Multimodalitet i danskfaget med hjemmesider som eksempel

Report
Multimodalitet i danskfaget med
hjemmesider som eksempel
Lektor Rasmus Fink Lorentzen
Undervisningens form kan forandres
hen imod:
• Flere autentiske kommunikationssituationer
• Et nyt multimodalt tekstbegreb
Samt mere:
• Videndeling mellem elever, studerende og undervisere
• Portefølje (oversigt over egne produkter og
undervisningsforløb)
• Logbog (refleksioner over egen læring)
It-didaktisk design kan facilitere dette
Generaliseringer udledt af eksempler
på praksis:
• Hjemmesider i seminarieundervisningen (den studerendes
egen læring)
• Hjemmesider i folkeskolen, initieret af lærerstuderende
(didaktisk refleksion)
• Eks. på fiktion der udnytter multimodalitet, Sirene
(litteraturpædagogik)
• Interaktive assistenter (didaktisk refleksion)
• Weblog som redskab til at binde praktik og
seminarieundervisning sammen (refleksion og læring)
• Netundervisning – hvad stiller vi op? (det digitaliserede
dialogiske klasserum)
• Hjemmesiden som ramme om egen organisering og
udviklingsarbejde (arbejdsredskabet)
Hvad er en multimodal tekst?
Definition:
• Når fx billeder, ikoner, animationer, film samt
layout, links og farver spiller sammen i en
tekst, dvs. når teksten udgøres af flere
modaliteter
• Skrift og tale har været de dominerende
modaliteter, men nu er der kommer nye til
(Kress 2003, Bundsgaard & Kühn 2007)
Hjemmesiden i
seminarieundervisningen
• Fokus på den studerendes egen læring og
organisering af produkter
• Videndeling og arbejde i netværk
• Ramme om projektarbejde
Kontekst
Den referentielle og den
intertekstuelle funktion
Faktisk
afsender
Implicit
Produkt
afsender
Implicit
modtager
Faktisk
modtager
Undersøgelse
Den ekspressive
Den formale og
Den konative
Undersøgelse
af afsenders
og den emotive
den uudsigelige
og de interaktive
intention
funktion
af modtages
faktiske
æstetiske funktion
funktioner
reception
Medie
Den fatiske og navigative funktion
Kode
Den metakommunikative og
intersemiotiske funktion
Lisbeth Thorlasius i: Digitale verdener – De nye mediers æstetisk og design, 2004
Hjemmesider i 1.b
- lærerstuderende i praktik
• Fokus på
– Didaktisk refleksion
– Kommunikationssituationer
– Multimodalitet
Daddy Do You Love Me?
Sirene, en multimodal tekst i litteraturundervisningen
Kompetenceudvikling i mødet med Sirene – hvilke
kompetencer er oplagte?
Den narrative
kompetence
Den empatiske
kompetence
Den etiske
kompetence
Den æstetiske kompetence
Scenariekompetence
Den hermeneutiske
kompetence
Kompetencehjulet
Interaktive assistenter
Fokus på didaktisk refleksion
Et eksempel på arbejdet med de interaktive
assistenter i seminarieundervisningen:
• Udviklet af 2. årsstuderende (it-læremiddel som
mål)
• Anvendt af 1. årsstuderende (it-læremiddel som
middel)
 To slags læring samt feedback
Blogs –praktikkens blyant?
• Formål: at forbedre sammenhængen mellem
undervisningen og praktikken
• Bloggen giver mulighed for at
– Fastholde praksiserfaringer mens man er i praksis
– Læse og kommentere på andres erfaringer
– Reflektere over praksis i seminarieundervisningen
Fokus på læring via refleksion
Netundervisning
• Hvad stiller vi op?
• Mål/vision: Det digitaliserede dialogiske rum
• Et eksempel: Blicher i cyberspace
Hjemmesiden som underviserens
arbejdsredskab
• Organisering – tekster/undervisning/empiri
• Refleksion – blog med metodiske overvejelser
• Videndeling – udviklingsarbejder/projekter
• Og så fordi det er sjovt!
Litteratur og henvisninger
• Bundsgaard, Jeppe og Lisbet Kühn: Danskfagets it-didaktik,
Gyldendal 2007
• Bundsgaard, Jeppe, Eva Terese Christiansen, Sanne Haarder
Flament, Thorkild Hanghøj, Rasmus Fink Lorentzen, Karen Monrad,
Betina Poulsen og Helle Rørbech (2009): Kompetencer i dansk,
København: Gyldendal
• Bundsgaard, Jeppe (2009): En forandret skole i en forandret verden.
In Medier og medieundervisning (2nd ed.). København: Gyldendal.
• Kress, Günther: Literacy in the New Media Age, 2003
• Thorlasius, Lisbet: ”Visuel kommunikation på WWW” i: Digitale
verdener - De nye mediers æstetik og design, 2004
• www.rasmus-fink-lorentzen.dk (blog m.m.)
• www.it-didaktik.dk (interaktive assistenter)
• www.kultur-tekst-didaktik.dk (udviklingsarbejde)

similar documents