Eksamensinformasjon til elever vg3, 7. mai

Report
Orientering om
eksamensperioden,
eksamensreglement og
klageadgang
Eksamenstrekk
3ST: 3 skriftlige og 1 muntlig eksamen
3SF: 4 eksamener, hvorav en må være fra
formgivning
3MK: 3 eksamener, 2 obligatoriske + trekkfag
Norsk hovedmål er obligatorisk for alle – 29. mai
2
Skriftlig eksamen
• Elevene får beskjed om skriftlige
eksamensfag tirsdag 15. mai
• Eksamensplan får du av faglærer
på slutten av 1. økt
• Elevene har ingen lesedager i
forkant av eksamensdagene.
3
4
Muntlig trekk - 7. juni
• Melding om trekk til muntlig eksamen
11.juni
• Alle elever på vg3 ST/SF møter i stort
auditorium kl. 09.00
Unntak: Elever som evt. er oppe til eksamen i kultur og
kommunikasjon
5
Muntlig trekk - 12. juni
• Melding om trekk til muntlig
eksamen 14.juni
• Alle på vg3 ST/SF som ikke har
hatt 4 eksamener møter
6
Muntlig trekk - 15. juni
• Melding om trekk til muntlig eksamen 19.
juni
• Elever på 3ST/3SF som ikke har vært oppe
til 4 eksamener møter.
• Elever i 3MKA som ikke har vært oppe til 3
eksamener møter.
• Dersom du ikke blir lest opp og fortsatt
mangler en eksamen, må du melde fra.
7
Hjelpemidler
Modell 1 - Eksamen
• Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er
Internett og andre verktøy som tillater
kommunikasjon. For norsk og
fremmedspråkene er heller ikke
oversettelsesprogrammer tillatt.
8
Hjelpemidler
Modell 2 – Todelt eksamen
• Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og
vinkelmåler er tillatt.
• Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt, med
unntak av Internett eller andre verktøy
som tillater kommunikasjon.
9
Fusk eller forsøk på fusk
• Bruk av ikke tillatte hjelpemidler, samt ikke tillatt
kommunikasjon med andre i en prøvesituasjon, anses som
fusk. Det samme gjelder kopiering/plagiering av andres
arbeid som innleveres som eget produkt. Fusk eller forsøk
på fusk betraktes som brudd på gjeldende reglement og
kan få konsekvenser for elevenes karakterer i atferd. Det
henvises for øvrig til ordensreglementet for den enkelte
skole.
• Dersom eleven blir tatt i fusk eller forsøk på fusk i
forbindelse med eksamen, skal forholdet meldes til rektor
og/eller ansvarshavende for eksamen og behandles etter
reglene i sentralt gitt forskrift. (§ 3 – 37)
10
Annullering av eksamen
Eksamen i eit fag kan annullerast dersom eleven har
fuska eller forsøkt å fuske ved eksamen. Dette gjeld
også dersom det er sensorane som oppdager fusk
eller forsøk på fusk. Spørsmålet om annullering av
eksamen i faget skal avgjerast av rektor sjølv for
elevar. Eleven skal ha høve til å uttale seg munnleg
før rektor fattar enkeltvedtak om annullering av
eksamen.
Eleven har likevel rett til å fullføre eksamen på
eksamensdagen. Enkeltvedtak om annullering av
eksamen kan påklagast til Fylkesmannen.
11
Annullering av eksamen
• For elevar som får eksamen annullert på
grunn av fusk eller forsøk på fusk, fell
standpunktkarakteren bort.
• Dersom eksamen i vidaregåande opplæring
blir annullert på grunn av fusk eller forsøk på
fusk, kan kandidaten gå opp til eksamen i
faget som privatist, tidlegast eitt år etter den
annullerte eksamenen.
12
Annullering av eksamen
• Dersom det er gjort formelle feil ved avviklinga av eksamen,
eller dersom eksamen av anna årsak ikkje er avvikla i samsvar
med føresegnene, kan Utdanningsdirektoratet annullere
eksamen.
• Dersom ein elev har vore oppe til eksamen i eit fag der han
eller ho ikkje får standpunktkarakter, blir eksamen annullert.
• Elevar og privatistar i vidaregåande opplæring som har fått
eksamenen sin annullert av Utdanningsdirektoratet, har rett
til å gå opp til ny eksamen ved første etterfølgjande
eksamen. Utdanningsdirektoratet kan òg gi dispensasjon frå
krava til vitnemål i § 3-42 dersom omsynet til elevane tilseier
det.
13
Bortvisning fra eksamen
Elever skal ikke hindre eller forstyrre
gjennomføringa av eksamenen. Dersom adferden
til en elev er i strid med denne bestemmelsen,
kan eleven, etter å ha blitt advart, vises bort.
Bortvising skal avgjøres av rektor og er et
enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen.
Eleven skal ha anledning til å uttale seg muntlig
for rektor før rektor eventuelt fatter
enkeltvedtaket om bortvising.
14
Fravær fra eksamen
• Kun sykdom er gyldig fravær ved eksamen
• Sykemelding må leveres skolen så raskt som
mulig.
• Elever med sykdomsfravær meldes opp til
utsatt prøve ved høsteksamen som
avholdes i løpet av november og desember.
• Elever som er oppe til utsatt prøve tildeles
normalt ikke studieplass fra høsten, men de
beholder førstegangsvitnemål
15
Ny og særskilt eksamen
• Ny
• Gjelder elever som får karakteren 1 på
eksamen.
• Særskilt
• Gjelder elever som får karakteren 1 i
standpunktvurdering.
16
Ny og særskilt eksamen
•
Gjennomføres i løpet av november/ desember.
•
Ved å gå opp til utsatt/ny/særskilt eksamen, beholder
eleven standpunktkarakter i faget.
•
Dersom eleven ikke benytter seg av muligheten for
utsatt/ny/særskilt eksamen høsten 2012, må han/hun
selv melde seg opp til privatisteksamen.
Standpunktkarakter faller da bort.
•
Elever som får IV i standpunkt omfattes ikke av
ordningen og må selv sørge for å melde seg opp til
eksamen som privatist.
17
Offentliggjøring av karakterer
8. juni
• Standpunktkarakterer offentliggjøres på
skolearena og på utskrift til hver enkelt elev.
• Klagefrist: 18. juni kl. 09.00
22. juni
• Eksamenskarakterer offentliggjøres i
skolearena i løpet av dagen.
• Klagefrist: 1. juli
18
Klageadgang
•
Det er klageadgang på alle eksamens- og
standpunktkarakterer med unntak av muntlig
eksamen der det kun er klagerett på
gjennomføringen av eksamen
•
Skjema for klager ligger på skolens hjemmeside
under elev/foresatt
•
Klage på standpunktkarakter sendes/leveres skolen
innen de frister som gjelder: 18. juni 2012 kl 09.00
•
Klagefrist på eksamenskarakter er 1. juli 2012
NB! Klage kan medføre at eksamenskarakteren går
ned
19
Klageadgang forts.
• Klager på standpunktkarakterer
behandles i fylkeskommunal
klagenemnd
• Klager på eksamenskarakterer behandles
i egne sensorgrupper, sentralt
20
Skoleavslutning
• Det blir skoleavslutning tirsdag 19. juni
kl 18.30 i skolens gymsal, med utdeling
av karakterkort
• Egen invitasjon kommer i starten av juni
21

similar documents