bedrebolig_byggeledelse._faerdig

Report
Byggeledelse
Henrik Kopp, VIA University College februar 2014
Byggeledelse, generelt
Byggeriets planlægning
Byggelederens forarbejder
Kick- off mødet
Procesgennemgang
Byggeriets styring
Byggemøderne
Tilsyn og vejledning
Byggeriets aflevering
Byggeriets planlægning
• Mobiliseringsfasen: Kick off
• Deltagere, rollefordeling organisationsplan
• Planlægge mødefrekvens og indhold
• Gennemgang kontrakter, referater, tilbud
• Forventninger indbyrdes, fælles ansvar, ejerskab
• Udarbejdelse af fælles tidsplan, leveranceplan, bemandingsplan
• Gennemgang af kontrolplaner og tilsynsplan
• Byggepladsens indretning
Deltagere, roller, organisationsplan
Der bør laves en organisationsplan, der angiver, hvem der har ansvar for hvad?
Hvad er Bedre Bolig agentens rolle?
Hvem er byggeleder?
Fuldmagter?
Hvem kan underskrive kvalitetssikring?
Hvem fremskaffer tegningsmaterialet?
Hvem er sikkerhedskoordinator?
Hvem kan forhandle om ekstraarbejder?
”.
Kommunikation
Der bør laves en plan, der angiver hvornår der afholdes møder og hvem der
skal deltage. Bør være lavet til kick off mødet.
Hvem er mødeleder?
Hvem laver referater?
Hyppigheden af byggemøder er afhængig af arbejdets sværhedsgrad men
gerne ugentligt.
Sikkerhedsmøder afholdes minimum hver anden uge.
Er der udenlandske entreprenører/ arbejdere på pladsen? RUT register.
”.
Dokumentgennemgang
Det er vigtigt at byggelederen før kick off mødet, har sat sig ind i
fagentreprenørens kontrakter, har sat sig ind i tilbudsgrundlaget og i selve
tilbuddet.
Byggelederen har sat sig ind i de forudgående møders referater.
Indbyrdes forventninger
Det er vigtigt at byggelederen eller BB agenten på kick off mødet fremlægger og
begrunder bygherrens forventninger til byggeriet, så det er dem der er i
centrum.
Det er vigtigt at der etableres et godt samarbejdsklima fra starten.
Det er vigtigt at håndværkerne får mulighed for at komme på banen med deres
erfaringer og forventninger. Takt og tone.
Leverandører bør ligeledes deltage og have mulighed for bidrage positivt.
Planlægning og styring
I planlægningsfasen starter man med et formål, evt et hierarki af formål som via
aktiviteter og ressourcetildeling til disse opfyldes.
I styringsfasen regulerer man ressourcetildelingen på aktiviteterne, således at
de ønskede mål kan nås.
I planlægningsfasen bestemmes hvornår og hvor mange manddage, der skal
bruges.
Ved styringen sørges for, at forbruget af manddage er tilpas, således at de i
planlægningen opnåede mål opfyldes.
Byggetiden
Både bygherre er interesseret i kort byggetid og realistisk tidsplan
For bygherren betyder det billigere finansiering og hurtigere indflytning
For entreprenøren kortere investering i materiel, mindre spild- og ventetid,
Bedre mulighed for indkøb og leverancer til tiden, mindre spild og brækage,
Værkstedsarbejde planlægges mere rationelt.
Vejrligs og årstidsbestemte spilddage.
Arbejdstilrettelæggelse
Inden man kan fastlægge efter hvile metoder og med hvilet materiel et arbejde
udføres, er det nødvendigt at danne sig et billede af arbejdet som helhed og de
faktorer der har indflydelse på arbejdet.
Arbejdets omfang/ gentagelser
Arbejdet opdeles i aktiviteter der tildeles mængder og udførelsestid. Lokale og
vejrmæssige forhold vurderes.
Mekaniseringsgrad vælges. ( Byggetid/ arbejdsmiljø)
Procesgennemgang
Procesgennemgangen er for så vidt den vigtigste fælles aktivitet før opstart
byggeri.
Det er vigtigt at håndværkerne får ejerskab til byggeriets planlægning og
indbyrdes kan tage hensyn til hinanden, men også stille krav til hinanden.
Det er lidt lettere når man kender samspillet i processerne.
Det skal klarlægges, hvor der er kritiske aktiviteter der kræver særlig
opmærksomhed eller samordning.
At metoder til udførelsen beskrives. ( Kran, stillads, maskiner…)
Det er vigtigt der tages hensyn til leverandører, at der tages hensyn til
hærdetider, udtørring, sikkerhedsforanstaltninger m.m.
Gennemgang kontrolplaner/ tilsyn
Ved kick off mødet godkendes entreprenørernes kvalitetsprocedurer for
proceskontrol og modtagekontrol med afsæt i udbudskontrolplanerne.
Det anbefales at anvende fotodokumentation. ( Aftales).
Der aftales procedurer for kontrol ved fagskift. ( Modtage eller proces ???)
Byggelederen fremlægger sin tilsynsplan og angiver hyppighed og
indsatsområder.
Det aftales om hvorvidt manglende dokumentation medfører manglende
betaling. ( Kontraktmæssig ydelse)
Gennemgang kontrolplaner/ tilsyn/ Energistyrelsens
anbefalinger
• Et energifagligt tilsyn kunne blandt andet omfatte:
• Konkrete eventuelt u varslede inspektioner på byggepladsen, hvor der
stikprøvevis tages kontakt til en håndværker på pladsen, med henblik på en
gennemgang af det aktuelle arbejde der pågår.
• Interview af håndværkeren med henblik på, at afdække i hvilket omfang, der
er sket en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, samt efter behov, at
rådgive om arbejdstilrettelægningen.
• Gennemgang af det igangværende håndværksarbejde, med henblik på at
konstatere korrekt håndværksmæssig udførelse og efter behov rådgive om
arbejdets udførelse.
Planlægning af byggepladsen
Før byggestart er det vigtigt at alle har inspiceret byggepladsen og er bekendt
med forholdene. Arbejdet foregår i privat regi og der må derfor sættes fokus på
orden og ryddelighed i byggeperioden. Der må tages hensyn til såvel beboere
som naboer.
Men ellers er byggepladsen delt op som altid i fællesområderne og
arbejdsområder og ansvaret er ligeledes delt ud til hhv. bygherre/ koordinator
og entreprenør.
Bar- BA har et omfattende materiale til såvel rådgiver som entreprenør.
Planlægning af byggepladsen
Byggepladstegningen skal vise hvor og hvilke risici der er på pladsen bl.a
placering af:
• Adgangs, transport og flugtveje
• Kran, hejs og stilladser
• Afsat plads til container, materialeoplagring
• Afsat plads til velfærdsfaciliteter
• Tilslutning til el, vand og kloak
• Alarm brand og førstehjælpsudstyr
Planlægning af byggepladsen
Byggeriets styring
De enkelte entreprenører skal selv sikre, at arbejdet udføres i henhold til den
fælles udarbejdede tidsplan. Ligeledes skal de sikre, at arbejdet er udført i den
forventede kvalitet og med den forventede dokumentation. På samme måde
skal den enkelte entreprenør sikre, at arbejdet foregår sikkerhedsmæssigt
forsvarligt.
Byggelederen skal sikre og kontrollere at de enkelte entreprenører overholder
såvel tidsmæssige som kvalitetsmæssige aftaler. Byggelederen har pligt til
omgående at reagere ved konstaterede fravigelser.
Byggelederen skal endvidere sikre sig, at bygherre leverancer kommer til
pladsen til rette tid og kvalitet.
Byggelederen fører dagbog om tilstedeværelse, vejrlig, leverancer, møder,
aftaler etc….
Byggeriets styring
Den egentlige styring og dialog om arbejdet foregår på byggemødet.
Det er derfor vigtigt at deltagerne er velforberedte, har læst referat og forlods er
kommet med indsigelser i forhold til referatet.
Det er byggelederens ansvar at forestå og referere fra møderne, da referaterne
er juridisk bindende.
Alle aktører bør som udgangspunkt deltage. ( Entreprenører, rådgivere,
leverandører)
Ved diskussion af ekstra/ mindre arbejder eller økonomiske tvister, er det
fornuftigt, at henlægge disse til efter byggemødet, så det kun omfatter de
involverede.
Justeringer af tidsplanen skal vedlægges referatet.
Det anbefales at lave tilsyn umiddelbart før byggemødet.
Byggeriets styring
Det er en fordel at ”skrive referatet på forhånd”, således at de forhold der er
byggelederen bekendt, er bearbejdet. Det kan gøre mødet mere effektivt og
referatet kommer hurtigere ud.
Det er en fordel hvis man fra starten aftaler hvordan møderne skal
gennemføres for at afstemme forventningerne og ”bløde lidt op” for at få et godt
samarbejdsklima.
Det er jo ofte betydelige beløb der er involveret.
Referatet bør sendes til:
• Alle mødedeltagere
• Alle entreprenører med tilknytning til arbejdet
• Alle rådgivere tilknyttet arbejdet
• Bygherren
Byggemødet. Eksempel
Byggesag:
Tid og sted:
Referent:
Deltagere: Navn, Firma Tlf/ mail
Afbud: Navn, Firma
Referat sendes til:
Næste møde:
1. Godkendelse af referat:
2. Spilddage: Vejrligsdage/ vejrforhold Spilddage siden sidst, siden opstart
3. Bemanding:
4. Tidsplanen
5. Arbejdets stade. Opgøres for hver entreprise.
Byggemødet
7. Bygherreleverancer
8. Kommende arbejder. Behandles pr entreprise
9. Projektændringer/ tegningsændringer ( Ansvar)
10. Byggepladsforhold
11. Sikkerhed
12. Kvalitetssikring
13. Evt.
Byggelederen skal efter mødet og efter opgørelsen af a`conto begæringer og
byggepladsomkostningerne revidere byggeregnskabet.
Byggemødet
Byggeriets stade:
Vibeke
Byggemødet
Vibeke
Økonomi
BB rådgiver
Sikkerhed på byggepladsen
Sikkerheden under udførelsen er for så vidt et fælles ansvar. Men ansvaret er
forskelligt fordelt på aktørerne.
Alle er pligtige i at samarbejde om sikkerheden
og stille information til rådighed.
Der skal udpeges en koordinator hvis pligter er:
Sikkerhed på byggepladsen
Sikkerhed på byggepladsen
Sikkerhedsmødet
Ordinære sikkerhedsmøder afholdes hver fjortende dag.
Ekstraordinære møder skal afholdes hvis der har været arbejdsulykker,
forgiftninger eller andre hændelser eller hvis der har været ”tæt på” ulykker.
Referaterne skal udsendes snarest til
• Alle deltagende entreprenører
• Mødedeltagere
• Alle deltagende rådgivere
• Deltagende leverandører
• Bygherren
Sikkerhedsmødet
Byggesag:
Tid og sted:
Deltagere: Navn, Firma, Tlf.,mail
Afbud: Navn, Firma
Referent:
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat.
2. Byggeplads/ adgangsforhold
3. Ulykker/ skader
4. Igangværende arbejder
5. Kommende arbejder
6. Sikkerhedsspørgsmål
7. Evt.
Sikkerhedsmødet
Byggesag:
Tid og sted:
Deltagere: Navn, Firma, Tlf.,mail
Afbud: Navn, Firma
Referent:
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat.
2. Byggeplads/ adgangsforhodl
3. Ulykker/ skader
4. Igangværende arbejder
5. Kommende arbejder
6. Sikkerhedsspørgsmål
7. Evt.
Sikkerhed boligejer
Sikkerhed boligejer
Sikkerhed boligejer
Kontaktinformation: Henrik Kopp
Tlf. 87554138
[email protected]

similar documents