Hva er det som virker?

Report
HVA ER DET SOM
VIRKER?
BARNEFOKUSERT ARBEID MED FORELDRE I KONFLIKT
MODELLEN
STRUKTUR/RAMME
1. Modellen gir en klar struktur for samtalerekken
med foreldre og barn
2. Samtalene med barna foregår innenfor en større
ramme – konfliktløsning mellom foreldrene
Konfliktløsning med
foreldre
Samtaler
med
barnet
TERAPEUTISKE VIRKEMIDLER
•
•
•
•
•
Allianse
Felles foreldreprosjekt
Forsterkning av foreldreferdigheter
Holdning
Barnets opplevelse
ALLIANSE
• Terapiforskning: allianse er en av de viktigste
virkningsmekanismene i terapi
• Kanskje enda mer viktig i familieterapi enn i
individualterapi
• Komplisert å få til allianse
• Få god allianse med begge parter, uten av noen av dem
oppfatter at man allierer seg med den ene part.
ALLIANSE
• Begge foreldre må få opplevelsen av å bli tatt på
alvor og forstått
• Forstå hva foreldrene er bekymret for, enten når det gjelder
barnet direkte, eller den andre forelderen
• God allianse med begge er hovedfokus i Fase 1 og
en forutsetning for å få videre til fase 2
• Arbeidsalliansen er viktig gjennom hele prosessen
FELLES FORELDREPROSJEKT
Terapi = prosess
• Prosess som inneholder både felles opplevelse og
konflikt
• Gyldne øyeblikk:
• Stolthet over barnet
• Felles forståelse av barnet
• Synliggjøring av at begge foreldre er viktige for barnet
BARNETS OPPLEVELSE
1. Barnets opplevelse av samtalen med terapeuten
2.
Virksomme elementer i barnesamtalen
• Formål med samtalen
• Bearbeidende/terapeutisk
• Innhente informasjon
• Få frem barnets standpunkt/vilje
• Samtalen er basert på utviklingsfremmende
dialogprinsipper
• Psykologisk inntoning – medopplevelse
• Gir struktur og informasjon
• Gir barnet subjektplass – barnet får uttrykk sitt subjektive
perspektiv og blir respektert i sin måte å organisere seg selv
på
BARNETS OPPLEVELSE
1. Barnets opplevelse av samtalen med terapeuten
2. Synliggjøring av barnets opplevelse for foreldrene
SYNLIGGJØRING AV BARNETS
OPPLEVELSE
• De fleste foreldre oppfatter terapeuten som nøytral
• Oppfatter at det som formidles av terapeuten på
vegne av barnet, er nær barnets egen opplevelse
• Inneholder ofte noen nyanser som foreldrene ikke
har fanget opp
• Lettere å ta barnets opplevelse på alvor, når det
ikke kommer via ekspartner
FORELDREFERDIGHETER
VIKTIG FORELDREFUNKSJON
• Intersubjektivitet – oppstår i dialogen mellom
foreldre og barn, når foreldrene toner seg inn
overfor barnets emosjonelle uttrykk – gjensidig
erfarte øyeblikk
• Intersubjektivitet er viktig for barnets utvikling, ikke
bare emosjonelt, men også verbalt og kognitivt
• Foreldrene må ha overskudd og rom til å tone seg
inn mot barnet
FORELDREFERDIGHETER
• Konflikt reduserer foreldrenes rom for intersubjektiv
deling med barnet
• Oppmerksomhet rettes mot ekspartner i stedet for barnet
• Konflikten stjeler energi, i form av utslitthet, psykiske
reaksjoner
• Vanskelig å tone seg inn mot barnets opplevelse med den
andre forelderen, hvis foreldrene er i konflikt med
hverandre. Fører ofte til subtile eller tydelige forsøk på å
skape allianse med barnet, mot den andre.
• Løsning av konflikt øker foreldrenes mulighet til
tilstedeværelse for sine barn.
FORUTSETNING FOR Å
BRUKE MODELLEN
BARNEFOKUSERT ARBEID MED FORELDRE I KONFLIKT
KOMPETANSE
• God erfaring med å arbeide med foreldre i konflikt,
som familieterapeut og/eller mekler
• Kunnskaper om barns utvikling, og ulike behov
relatert til barnets utviklingsnivå
• Erfaringer med å snakke med barn i en terapeutisk
setting
HOLDNING
Holdninger som kan dempe krenkelsespotensialet i
konflikten
• Respekt for begge foreldre, og deres betydning for
sine barn
• Tro på at alle foreldre kan styrkes i sin funksjon som
foreldre
• Ydmykhet overfor den sårbarhet som ligger i
foreldrerollen
VURDERING AV EGNETHET
• Foreldre
• Terapeuten får allianse med begge foreldre
• Begge foreldre gir aksept til at terapeuten snakker med
barnet
• Begge foreldre viser vilje til å ta barnets opplevelse på alvor
• Barnet
• Mest egnet for barn i alder 7-16
• Kan brukes i mekling
• Kan også brukes i saker hvor det ikke er konflikt
mellom foreldrene
HVORDAN KOMME I GANG?
• Velg ut noen saker med moderat til mildt
konfliktnivå
• Sjekk ut med foreldrene om de tillater at terapeuten
snakker med barnet
• Vær oppmerksom på at det er lurt med
"mengdetrening" hvis man er uvant med å snakke
med barn
• tilbakemeldingssamtalene blir enklere når man har mye
erfaring.
EKSKLUSJONSKRITERIER
• Klar omsorgssvikt hos en eller begge foreldre –
melder til barnevernet, eller støtter en av foreldrene
i å gå til sak, og dermed begrense samvær
•
•
•
•
Rus
Alvorlig psykisk lidelse
Vold
Overgrep
• Langvarig, fastlåste konflikter
• Evt. melding til barnevernet

similar documents