Hva er forsvarlighet i LAR?

Report
Norman Havegaard
LAR-Aust-Agder
…”Nasjonale retningslinjer er et viktig virkemiddel for
å sikre høy kvalitet og riktige prioriteringer og for å
redusere uønsket variasjon.”
Helsedirektoratet har…”innenfor rettslige rammer, en
normerende rolle for helsetjenesten på tvers av
helseregioner og tjenestenivå.”
Helsedirektoratet er dermed den eneste aktør som har
mandat til å lage nasjonale retningslinjer.” *
*Fra Nasjonal helseplan (2007-2010) side 283
Forsvarlighet i helsetjenesten
– hva er det?
-Opptre slik en god sykepleier eller lege
gjør det
-Faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp til
beste for pasienten
 En rettslig norm
 Ikke et presist innhold
 Innholdet endrer seg i tråd med utviklingen
 Krav om å holde seg innenfor egen kompetanse
 Henvise til andre og samarbeide med andre
Pasient som er henvist
 Rett til vurdering av
sin helsetilstand
 Innen 10 dager for
barn og unge under
23 år med psykiske
lidelser eller
rusmiddelavhengig
het
 Innen 30 dager for
andre
 Rett til nødvendig
helsehjelp eller ikke?
 Tre hovedvilkår;



Alvorlighet
Forventet nytte
Kostnadseffektivit
et
Hvis rett til nødvendig
helsehjelp
 Konkretisere tilbudet om helsehjelp (enten eller,
både og)
 Poliklinisk behandling
 Innleggelse
 LAR (forskrift)
 Andre tiltak
 Forsvarlighet
 Helsepersonellets ansvar
 Ikke et valg for pasienten
LAR-forskriften
§1
Formål forskriften: Motvirke
misbruk, forebygge skade på
pasienter og tredjemann
§2
Rehabilitering, formål for LAR
§4
Vilkår for innskrivning,
§5
Beslutning om
inntak/utskrivning,
§6
Rett til individuell plan,
§7
Krav til utlevering og inntak av
legemidlene,
§8
Kontrolltiltak (urinprøver,
blodprøver eller prøver av
annet biologisk materiale)
Ser ikkeno’
forsvarlighet
her, jeg!
Hvorfor forskrift….?
 Formålet med forskriften

Vi håndterer Sterkt vanedannende legemidler



Kan være et gode
Kan være et onde
Unngå skader ved å bruke kontrolltiltak


Pasienter
Tredjemann
Hensynet til tredjemann
 Strenge regler om narkotiske stoffer i
legemiddelloven kap VIII og VIII a
 Besittelse, bruk uten lovlig adkomst er for
eksempel forbudt
 Må ikke brukes til annet formål enn de er utlevert
til
 Må ikke overdras eller erverves av andre enn den
resepten er skrevet til
Formålet med LAR







Økt livskvalitet
Bistand til å endre livssituasjon
Bedring av mestrings- og funksjonsnivå
Redusere skader av opioidavhengighet
Redusere faren for overdosedødfall
Individuelt opplegg for rehabilitering
Bistand for å nyttiggjøre seg andre tiltak
Vilkår for innskrivning
 Konkret og samlet tverrfaglig spesialisert
vurdering av helsetilstanden
 LAR må være det mest egnede og forsvarlige
behandlingsalternativet
 Alltid vurdering av andre alternativer
 Alder og lengde på opioid-avhengighet skal
tillegges særskilt vekt
 Varsomhet med langvarig LAR i ung alder
Utlevering og inntak av
legemidler
Utleveringsordning
 Sikre forsvarlig
behandling
 Forhindre inntak i strid
med legens rekvirering
 Forhindre tilgjengelighet
for andre enn pasienten
selv
 Inntak under påsyn



Sikre forsvarlig
behandling
Forhindre brudd på
rekvireringen
Forhindre tilgjengelighet
for andre
Prøvetaking - formål
 Kan bare være kontroll med
legemiddelinntak og
rusmiddelmisbruk i LAR
 Urinprøver, blodprøver
prøver annet biologisk
materiale
 Hyppighet – bare det
som er nødvendig for å
sikre forsvarlig
oppfølging
 Avlegge prøver i påsyn –
mulig for å hindre fusk
 Positive prøver –
forsvarlig å fortsette?
Hva er forsvarlig?
 Lik ”Min personlige
oppfatning” som
helsepersonell
 Mitt faglige
ståsted?
 Være knyttet til min
moral?
 Mine verdier?
 Min erfaring?
 Mine synspunkter
om pasienten?
Faglig forsvarlighet
 Allment akseptert på





fagfeltet
Bred faglig forankring
Hensynet til pasientens
beste
Kvalifisert og
omsorgsfull hjelp
Være uttrykk for god
standard
At ”alle” gjør det – ikke
avgjørende

kan være uttrykk
for en viss
”slendrian”
Forsvarlighet bygger også på…
 Aksepterte prinsipper
i lov



Lik tilgang på
helsehjelp av god
kvalitet
Respekt for
pasientens liv,
integritet,
menneskeverd
Formålet i
pasientrettighets
loven
Forsvarlighet i LAR
 Er det tilstrekkelig å
opptre forsvarlig?
 Nei, krav om å
opptre faglig
forsvarlig og følge
§§ som gjelder for
LAR
 Lov/forskrift
Faglig plattform
 Grunnlaget endret med





nytt regelverk om LAR
Ikke statisk
I kontinuerlig utvikling
Dele
kunnskap/erfaringer
Bruke faglige arenaer
Ulike synspunkter er
verdifullt
 bør utdypes
Takk for oppmerksomheten

similar documents