5.diena

Report
``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
ESF projekts „Daugavpils pašvaldības kapacitātes
stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto
projektu
un pasākumu īstenošanai”
Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/110
Semināru cikls
„Projektu vadības specifika dažāda veida projektos”
5.diena
A.Sannikova
20.06.2012.
Ievads
Darba kārtība
Semināra saturs
2
5. diena
Semināra saturs
1. PROJEKTA KOMANDA UN
IESAISTĪTĀS PUSES
2. KOMUNIKĀCIJA
PROJEKTĀ
3. „RETEAMING”
4. EIROPAS SAVIENĪBAS
INFORMĀCIJAS AVOTI
• 1.daļa
4
KOMANDA
• Ja tiek pieņemts
lēmums iesniegt
projektu, tad
jāsaprot, kas būt tā
ieviesējkomanda
Ja tiek noslēgts līgums
par projekta
ieviešanu, tad
dokumentāli ir
jānosaka
ieviesējkomanda
5
VADĪŠANA
Plānošana
Organizēšana
Koordinēšana
Motivēšana
Kontrole
6
VADĪŠANA
• Plānošana: mērķu noteikšana, analīze, plānu
izveide, prognozes
• Organizēšana: resursu sadale, organizācijas
struktūras veidošana
• Koordinēšana: darba organizācija, komandas
darbību saskaņošana
• Motivēšana: darbinieku stimulēšana
• Kontrole: plānu izpildes kontrole, uzraudzība
un vērtējums, plānu koriģēšana
7
PROFESIJAS STANDARTS
Profesija - projekta vadītājs
IZM 29.12.2003., rīk. nr. 649
R.nr. PS 0222 , Kvalifikācijas līmenis -5
 Izstrādā projekta priekšlikumu;
 organizē un vada projekta komandu;
 veido projekta organizāciju un kultūru;
 nosaka projekta dalībnieku lomas,
izvēlas projekta organizācijas formu,
 veido projekta komandas dalībnieku
komunikācijas struktūru;
•
•
•
•
•
•
•
plāno projekta posmus;
veic projekta strukturizēšanu,
projekta darbu, termiņu, resursu un
izmaksu plānošanu, koordinēšanu,
uzraudzību un pārplānošanu;
veic projekta vides analīzi; plāno
projekta šķirtnes (robežstabus) un
darba apspriedes;
veic projekta riska analīzi un koordinē
dažādu interešu grupu intereses;
seko projekta plānu izpildei, analizē
rezultātus, izstrādā priekšlikumus,
veic korekcijas esošajos plānos;
sastāda projekta starpatskaites un
gala atskaiti;
vada projekta administrāciju un
dokumentēšanu.
8
PROJEKTA VADĪTĀJS = / ≠ KOMANDAS
VADĪTĀJS
Jebkura vadītāja galvenie
pienākumi ir stratēģiskā
vadība, kas ietver lēmumu
pieņemšanu un to īstenošanas
nodrošināšanu
Projektos visbiežāk
laika ir par maz,
resursu ir par maz,
personāla ir par maz.
Savu darbību veic atbilstoši LR,
starptautiskajiem un nozares
normatīvajiem aktiem, kā arī
starptautiskajiem projektu
vadīšanas standartiem un
vadlīnijām
Rezultāts jāsasniedz paredzētajā
laikā, ar atvēlētajiem
resursiem un jānodrošina
augsta kvalitāte!
9
Projekta vadītājs
• Profesionāls projekta
vadītājs
• Koordinēs visus projekta
elementus
• Labi draugi te neder!
• Pienākumus nosaka
profesiju standarts
• Pieredze
• Zināšanas
Projekta komandas
izveide ir projekta
vadītāja pienākums
• Komandas locekļa lomu,
uzdevumus un
pienākumus ir
viennozīmīgi
•
10
PRASMES
• Konceptuālās un analītiskās - spēja
risināt ilgtermina problēmas, uztvert
projektu kā mijiedarbības sistēmu
• Savstarpējo attiecību - spēja risināt
ilgtermiņa problēmas
• Tehniskās - spēja lietot vadīšanas
instrumentus, specializētas zināšanas un
prasme vadīt tehniskos procesus
11
Projekta vadītājs
Vadīšana
• Vadības māksla balstās uz
zināšanām
• Cilvēki labprāt paklausa
tiem, kurus uzskata par
kvalificētākiem un
zinošākiem, nekā viņi
paši!
• Cilvēki seko vadonim,
kurš jebkurā brīdī zina,
ko darīt!
Cilvēka darbībā ir trīs
autoritātes formas:
• amata dēļ;
• personīgo īpašību dēļ;
• autoritāte, kurai ir
zināšanas.
12
KOMANDA
Grupa var kļūt par veiksmīgu
komandu, ja tā
pilnveidosies organizācijas,
kvalifikācijas un
kooperācijas jomā
Vadītāji uzņemas atbildību par
komandas izveidi un
attīstību
Katrā komandā ir cilvēki, kas
uzņemas atbildību un tādi,
kas vēlas būt izpildītāji
Komandas izveides uzsākšanas
pamatā grupas izveide
13
KOMANDA
Vadītājs
Komandas vadītāja
uzdevumi
 Izvirzīt mērķus, nodrošināt
uzdevumu izpildi
 Plānošana/kontrole
 Novērtēt rezultātus
 Izteikt atzinību (vai sodīt)
 Iedrošināt
 veikt „inventarizāciju”
Ieteicams organizēt
regulāras sēdes,
tikšanās, darba grupas
Jāmeklē autoritātes (arī
ārpus komandas)!
Cilvēkiem patīk, kad novērtē to
spējas, zināšanas
14
KOMANDA
Vadītājs
• Komandas koordinēšana
• Sarunu vadība
• Komandas dalībnieku
konsultēšana
• Konfliktu risināšana
• Sasniegumu
atspoguļošana
• Komandas darba
reprezentēšana
• Komandas interešu
pārstāvēšana
15
KOMANDAS VADĪTĀJS
IEZĪMES
Mērķtiecīgums
• Jāsekmē lēmumu
pieņemšana,
• Stratēģija
• Mērķu lauks
• Motivācija
Jebkurš cilvēks labāk
atsaucas konstruktīvai
vadībai (Roberts Hellers)
Precizitāte
Saskarsmes prasme
Taktiskums
Tehnoloģiskās prasmes
Organizatora prasmes
Specifiskās zināšanas
...
16
PRAKTIKUMS
17
KOMANDAS MOTIVĀCIJA
MAĢISKĀS FRĀZES
- Lūdzu neiespējamo, bet
zinu, ka tu to vari
izdarīt ...
- Jūs to varat!..
- Jums tas lieliski izdevās,
tāpēc...
- Vai jūs domājat, ka
mums jāmaina
sākotnējais plāns?...
....
18
UZDEVUMI
1. fāze
Izveide
2. fāze
Orientēšanās
3. fāze
Aktivizēšanās un
stabilizācija
Organizācija
Komandas vadītāja
izvēle; komandas
lieluma noteikšana
Uzbūves un
darba norises
organizēšana;
mērķu
izvirzīšana
Rezultātu atzīšana un
novērtēšana
Kvalifikācija
Komandas izveide
pēc dalībnieku
atbilstības
profesionālajām un
personiskajām
prasībām un spējām
Komandas
dalībnieku
prasmju
atbilstība
veicamiem
pienākumiem
Savstarpēja
konsultēšanās,
apmācības
Kooperācija
Komandas izveide
pēc dalībnieku spējas
strādāt komandā
Komandas
saliedēšana;
saskarsme;
novērtējums
Komandas treniņš un
konsultēšana
problēmu situācijās
19
KOMANDA
• Atkarības fāze
Atkarība no vadītāja
• Konfrontācijas fāze
Kritiskums
• Darba fāze
Grupa tuvojās paškontroles līmenim
• Sinerģijas fāze
Vienots vesels ir kaut kas vairāk nekā
to veidojošo daļu summa
Reņģe V. (2003). Organizāciju
psiholoģija, Kamene
Psiholoģiskais klimats
 Emocionālais noskaņojums
 Organizatoriskiem faktori pienākumu sadale, atalgojums,
darba apstākļi
 Psiholoģiskie faktori – darbinieku
savstarpējās attiecības,
psiholoģiskā saderības, vadības
stils
20
PROCESS IR VIENS,
BET MĒRĶI VAR BŪT DAŽĀDI
Mērķi
• Projekta
• Personāla
• Iestādes
• Procesu
Arī citi, tos projektos
parasti nedefinē
• Projektu jārealizē
plānotā laikā, ar
plānotiem resursiem
• Kas palīdz sasniegt
mērķi?
21
• Lomas projekta
komandā
• Psiholoģiskā saderība
Kunova I., Litke H.D.(2003)
Projektu vadība. Rīga, DE
NOVO, 127 lpp.
IESTĀDES VADĪTĀJS
Projekta
vadītājs
Projekta
komanda
Citi vadītāji
22
MĒRĶU SASNIEGŠANAS CIKLS
• Kādus rezultātus
iestāde/uzņēmums vēlas
sasniegt?
• Ko nepieciešams vērtēt
un uzraudzīt, lai noteiktu
mērķu sasniegšanu?
• Kādām jābūt metodēm,
lai noteiktu mērķu
sasniegšanu?
• Kādas rīcības jāveic, lai
sasniegtu noteiktos
mērķus?
• Sasniegto rezultātu
analīze un nepieciešamo
darbību plānošana
23
Uzraudzības komiteja
 Nepieciešamība
 Sastāvs
 Funkcijas
 Prasības
Iekšējā komunikācija
Līderība





piekrišana grupas mērķiem;
bieža mijiedarbība;
personiskā pievilcība;
starpgrupu sāncensība;
pozitīvi vērtējumi.
Saliedētība
24
PSIHOLOĢISKĀ SADERĪBA
Uzticēšanās
Konflikti
Atvērtība
Sasprindzinātība
Sadarbība
Noslēgtība
Apmierinātība
Piesardzība,
Nav sadarbības
.
25
KONFLIKTI
• Projekta komandas iekšienē
• Ar ārējiem sadarbības partneriem
• Pakalpojumu sniedzējiem
Starpgrupu konflikti
Veicinošie faktori - savstarpējā atkarība; atšķirības
mērķos; ierobežoti resursi; darba pienākumu
nenoteiktība; atšķirības uztverē u.c.
26
KONFLIKTI
Labākais veids kā izvairīties no konfliktiem ir nodrošināt
skaidrību – par veicamajiem uzdevumiem, termiņiem,
atbildības sadalījumu
Konflikta situācijā vienojieties par sarunām, ļaujiet
visiem izteikties
Nepieļaujiet, ka konflikti apdraud projekta realizāciju!
27
Komunikācija
• Iekšēja
• Ārēja
 Finansējuma devējs
 Starpniekinstitūcijas
 Sabiedrība
Jāņem vērā programmas
prasības par informācijai
un publicitātei !
• Apsveriet sociālo mēdiju
izmantošanu projekta
komunikācijai!
(vai to projekts finansē?)
28
Problēmaspekti
Kā sasniegt mērķi
izmantojot mūsdienu
komandas darba
tehnoloģijas?
Uz ko jābalstās?
Orientācija uz
risinājumu –
uz virzīšanos uz
mērķi
Jebkura vadītāja
galvenie pienākumi
ir:
 saliedēt personālu
mērķu sasniegšanai;
 pieņemt lēmumus;
 nodrošināt to
īstenošanu;
 vadīt !
29
Praktikums
30
Retimings
(аngļu val.reteaming)
 Komandas virzīšana, sadarbībā
fokusēta metode
 Komandas darba organizācijas
forma,
kas palīdz:
• saprast problēmas,
• pārvērst tās mērķos,
• noteikt resursus to sasniegšanai,
• saplānot konkrētās darbības,
• paaugstināt komandas motivāciju
Dr. Bens Furmans, Tapani Ahola ;
Somija
31
RETIMINGS
1.solis
Aprakstiet savu
vīziju/ideju/mērķi
2. solis
Uzrakstiet, kas palīdzēs,
nepieciešams, lai to
sasniegtu
Therapy Institue Haapalahdenhkatu;
Helsinki
32
• 3.solis
Novērtējiet priekšrocības
• 4. solis
Novērtējiet atbalsta
komandu
• 5. solis
Apzinieties sasniegto
• 6. solis
Novērtējiet ceļu (darbības)
33
• 7. solis
Novērtējiet šķēršļus
• 8. solis
Kas Jūs pārliecina, ka
Jūs sasniegsiet
iecerēto?
• 9. solis
Sāciet praktiskus soļus!
34
• 9. solis
Sagatavojieties!
Paredziet!
• 10.solis
Veiciet piezīmes!
Novērtējiet progresu!
• 11. solis
Pateicieties!
• 12.solis
Pārdomājiet ko Jūs vēlaties vēl
sasniegt!
35
Praktikums
36
• 2. daļa
37
KĀ LASĪT AKTIVITĀŠU KALENDĀRU?
Informācija par ES projektiem pieejama:
http://www.esfondi.lv/activities.php?id=867
38
DOKUMENTU HIERARHIJA
http://www.esfondi.lv/page.php?id=470
39
2007.-2013.GADA ES FONDU PLĀNOŠANAS PERIODA
FINANSĒJUMA SADALĪJUMS
Avots: http://www.esfondi.lv/page.php?id=633
1
40
EIROPAS SOCIĀLAIS FONDS (ESF)
ESF finansējums paredzēts šādiem pasākumiem:
 vietējās nodarbinātības attīstībai;
 aktīvas darba tirgus politikas izstrādei un veicināšanai,
 ilgtermiņa bezdarba novēršanai,
 ilgstošo bezdarbnieku integrācijas darba tirgū veicināšanai ,
 jaunatnes profesionālās integrācijas atbalstīšanai;
 līdztiesības nodrošināšanai
starp sievietēm un vīriešiem nodarbinātības jomā;
 vienlīdzīgu darba tirgus piekļuves iespēju veicināšanai t.sk. sociālās
atstumtības riska grupām;
 apmācībām izglītības un konsultāciju sistēmas uzlabošanai,
lai veicinātu mūžizglītību ar mērķi veicināt prasmīga, apmācīta un
pielāgoties spējīga darbaspēka izveidošanos, jaunu darba vietu radošu
uzņēmējdarbības apstākļu radīšanu un prasmju nostiprināšanu u.c.
1
41
ESF
ATBILDĪGĀ IESTĀDE
SADARBĪBAS IESTĀDE
Ekonomikas ministrija
www.em.gov.lv
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra
www.liaa.gov.lv
Izglītības un zinātnes ministrija
www.izm.gov.lv
Valsts izglītības un attīstības aģentūra
www.viaa.gov.lv
Finanšu ministrija
www.fm.gov.lv
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
www.cfla.gov.lv
Labklājības ministrija
www.lm.gov.lv
Nodarbinātības Valsts aģentūra
www.nva.gov.lv
Valsts kanceleja
www.vk.gov.lv
Sabiedrības integrācijas centrs
www.cic.gov.lv
Veselības ministrija
www.vm.gov.lv
Veselības ekonomikas centrs
www.vec.gov.lv
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
www.vraa.gov.lv
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija
www.varam.gov.lv
1
42
Eiropas Reģionālās attīstības fonds
(ERAF)
ERAF mērķis - izlīdzināt reģionālās atšķirības Kopienas ietvaros
Atbalsts - mazāk attīstītajiem reģioniem, galvenokārt koncentrējoties
uz publiskās infrastruktūras uzlabošanu un uzņēmējdarbības
veicināšanu
ERAF finansējums paredzēts šādiem pasākumiem:
 biznesa vides sakārtošanai un konkurētspējas paaugstināšanai,
jo īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos;
 vietējās ekonomikas, t.sk. tūrisma un kultūras mantojuma
saglabāšanai;
 izpētei un tehnoloģiju attīstībai;
 vietējo, reģionālo transporta, telekomunikāciju un enerģētikas
tīklu un tiem piekļaujošās infrastruktūras attīstībai;
 vides aizsardzībai un attīstībai;
 potenciāla celšanai pētniecībā, zinātnē un tehnoloģijās u.c.
1
43
ERAF
ATBILDĪGĀ IESTĀDE
SADARBĪBAS IESTĀDE
Ekonomikas ministrija
www.em.gov.lv
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
www.liaa.gov.lv
Izglītības un zinātnes ministrija
www.izm.gov.lv
Valsts izglītības un attīstības aģentūra
www.viaa.gov.lv
Finanšu ministrija
www.fm.gov.lv
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
www.cfla.gov.lv
Kultūras ministrija
www.km.gov.lv
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
www.cfla.gov.lv
Labklājības ministrija
www.lm.gov.lv
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
www.cfla.gov.lv
Satiksmes ministrija
www.sm.gov.lv
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
www.cfla.gov.lv
Veselības ministrija
www.vm.gov.lv
Veselības ekonomikas centrs
www.vec.gov.lv
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija
www.varam.gov.lv
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
www.cfla.gov.lv
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
www.vraa.gov.lv
1
44
KOHĒZIJAS FONDS (KF)
Mērķis - ir izlīdzināt valstu starpā pastāvošās ekonomiskās
un sociālās atšķirības
• Finansē liela mēroga infrastruktūras attīstības
pasākumus (projektus) vides aizsardzības un transporta
jomā;
• Finasējuma rezultātā tiek veicināta ES noteikto mērķu
vides un transporta jomā īstenošana un direktīvās
noteiktā politika
1
45
KOHĒZIJAS FONDS (KF)
Prioritātes vides sektorā Latvijā:
 ūdenssaimniecības infrastruktūra un pakalpojumi;
 atkritumu apsaimniekošana;
 vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas
veicināšana.
Prioritātes transporta jomā Latvijā:
 Trans-Eiropas transporta tīkla attīstība;
 ilgtspējīga transporta attīstība;
 autoceļu, pilsētas transporta, dzelzceļa, ostu un
lidostu infrastruktūras attīstība.
1
46
FONDU VADĪBA UN PĀRRAUDZĪBA
ESF Apakškomiteja
Uzraudzības komiteja
ERAF un KF
Apakškomiteja
Vadošā iestāde
(Finanšu ministrija)
Atbildīgās iestādes
(nozaru ministrijas un Valsts
kanceleja)
Sadarbības iestādes
(visbiežāk aģentūras)
Finansējuma saņēmējs
Maksājumu iestāde
(Valsts kase)
FONDU VADĪBA
Vadošā iestāde - Finanšu ministrija
Atbild par ES struktūrfondu vadības un ieviešanas efektivitāti un tās
atbilstību LR un ES normatīvajiem aktiem.
Veic visu Latvijai pieejamo struktūrfondu pārraudzību un risina
sarunas ar Eiropas Komisiju (EK).
Pilda Revīzijas iestādes funkcijas
ES struktūrfondu Uzraudzības komitejas
Tās sastāvā ietilpst: vadošās iestādes, atbildīgo iestāžu, sadarbības
iestāžu, plānošanas reģionu, sociālo partneru, biedrību un
nodibinājumu pārstāvji un dažādu institūciju pārstāvji ar
padomdevēju tiesībām.
Uzrauga piešķirtā ES struktūrfondu finansējuma izlietošanas
efektivitāti un atbilstību apstiprinātajiem plānošanas
dokumentiem u.c.
Kohēzijas fonda un ERAF apakškomiteja un ESF apakškomiteja
Izvērtē un uzrauga prioritāšu ieviešanu un attiecīgā struktūrfonda
apguves koordinēšanu, un, ja nepieciešams, ierosina veikt
darbības pasākumu un aktivitāšu efektivitātes paaugstināšanai.
1
48
FONDU VADĪBA
Maksājumu iestāde - Valsts kase
Nodrošina:
- maksājumu pieprasījumu prognožu sagatavošanu kārtējam un
nākamajam gadam un iesniegšana EK, nodrošina saņemto,
izmaksāto, neiztērēto un atgūto līdzekļu uzskates principu un
metodoloģijas izstrādi ES struktūrfondu apsaimniekošanā
iesaistītajām institūcijām,
- veic maksājumus finansējuma saņēmējiem u.c. .
- Sertifikācijas iestādes funkcijas .
Atbildīgās iestādes
- piedalās plānošanas dokumentu izstrādē;
- izstrādā struktūrfondu projektu iesniegumu vērtēšanas
kritērijus;
- atbilstoši plānošanas dokumentiem nodrošina attiecīgās
struktūrfondu aktivitātes projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu,
projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli.
49
KF
ATBILDĪGĀ IESTĀDE
SADARBĪBAS IESTĀDE
Ekonomikas ministrija
www.em.gov.lv
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra
www.liaa.gov.lv
Finanšu ministrija
www.fm.gov.lv
Centrālā finanšu un līgumu
aģentūra
www.cfla.gov.lv
Satiksmes ministrija
www.sm.gov.lv
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija
www.varam.gov.lv
Centrālā finanšu un līgumu
aģentūra
www.cfla.gov.lv
1
50
KĀ LASĪT AKTIVITĀŠU KALENDĀRU?
Projektu veidi
Atklāta projektu iesniegumu atlase – IPIA
Ierobežota projektu iesniegumu atlase IPIA
51
Aktualitāte
APA; IPA
Nosaukums
1.3.1.2.aktivitāte „Atbalsts
pašnodarbinātības un
uzņēmējdarbības uzsākšanai”
Projektu
iesniegšana
21.08.2010.30.06.2013.
No 09.03.2009
3.1.4.3.aktivitāte “Pirmsskolas
līdz šim
izglītības iestāžu
brīdim infrastruktūras attīstība
individuāli
nacionālās un reģionālās
uzaicinājumi
nozīmes attīstības centros”
pašvaldībām
Projektu
atlases
veids
Atbildīgā
iestāde
Sadarbības
iestāde
APA
Ekonomikas
ministrija
Latvijas
Hipotēku un
zemes
banka
IPA
2.Kārta
Vides
aizsardzības
un reģionālās
attīstības
ministrija
Valsts
reģionālās
attīstības
aģentūra
52
Aktualitāte
Nosaukums
Projektu
iesniegšana
3.2.1.1.aktivitāte
"Valsts 1.škiras
autoceļu maršrutu
sakārtošana"
18.05.2012.18.06.2012.
No
3.4.4.1.aktivitāte
23.11.2009.
“Daudzdzīvokļu māju
līdz
siltumnoturības
aktivitātes
uzlabošanas
finansējuma
pasākumi”
izlietošanas
beigām
3.5.1.2.3.apakšaktivi
tātē „Dalītas
01.03.2012.
atkritumu
apsaimniekošanas
31.05.2012.
sistēmas attīstība”
Projektu atlases
Atbildīgā iestāde
veids
IPA
3.kārta
APA
APA
5.kārta
Sadarbības
iestāde
Satiksmes
ministrija
Ekonomikas
ministrija
Latvijas
Investīciju un
attīstības
aģentūra
Vides
aizsardzības un Centrālā finanšu
reģionālās
un līgumu
attīstības
aģentūra
ministrija
53
Aktualitāte
Nosaukums
3.2.2.1.1.apakšaktivitāte
„Informācijas sistēmu un
elektronisko
pakalpojumu attīstība”
1.5.3.1.aktivtāte
“Speciālistu piesaiste
plānošanas reģioniem,
pilsētām un novadiem”
Projektu
iesniegšana
Projektu
atlases Atbildīgā iestāde
veids
No 10.08.2010. individuāli
uzaicinājumi
IPA
projektu
2.kārta
finansējuma
saņēmējiem
2011.gadā individuāli
uzaicinājumi
pašvaldībām,
IPA
kuras nav
izmantojušas
visu pieejamo
finansējumu
Sadarbības
iestāde
Vides
aizsardzības un
reģionālās
attīstības
ministrija
Centrālā finanšu
un līgumu
aģentūra
Vides
aizsardzības un
reģionālās
attīstības
ministrija
Valsts reģionālās
attīstības
aģentūra
54
Aktualitāte
Nosaukums
3.5.1.2.3.apakšaktiv
itātē „Dalītas
atkritumu
apsaimniekošanas
sistēmas attīstība”
3.2.2.1.1.apakšaktiv
itāte „Informācijas
sistēmu un
elektronisko
pakalpojumu
attīstība”
Projektu
iesniegšana
01.03.2012.31.05.2012.
No 10.08.2010. individuāli
uzaicinājumi
projektu
finansējuma
saņēmējiem
Projektu atlases
veids
Atbildīgā iestāde
Sadarbības iestāde
Atklātas projektu
atlases 5.kārta
Vides aizsardzības
Centrālā finanšu un
un reģionālās
līgumu aģentūra
attīstības ministrija
Ierobežotas
projektu atlases
2.kārta
Vides aizsardzības
Centrālā finanšu un
un reģionālās
līgumu aģentūra
attīstības ministrija
2011.gadā 1.5.3.1.aktivtāte
individuāli
“Speciālistu
uzaicinājumi
Vides aizsardzības
piesaiste
Ierobežota projektu
Valsts reģionālās
pašvaldībām, kuras
un reģionālās
plānošanas
atlase
attīstības aģentūra
nav izmantojušas
attīstības ministrija
reģioniem, pilsētām
visu pieejamo
un novadiem”
finansējumu
55
KAS JĀIEVĒRO?
Pašiem jāseko līdzi informācijai!
 Paziņojums atbildīgās iestādes mājas lapā par
plānoto MK noteikumu izstrādes uzsākšanu atbilstošās
ES fonda aktivitātes īstenošanas;
 MK noteikumu apstiprināšana;
 MK noteikumu publicēšana t.sk. atbildīgās un
sadarbības iestādes mājas lapā;
Rūpīgi jāiepazīstas ar noteikumiem!
56
Informācijas sniedzēji Latgalē
Eiropas Savienības Struktūrfondu Informācijas centrs Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis/fakss:
65423801; e-pasts: [email protected]
http://www.latgale.lv/lv/esfondi/parmums
Sniedz bez maksas konsultācijas par aktuālo informāciju
(ES struktūrfondiem u.c.) un projektu sagatavošanu
57
Paldies par uzmanību!
Aija Sannikova
t.29333028
[email protected]
58

similar documents