M.Sanetra_OWES południowy - Regionalny Ośrodek Polityki

Report
CEL – profesjonalizacja III sektora
Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej
Zapraszamy
pod parasol
OWES
Cała oferta OWES jest bezpłatna.
Założenia podstawowe
 Okres realizacji 01.04.2013 – 30.06.2015
 Projekt partnerski z PCPR Bielsko-Biała
 Obszar realizacji - TYLKO subregion południowy
województwa Śląskiego
Struktura projektu
OWES






TYP I
TYP II
TYP III
INFORMACJA
BIZNES
ROZWÓJ
 rekrutacja osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
 szkolenia i doradztwo dla
potencjalnych członków
spółdzielni
 dotacje na uruchamianie SPS
 wsparcie pomostowe SPS
 monitoring działalności wsparcie opiekuna
spółdzielni
 wsparcie rozwojowe dla
SPS
 wsparcie rozwojowe dla
IWES
szkolenia dla PES
doradztwo dla PES
animacja dla PES
usługi marketingowe
usługi prawne
usługi księgowe
Inicjujemy dobre
rozwiązania.
TYP I
INFORMACJA






szkolenia dla PES
doradztwo dla PES
animacje dla PES
usługi marketingowe
usługi prawne
usługi księgowe
Grupa docelowa
Oferta skierowana jest do:
 Podmiotów Ekonomii Społecznej i osób zaangażowanych w ich działalność,
funkcjonujących na terenie subregionu południowego (powiat cieszyński,
żywiecki, bielski oraz miasto Bielsko-Biała):
Fundacje, Stowarzyszenia, Spółdzielnie socjalne, Przedsiębiorstwa społeczne, Centra
i Kluby Integracji Społecznej, Warsztaty terapii zajęciowej, Kluby sportowe, Ochotnicze
Straże Pożarne (w przypadku posiadania KRS), Koła gospodyń wiejskich ( w przypadku
posiadania KRS), Zakłady Aktywności Zawodowej, Spółdzielnie pracy, Spółdzielnie
inwalidów i niewidomych, Kościelne osoby prawne.
 Instytucji Otoczenia Ekonomii Społecznej funkcjonujących na terenie
subregionu południowego (powiat cieszyński, żywiecki, bielski oraz miasto
Bielsko-Biała) w zakresie promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia
w sektorze ekonomii społecznej oraz rozwoju partnerstwa:
Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy, Gminne Ośrodki Pomocy
Społecznej, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
inne instytucje pomocy i integracji społecznej, inne instytucje rynku pracy, osoby
fizyczne w zakresie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy
i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze
ekonomii społecznej.
Oferta OWES
Subregionu Południowego
OWES w Bielsku-Białej wraz z Punktami Informacyjno-Konsultacyjnymi w Żywcu
i w Cieszynie, celem wzmocnienia kompetencji podmiotów ekonomii społecznej
prowadzi bezpłatne, wystandaryzowane i kompleksowe usługi w zakresie:
 DORADZTWA indywidualnego i grupowego z zakresu pozyskiwania źródeł
finansowania, prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego/
działalności gospodarczej, zarządzanie organizacją i personelem, aspekty
prawne, marketingowe i księgowe prowadzenia podmiotu ekonomii
społecznej,
 SZKOLEŃ dotyczących założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze
ES, zarządzania finansami i personelem, poszukiwaniem źródeł finansowania,
księgowości itp.,
 USŁUG ANIMACYJNYCH na rzecz ekonomii społecznej poprzez budowę sieci
współpracy lokalnych podmiotów ekonomii społecznej w klastrze oraz
wsparcie partnerstw,
 PAKIETÓW PRAWNYCH, KSIĘGOWYCH, MARKETINGOWYCH na rzecz
podmiotów ekonomii społecznej,
Twój pomysł,
nasze wsparcie,
wspólny sukces!
TYP II
BIZNES
 rekrutacja osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
 szkolenia i doradztwo dla
potencjalnych członków
spółdzielni
 dotacje na uruchamianie SPS
 wsparcie pomostowe SPS
 monitoring działalności
Grupa docelowa
Oferta skierowana jest do:
 Osób fizycznych zagrożonych wykluczeniem społecznym o których mowa
w art. 7 ustawy o pomocy społecznej; osób bezrobotnych w rozumieniu art. 2
ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy; osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - mających trudności w znalezieniu
pracy,
 Osób prawnych (m.in. fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych)
 Kościelnych osób prawnych,
 Jednostek samorządu terytorialnego.
Oferta OWES
Subregionu Południowego
Dzięki działaniom projektowym Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej będzie
wspierał będzie 48 osób (w tym 27 kobiet) mających utrudniony dostęp do rynku
pracy oraz zainicjuje stworzenie i rozwój 6 spółdzielni socjalnych.
Projekt przewiduje:
 Wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu funkcjonowania spółdzielni
socjalnych;
 Przyznanie wsparcia finansowego na założenie spółdzielni socjalnej do 20 tys.
zł na osobę,
 Wsparcie pomostowe finansowe połączone z doradztwem oraz pomocą
w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków przez okres 6 do 12
miesięcy od daty podpisania umowy o wsparcie,
 Wsparcie indywidualnego opiekuna spółdzielni socjalnych oraz doradztwo
specjalistyczne z zakresu marketingu, rozliczania wsparcia, monitoring.
Inicjujemy dobre
rozwiązania !
TYP III
TYP III
ROZWÓJ
Poszukiwanie
długookresowych źródeł
finansowania
Tworzenie ekspertyz, analiz,
strategii ekonomii społecznej
w oparciu o innowacje
społeczne z obszaru
przedsiębiorczości
społecznej.
Grupa docelowa
Oferta skierowana jest do:
 nowo powstałych spółdzielni socjalnych na terenie
subregionu południowego,
 instytucji wspierających ekonomię społeczną.
Promocja ekonomii
społecznej i zatrudnienia
w sektorze ES
OWES Subregionu Południowego w ramach swoich działań prowadzi również strategię
kreowania pozytywnego obrazu Ekonomii Społecznej poprzez kampanię promocyjną
i działania zbliżające sektor ES do biznesu.
Zapraszamy do czynnego udziału w organizowanych przez Nas:
 Konferencjach,
 Forum współpracy biznesu i sektora ES,
 Wydarzeniach plenerowych, a także:
do ciekawych artykułów dotyczących ekonomii społecznej umieszczanych na łamach
lokalnej prasy.
Nasze drzwi są otwarte dla Waszych pomysłów!
Kontaktuj się z Nami:
OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII
SPOŁECZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
LIDER: STOWARZYSZENIE
BIELSKIE CENTRUM
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Ul. Cieszyńska 367
43-382 Bielsko-Biała
Tel. 33 496 02 44, 33 496 02 11
Fax. 33 496 02 22
e-mail: [email protected]
www.owes.bcp.org.pl
PARTNER: POWIATOWE
CENTRUM POMOCY RODZINIE
43-300 Bielsko-Biała
ul. Piastowska 40
tel. 33 81 36 930
fax 33 81 36 931
e-mail: [email protected]

similar documents