JBV - EBA

Report
Jernbaneverket Utbygging
Regionale Prosjekter Vest (URV)
Berge Sørstrønen
Prosjektsjef
Vestlandske Bygg- og anleggsdag, 01.11.2012
Bergen - Fløen
Bergen - Fløen
•
Formål: øke kapasiteten for framføring av
persontog og godstog på Bergen stasjon.
•
Hvordan oppnå dette? Bygge nytt sikringsanlegg
for stasjonen, som også skal ha kapasitet til å
kunne styre Arna stasjon.
Bergen - Fløen
Prosjektomfang
• Signal: Nytt utvendig og innvendig sikringsanlegg
for Bergen stasjon, tilpasset ERTMS
• Kontaktledningsanlegg:
•
System 20 med redusert strekk
•
Motorbetjente KL-brytere
•
Nye fundamenter, master, åk og utliggere
• Reservestrømsforsyning til togvarmeposter,
sporvekselvarme og øvrig lavspentforsyning
• Akseltellere for togdeteksjon
• Føringsveier
• Mindre grunnarbeider
Bergen - Fløen
Prosjektomfang
• Spor:
•
Innlegging av minimum 5 veksler av varierende størrelser.
(1 kryssveksel)
•
Fjerning og flytting av spor og veksler
•
Bygging av spor
• Lavspenning og tele:
Oppgradering av dagens anlegg og noe nyanlegg
Bergen - Fløen
Utfordringer:
• Samordning av trafikkavvikling på Bergen stasjon
og anleggsarbeider
Status:
• Detaljplan og byggeplan må revideres før ny
oppstart av anlegget og fases slik at det passer
med leveranse av sikringsanlegg
Antatt totalkostnad: ca. 450 millioner kroner
Ulriken tunnel
•
Ny Ulriken tunnel
•
Arna stasjon
•
Fløen
•
Eksisterende Ulriken
tunnel
Antatt totalkostnad: 2,8 mrd.
Kontrakter
Delte entrepriser
UUT21
Tunnelarbeider i Ny Ulriken tunnel
UUT23
Tunnelarbeider i Eksisterende Ulriken tunnel
UUT25
Bygg-entreprise Arna stasjon
UUT31
Jernbaneteknikk
UUT21
Tunnelarbeider i Ny Ulriken tunnel
• Tilrettelegging av riggområder
• Rivingsarbeider
• Tunnelarbeider, grunnarbeider, konstruksjoner, underbygning,
kabelkanaler, fundamenter
• Brannvannsanlegg
• Natursteinmuring
• Jernbanebroer
• Senking av Kalfarveien
• Landskapsarbeider, parkeringsarealer, støyskjermer, gjerding
UUT21
Tunnelarbeider i Ny Ulriken tunnel
Framdrift
• Anleggsstart fase 00:30 for
ny tunnel – september
2013
• Ny tunnel ferdig – mars
2017
• Anleggsstart riving bru i
Fløen, fase 10:10 – mai
2018
• Ferdig anlegg i Fløen fase
10:20 – mai 2019
UUT25 - Bygg-entreprise i Arna
• Riving og gjenoppbygging på
stasjonen
• Ny kulvert, elektrobygg,
ramper, plattform, dekker,
elementer og utstyr på
plattform, takoverbygg,
fundamenter, føringsveier,
midlertidig plattform og
pukkrampe
• Gjerder, porter og
støyskjermer
• Landskapsarbeider
UUT25 - Bygg-entreprise i Arna
Framdrift
•
Anleggsstart sør august 2015
•
Ferdigstillelse sør –
mars 2017
•
Anleggsstart i nord
– mai 2018
•
Ferdigstillelse i nord
– mai 2018
UUT23 - Tunnelarbeider i
Eksisterende Ulriken tunnel
• Strossing
• Utskifting og supplering av PE-plater
• Brannisolering med sprøytebetong
• Utskifting av ledelys
• Arbeid med kabelkanaler
• Sprenging og meisling av nisjer ved nødgjennomganger
UUT23 - Tunnelarbeider i
Eksisterende Ulriken tunnel
Framdrift
•
Oppstartfase 10:10
– mai 2018
•
Ferdigstillelsesfase
10:30 – mai 2019

similar documents