Bioøkonomi og nytt program BIONÆR

Report
Forskningsutfordringer i Arktisk Landbruk
Bioøkonomi og nytt program BIONÆR
Tromsø, 1. juni 2012
Spesialrådgiver Trond Einar Pedersen
Hva er bioøkonomi?
(EUs definisjon)
Bioøkonomien =
bærekraftig produksjon og omdannelse av
biomasse til mat, helse- og fiberprodukter, til
industrielle produkter og til energi
Fornybar biomasse =
ethvert biologisk materiale (fra hav eller
land) som produkt i seg selv, eller for
anvendelse som råmateriale
Bioøkonomien
MILJØ OG
ENERGI
MAT
Tjenester
INDUSTRI
TREPRODUKTER
NATURRESSURSFORVALTNING
-
Kjemisk
Biofarmasøytisk
Emballasje
…
Bioøkonomien – møte samfunnsutfordringene!
Klimaendringer
Hvorfor bioøkonomi?
 Konseptet knyttes til håndtering av de globale
utfordringene (Grand Challenges)





Framtidig befolkningsvekst
Knapphet på mat
Knapphet på energi
Klimaendringer
Behov for bærekraftige råmaterialer «etter oljen»
 «Business as usual» nasjonalt og internasjonalt utfordres
 Forsterket av finanskrisene
 Trusselen er økt økonomisk og politisk ustabilitet globalt og regionalt
 «Bærekraftig intensivering»
Framveksten av bioøkonomien
Mulighetene framover er
knyttet til framveksten av
bioøkonomien og de
muligheter som ligger i
utviklingen av et biobasert
samfunn
Vi er ikke alene….:
Utviklingen av den kunnskapsbaserte bioøkonomien
Bioøkonomien i Forskningsrådet
Bioøkonomi
Norklima
Havbruk
Hav og kysten
Miljø 2015
BIONÆR – Bærekraftig
verdiskaping i mat- og
biobaserte næringer
BIOTEK2021 –
Bioteknologi for
verdiskaping
Renergi
Nytt program BIONÆR
 Tematiske rammer – som før (Mat + Natur og næring)
 Dialogprosesser om faglige prioriteringer:
 Fokus på samfunnsutfordringer
 og på næringens muligheter/utfordringer
 Etablere faste dialogfora:
 Næringen, næringsorganisasjoner
 Forskere
 Departement, forvaltning
 Kompetansebyggingen vil kreve ulike,
og nye samarbeidsformer
 I næringen og i Forskningsrådet
og
BIONÆR skal adressere:











Areal og ressursforvaltning
Skogbruk og trebruk
Jordbruk og vegetabiler
Husdyr
Næringspolitikk, rammebetingelser
Sjømat – fra den tas opp av havet
Næringsmiddelindustri og mat – fram til
forbrukere i markeder verden over
Trygg mat
Mat og helse
Non food (julestjerner, juletrær,
golfgress)
Tjenester, Inn på tunet mm
Nytt program BIONÆR
 Innovasjonsprosjekter (IPN)
som før!
 Kompetansebyggende forskning
 Mulighet for å se verdikjeder i
sammenheng
 Se nye koblinger og muligheter
 Mer kretsløpstenking
 Ressursutnyttelse
 Men viktig; de tradisjonelle
verdikjedene skal også
ivaretas!!!
BIONÆR – budsjett 2012
Totalt vel 200 mill. kr årlig
Kilder:
 Landbruks- og matdepartementet
 Fiskeri- og kystdepartementet
 Nærings- og handelsdepartementet
 Forskningsfondet (Oljefondet)
Forholdet til forskningsfondene:




Store i omfang
Bransjeforskning
Trenger gode kompetansemiljøer
Strategisk samarbeid
Internasjonalt
samarbeid
 …skal intensiveres :
JPI, FP7/Horizon 2020, ERA-Net, bilateralt m.m.
 Samarbeide om felles utfordringer
 Dele kunnskap med de beste
Større prosjekter på viktige
kompetansefelter
 Kommunikasjon/
formidling
 Anvendelse
 Dynamikk
 Tverrfaglighet
Utlysninger for 2013
BIONÆR
FFL/JA
Søknadsfrist 5. september kl. 13.00
Felles IPN-utlysning (35-40 mill.)
Skissefrist 30. april
 Forsker/Kompetanseprosj.
 Skisser – frist 29. mai
 Tema:
 Agronomi
 Mat/matindustri
 Skog/trebruk
 Med frist høsten 2012:
 Nye biobaserte muligheter
 Forvaltningsforskning på
mattrygghet




KPN-utlysning nå
Skissefrist 30/4
Prioriteringer jfr innspill
Tilbakemelding ca. 14/6
Forskningsrådets verktøykasse – et tilbud
til landbruket






Fripro
BIA
Skattefunn
Nærings-PhD
Infrastruktursatsingen
Basisfinansiering av instituttene





BIONÆR
Miljø 2015
Norklima
BIOTEK2021
Renergi
(løse) tanker om nord-norske perspektiver
 Nord-Norge er anerkjent sørpå for sin regionale
satsing (Hurtigruteseminar)
 Likevel sin egen lykkes smed. Perspektivet sørpå
er ulikt.
 Støttes av Landbruksmeldingens regionale trykk
 Nord-områdesatsing
 BIONÆR og sterke regionale miljøer som kan
knytte region og nasjon sammen
 Utfordring å knytte forskning og næring tettere
 Utfordring å få til grønt og blått sammen
 Forslå langsiktig prosess i retning
klyngeetablering…
Takk for
oppmerksomheten!
[email protected]

similar documents