File

Report
Handicapforståelser
En oversigt
Det flertydige og svært håndterlige
handicapbegreb
• Det enkelte menneske kan blive fanget af
modsætninger mellem behovet for at
modtage kompenserende hjælp og behovet
for ikke at blive stemplet som sit handicap
(Tue Byskov Bøtkjær)
Hvad er et handicap?
• Handicap er et enkelt begreb, som alle ved,
hvad er, hvorfor det ikke er værd at diskutere
• Handicap er et umuligt begreb, der ikke er til
at få hold på (redaktionsgruppen)
Den u-undværlige handicaphistoriske
dimension
• ”Hvem gør gal”?, spurgte den danske
sindssygelæge Kristian Helweg i 1898
• ”Hvad var galt” ?, spurgte eftertiden, da
eugenikkens medicinske handicapforståelse og
de mange sterilisationer blev diskuteret (Birgit
Kirkebæk)
Er vi alle mennesker med handicap?
• ”Nyere handicapteori fremfører ikke sjældent
den pointe, at alle mennesker – i varierende
grad – er handicappede” (Morten Kurth)
• To forskellige fremtrædende positioner i
britisk handicapforskning er henholdsvis den
medicinske model, hvor individuelle
funktionsnedsættelser ses som årsag og den
sociale model, hvor den sociale situation ses
som årsag (Morten Kurth)
Handicap som krydsfelt
• Handicap er et krydsfelt med en aktuel
polarisering på det handicappolitiske område, der
inddrager viden, forskning, social service og
identitetspolitik – det er et ”vildt” område (Bjarne
Richter Bjelke)
• ”Der eksisterer en række parallelle diskurser, der
vedrører handicap, og den ene er ikke
nødvendigvis mere sand end den anden, ligesom
ingen af disse kan siges at have tilranet sig
karakter af et egentligt vidensregime” (Bjarne
Richter Bjelke)
Er ICF løsningen?
• ICF- Klassifikation udgør et håb om at finde
frem til en objektiv klassificering af handicap
• Repræsenterer ICF balance, eller er det en
glidebane mod en medicinsk forståelse af
handicap og funktionsnedsættelse (Inge
Storgaard Bonfils og Leif Olsen)
Menneskerettighederne er fælles
• Det er navnlig menneskerettighederne, der er
fælles for mennesker med og uden handicap
(Holger Kallehauge)
• Handicapkonventionen indeholder ikke nye
menneskerettigheder, men nye regelsæt (Holger
Kallehauge)
• Otte generelle principper omfatter værdighed,
selvbestemmelse, ikke-diskrimination, deltagelse
og inklusion, respekt for forskellighed, lige
muligheder, tilgængelighed og ligestilling (Holger
Kallehauge)
Både tilgængelighed,
handlemuligheder og deltagelse
• ” Den funktionshæmmede krop kan fremstå
forskelligt i personens bevidsthed alt efter, om
den i mødet med omgivelserne opfattes som
et problem eller en ressource” (Anne-Merete
Kissow)
• Her er ikke alene fokus på tilgængelighed,
men også på det enkelte menneskes
handlemuligheder og deltagelse
Valg af handicapbegreb
• Valg af handicapbegreb bliver styrende for
hele forskningsprocessen (Leif Olsen og Inge
Storgaard Bonfils)
• Ifølge Grönvik kan der opstilles fem ”familier
af handicapforståelser: den funktionelle, den
relative, den sociale, den administrative og
den subjektive (Leif Olsen og Inge Storgaard
Bonfils)
Er det muligt at evidensbasere alt?
• ”Hvad betyder det i praksis, at noget er
evidensbaseret, og er det muligt at
evidensbasere så komplekse indsatser som
rehabilitering”? (Kjeld Høgsbro)
• Med idealet om objektiv måling af effekt sker
der ”en bemærkelsesværdig dekobling af de
subjektive elementer i processen herunder
samspillet mellem professionelle og brugere”
(Kjeld Høgsbro)
Forholdet mellem økonomi og
faglighed
• Det er nødvendigt at sikre en kobling mellem
økonomi og faglighed (Anne Kirstine Svanholt)
• ”Styring handler om meget mere end
budgetter og regnskabstal. Det handler i lige
så høj grad om faglighed, holdninger og
innovation, ligesom det handler om at være
på forkant med udviklingen” (Anne Kirstine
Svanholt)
Det billede der tegnes
• Kunst og film spiller en rolle i handicapforståelsen
Hvilke arketyper findes i danske spillefilm i
perioden 1931-2012 (Sarah Glerup)
• To af disse arketyper er ”Sweet Innocent” og
”Tragic Victim”. ”Eftersom Sweet Innocents og
Tragic Victims problemer tilskrives kropslige
defekter, kan de groft sagt kun forløses ved at
blive kureret eller dø” (Sarah Glerup)
• Bevægelsen er gået fra ”uskyldig stakkel” til
”uværdigt trængende” (Sarah Glerup)
Identitetsmæssige dilemmaer
• ”Det ene yderpunkt er, at der intet specielt er ved
blinde eller ved at være blind, og det andet
yderpunkt er, at den blindes situation er så
speciel, at den er umulig at forstå for den, som
ikke selv er blind” (René Ruby)
• ”Såfremt normalisering dybest set refererer til
normalitet, rummer integrationen en
undertrykkelse af det anderledes i den enkelte
frem for – som tidligere – en isolering af det
anderledes i en gruppe” (René Ruby)
Sig ikke bare det, ”de” vil have
• Udviklingshæmmedes Landsforbund blev stiftet i
1993. ”Selv- og medbestemmelse i botilbuddene,
nye og selvstændige medier og retten til
seksualitet og eventuelt forældreskab” har stået
på dagsordenen (Lisbeth Jensen og Frank Bylov)
• Et stereotypt billede af ”det evige barn” kan
”forlænge billedet af det uskyldige offer med et
tilsvarende billede” af pårørende og
medarbejdere som de ædle riddere (Lisbeth
Jensen og Frank Bylov)
Læring og diagnosticering
• Læring og diagnosticering er ”to forskellige men
komplementære individualiseringsspor” (Bjørn
Hamre)
• I forhold til diagnosticering er der sket ”et skifte
fra at opfatte mennesket som et psykologisk selv
til at opfatte det som et biologisk selv” (Bjørn
Hamre)
• Læring positionerer eleven i en potentialitet med
forventning om evig udvikling. Diagnosticering er
negationen af at være et lærende individ (Bjørn
Hamre)
Medicin og rehabilitering
• ”At redde liv” og at ”bedre livskvalitet” er to
aspekter af diskussionen mellem medicin og
rehabiliering (Liselotte Jensen, Lotte Petersen,
Gitte Stokholm)
• Målet for interventionen er borgernes øgede
handlekompetence i forhold til eget liv (Liselotte
Jensen, Lotte Petersen, Gitte Stokholm)
• ”De standarder, der tilbydes lokalt, er ikke
nødvendigvis i overensstemmelse med de ønsker
og behov, den enkelte borger har” (Liselotte
Jensen, Lotte Petersen, Gitte Stokholm)
Profession og fag
• ”Tre forskellige perspektiver sætter sig igennem i
måden, hvorpå professionen udøver sit fag”
(Susan Tetler)
• Det er et individorienteret professionsblik rettet
mod dysfunktion. Et kontekstorienteret
professionsblik rettet mod samfundsmæssige
problemer. Og et relationsorienteret
professionsblik rettet mod ”den konkrete
situation i en relation mellem den enkelte elev og
hans eller hendes omgivelser” (Susan Tetler)
Situeret professionalisme
• Situeret professionalisme defineres som
”lærernes handlinger, vurderinger, skøn,
justeringer, refleksioner og teoretiseringer før,
under og efter pædagogiske og didaktiske
situationer i praksis” (Lotte Hedegaard-Sørensen)
• Situationer er ikke forudsigelige, hvorfor læreren
må være parat til at møde eleverne ”i
situationens tid og sted” (Lotte HedegaardSørensen)
Egen ansvarlighed eller solidariske
læreprocesser
• Et uddannelsestilbud rettet til mennesker, der
aldrig er kommet indenfor i uddannelsessystemet
på grund af funktionsnedsættelser, misbrug eller
psykisk lidelse må tage udgangspunkt et andet
sted end i slagord som ”egen ansvarlighed” og
”uafhængighed” (John Bertelsen)
• Hvor undervisningens relation i sagens natur er
asymmetrisk (lærer– elev) vil en kommunikativ
forståelse, der udpeger bestræbelsen om ”fælles
mål” være nødvendig at inddrage i en solidarisk
læringsforståelse” (John Bertelsen)
Det overskridende som mål
• ”Pædagogik må professionsfagligt anskues som
indsatser, der har det overskridende som mål”
(Søren Langager)
• Er vi gået så vidt i en individualiseret forståelse af
den socialpædagogiske opgave, at vi ikke længere
tør opstille fælles (overskridende) mål? (Søren
Langager)
• ”Sagsorientering (det der arbejdes for) viger for
personorientering (det der arbejdes med)” (Søren
Langager)
Teater Billedspor
• ”For kunsten og kunstværket kan evidens virke
undertrykkende og som en klods om benet”(Franck
Thomas Staub)
• Teater Billedspor er Danmarks eneste teater, hvor
ensemplets medlemmer er psykisk sårbare ”(Franck
Thomas Staub)
• ”Kunstværket skal ikke bevise noget eller overbevise
nogen om noget. Kunstværket har en mulig iboende
vision om at forvandle, om at stille spørgsmål, om at
være uomgængeligt og om at give mening for det
menneske, der skaber det, og de mennesker, der
oplever det ”(Franck Thomas Staub)

similar documents