Er Cape Town-konvensjonen og dens kreditordrevne

Report
ER CAPE TOWNKONVENSJONEN OG DENS
KREDITORDREVNE
TVANGSFULLBYRDELSE
NOE FOR SHIPPING?
THOR FALKANGER
NORDISK INSTITUTT FOR SJØRETT
HVA ER CAPE TOWN-KONVENSJONEN?
• Dette er en rammekonvensjon
• «on international interests in mobile equipment»
• Bakgrunn:
- asset based financing
- leasing
• Formål:
- clear rules
- «recognized and protected universally»
PROTOKOLLER
• Rammen utfylles ved protokoller vedrørende
- flyskrog
- rullende jernbanemateriell
- romutstyr
• Foreløpig bare protokoll vedrørende luftfartøyer, av
samme dato som konvensjonen:
«Protocol to the convention … on matters
specific to aircraft equipment»
KONVENSJON OG PROTOKOLL
• De to danner et hele, K 6
• Begge kompliserte med lange og viktige
definisjoner
• Et betydelig arbeid for å bli noenlunde fortrolig med
systemet
MATERIELT OVERBLIKK
• Finansierende kreditors behov dominerende
• Beskyttelse i betydelig større utstrekning enn etter
sammenlignbar norsk rett
- ikke bare materielt
- også prosessuelt
NORSK GJENNOMFØRING
• lov 12.11.2010 nr. 58
• registrert internasjonal sikkerhetsrett gir
tvangsgrunnlag (tvbfl. §11-2)
• slik «interest» går foran rettigheter omtalt luftl. Kap. 3
REGISTRERT INTERNASJONAL
SIKKERHETSRETT
• «international interest» (K 1 bokstav o):
• Forenklet:
«tradisjonelle panterettigheter,
eiendomsforbehold (salgspant) og leie
(leasing)»
• Utlegg
K 40 – norsk erklæring: kan gis rettsvern ved
internasjonal registrering
• Registrering i et internasjonalt register: veldig enkelt:
kommunikasjon med en datamaskin plassert i
Dublin
TRADISJONELL PANTERETT
• Kan registreres
- Bodø
- i Dublin
- begge steder
• MEN Dublin går foran uten hensyn til tid for
registrering, uten hensyn til kunnskap («god tro»)
EKS. PÅ BESKYTTELSENS REKKEVIDDE
• Reglene innebærer
«at kjøperen når han registrerer salget i
henhold til protokollen, erverver
luftfartøygjenstanden fri for senere registrerte
heftelser, og fri for tidligere … heftelser selv om
kjøperen hadde kjennskap til den
uregistrerte
heftelsen. På den annen side må
kjøperen
respektere heftelser i flygjenstanden som allerede er
registrert» (prp. 153 LS (2009- 2010) s. 12-18).
• Registrert betyr her registrert i Dublin
MISLIGHOLDSREGLER
• Hva er mislighold f.eks. av en pantesikret
forpliktelse?
• K 11:
- frihet for partene til å bestemme – på
forhånd eller under marsjen
- subsidiært: «substantially deprives the
creditor of what it is entitled to expect»
MISLIGHOLDSVIRKNINGER
REALISASJON
• K 8:
- ta besittelsen og rådigheten
- selge eller leie bort pantobjektet
- innkreve/motta inntekt/fortjeneste oppnådd
ved forvaltningen («management
or use») av
objektet
MYNDIGHETSMEDVIRKNING
• K.2:
«The chargee may alternatively apply for a
court order authorising or directing any of the
acts referred to in the preceding
paragraph.»
BEGRENSNINGER
• Avtalte rettigheter må utnyttes (P IX)
- «in a commercially reasonable manner»
• Det avtalte tilfredsstiller kravet – med mindre det
avtalte er
- «manifestly unreasonable»
Uten avtale:
begjære domstolsbeslutning «authorizing or
directing any of the acts referred to in the
preceding paragraph» (de tre muligheter
nevnt foran)
YTTERLIGERE KREDITORTILTAK
• K 9:
- «vesting of object in satisfaction;
redemption»
• På norsk: de berørte (inkl. debitor) blir enige om at
eiendomsretten overføres til kreditor som fullt eller
delvis oppgjør
IDERA
• P IX om at kreditor også skal ha rett til å:
- de-registrere luftfartøyet
- eksportere og fysiske overføre luftfartøyet fra det
land luftfartøyet befinner seg
• Slikt krever samtykke fra bedre prioriterte
rettighetshavere
• Myndighetene er pliktig til å medvirke, men begjæring til
registermyndighet må være basert på en IDERA::
- En registrert ugjenkallelig fullmakt til å anmode
om de-registrering og eksport (Irrevocable Deregistration and Export Request Authorisation)
AVSLUTTENDE BEMERKNINGER
• K og P gir pantekreditor –for enkelhets skyld
begrenser jeg meg slik – en frihet ved mislighold som
er helt ukjent i norsk rett. Begrensningen ligger i
«manifestly unreasonable», jf. dog lov om finansiell
sikkerhetsstillelse.
• Ved internasjonal finansiering gir registrering av
panterett i Bodø en høyst usikker status. Et senere
registrert pant i Dublin går foran.
• Det luftfartøy som er registrert i Bodø, vil være
beheftet med en IDERA, og kan derfor raskt bringes
utenfor norsk jurisdiksjon.
SPØRSMÅLSTEGNET I MITT TEMA
• Er det jeg nu har antydet, ønskelig for skipsfarten?
• «Jeg spørger kun, mit kald er ei at svare»
- i alle fall ikke i aften!

similar documents