Er veien videre klar?

Report
Er veien videre klar?
Norvegkonferansen 2012 – Trondheim 18. september 2012
Terje Moe Gustavsen
Vegdirektør
Veginvesteringer 2002-2012
200230,000
2007, 2008 og 2009:
Fylke 18 %
Stat 82 %
2002 og 2003:
Fylke 15 %
Stat 85 %
2010 og 2011:
Fylke 45 %
Stat 55 %
2012 Prognose:
Fylke 43 %
Stat 57 %
Tall i mill. 2012 kr
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2002
2003
Annen finansiering
2004
2005
2006
Bompenger
2007
2008
2009
Regnskap stat+fylke
2010
2011
2012
Sum investeringer
Omfang av bompengeprosjekter
Innkreving pågår på 50 prosjekter
164 innkrevingspunkter og
innkreving på 5 ferjesamband
Stortinget har vedtatt 16 nye
prosjekter eller utvidelser der
innkrevingen ikke har startet opp
VD i dialog med regioner på over 50
nye prosjekter
Gjennomsnittlig blir 10
bompengeprosjekter vedtatt per år
Bruk av bompenger i by
Bypakker
By
Innkrevingsstart
Bergen
1986
Oslo
1990
Tromsø
1990
Trondheim
1991-2005/2010
Kristiansand
1997
Stavanger
2001
Namsos
2003
Tønsberg
2004
Haugesund
2008
Transportetatenes
forslag til
Nasjonal
transportplan
2014 - 2023
Hovedutfordringer
Globaliseringen
Sterk befolkningsvekst
─ der vi allerede har
kapasitetsutfordringer
─ mange flere eldre
Utviklingen i verdenshandelen
1965-2010
16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
Reallønn (1970=100)
250
200
150
100
50
0
Sterk økonomisk vekst
Økende klimagassutslipp
og andre miljøutfordringer
1970
1980
1990
2000
2010
Byene
 Veksten må tas av kollektivtrafikk, gåing og sykling
 Konsentrert arealbruk
 Kraftig satsing på
• Buss
• Bybane, trikk, metro
• Jernbane
• Vegnett for gående og
syklende
 Restriktive tiltak for biltrafikken
 Bypakker i de største byene
– forpliktende avtaler
– 13 mrd. kr i 45 prosentrammen
Store prosjekter
Planteknisk ramme:
Prosjekter i NTP 20102019, men langt i fra
alle
+20 %:
Mange prosjekter i NTP
2010-2019 pluss noe
mer
+45 %:
Oppfølging av NTP
2010-2019, og mer
sammen-hengende
utbygging langs E6,
E16, E18 og E39
Forslag til NTP 2014 - 2023
Økonomiske prioriteringer riksveger
400,000
NTP 2014-2023; alternativer
350,000
Bompenger
Millioner 2012-kroner
300,000
250,000
Ferjer
200,000
Investeringer
150,000
100,000
Drift, vedlikehold
m.m.
50,000
0
NTP
2010-2019
Ramme
-20 %
Planteknisk
ramme
Ramme
+20 %
Ramme
+45 %
Bompenger i Norge
Kjøpekraft
Klart formål
Sikker og effektiv
innkreving
God finans-
forvaltning
Bompenger
Et stadig viktigere instrument
Stor lokal vilje
Kontinuerlig jobb med
rettferdighet – nytteprinsipp
Må effektiviseres og utvikles
–
Lavere innkrevingskostnader
–
Lavere driftskostnader
–
Mer trafikksikre og
miljøvennlige løsninger
Effektivisering
Regionale bompengeselskap
Internasjonalisering,
standardisering og
interoperabilitet
– Obligatorisk brikke for tunge
kjøretøy
– Forbedret innkrevingssystem
– Utvikling av ny brikketeknologi
Bedre og tettere oppfølging av
bompengeselskapene
Analysering av driftskostnader
Tiltak for økt brikkebruk
Rapport fra Riksrevisjonen
ventes i november/desember
Regionale bompengeselskap
Rapport med anbefaling om regionale bompengeselskap oversendt SD i
forrige uke:
Ikke mer enn ett selskap i hvert fylke og oppfordring om å
stifte selskap som håndterer innkreving i flere fylker
Offentlig eide aksjeselskap
Dagens selskap blir prosjekter og regnskapsmessig adskilt
Krever forenkling av takst-, rabatt- og forskuddsordningene
Mer profesjonelle selskaper, økt effektivitet, enklere
for trafikantene
Automatisk innkreving
Automatisk innkreving i de fleste anlegg
– 35 helautomatiske anlegg
– 4 anlegg med Autopass og myntbetaling
– 4 anlegg med AutoPASS og betjening
– 2 betjente anlegg uten AutoPASS
– 5 ordninger med innkreving på ferjer
Billigere innkreving
Bedre trafikkflyt, trafikksikkerhet og miljø
Høy brikkeandel viktig
Mer internasjonal trafikk skaper utfordringer
Undersøkelse: Kostnadsdrivere i automatiske bomstasjoner
Eurovignettdirektivet –
gjelder innkreving av bompenger på TEN-T-vegnettet
Innlemmet i EØS-avtalen 13. juli 2012
Iverksettes så snart forskriften er på plass




Gjelder kjøretøy over 3,5 tonn
Maksimal rabatt – 13 %
Gjelder ikke bypakker
Overgangsordninger for eksisterende prosjekter
 Unntak for nye prosjekter med mindre enn 5 % internasjonal godstrafikk
(med noen geografiske begrensninger)
Dagens rabattordninger på eksisterende bompengeprosjekter kan i
stor grad videreføres
 Unntak for E6 i Østfold og E18 i Agder -> lavere grunntakst og maks 13 %
rabatt fra og med 2015
Statens vegvesen legger til grunn samme rabattordning for lette og
tunge kjøretøy
Obligatorisk brikke for tunge kjøretøy –
for å sikre like konkurransevilkår i transportnæringen
Endring i Vegtrafikklovens § 13, 3. ledd
Høringsrunden for lovforslaget ferdig – lovhjemmel i 2012
Forskrift ut på høring i løpet av høsten
Forslag til virkeområde
– tunge biler over 3,5 tonn (alle grupper?)
SVV og politi kontrollerer
Tiltak for bedre
håndtering av
utenlandske
trafikanter
Europeisk samarbeid
EasyGO
Skandinavisk samarbeid
startet i 2007
Gir brukeren mulighet til å
kjøre i Norge, Danmark og
Sverige med samme
autopass-brikke
Tiltak for bedre
håndtering av
utenlandske
trafikanter
Europeisk samarbeid
EasyGO
EasyGO+
Innlemmer Østerrike i det
eksisterende EasyGOsamarbeidet
Starter opp våren 2013
Gjelder kun for tunge
kjøretøy
Tiltak for bedre
håndtering av
utenlandske
trafikanter
Europeisk samarbeid
EasyGO
EasyGO+
EETS
EU-direktiv – felles europeisk
bompengetjeneste; hele Europa
med én autopass-brikke
Forutsetter europeiske
forhandlinger - SVV på vegne av
alle norske aktører
Åpner for tyske kjøretøy med
EETS-brikke
AutoPASS Grindgut - Felles IKTløsning for bompengebetaling i Norge
Prosjektets ambisjoner
• Brukervennlig
• Fleksibelt og utbyggbart
• Kostnadseffektivt
• Sikkert med god kvalitet
• Inkludert drift og
vedlikehold – 10 års
levetid
Ny konkurranse med
prekvalifisering 7. september
Utvikles i 2013 og 2014
Implementeres i 2014
Samarbeid mellom
bompengeselskaper og
Statens vegvesen
Ny brikketeknologi
Dagens brikkeløsning evalueres
Ny generasjon brikke vurderes
Europeiske direktiver er førende
Vi vil påvirke den Europeiske utviklingen
Obligatorisk brikke for alle kjøretøy?
Nasjonal dugnad




Mer effektiv planlegging
Raskere og mer helhetlig utbygging
Samarbeid med bransjene – langsiktig oppbygging
Forutsigbar finansiering

similar documents