…
Identi
tet
Behov for fx tid,
mad og drikke
plads, husly …
Værdi
er Behov for mening, at
gøre fyldest, frihed,
autonomi…
19
LILLE ØVELSE
• Tal med din første sidemand/kvinde
• Tag udgangspunkt i den beskrevne
konflikt fra før
• Hvad var følelser og behov hos dig?
• Hos den anden?
•
10 min
20
Trin i konfliktløsning
•Enes om at være uenige og forsøge en løsning
- Aftale tid, sted, evt. hjælper
•Hver part fortæller sin historie:
- Fakta/oplevelse (hvad skete der?)
- Følelser/tanker (hvad gjorde det ved mig?)
- Behov (hvad har jeg brug for?)
•Brainstorm på løsninger
•Forhandling
•Aftaler, herunder aftale om opfølgning
21
RRR Model
Popp & Munch-Hansen, 2005
Mulige elementer i et organisatorisk
Konfliktberedskab
Bevidsthed:
Skabe en fælles bevidsthed om
organisationens/arbejdspladsens
konfliktsyn:
Hvordan ser vi konflikter?
Hvordan møder vi konflikter?
Redskaber:
Hvilke redskaber kan være gavnlige for
os? Eksempelvis:
•Kendte værdisæt, politikker,
procedurer på området
•Adgang til hjælp
•Kompetenceudvikling af ledere
og medarbejdere
•Analyseredskaber
•Kommunikationsredskaber
•…
Rammer:
Hvilke strukturer kan sikre tid og rum
til at tage ting op og skabe kontakt?
Det kunne eksempelvis være:
•Overlap
•Møder
•Runder
•Proces-evalueringer
•Strukturerede samtaler (MUS m.m.)
•Seminarer og kurser
•Sociale rum (frokoster, fester o.a.)
•…
23
LILLE ØVELSE
•
•
•
•
•
•
Tal med hinanden i gruppen
Hvordan er jeres konfliktberedskab?
Er der noget, der skal udvikles
Hvad skal der arbejdes videre med
Hvad er første skridt
15 min
24

similar documents