HVA ER SKOLESKYSS - Vestviken Kollektivtrafikk

Report
SKOLESKYSS
Vestviken Kollektivtrafikk AS (VKT) er Vestfold og
Telemark fylkeskommuners innkjøps- og
saksbehandlingsorgan for kollektivtrafikk og
skoleskyss.
VKT er opptatt av å tilrettelegge skoleskyssen best
mulig, og ønsker å samarbeide godt med elever,
foreldre og ansatte på skolene.
I denne brosjyren kan du lese mer om hvordan
skoleskyssordningen fungerer, om elektroniske
skolekort og hvilke regler vi anbefaler for å sikre en
trygg, sikker og hyggelig skoleskyss.
HVA ER SKOLESKYSS
1.
Skoleskyss er skyss mellom hjem og skole , til skolens ordinære start – og
sluttid.
2.
Det er Opplæringsloven som regulerer elevers lovfestede rett til
skoleskyss. Vedtak om skoleskyss er enkeltvedtak etter forvaltningsloven
og søker har klageadgang. Se for øvrig «Retningslinjer for skoleskyss» på
www.vkt.no under fanen Skoleskyss .
3.
Skoleskyss utføres hovedsakelig med skolebuss/rutebuss /bybuss eller
annen kollektivtransport. Der det anses nødvendig kan skoleskyss utføres
med taxi/maixitaxi.
4.
Det er kommunen som avgjør hvilke elever som til en hver tid har rett til
fri skyss pga avstand og/eller særskilt farlig skolevei Avstandsgrensene er
2. km for 1. klasse og 4 km for 2. til 10. klasse.
5.
Elever som flytter i løpet av skoleåret kan miste retten til fri skyss.
6.
Alle busser som benyttes i skoleskyss er godkjent i henhold til
Vegtrafikkloven og tilhørende3 forskrifter. VKT tilstreber at alle med rett
til fri skyss skal få sitteplass under transport.
7.
Der eleven har delt bosted (tilnærmet 50% på begge adresser) – kan
eleven søke om skyss. Eleven kan da få tilbud om buss, hvis avstandskravet
er innfridd. Elever med tilnærmet 50/50 delt bosted kan søke om skyss i
henhold til pkt 4.
8.
Elever som ikke har rett til fri skyss kan kjøpe, periode- eller verdikort, se
http://www.vkt.no
•NB Det er kun skoleelever som har rett til fri skyss. Sykler, ski og annet utstyr har ikke
rett til skyss.
BUSSVETTREGLER
Elevene må følge ordensregler i bussen for at skoleskyssen skal være
trygg. De største elevene skal ta hensyn til de minste, og det er også lurt å
ha en ordensvakt til og fra skolen for at det skal bli en grei busstur for alle.
I tillegg anbefaler vi følgende bussvettregler:
1.
2.
3.
4.
Gi tegn til bussen så den stopper for deg.
Stå rolig på holdeplassen til bussen har stoppet
Gå rolig inn på bussen, de yngste først
Alle elever skal ha gyldig reisebevis – SKOLEKORT. Har du glemt eller mistet
skolekortet, må du få midlertidig reisekort fra skolen før du reiser hjem, eller
hvis ikke må du betale på bussen.
5. Sett ranselen på fanget eller på gulvet foran deg
6. Ranselen skal ikke stå i midtgangen eller på setet ved siden av deg
7. Sitt rolig på setet. Der det er bilbelter skal elevene bruke disse
8. Ikke forstyrr føreren underveis
9. Du skal være høflig mot andre passasjerer
10. Når du skal av, gir du tegn – trykker på knappen
11. Stå rolig på holdeplassen til bussen har kjørt
12. Skade/hærverk som eleven påfører bussen, må erstattes av eleven.
ELEKTRONISKE SKOLEKORT
I Telemark og Vestfold har vi elektroniske skolekort. Slik kan vi til
enhver tid registrere hvor mange elever som reiser med hver enkelt
buss – og dermed planlegge skoleskyssen best mulig. Eleven må ha
gyldig reisebevis – SKOLEKORT - for å kunne reise med bussen.
Følgende regler gjelder for elektroniske skolekort:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Alle reiser skal registreres. Det er ikke nok å bare vise kortet til sjåføren –
kortet må også registreres på billettmaskinen.
Skyssretten gjelder bare mellom hjem og skole. Kortet inneholder 2 reiser for
hver dag, en tur til skolen og en tur hjem fra skolen.
Kortet gjelder bare for de dager det er ordinære skoledager. Kortet er sperret
på planleggingsdager og fridager ved skolen.
Det er antenne inne i kortet og det må ikke klippes hull. Kortet må heller ikke
utsettes for fysisk belastning.
Elevene kan ikke bruke skolekortet hvis skolen skal på turer i skoletiden, eller
til andre undervisningssteder. Slik skyss skal skolen dekke.
Har du glemt eller mistet skolekortet, må du få midlertidig reisekort fra
skolen før du reiser hjem eller betale på bussen. Hvis du mister kortet eller
ødelegger det (klipper hull med mer), ta kontakt med skolen umiddelbart. Du
må betale for å få et erstatningskort.
Skolekortene er personlige og kan ikke brukes av andre (venner eller
familiemedlemmer).

similar documents