Kap 8

Report
Corporate Finance
Kap 8
Capital rationing
Lån i kapitalmarkedet
• Prosjekter med positiv nåverdi vurdert til
markedsrenten genererer en avkastning som
overstiger lånekostnadene hvis hele prosjektet
var lånefinansiert (til markedsrenten).
• Ved å investere i prosjekter med positiv nåverdi
får eierne en større avkastning enn om de hadde
investert til markedsrenten.
• Prosjekter med positiv nåverdi kan derfor
finansieres i kapitalmarkedet – siden de gir en
større avkastning enn det kapitalmarkedet gir.
Optimalt låneopptak
Konsum t1
C
E
F
Kan låne og spare ubegrenset i kapitalmarkedet.
Benytter kapitalmarkedet til å investere i punkt C.
Bedriftens investering er lik DA. Bedriften har selv
Rente og avdrag
0A og må låne D0 i periode 0.
Avkastning periode 1 lik 0E, hvorav rente og
avdrag utgjør EF, resten 0F disponeres til utbytte i
periode 1.
Konsum
Helningen angir
markedsrenten
Investering
-(1+r)
D
Lån
0
A
Konsum t0
Uten låneopptak
Konsum t1
C
E
F
G
Hvis bedriften ikke kan skaffe lån i kapitalmarkedet,
så er maksimal investering lik 0A i periode 0.
Det gir avkastning lik 0G i periode 1.
Vi ser at maksimal dividende da blir 0G, som er
mindre enn dividenden ved låneopptak; 0F.
Bedriften har nå ikke midler til å
finansiere alle lønnsomme prosjekter, og
må rasjonere på kapitalen.
Konsum
Helningen angir
markedsrenten
-(1+r)
D
0
A
Investering
Konsum t0
Budsjettrestriksjoner
Konsum t1
C
E
F
G
Anta at bedriften selv har pålagt seg budsjettrestriksjoner,
der investeringsbudsjettet er fastlagt til AH.
Dette begrenser ytterligere neste periodes avkastning.
Bedriften må avslå lønnsomme prosjekter, på grunn av
selvpålagt kapitalrasjonering.
Konsum
Helningen angir
markedsrenten
Investeringsbudsjett
-(1+r)
D
0
H
A
Konsum t0
Typer kapitalbegrensinger
• Eksterne begrensinger (Hard constraints).
Kapitalinstitusjoner eller myndigheter er ikke
villig til å yte kapital, selv om bedriften har
identifisert prosjekter med positiv nåverdi.
• Interne begrensinger (Soft constraints).
Bedriften selv har pålagt seg maksimale
investeringsbudsjetter, uavhengig av
kapitalbehovet til lønnsomme prosjekter.
Alternativbetraktning
• I perfekte kapitalmarkeder er
alternativkostnaden representert ved
markedsrenten, en felles målestokk som alle
investeringsalternativer må tilfredsstille.
• Ved kapitalrasjonering er alternativkostnaden
det beste alternative investeringsprosjektet.
Først må en rangere prosjektene, og så bruke
markedsrenten til å kontrollere at de beste er
gode nok.
Enperiodisk kapitalrasjonering
• Anta at det er knapphet på kapital kun i periode 0.
Det kan f.eks. være en øvre budsjettgrense, og ingen
prosjekt har kapitalbehov etter periode 0.
• Anta at alle prosjekt er delbare, og at
kontantstrømmene er proporsjonale.
F.eks. vil en motta ⅓ av kontantstrømmen hver
periode om en investerer ⅓ i prosjektet.
• Kontantstrømmene kan ikke dupliseres, dvs. en kan
investere maksimalt 100% i et prosjekt.
• Prosjektene er uavhengige, og kan ikke utsettes.
Nåverdiindeks
 t  0 X t (1  r)
n
NVI 
X0
-t

NV
X0
• Nåverdiindeksen beregner nåverdien pr. investert
krone. Siden det er knappet på investeringskroner tilsvarer dette nåverdi pr. knapp faktor
(flaskehalsenhet).
• Ved enperiodisk kapitalrasjonering rangeres
prosjektene basert på nåverdiindeksen.
• En velger prosjektene i synkende rekkefølge, helt
til investeringsbudsjettet er brukt opp.
Enperiodisk kapitalrasjonering
Ranger basert på
Nåverdiindeks
Prosjekt
A
B
C
D
E
F
Prosjekt
E
D
A
B
C
F
Total NV
0
-100
-150
-60
-100
-50
-100
0
-50
-100
-100
-150
-60
-100
1
20
-50
20
60
20
30
10%
NV
73,64
79,26
50,96
57,94
21,29
-4,90
283,10
2
40
100
40
60
40
30
NVI
1,473
0,793
0,510
0,386
0,355
-0,049
3
60
100
40
100
60
30
Rank
1
2
3
4
5
6
4
80
140
40
30
Budsjett
Behov
50
150
250
400
460
560
10 %
NV
50,96
57,94
21,29
79,26
73,64
-4,90
300
Rest
250
150
50
-100
-160
-260
NVI
0,510
0,386
0,355
0,793
1,473
-0,049
Rank
3
4
5
2
1
6
Velg inntil budsjettet
er brukt opp
Andel
1
1
1
0,3333
0
0
NV
73,64
79,26
50,96
19,31
0,00
0,00
223,18
Flerperiodisk kapitalbehov
Budsjett
Prosjekt
G
H
I
J
K
L
Prosjekt
I
G
K
H
J
L
275
0
-100
-200
-150
-300
-50
-100
0
-150
-100
-50
-200
-300
-100
1
-500
-90
-220
-100
100
80
1
-220
-500
100
-90
-100
80
NV
NVI0 Rank
25 0,250
2
36 0,180
4
44 0,293
1
30 0,100
5
10 0,200
3
-12 -0,120
6
NV
44
25
10
36
30
-12
Budsjett
NVI0 Rank
0,293 1
0,250 2
0,200 3
0,180 4
0,100 5
-0,120 6
Investeringsbudsjettet periode 0 er
på 275, men ingen restriksjoner for
periode 1.
Rangerer basert på nåverdiindeks
med utgangspunkt i periode 0.
Prosjekt L har negativ nåverdi og er
derfor ikke lønnsomt.
275
Rest Andel Investerer fullt ut i prosjekt I
125
1 og G, samt 50% i prosjekt K.
25
1 Dermed er hele investerings-25
0,5 budsjettet brukt opp.
-225
Total nåverdi blir da 74.
-525
Kapitalrasjonering i periode 1
Ekstern finansiering
Prosjekt
0
G
-100
H
-200
I
-150
J
-300
K
-50
L
-100
Prosjekt
K
H
J
I
G
L
0
-50
-200
-300
-150
-100
-100
290
1
-500
-90
-220
-100
100
80
1
100
-90
-100
-220
-500
80
NV
25
36
44
30
10
-12
NVI1 Rank
0,050 4
0,400 1
0,200 3
0,300 2
0
-
Ekstern finansiering
NV NVI1 Rank
10 0
36 0,400 1
30 0,300 2
44 0,200 3
25 0,050 4
-12 -0,150
Ingen restriksjoner periode 0, men
maksimal ekstern finansiering 290 i
periode 1.
Prosjekt K og L har ikke kapitalbehov i
periode 1, og blir ikke rammet av
restriksjonen.
Prosjekt K har positiv nåverdi og
bidrar i tillegg med intern finansiering.
290
Rest Andel
390
1
300
1
200
1
-20 0,909
-520
Investerer fullt ut i prosjekt
K, H og J, samt 90,9% i
prosjekt I.
Marginalavkastningen til
prosjekt I er lik 0,2 (NVI), det
siste prosjektet som får
midler.
Bør vi investere mer?
Kapitalrasjonering i periode 1
Prosjekt
K
H
J
I
G
L
0
-50
-200
-300
-150
-100
-100
1
100
-90
-100
-220
-500
80
Ekstern finansiering
NV NVI1 Rank
10 0
36 0,400 1
30 0,300 2
44 0,200 3
25 0,050 4
-12 -0,150
290
Rest Andel
390
1
300
1
200
1
-20 0,909
-520
Om vi investerer også i
prosjekt L, så kan vi skaffe
ekstra investeringsmidler i
periode 1. Prosjekt L har en
negativ marginalverdi (NVI)
lik -0,15, fordi prosjektet har
negativ nåverdi og er isolert
sett ulønnsomt.
Det siste prosjektet som ble tildelt midler var I, som gir en marginalverdi lik 0,20.
Dette overstiger marginalkostnaden ved å skaffe ekstra kapital via prosjekt L, som
har en marginalverdi lik -0,15.
Prosjekt L kan generere totalt 80 i ny kapital i periode 1, mens udekket behov for
prosjekt I er 20. Vi investerer derfor 20/80 = 0,25 (25%) i prosjekt L, for å
fullfinansiere prosjekt I.
Det er ikke lønnsomt å bruke resten av prosjekt L til å finansiere deler av prosjekt G.
Prosjekt G gir bare en marginalverdi på 0,05; mens marginalkostnaden ved å skaffe
ekstra kapital er 0,15 via prosjekt L.
Når nåverdiindeksen ikke kan brukes
• Om prosjektene ikke er delbare, er det meningsløst å bruke
brøk (slik som NVI).
En må da liste opp alle mulige kombinasjoner av prosjekter
som totalt ikke overskrider kapitalbehovet, og velge den
kombinasjonen som har størst nåverdi. (Eller bruke LP).
• Om noen prosjekter er gjensidig utelukkende må en liste
opp alternative mulige kombinasjoner av prosjekter, og
foreta rangering for hver kombinasjon basert på NVI. En
velger så basert på størst total nåverdi.
• Om det eksisterer kapitalrasjonering i flere perioder kan en
ikke bruke nåverdiindeks.
I slike situasjoner må problemet løses ved hjelp av lineær
programmering (LP). Det egner seg ikke for manuell regning
eller lommekalkulator.
Eksempel på LP i regneark

similar documents