Sześciolatek w roli ucznia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 14 w

Report
SZEŚCIOLATEK
W ROLI UCZNIA
W PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 14
W OPOLU
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
NR 14
IM. A. MICKIEWICZA W OPOLU
JESTEŚMY SZKOŁĄ TWÓRCZĄ,
INTEGRACYJNĄ, PRZYJAZNĄ,
PROMUJĄCĄ ZDROWY I BEZPIECZNY
STYL ŻYCIA, BOGATĄ W HISTORIĘ,
TRADYCJE
I DOŚWIADCZENIA.
Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych latach 2010/2013
2010/2011 – 567 uczniów w 26 oddziałach (w tym jeden sześciolatków)
2011/2012 – 527 uczniów w 25 oddziałach (w tym jeden sześciolatków)
2012/2013 – 536 uczniów w 24 oddziałach (1 mieszany–18 sześciolatków i 7 siedmiolatków).
STATYSTYKA UCZNIÓW KLAS I
NA PRZESTRZENI LAT 2010/2013
Uczniowie
kl.I
w latach :
6-latki
7-latki
Razem
2010/2011
18
88
106
2011/2012
25
62
87
2012/2013
18
58
76
STATYSTYKA UCZNIÓW KL.I
W ODNIESIENIU DO ROKU URODZENIA
17%
29%
6 - latki
6 - latki
7 - latki
7 - latki
71%
83%
24%
6 - latki
7 - latki
76%
DATY URODZENIA UCZNIÓW KL.I E
Ilość uczniów
4
3
2
1
2
1
1
0
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
1
1
1
0
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesien
Październik
Listopad
Grudzień
DZIAŁANIA SZKOŁY NA RZECZ PRZYJĘCIA SZEŚCIOLATKÓW
Przygotowanie kadry pedagogicznej w zakresie edukacji wczesnoszkolnej –
doskonalenie zawodowe – studia podyplomowe, kursy, warsztaty, korzystanie z
doświadczeń nauczycieli przedszkoli.
UCZNIOWIE KLAS I – III UCZĄ SIĘ
W ODDZIELNYM BUDYNKU.
„Dla sześciolatka szkoła to miejsce nie tylko nowe i nieznane, ale czasem wręcz
przerażające. Dlatego też odpowiednia jej infrastruktura wydaje się kwestią zasadniczą.
Aby edukacja dziecka mogła przebiegać w komfortowych dla niego warunkach, w
szkolnych murach powinno ono czuć się bezpiecznie, pewnie i swobodnie…”
A. Brzezińska, D. Szymańska, Sześciolatek w szkole – zadania rodziny i szkoły, 2012.
DOPASOWANIE INFRASTRUKTURY SZKOŁY DO
POTRZEB DZIECI SZEŚCIOLETNICH.
W SZKOLE ZNAJDUJE SIĘ
SPECJALNIE PRZYGOTOWANA SALA
DLA 6-LATKÓW
SALA LEKCYJNA SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI: EDUKACYJNEJ (WYPOSAŻONEJ W TABLICĘ,
STOLIKI ITP.) I REKREACYJNEJ (ODPOWIEDNIO DO TEGO PRZYSTOSOWANEJ). SALE
WYPOSAŻONE SĄ W POMOCE DYDAKTYCZNE I PRZEDMIOTY POTRZEBNE DO ZAJĘĆ,
SPRZĘT AUDIOWIZUALNY, KOMPUTERY Z DOSTĘPEM DO INTERNETU, GRY I ZABAWKI
DYDAKTYCZNE,
KĄCIKI TEMATYCZNE (PRZYRODY – KĄCIK ZIMNEJ ZOŚKI- HODOWLE ROŚLIN, SKŁODOWSKIEJNASZE EKSPERYMENTY), KĄCIK PITAGORASA I CHOPINA, BIBLIOTECZKĘ (KĄCIK MICKIEWICZA),
TEATRZYK (KĄCIK SOFOKLESA).
Uczniowie mają możliwość
pozostawiania swoich
podręczników i przyborów w
szkole w specjalnych
pojemnikach.
SZKOŁA UCZESTNICZYŁA W RZĄDOWYM PROGRAMIE „RADOSNA SZKOŁA”. DZIĘKI ŚRODKOM
POZYSKANYM W RAMACH PROGRAMU ZAKUPIONO SPRZĘT I POMOCE DYDAKTYCZNE DO
MIEJSC ZABAW W SZKOLE M. IN. : MIĘKKIE KLOCKI, PIŁKI, MATERACYKI, TORY PRZESZKÓD,
SPRZĘT USPRAWNIAJĄCY MAŁĄ MOTORYKĘ ORAZ POMOCE I ZABAWKI DYDAKTYCZNE DO
AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ.
OFERUJEMY NASZYM DZIECIOM:
• Profesjonalną opiekę pedagogiczną,
logopedyczną, stomatologiczną i pielęgniarską
Rozpoznanie wad wymowy oraz niedojrzałych form
mowy
Badanie rozumienia mowy
Badanie orientacyjne ostrości słuchu
Badanie słuchu fonemowego
Badanie motoryki narządów mowy
Badanie motoryki manualnej
Badanie lateralizacji
Badanie kinestezji narządów mowy
Badanie budowy narządów mowy
Badanie świadomości językowej
Ocena poziomu rozwoju mowy w stosunku do normy
wiekowej.
Udzielenie porad w zakresie pomocy dzieciom z
zaburzeniami rozwoju mowy.
Terapia logopedyczna
Naukę w dobrze wyposażonych salach przedmiotowych
Ciekawe i
atrakcyjne
metody i
formy pracy
SZEROKĄ OFERTĘ ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I
POZALEKCYJNYCH
• Koła przedmiotowe:
polonistyczne, matematyczne,
historyczne, informatyczne,
plastyczne, muzyczne, techniczne
• Koła zainteresowań:
dziennikarskie, origami,
informatyczne, łamigłówki matematyczne,
muzyczno - plastyczne, chór,
sportowe (piłka siatkowa, ręczna, nożna,
lekkoatletyka, gry i zabawy)
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PRZYSTĄPILIŚMY JUŻ PO RAZ DRUGI DO REALIZACJI
PROJEKTU „INWESTYCJA W PIERWSZY KROK – II EDYCJA - PROGRAM ROZWOJOWY
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA OPOLA". PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY JEST
PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi
trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także
zagrożonych ryzykiem dysleksji.
2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w
zdobywaniu umiejętności matematycznych.
3. Zajęcia logopedyczne.
4. Gimnastyka korekcyjna.
5. Zajęcia rozwijające zainteresowania
uczniów wybitnie uzdolnionych w zakresie
nauk przyrodniczych.
6.Gry strategiczne i logiczne.
7. „Odyseja Umysłu”.
8. „Ceramika”, „Papieroplastyka”.
9. Tańce.
10. Nauka gry na bębnach Djembe.
11. Zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem
metody biofeedback.
12.Teatr.
13. Język francuski.
BAZA SZKOŁY
• Szkoła posiada dwie sale komputerowe
• Sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne
• Bibliotekę szkolną z centrum multimedialnym
• Dwie sale gimnastyczne oraz salę do ćwiczeń
korekcyjno - kompensacyjnych
• Pracownie przedmiotowe
• Gabinety: stomatologiczny i pielęgniarki szkolnej
• Świetlicę i stołówkę szkolną
• Boiska trawiaste i asfaltowe
• Zielone tereny rekreacyjno – spacerowe
„Jedną z ważniejszych funkcji pełnionych przez szkoły jest funkcja profilaktyczna, która
w momencie podejmowania edukacji formalnej przez dzieci sześcioletnie wydaje się
wręcz priorytetowa. Jest to szczególnie ważne dzisiaj, gdy mamy do czynienia z wieloma
nowymi źródłami zagrożeń, np. związanymi ze stylem życia, dbania o zdrowie…”
A. Brzezińska, Sześciolatek na starcie, 2012.
Przygotowano zaplecze żywieniowe.
Oddzielna jadalnia dla sześciolatków.
PRZYJAZNA SZKOŁA
„Indywidualne podejście do dziecka w momencie podejmowania edukacji przez
sześciolatków staje się kwestią nad wyraz zasadniczą(…). Dlatego ważne jest,
aby proces edukacji szkolnej rozpocząć właśnie od ich dobrego zdiagnozowania,
sformułowanie celów i wynikających z nich zadań…”
J. Urbańska, Sześciolatek wchodzi w rolę ucznia, 2012.



Szczególną uwagę zwracamy na indywidualizację pracy z dzieckiem,
wychodząc naprzeciw jego potrzebom, zainteresowaniom,
zdolnościom, bądź też napotykanym trudnościom.
Udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej – jak najbliżej
dziecka, bezpośrednio na terenie szkoły, dając wszystkim dzieciom
możliwość korzystania ze wsparcia.
Nauczyciele, razem ze specjalistami, jeśli jest taka potrzeba,
planują dla dziecka jak najlepszą pomoc i takie formy pracy, dzięki
którym pokona ono trudności i osiągać będzie sukcesy.
W SZKOLE DZIAŁA ŚWIETLICA
SZKOLNA CZYNNA CODZIENNIE
W GODZ. OD 7.00 - 17.00
• Świetlica obejmuje opieką uczniów kl. I-III
• Centrum Aktywności Twórczej „Świetlik”
oferuje uczniom różnorodne formy zajęć:
Dostosowanie świetlicy szkolnej
dla dzieci sześcioletnich –
bezpieczne meble, wykładziny
dywanowe, telewizor, wideofon.
Świetlica szkolna co roku zaskakuje swoją bogatą ofertą i proponuje
dzieciom udział w różnorodnych zajęciach rozwijających zainteresowania
i uzdolnienia sprawiając, że czas spędzony dzieci w świetlicy należy do
przyjemności.
W ramach projektu „Mali Artyści” dzieci sięgają po
nowe, często bardzo efektowne, techniki rękodzieła
artystycznego.
Z MYŚLĄ O NAJMŁODSZYCH UCZNIACH UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
ZOSTAŁ OPRACOWANY PROGRAM ZAJĘĆ MUZYCZNO-RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI
TAŃCA KLUB AKTYWNEGO PUCHATKA. PODCZAS ZAJĘĆ KSZTAŁCONY JEST OGÓLNY
ROZWÓJ DZIECKA, KOORDYNACJA RUCHOWA, PAMIĘĆ, SPOSTRZEGAWCZOŚĆ,
PRAWIDŁOWY ODDECH, UMIEJĘTNOŚĆ KONCENTRACJI, ROZWIJANE SĄ ELEMENTARNE
ZDOLNOŚCI MUZYCZNE ORAZ ZAINTERESOWANIA DZIECI.
„Przejście dziecka sześcioletniego z przedszkola do szkoły będzie dla niego
łatwiejsze, jeżeli będzie miało wcześniej okazję poznać swoją przyszłą
placówkę, zrozumieć na czym polega rola ucznia, poznać starszych
kolegów…”
A. Brzezińska, Sześciolatek w szkole – zadania rodziny i szkoły, cz.II, 2012.
PROGRAM WSPÓŁPRACY SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEJ
Celem programu jest:
•Nawiązanie stałej współpracy z dziećmi oraz rodzicami placówek przedszkolnych z dzielnicy Zaodrza w
Opolu;
•Przygotowanie sześciolatków do roli ucznia;
•Ułatwienie „startu szkolnego”;
•Tworzenie pozytywnych relacji między uczestnikami programu i atmosfery wzajemnej życzliwości;
•Promowanie dorobku i osiągnięć PSP 14;
• Integracja środowisk dziecięcych ;
•Pogłębienie współpracy z nauczycielami z różnych placówek przedszkolnych w zakresie twórczego i
aktywnego organizowania zajęć, wymiany doświadczeń oraz obserwacji.
Program stworzony został w celu przygotowania sześciolatków do roli ucznia oraz
zintegrowania dzieci uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 im. A.
Mickiewicza w Opolu z przedszkolakami z dzielnicy „Zaodrze” (Przedszkoli Publicznych
nr 18,24,29,38,43,46) podczas wspólnej nauki i zabawy. Spotkania cieszą się bardzo
dużym zainteresowaniem dzieci, rodziców i nauczycieli.
Program obejmuje :
• wizyty przedszkolaków w klasach III,
•udział w zajęciach świetlicowych,
•zwiedzanie szkoły,
•prezentacja przedstawień teatralnych, pokazów,
•przeprowadzenie konkursów plastycznych,
•organizowanie Dni Otwartych Szkoły,
•wspólne zabawy i gry w plenerze,
•zajęcia otwarte w zaprzyjaźnionych klasach z wykorzystaniem tablicy
interaktywnej,
•zabawa na wspólnym Balu karnawałowym,
•udział w Festynie rodzinnym,
•prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli przedszkoli i PSP 14,
•przygotowywanie wystaw i galerii,
•organizacja warsztatów plastycznych dla przedszkolaków i ich rodziców,
•promocja placówki w formie prezentacji multimedialnej dla rodziców,
•spotkanie psychologa, pedagoga i logopedy szkolnego i nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej z rodzicami przedszkolaków.
Realizacja programu przyczyniła się do:
•ułatwienia pokonania progu szkolnego przez dzieci,
•stworzenia pozytywnych relacji między uczestnikami programu i atmosfery
wzajemnej życzliwości,
• zapewnienia otwartej i trwałej komunikacji pomiędzy rodzicami a szkołą,
•poznania przez rodziców oferty edukacyjnej szkoły i przez to włączenie do
aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły,
•utrzymania ciągłości oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych (między szkołą
a przedszkolem),
•pozyskania wśród przedszkolaków przyszłych uczniów,
•zapewnienia rodzicom poczucia bezpieczeństwa ich dzieci w murach szkoły,
•promowania dorobku i osiągnięć PSP 14.
DZIEŃ OTWARTY
23 lutego 2013 r. każdy mógł odwiedzić naszą szkołę i
przekonać się dlaczego warto być jej uczniem. Na gości czekały
zabawy, atrakcyjne gry i mnóstwo niespodzianek. W świetlicy, w
sali językowej dzieci mogły pobawić się na wesoło z językiem
francuskim i chustą animacyjną. W kolejnej sali poznały sposób
wykorzystania zbędnej w domu makulatury i stworzyły z niej
zachwycające prace plastyczne. W holu
podziwiano zaś wyeksponowane
prace świetliczaków. Wszystkie
dzieci wyszły z zajęć
świetlicowych roześmiane, a na
ich twarzach pojawiły się
kwieciste, kolorowe i wyjątkowe
malowidła.… Zapraszamy
ponownie do Czternastki!!!

similar documents