Den gode problemformulering

Report
1. Fællesmøde om
bacheloropgaven
Jesper Boding
[email protected]
(send spørgsmål til næste møde..)
Velkommen til 1. fællesmøde
Tirsdag d. 14/8-12 kl. 09.30-12.00 (auditoriet)
·
Metodebegrebet, videnskabelighed, opgavens røde tråd, afgrænsning af undersøgelsesfelt mv.)
·
Peter om empiri, Morten om kildekritik, Ebbe om Matchpol og Mia om Scribo
Samme dag kl. 12.30-14.30: Workshop om Scribo i auditoriet (mulighed for vejledning uge 33+34)
Mandag d. 17/9 -12 kl. 09.00-10.30 (auditoriet)
·
Drøftelser over tilsendte spørgsmål (hvad ønsker I at drøfte?)
·
Bilagsafklaring (omfang og type – hvad med lydfiler, videooptagelser?)
·
Oplæg om både overordnede( fx hvor meget analysen bør fylde) og mere lokale forhold i opgaven (fx skal citater på
engelsk oversættes?), Forholdet mellem teori og empiri – hvornår er noget en ”analyse”?
(mulighed for vejledning uge 38+39)
Frist for emneangivelse d. 28/9-12 kl. 12.00
Mandag d. 17/12-12 kl. 09.00-10.30 (auditoriet)
·
Drøftelser over tilsendte spørgsmål (hvad ønsker I at drøfte?)
·
10 gode råd om eksamen
·
Forholdet mellem opgaven og eksamens mundtlige del
·
Eksamenssamtalens struktur
(mulighed for vejledning uge 48+49)
Aflevering d. 4/1-13!
Tirsdag d. 14/8-12 kl. 09.30-12.00 (auditoriet)
Intro (Jesper) 09.30-10.15 (45 min):
Metodebegrebet, videnskabelighed, opgavens røde tråd, afgrænsning af undersøgelsesfelt mv.)
Undersøgelsens transparens og afgrænsning af undersøgelsesfelt )
Pause: 10.15-10.30
Peter om empiri, (40 min fra 10.30-11.10)
Pause (11.10-11.25)
Morten om kildekritik (10 min fra 11.25-11.35)
Mia og Olga om Scribo (10 min fra 11.35-11.45
Ebbe om Matchpol (10 min fra 11.45-11.55)
Afrunding og spørgsmål (11.55-12.00, Jesper)
Frokost 11.45-12.30
12.30-14.30: Workshop om Scribo i auditoriet (Mia og Olga)
Mål med mødet
• At I får konkretiseret indsigt i
bacheloropgavens særlige karakter, som
foregående studieaktiviteter har anlagt
• At I får inspiration til at indlede arbejdet med
jeres undersøgelsesdesign
Oplæg, JEBO
•
•
•
•
Hvad er videnskab?
Hvad betyder ”metode”-ordet?
Den gode og dårlige problemformulering
Hvad er ”opgavens røde tråd”? Forberedelse
til 1. vejledning
Hvad er videnskab?
• ”Videnskab forbindes med at søge efter og
fremstille kundskab på systematisk og
organiseret måde. Videnskab er
systematiseret indsigt. Den videnskabelige
forståelse er metodisk frembragt, og den er
præsenteret på en måde, så andre kan
efterprøve gyldigheden af det, der siges.
Gyldigheden af det, man siger, må kunne
efterprøves af andre.” (Dale:222)
Hvad er videnskab?
• ”Videnskab betyder skabelse af ny viden,
hvorved der forstås udvidelse af erkendelsen.
Det, der karakteriserer videnskabeligt arbejde,
er, at det udføres så omhyggeligt, at der er
gode grunde til at godkende resultaterne som
dokumentation for, at en hypotese er sand
eller falsk.” (Kruuse:24)
Hvad er videnskab?
• ”Der eksisterer dog nogle vedtagne
kernebegreber i vor kultur om, hvad videnskab
vil sige. Det gøres gældende, at videnskaben
skal producere viden, og at denne viden skal
være ny, systematisk og opnået metodologisk.
En bredere definition af videnskab, som jeg vil
bruge her, er derfor: metodologisk produktion
af ny, systematisk viden.” (Kvale:69)
Hvad betyder ”metode”-ordet?
3 bud, som tilsammen forvirrer:
Opgavens metode
Hvad betyder ”metode”-ordet?
Læsevejledningen: Opgavens metode
•
”Metode” handler her om, hvordan man har
opbygget opgaven, og dette afsnit kommer ofte
lige efter problemformuleringen. Dvs. at man
tager læseren i hånden og vandrer en tur gennem
opgaven med den røde tråd som vejviser. Konkret
er der tale om en læsevejledning som sikrer, at
læseren forstår, hvordan opgaven er bygget op og
skal forstås.
Fagets metode
•
”Metode” er her det ord man bruger indenfor de
forskellige fag i forhold til at afklare en bestemt strategi
med et bestemt mål for øje. Inden for danskfaget
arbejder man for eksempel med sekventiel overfor
holistisk læseindlæringsstrategi, hvor ”metode” derved
er en måde at tilrettelægge et læringsforløb på.
•
Fagets metode handler samlet set om ”...funktionsog færdighedssiden, altså de fremgangsmåder og
teknikker, der knytter sig til det specifikke fag”
(Broström og Hansen i Held og Olsen 2008:397).
Den viden-skabende metode
”Metode” handler om regler for at indsamle viden
(empiri) om verden
• Man skal altså iagttage verden ud fra nogle
afklarede procedureregler. Herved vil læseren
også anerkende resultaterne, fordi man klart og
tydeligt har beskrevet, hvordan man har fundet
sine data og hvordan man behandler dem.
Derved kan der ske reel videndeling og ikke blot
deling af meninger og holdninger.
Undersøgelsesdesign:
• Hvad søger jeg at finde svar på? (formuleret i
problemformuleringen)
• Hvordan finder jeg disse svar? (hvordan finder
jeg viden/data og hvordan tolker/analyserer
jeg disse)
• Hvorfor finder jeg svaret på netop denne
måde? (argumentation for designet)
Designmæssige hovedspørgsmål
(fortsat):
• Hvad er fordelene og ulemperne ved den
valgte metode? (vurdering af gyldighed og
pålidelighed)
• Hvordan minimerer jeg ulemperne?
(kvalificering af metoden)
Den dårlige problemformulering
•
•
•
•
Kun er refererende
Er for bred
Er helt ukontroversiel
Har mange delemner der ikke hænger snævert
sammen
• Ikke er dækkende i forhold til tekstens
tyngdepunkt
• Er sprogligt upræcis
Den gode problemformulering
• Er interessant for skriveren
• Er fagligt relevant (professionsrettet)
• Bygger på
- noget der ikke stemmer; den gængse opfattelse er…
men i virkeligheden…
- ny viden der skaber debat
- iagttagelsen der vækker undren
• Angiver det centrale indhold i teksten/konteksten; den
udstråler viden!
• Giver mulighed for argumentation
• Er til at konkludere på
Den gode problemformulering?
• Har ét klart hovedspørgsmål + evt. underspørgsmål
• Har i hovedreglen åbne spørgsmål
• Spørger ofte med ’hvordan’ eller ’hvorfor’, ikke blot
med ’hvad’ (
• Har et handleperspektiv
• Er sproglig præcis
• Er klart fremhævet i selve opgaven – identificerbar
• Er kort, helst under 10 linjer (inkl.
problemstillinger/hypoteser)
Hvad er ”opgavens røde tråd”?
Det tema, som
1. præsenteres i indledningen,
2. præciseres i problemformuleringen
3. forfølges i analysedelene
4. samles op på i konklusionen
5. det som man kan læne sig op ad i vurderingen af
om dette eller hint nu er vigtigt at få med
6. det, som hele opgaven er sat sammen for at
behandle (jf. problemformuleringen)
Forberedelse til 1. vejledning (I)
• Hvad er det for et fagligt-pædagogisk problem jeg har fået
øje på i skolen? (Jeg har observeret at...., hvordan kan det
være? Jeg har læst at …., og det undrer mig ….)
• Hvorfor er det interessant?
• Hvad ved jeg helt sikkert om dette område eller problem?
• Hvilke spørgsmål dukker op i mit hoved, som jeg gerne vil
kunne svare på?
Forberedelse til 1. vejledning (II)
• Hvilken teori kan bruges med henblik på at
behandle mit emne?
• Har jeg brug for selv at producere empiri? og i
givet fald, hvilken slags? (fx interviews,
spørgeskemaer, elevtekster,
klasserumsobservationer ...)
• Hvad tror jeg, at jeg vil komme til at svare på
mine spørgsmål? – (i retning af hvad?)
•God fornøjelse!

similar documents