Danning og fellesskapsdannelse gjennom filosofisk dialog

Report
Danning og fellesskapsdannelse
gjennom filosofisk dialog
– utvikling av muntlige ferdigheter
Guro Hansen Helskog
Førstelektor i pedagogikk
Dialogfilosofisk praktiker
Guro Hansen Helskog 2011
Hensikt med praktisk økt:
a) Gi eksempler og smakebit på undersøkende filosofisk
dialog som metode
b) modellere lærerens rolle som samtaleleder: Leder gjennom
spørsmål, men blander seg ikkje inn i innholdet. Deltakerne
fyller dialogen med innhald.
c) Vise hvordan man gjennom regi og dialogledelse kan
aktivisere ALLE deltakere/elevar i klassen: Løfte fram
sjenerte, regulere de mest aktive.
- tenkeskriving
- samtenkning gjennom par/smågruppesamtale
- plenumsarbeid
Guro Hansen Helskog 2011
Filosofisk dialog som metode kan
a) gi en god kopling mellom utvikling av
leseferdigheter, skriveferdigheter, muntlige
ferdigheter og evne til kritisk tenkning i alle fag
b) Bidra til danning og felleskapsdannelse både i
klasserommet, i lærerkollegiet og i seminarrommet
c) Er aktuell på alle nivåer i utdanningssystemet, fra
barnehage til høgskole og universitet
Guro Hansen Helskog 2011
Eksempler på filosofiske spørsmål med utspring i fag:
Matematikk: Hva er et tall? Hva er null? Hvorfor er denne formelen riktig?
Norsk: Hva er ”det norske”? Hva innebærer det å kunne lese? Må man
kunne tenke for å kunne skrive? Hva er dialog?
RLE: Finnes Gud? Hva skjer etter døden? Hva er nestekjærlighet? Hva
innebærer det å tilgi et annet menneske?
Samfunnsfag: Hva er et samfunn? Hvilken betydning har individet i
samfunnet? Hva er historisk kunnskap?
Naturfag: Bør det være lov å gjennomføre dyreforsøk? Hva vil skje hvis
hele jordas befolkning levde som meg?
Pedagogikk: Hva er god klasseledelse? Hva er tilpasset opplæring? Hva er
relasjonsarbeid? Hva innebærer er godt læringsmiljø? Hva innebærer det å
se en elev?
Praktisk eksempel/demonstrasjon av metode:
Hva er dialog?
Guro Hansen Helskog 2011
Modell: Å fylle innhold i et begrep
Allment
Svarforslag:
Abstrakt
Begrepet forsøkt fylt med innhold
Generelt
Filosofere:
Form
Individuelt
Utforske, analysere, problematisere,
konseptualisere, sammenlikne
Personlige eksempler
Konkret
Kontekstuelt
Innhold
”Tomt” begrep: Filosofisk spørsmål
Guro Hansen Helskog 2011
Hvorfor personlige eksempler?
Å ha ord ≠ å forstå noe
Ordene kommer fra den ytre verden. Hvis de forblir utenfor
oss, får de ikke noen dypere, indre mening for oss.
Vi må gjøre dem til våre gjennom å legge erfaring og
opplevelse inn i dem.
Når vi filosoferer med utgangspunkt i erfaring, kan vi gjøre
oppdagelser knyttet til vårt eget, koplet til et allment begrep
Å lære er å oppdage
Guro Hansen Helskog 2011
Til sammenlikning:
- Monolog
- Diskusjon
- Debatt
- Krangel/konfikt/krig
- Hverdagslig samtale (Noddings)
- Egentlig dialog (Buber)
- Filosofisk dialog (Ulike tradisjoner: Nelson,
Heckman, Lipman, Brenifier, Bohm, Hansen)
Guro Hansen Helskog 2011
Grunnbegreper og verktøy i den
undersøkende filosofiske dialogen:
Analyse
Argumentasjon
Problematisering
Konseptualisering
Kategorisering
Sammenlikning
Abstraksjon
Generalisering
Syntetisering
Formgiving
Guro Hansen Helskog 2011
Ulike måter å arbeide filosofisk på:
Undersøkelse av svar/hypoteser/påstander
Undersøkelse av motsatte argumenter: ja, fordi/nei,
fordi
Arbeid med perspektiv
Arbeid med tolkning og forståelse
Arbeid med personlig erfaring – bevegelse fra det
individuelle og konkrete til det allmenne og abstrakte
Guro Hansen Helskog 2011
Eksempel på undersøkelse av
svar/hypotese/påstand:
Toleranse er å tåle alt
Guro Hansen Helskog 2011
Eksempel på arbeid med motsatte
argumenter:
Bør jeg gjøre som jeg vil?
Ja, fordi…
Nei, fordi…
Guro Hansen Helskog 2011
På hvilke måter handler det
vi har gjort om utvikling av
muntlige ferdigheter?
Guro Hansen Helskog 2011
Danning til humanitet
Å utvikle sin humanitet – sin menneskelighet - er en
oppgave for hvert individ og for hver generasjon hvis de skal
unngå å synke ned i brutalitet og destruktivitet.
I prosessen med å bli et sant menneske, trenger vi i særlig
grad språk. Ordene er som briller eller øyne, og man er
avhengige av språket for å se – oss selv, våre handlinger og
våre relasjoner til andre og til verden.
Ikke minst handler dette om å få et språk for det etiske og
det før-bevisste – det eksistensielle.
Guro Hansen Helskog 2011
”Naturen begynner ikke bedre med mennesket enn med sine
øvrige skapninger. Den handler for mennesket der
mennesket ennå ikke kan handle som fri intelligens. Men
det er nettopp dette som gjør mennesket til menneske: Det
blir ikke stående ved det som naturen gjorde det til, men er
også i stand til med fornuften å gå tilbake igjen de skritt
som naturen gikk forut, mennesket er i stand til å omskape
nødvendighetens verk til et verk skapt av den frie vilje og å
løfte den fysiske nødvendighet opp til en moralsk”.
Friedrich Schiller (1775): Om menneskets
estetiske oppdragelse i en rekke brev.
Guro Hansen Helskog 2011
Opplysningstiden
Splittelse mellom ulike pedagogiske retninger knyttet til tre
hovedideer:
1. Oppdragelse/undervisning som påvirkning utenfra
(opplysningstenkning, vekt på objektiv kunnskap,
naturvitenskap/realfag/form)
2. Oppdragelse/undervisning som vekst og utfoldelse innenfra
(romantikk, vekt på poesi, det subjektive følelsesuttrykk, innhold)
3. Oppdragelse/undervisning som et vekselvirkningsforhold
mellom det subjektive og det objektive, det individuelle og
allmenne (tysk idealisme, nyhumanismen, vekt på språk,
litteratur, historie, form og innhold i et vekselvirkningsforhold).
Guro Hansen Helskog
2011
Fragmentering, spesialisering,
sektorisering, individualisering
Guro Hansen Helskog 2011
Where is the wisdom we have lost in knowledge?
Where is the knowlegde we have lost in
information?
T.S. Eliot 1934
Guro Hansen Helskog 2011
Mine spørsmål:
1. Hva innebærer det å bli et sant, klokt og vist menneske?
2. Hvordan kan jeg bidra til å utvikle en teoretisk og praktisk
innfallsvinkel som
a) peker mot nevnte idealer?
b) går ut over og inn mellom fragmentene og oppsplittingen i
vår samtidskultur?
Nøkkelbegrep: MENNESKETILBLIVELSE
Guro Hansen Helskog 2011
Mitt svar:
La mennesker i aldre og på tvers av alle skillelinjer
delta i utforskende og undersøkende dialoger
med utgangspunkt i fundamentale og universelle
spørsmål i liv og samfunn, der den enkeltes evne til
å undre seg og å søke det sanne, det skjønne og
det gode næres.
Tilnærming:
Sokratisk metode – praktisk filosofi
Guro Hansen Helskog 2011
En skole var opprinnelig et sted der man kunne
tenke sammen med andre om verden, om hva vi
bør gjøre og livet vi bør leve for å leve et godt og
moralsk liv sammen med andre.
Ordet ”skole” kommer opprinnelig fra det
greske ordet scholé som betyr "fritt rom".
Guro Hansen Helskog 2011
Helskog og Ribe: Dialogos – praktisk filosofi i skolen
(2008)
Helskog og Ribe: Dialogos – veiledning for lærere og
samtaleledere (2009)
Gandhiprosjektet – filosofiske dialoger i flerkulturelt og
flerreligiøst dialogarbeid (Kultur- og kirkedepartementets
Gandhistipend 2008)
Konflikthåndteringsprosjektet – filosofiske dialoger i
konflikthåndtering og forsoningsarbeid i videregående skole
Dr.philos: 5 artikler under publisering
Guro Hansen Helskog 2011
Helskog og Ribe: Dialogos – praktisk filosofi i skolen
(Fagbokforlaget 2008)
1.Praktisk filosofi
2. Argumentasjon og begrunnelse
3. Kriterier og perspektiv
4. Tolkning og forståelse
5. Erfaring
6. Eksistens
7. Følelser
8. Mennesket i sammenheng
9. Etikk og moralsk handling
10. Visdom
Guro Hansen Helskog
2011
Praktisk filosofi med utgangspunkt i Dialogos:
Vi starter som regel filosofiøkten med en hendelse:
- lese en tekst
- studere et bilde
- gjøre en øvelse.
Hensikt:
- å sette i gang tankene
- å etablere en felles erfaring og et felles
utgangspunkt å arbeide ut fra
- å gi et utvidet språk å tenke og forstå i
Guro Hansen Helskog 2011
Bernt Hagtvedt og Gorana Ognjenovic
(red): Dannelse. Tenkning modning
refleksjon. Lanseres 8. nov 2011
Guro Hansen Helskog 2011
Dialogrekka i Gandhiprosjektet:
1. Filosofiske spørsmål
Er aktiv dødshjelp rett? Hva innebærer det å lytte?
2. Hva gjør oss til forskjellige individer?
3. Menneskerettighetene
4. Visdomstenkning i buddhismen
5. Visdomstenkning i islam
6. Visdomstenkning i kristendommen
7. Likestilling og likeverd
8. Romvesenets observasjoner av godt og ondt
9. Hva er lykke?
10. Hva er fred?Guro Hansen Helskog 2011
Prosesskategoriene i Konflikthåndteringsprosjektet:
Undergraving
Krise og vendepunkt
Forløsning
Forsoning
Guro Hansen Helskog 2011
Danning og fellesskapsdannelse gjennom
filosofisk dialog:
1. Selvrefleksjon og selvstendig tenkning
2. Erkjennelse og anerkjennelse
3. Etisk og språklig bevissthet
4. Analytisk og kritisk evne
5. Spørrende og fleksibel holdning
6. Evne til å gå i virkelig dialog
7. Reduksjon av ubegrunnet fremmedfrykt
8. Konfliktforståelse – konfliktforebygging –
konflikthåndtering
Guro Hansen Helskog 2011
Selv om forsøket på å skape fred i verden gjennom indre
forvandling av enkeltmennesker er vanskelig, er det den eneste
måten (…). Fred må først utvikles inne i enkeltmennesket. Og
jeg tror at kjærlighet, medfølelse og uselviskhet er det
grunnleggende fundamentet for fred. Så snart disse
egenskapene er utviklet hos ett menneske, er han eller hun i
stand til å skape en atmosfære av fred og harmoni. Denne
atmosfæren kan utvides fra enkeltmennesket til hans familie,
fra familien til samfunnet, og etter hvert til hele verden.
Dalai Lama
Guro Hansen Helskog 2011

similar documents