Hadde du publisert dette?

Report
Etikk i den raske
nyhetshverdagen
v/gen.sekr Norsk Presseforbund Kjersti Løken Stavrum
4.14 Imøtegåelse
• TV 2 Nyhetskanalen sendte tirsdag 21. mai 2013 et innslag i
Økonominyhetene om prisutjevningsordningen for melk.
Bakgrunnen for innslaget var en rapport framlagt av organisasjonen
VIRKE, som et motsvar til en rapport av Statens
Landbruksforvaltning høsten 2012. Innslaget hadde slik intro:
«Konkurransen i meierimarkedet er blitt langt dårligere de siste
årene. TINE Meierier utnytter sin rolle som regulator, slik at det små
konkurrentene, Synnøve Finden og Q-Meieriene, sliter. Det er
konklusjonen i en fersk rapport som ble lagt fram i dag hos
hovedorganisasjonen VIRKE.»
Resten av innslaget er et intervju med Harald Andersen, direktør i
VIRKE.
• Ok?
4.15 Tilsvar
• Kanalen tilbyr innslag to dager senere for å
etterkomme klagers ønske om å komme til
orde
• Ok?
Brudd
• Utvalgets flertall kan imidlertid ikke dele TV 2s oppfatning om at det
påklagede innslaget ikke utløste noen rett for TINE til samtidig
imøtegåelse, plakatens punkt 4.14. Selv om det er landbrukspolitiske
prinsipper som kritiseres, er det TINE som konkret angripes i intervjuet
med Virke-direktøren. Her framsettes det påstander som intervjueren ikke
stiller spørsmål ved og som redaksjonen, ut fra rapportens innhold, var
kjent med ville komme. Slik utvalget ser det, skulle det påklagede
innslaget ikke vært sendt uten TINEs samtidige kommentarer.
Utvalget stusser ellers over TV 2s anførsel om at det bare er uriktige
påstander av faktisk art som utløse den samtidige imøtegåelsesretten.
Punkt 4.14 inneholder ingen slik formulering, og er heller ikke slik å forstå.
Også korrekte påstander utløser en slik rett. Utvalget tar normalt heller
ikke stilling til hva som er korrekt eller ikke.
TV 2 har brutt god presseskikk.
4.14 Sjekkliste
•
Kun sterke angrep av faktisk art, dvs. etterprøvbare beskyldninger, som utløser
imøtegåelsesretten.
•
Den angrepne skal gis en reell mulighet til samtidig imøtegåelse. Redaksjonene skal
anstrenge seg.
•
Den som gjør seg utilgjengelig eller ikke vil svare, mister ikke bare imøtegåelsesretten, men
kan også miste tilsvarsretten.
•
Den angrepne skal klart og tydelig bli presentert for det konkrete innholdet i beskyldningene.
•
Tidligere uttalelser opphever ikke kravet til samtidighet.
•
Den angrepne må få en rimelig frist til å svare, og fristen må stå i forhold til påstandenes
omfang.
•
Imøtegåelsesretten gjelder ikke bare personer, men også bedrifter, myndigheter og
organisasjoner.
4.14 Sjekkliste (forts)
•
Det er den eller de som beskyldningene retter seg mot, som har imøtegåelsesrett, ikke dem
redaksjonene mener kan uttale seg på de angrepnes vegne.
•
Imøtegåelsesretten kan utløses selv om den angrepne er forsøkt anonymisert.
•
Rettsavgjørelser utløser normalt ikke imøtegåelsesretten, men politianmeldelser gjør det.
•
Sterke angrep som kommer fram ved hjelp av skjult kamera/mikrofon og falsk identitet gir
rett til imøtegåelse før publisering.
•
Medier er ikke uten imøtegåelsesrett.
•
Imøtegåelsen skal publiseres på samme plattform som angrepet.
•
Imøtegåelsesretten er i utgangspunktet sjangeruavhengig.
•
Mediene bør kunne dokumentere de anstrengelser man har gjort for å få den angrepne i tale.
• Synes du at saken din blir dårligere ved at den
angrepne blir hørt?
Hvem betaler?
Kan man takke ja til presseturer og beholde integriteten?
• JA
• NEI
• Det kommer an på…
PRESSE.NO
Hvem betaler?
Testspørsmålet:
• Ville vi ha skrevet om dette uansett?
• Hvis svaret er ja, og vi drar på tur med en
leverandør –
• Er vi i stand til å behandle temaet uten å
”betale tilbake” med positiv omtale? eks.
pressetur med Norwegian til et nytt reisemål?
Hvem betaler?
Hva inngår i opplegget?
• Blir det mer etisk dersom vi deler opp, slik at
vi får med oss det som er relevant å skrive om,
men avstår fra det som er opplagt smøring – f.
eks. golfturen i etterkant?
• JA
• NEI
Hvem betaler?
Blir det mer etisk dersom man forlanger å få
betale, selv om man betaler en pris som ikke er
reell?
• JA
• NEI
Hvem betaler?
• Har vi en uangripelig presseetikk bare vi
forteller leserne at ”denne reportasjen er
tilrettelagt av Mercedes” eller ”denne
artikkelen er skrevet etter en pressereise med
Norwegian”?
• JA
• NEI
Integritet og sosiale medier
• Du er en engasjert redaktør i et blad om mat. På fritiden
driver du en egen privat blogg om mat, der du også har
knyttet til deg noen leverandører som du selger varer fra.
På Instagram er du både redaktør av matbladet og privat
blogger. Det er ingen offisiell kobling.
• Opptrer du etisk?
• JA
• NEI
Integritet og sosiale medier
Bladet Sykepleien har en knyttet til seg en flink
blogger utenom redaksjonen. Hun jobber i et
firma som selger kurs i stressmestring. Bladet
får hennes blogg gratis, mot å opplyse om at
hun jobber i dette firmaet og hva slags kurs de
selger.
Er dette ok?
• JA
• NEI
PRESSE.NO
Nærhet til kildene
Nestleder i en kommunal organisasjon i en norsk
kommune har tatt i mot noen kroner for å nevne sin
kommune spesielt i en lokaliseringssak.
Kommunal Rapport har saken. Bladet trykker den med
kommentar fra nestlederen og hans overordnede. Bør
redaktøren også varsle eierorganisajonen KS?
JA
NEI
PRESSE.NO
Nærhet til kildene II
• Magasinet for fagorganiserte kom i Dagsrevyen i
september. Det ble hengt ut som et
organisasjonsstyrt blad som ikke slapp borgerlige
politikere til i spaltene. Eksemplet var en sak der
redaksjonen ikke hadde innhentet kommentar fra
de borgerlige, mens redaksjonen kunne vise til
mange eksempler på at de gjør nettopp det.
• Holder det?
• JA
• NEI
Utgivers innflytelse
• Den nye lederen i en utgiverorganisasjon stiller opp til
fotografering og intervju for bladet. Det blir tatt mange
typer bilder. I neste utgave trykkes intervjuet, og
redaktøren velger et bilde der lederen viser seg som en
litt leken type. Det passer godt til temaet for intervjuet.
• Lederen blir meget sur og kaller redaktøren inn på
teppet; han mener bildebruken framstiller ham som
useriøs.
• Bør redaktøren sjekke bildevalg med et så framstående
intervjuobjekt?
• JA
• NEI
3.3 Premisser
En journalist gjør et intervju over telefon, og tar opp hele
samtalen.
Kan hun bruke direkte sitater fra intervjuet uten samtykke fra
den intervjuede?
• JA
• NEI
PRESSE.NO
3.3 Premisser
En kilde har bedt om sitatsjekk før publisering. Journalisten
sender hele intervjuet til henne, men det blir liggende i
utboksen. Vaktsjefen tror alt er i orden, og saken går i trykken
uten den avtalte sitatsjekken.
Selv om kilden er sitert korrekt, reagerer hun sterkt på det
hun mener er et overtramp.
Har hun grunn til det?
• JA
• NEI
PRESSE.NO

similar documents