følelse - Turner Syndrom

Report
«Motivasjon – til å bli mitt beste jeg»
- et motivasjons- og inspirasjons- foredrag ved Trond Edvard Haukedal
Hordaland Turner Syndrom Forening
Thon Bergen Airport Hotel den 15. Februar 2014
[email protected]
www.trondhaukedal.no
Trond Haukedal AS
+47 95 80 95 44
Det «store» spørsmålet …
Hvordan må ting være tilrettelagt og på plass
inni meg og rundt meg, - for at jeg skal
kunne fungere optimalt og yte 100 % som
menneske , medmenneske og pårørende?
Før fagkunnskap, nå kompetanse !
Fagkunnskap: Faglig spisskompetanse, allmenn orientering og erfaring.
Personlige egenskaper: eksempelvis empati/ innlevelsesevne,
kommunikasjonsevne, selvstendighet, egenverdi/ selvtillit.
Motivasjon: Ønsker å gjøre sitt beste. Innstilling, vaner og mønstre.
Motivasjon
Selvtillit/
selvfølelse
Arbeidsglede
Trygghet
Hvorfor er jeg her i dag ?
«Menneskekunnskap»
Fag
Holdning
Handling
Prinsipp 1
Du må finne ut
hvem du er ….
Grunnmuren for mitt beste jeg :
• Personlig trygghet og egenbevissthet:
Oversikt og bevissthet over egne ressurser. Målbevisst. Ydmyk og respektfull i sitt
møte med andre mennesker. Åpen og positiv.
• Holdning og engasjement:
Evne til å tro på seg selv. Er tilstede i eget liv og bruker energien konstruktivt. Våger
å delta fullt og helhjertet i livets mange situasjoner.
• Offensiv, våger å ta utfordringer:
Ønsker og våger å bli utfordret og stimulert. Tolererer usikkerhet og vet at
enkelte tilbakeslag er naturlig og lærerikt.
Hvem er jeg ?
• Hva er mine beste og mest fremtredende
personlige egenskaper og kvaliteter?
• Hva er viktig for meg – hva er mine verdier?
• Hva gjør meg glad?
• Hva er mine interesser?
• Hva motiverer meg?
• Hvordan ser mitt ”drømmeliv” ut?
Prinsipp 2
Du må forstå hva
livet handler om….
« Det gode livet ….
…. kan beskrives som en
stabil tilstedeværelse av gode følelser”…..
Hva består egentlig ”det gode livet” av i praksis ?
•
Å produsere GODE følelser.
To typer:
•
INDRE – de vi produserer selv. Skaper selvstendighet.
•
YTRE – de vi får av andre. Skaper avhengighet.
• Å håndtere DÅRLIGE følelser.
To måter: KAMP vs. FLUKT
Prinsipp 3
Du må velge
å elske deg selv….
Visjon
Dersom et menneske oppdager sin egen verdi,
kan det skje revolusjoner !
Det viktigste :
Barn trenger kjærlighet !
Masse KJÆRLIGHET ! Får de det –
kommer VETTET av seg selv !
Astrid Lindgren
Koblingen mellom EGENVERDI og PRESTASJON …
Kobling
Skill sak og person- ikke tull med EGENVERDIEN !
Prinsipp 4
Du må lære
å motivere
deg selv….
Veien til motivasjon
Aksept / anerkjennelse
Tillit
Trygghet
KRAV
MOTIVASJON
Prinsipp 5
Du må utvikle
deg til å bli
et helt menneske….
Psykologien er læren om mennesket …
… og mennesket er samspill mellom tanker, følelser og handlinger.
Tanker og handlinger er «hurtige» i sin natur.
Følelsene er «langsomme» …
Mennesket har det bra når det er i balanse.
Et «fullt» utviklet menneske balanserer mellom:
• Å se; observerer verden på en objektiv måte basert på bevisste verdier ( SQ )
• Å tenke; reflekterende og undrende. Søker mening og sammenheng ( IQ )
• Å føle; kjenner på følelser og hva de forteller oss ( EQ )
• Å handle; sluttresultatet i prosessen. Refleks vs. reaksjon
Vi må tenke følelser fordi det er det som styrer oss :
Tanker
Følelser
Adferd
Høysensitivitet :
Omtrent hver femte menneske / nesten 1 mill. nordmenn er født med et karaktertrekk
som gjør dem ekstra sensitive og mottakelige overfor stemninger, atmosfære,
andres humør, lyd, lys og lukter.
Dette er estetikerne som med sin følsomhet har naturlig omsorgsevne og evne til empati –
dersom omgivelsene verdsetter dem, og gir dem handlingsrom og tid. Men det
moderne samfunnet har høyt tempo og mangler
”menneskekunnskap”.
Slik står de høysensitive i fare for å bli en belastning
for samfunnet – istedenfor å være en enorm ressurs …..
Karakteristika hos de «høysensitive»
• De kan reagere 3-5 ganger sterkere på andres humør, kroppsspråk og
stemmebruk. De er tilsvarende følsomme for andres energi, stemningsleie og
følelser.
• De fleste reagerer sterkere på lyder, lys og lukter. Noen er svært sensitive på
tøy og stoffer mot huden.
• Man kan altså bli gladere enn de fleste – og mer lei seg enn de fleste. Man har
således en større og mer dynamisk følelsesskala enn normalpopulasjonen.
• De er mer empatiske og omsorgsfulle og har større evne til å lese hvordan
andre mennesker har det og hva de trenger.
Forts.
• I en verden av ”støy” kan de bli bombardert med stimuli og inntrykk – og bli
overveldet. Denne ”metningsreaksjonen” gjør at de trenger tid til å bli
bearbeidet, balansert og på nytt mottakelig for inntrykk. Høysensitive trenger
derfor normalt en god del ”alenetid”.
• Høysensitive er veldig verdiorienterte og analyserer og kan reagere på ting
på et dypere plan.
• Dette gjør dem mer kreative og gir i mange tilfeller evne til å uttrykke ting på
et høyt kunstnerisk plan og nivå. Høysensitivitet er ”kunstner-genet” – og du
kan regne med at de aller fleste malere, musikere, forfattere, og andre
utøvende kunstnere på høyt nivå er høysensitive
• En høysensitiv som er ikke er i balanse / har mange ikke-sorterte inntrykk og
opplevelser i seg – kan være veldig sårbar for krav, kritikk, press og stress.
Fra Solstråleboken
Hva skaper relasjonskvalitet ?
• Empati/ holdning/ menneskesyn
• Selvbilde/ personlighet/ kommunikasjonsprofil
• Kunnskap om følelser
• Rolletrygghet
Prinsipp 6
Du må tenke
positivt og
se muligheter….
All VEKST og UTVIKLING – starter med HOLDNING:
Hvordan kan du få et godt liv – dersom du har en negativ holdning….?
”You can’t live a positive life if
you have a negative mind”….
Plakat på NRK journalist Einar Lundes kontor
20 %
uheldige
adferdsmønstre
80 % god
Det starter med våre tanker ….
Vær oppmerksom på dine tanker, for de blir til ord.
Vær oppmerksom på dine ord, for de blir til handlinger.
Vær oppmerksom på dine handlinger, for de blir til vaner.
Vær oppmerksom på dine vaner, for de blir din karakter.
Vær oppmerksom på din karakter, for den blir din skjebne.
Prinsipp 7
Du må bli
god på
selvledelse ….
Selvledelse …
… - er måten vi tenker, handler og håndterer
utfordringene og hendelsene vi står overfor i hverdagen.
…. – og våre viktigste «redskap» er egenbevissthet,
vårt selvbilde og vår kompetanse.
Selvledelse:
For å yte best mulig, og lede oss selv motivert og effektivt – trenger vi
å få bekreftet at vi er verdifulle.
Det betyr å etablere en standard på hvordan vi fortjener å bli behandlet
av andre og oss selv.
Grunnprinsipper i utviklingen av personlig lederskap:
1. Innse ditt ubrukte potensiale !
2. Forstå seg selv (selvinnsikt) – og utvikle et sterk og godt selvbilde.
3. Skap en konstant strøm av egenmotivasjon.
4. Personlig lederskap innebærer forandringsledelse:
• 95% av vårt atferd har sin kilde i vaner.
• Utforming av suksessvaner og suksessholdninger er nøkkelen
i personlig lederskap.
6 suksessvaner – som alltid gjelder: (generiske)
1. Regelmessig trening og et sunt kosthold.
2. ”Gjør det nå-prinsippet” – være nullstilt hver dag….
Delete
Deleger
Gjør det selv
Planlegg når det skal gjøres
3. Planlegg og vær i forkant. Det viktigste først.
4. Sett deg skriftlige mål. 20% mer effektivt.
5. Positiv forventning. ”Stang inn istedenfor worst case.”
6. Alltid positiv omtale av andre.
En følelse oppstår idet
en begivenhet kommer i
kontakt med vårt verdigrunnlag.
Prinsipp 8
Du må stå opp
for deg selv ….
3 TYPER KOMMUNIKASJON:
3 TYPER ADFERD:
1. PASSIV ADFERD
(AVSTÅ FRA, NEGLISJERE,
IKKE REAGERE, FLYKTE FRA …)
GIR SKYLDFØLELSE
BRYTER NED
SELVBILDET
2. AGGRESSIV ADFERD
(GÅ TIL ANGREP/ MOTANGREP,
TRÅKKE PÅ, SÅRE ANDRE …)
3. SELVHEVDENDE ADFERD
- STYRKER SELVBILDET
- FRIGJØR ENERGI
- GIR AUTONOMI (DEN GODE FØLELSEN)
Prinsipp 9
Du må tenke
balanse….
«Følelsesmessig egenkapital»
INNSKUDD :
- Å være
- Framsnakke
- Motivasjon
- Bli sett
- Aktiv
- Langsom tid
- «Ekte opplevelser»
- Selvhevdende
- Inkludering
- Rettferdighet
- Ros / få bekreftelser
- Takknemlighet
- Holde avtaler med seg selv
Vs.
UTTAK:
- Prestere
- Baksnakke
- Krav
- Avvise
- Passiv
- Hurtig tid
- «Liksom opplevelser»
- Være passiv / aggressiv
- Styring
- Likhet
- Så tvil
- Misnøye
- Svikte seg selv
Prinsipp 10
Du må trene
på det du
har lært …
Fig.1
Vonde opplevelser har utløst og etablert negative følelser.
Det påvirker vår tenking og atferd. Vi får et negativt selvforsterkende
system…
TANKER
FØLELSER
ATFERD
Fig.2
Tanker og adferd er ”hurtige” i sin natur. Vi angriper negative følelser med positiv
tenking og selvhevdende atferd - offensivt angrep fra begge flanker. I tillegg
bygger vi positive følelser – ved hjelp av AFFIRMASJONER….
TANKER
FØLELSER
ATFERD
Fig.3
Vi har reetablert det ”harmoniske mennesket”. Positive tanker og gode følelser blir
forankret i en bevisst, tydelig, konstruktiv og selvhevdende atferd.
Vi er i positiv balanse… Vi er ”mitt beste jeg” !
TANKER
FØLELSER
ATFERD
skaper …
Opplevelser
Følelser
Holdninger
«Kultur»
Når sjelen får næring,
blir personen vakker.
Når personen er vakker,
blir det harmoni i hjemmet.
Når det er harmoni i hjemmet,
blir det orden i landet.
Når det er orden i landet –
blir det fred i verden.
Kinesisk ordtak

similar documents