Innledning til kurs

Report
ART
- et program for trening av sosial
kompetanse
Velkommen til ART-kurs
Del 1
Program for dagene
Dag 1
Kl 09.00 – 15.30 Velkommen!
Presentasjon av kurset og deltagere
Presentasjon av ART metoden
Gruppeoppgaver
Dag 2:
Kl 08.30 – 15.30 Sosial ferdighetstrening
Dag 3:
Kl 08.30 – 15.30 Sinnekontroll teori og sinnekontrolltrening
Dag 4:
Kl 08.30 – 11.30 Sinnekontrolltrening
Kl 12.30 – 14.30 Implementering av ART metoden
Kl 14.30 – 15.00 Evaluering
2
Denne presentasjonen
finner du på nettsiden
www.art.diakonhjemmeths.no
3
Eventyrstolen
•
•
•
•
•
Navn
Arbeidssted
En ting du er flink til
En ting du liker å gjøre
Forventning til dette kurset
4
ART
- Multimodalt program bestående av 3 komponenter
Sosiale ferdigheter
(atferd)
Sinnekontroll
(emosjoner)
Moralsk resonnering
(kognisjon)
Spesifikk trening
Spesifikk trening
Spesifikk trening
5
Forutsetninger for at program skal ha effekt
• Tiltak å være rettet mot den enkeltes
problemområder - risikofaktorer
• Tiltak må være basert på virksom teori og
tilpasset målgruppa
• Metoden må ha dokumentert effekt
• Metoden må være korrekt implementert
6
1. Tiltak må være rettet mot sentrale risikofaktorer
Vanligste risikofaktorene:
Kriminogene behov:
Antisosiale holdninger og verdier
Venner med atfersvansker
Endre tankemønster
Redusere kontakt med andre
med atferdsvansker
Positive modeller
Øke selvkontroll, selvstendighet
og problemløsningsferdigheter
Erstatt uønsket atferd med
prososiale ferdigheter
Temperament
Evnemessige forutsetninger
Familiefaktorer
Endre familiemønstre
Reduser rusbruk
Tiltak som ikke er rettet mot risikofaktorer hos den enkelte vil ikke gi effekt.
Jo flere risikofaktorer desto mer omfattende tiltak.
7
(Andrews 1990)
2. Tiltak må være basert på virksom teori
og tilpasset målgruppa
• De mest effektive metoder er basert på kognitive
behavioristiske teorier og sosial læringsteori
- Er blant annet basert på praktiske innlæringsmetoder der man
innøver alternative samhandlingsmønstre
• Finne balanse mellom behandlingsintegritet og
tilpasning av programmet til spesifikke
karakteristika hos den enkelte
- Motivasjonsproblemer
- Kognitivt nivå
- Angst etc.
8
Hva virker mot atferdsvansker (generelt)?
•
•
•
•
•
Sosial læringsteori (modell – rollespill)
Atferdsanalyse (lære prososial atfred)
Kognitive metoder (endre tankemønstre)
Opplæringsprogrammer (selvstendighet)
Strukturerte systemiske familiebaserte
programmer
9
3. Metoden må ha dokumentert effekt
Forskning nasjonalt og internasjonalt viser
at ART-metoden har god effekt.
(se bl.a. Barnoski & Aos, 2004 og
Gundersen & Svartdal, 2006)
10
4. Metoden må være korrekt implementert
Forusetninger:
•
•
•
•
•
•
•
•
Kunnskaper og ferdigheter hos trenere
Programansvarlig
Egen programmanual
Støtte / vilje i organisasjonen
Generaliseringsplaner
Veiledning – intern/ekstern
Evaluering
Tilpasning til aktuell målgruppe
11
• ART opprinnelig
– Utviklet av Arnold P Goldstein, Barry Glick og
John Gibbs ved Syracuse University i New York
– Start 1978 - gjennomgående gode resultater
• Non-profit
– Materiell distribueres i bøker og gjennom kurs
• Internasjonal organisasjon ivaretar kvalitetssikring
3 norske medlemmer (Børge Strømgren, luke moynahen, Knut
Gundersen)
– www.aggressionreplacementtraining.org/
• I Europa
– ART utbredt særlig i Sverige, Nederland, Polen, Storbritannia og
Norge
12
Bakgrunn for ART i Norge
1999 Goldsteinseminar Gardermoen
2002 Opprettelse av videreutdanning i ”trening av sosial
kompetanse”
2004 ART-senteret etablert på etterspørsel fra fagfeltet.
• Faglig knutepunkt
• Kvalitetssikring
• Fagutvikling
13
ART-senteret
Ann Karin
Sigmundstad
Johannes Finne
Johannes Langeveldt
Frode Svartdal
Knut Gundersen
Tutte Mitchell Olsen
60 studiepoengs videreutdanning i
“Trening i sosial kompetanse”
ART-instruktører
Deltids studie over 2 år:
8 ukes samlinger
ART sentral metode
ART-trenings praksis med forskning
Andre metoder i trening av sosial kompetanse
15
8 dagers ART-trener kurs
4 dager sosial ferdighetstrening og sinnekontrolltrening
3 dager repetisjon og moralsk resonnering
1 dag med praktisk prøve
ART-eksamen 15 studiepoeng
16
Veiledning
Veiledning i:
Implementering
Metodeutvikling
Miljøterapi / generalisering
Motivasjons- og belønningssystemer
17
FamilieART
Bygd på den Canadiske modellen til Calame & Parker
2 dagers påbygningskurs for ART-trenere
Gratis veiledning til familieART grupper som er med på forskning
18
6 dagers kurs
JuniorARTtrener
19
Evalueringsundersøkelser i Norge
20
Anbefalt og en del av MultifunC - modellen (Andreassen - 03)
Forskergruppe oppnevnt av utdanningsdirektoratet og helse og sosialdirektoratet (Nordahl -06)
Programmet vurderes å tilhøre kategori 3: Program med dokumenterte resultater.
”Forskergruppen anbefaler ART til bruk på skolens
ungdomstrinn i forhold til grupper som har
utviklet eller står i fare for å utvikle problematferd.
Brukt i primærforebyggende sammenheng bør
programmet suppleres med skoleomfattende tiltak.”
21
Hvor trenes ART i Norge?
Barnehager
Skoler
Fengsel
Psykiatri
Barnevernsinstitusjoner
Rusinstitusjoner
Asperger / Autisme
Psykisk utviklingshemming
ART grupper i alle landsdeler
i over 50 kommuner.
Over 2000 trenere
Fra full implementering i alle trinn til enkeltgrupper
23
ART treneropplæring - 8 dagers kurs
1.
Samling (4 dager)

Introduksjon av ART / teorigrunnlag

Sosialferdighetstrening

Sinnekontrolltrening

Implementering
2.
Samling (3 dager)

Repetisjon sosial ferdighetstrening og sinnekontrolltrening

Moralsk resonnering

Generalisering
3.
Samling (1 dag)

Praktisk prøve/ Veiledning
24
Krav til ART trenerutdanning
• Minimum 80% deltagelse på kurset
• Innlevering av dokumentasjon på gjennomført
18 treningspass av ART time som hoved /
medtrener
(ikke nødvendig å være utført før eksamen men må
fremlegges før ART trenerbevis utstedes av Rogaland
Høgskole)
25
ART-eksamen
•
•
•
•
•
15 studiepoeng
Slutten av hvert semester
4 timers skriftlig
Ca 1000 siders pensum
Koster kr. 1750
26
ART program (standardprogram)
• Vanligvis 10 ukers program
• Hver komponent 1 gang pr uke, ca 1
time pr gang, helst ulike dager
27
Må man trene alle komponentene i ART?
Nei, men betegnelsen ART står for alle tre
komponentene samlet
– Det er fullt mulig å bare trene Sosiale ferdigheter
– Det er fullt mulig å bare trene Sinnekontroll
– Det er fullt mulig å bare trene Moralsk Resonnering
Men da trener man ikke ART men trening
av enkeltkomponenter!
28
Vanligvis 2 trenere for mellom 4 - 8 deltagere
Klar oppgavefordeling
mellom
trenerne
29
Gruppesammensetning
•
•
•
•
4 – 8 barn/ ungdom
Begge kjønn
Gjerne som omgås på fritiden
Gjester kan droppe innom, men da som
deltakere
• Helst positive rollemodeller i gruppa
(for eksempel ART juniortrener)
30
Regler
• Kom presis
• Skru av mobilen
• Lytte
• Delta aktivt
• Rekk opp hånda
• Enkle, tydelige konsekvenser
– Be gruppa om unnskyldning
– Ikke delta  forlater treningen
– Forklare hvorfor en kom for sent
R
E
S
P
E
K
T
31
YTRE STRUKTUR
–
Strukturen i treningen
Velkomst
Følgende kan inngå i velkomsten:
•
Hilse (med tilstandssjekk)
•
Presentere gjester
•
ART- rop, Hook up eller liknende
•
Minne om regler
–
Tilbakeblikk fra forrige trening i samme komponent
–
Gjennomgang av trenings- oppdrag fra forrige
trening i samme komponent
YTRE STRUKTUR fortsetter
–
Treningsoppdrag til gruppa (dersom det ikke er gitt
på punkt 8)
–
ART- lek (her eller tidligere i treningen)
–
Tilbakeblikk fra denne treningen
–
Orientering om neste trening
–
Avslutning
Følgende kan inngå i avslutningen:
•
Evalueringsrunde evt. ”vennskapsrunde”
•
Anerkjennelse / diplomer
•
ART- rop
INDRE STRUKTUR
1.
Definer ferdigheten
•
•
2.
3.
Demonstrer ferdigheten
Diskuter behov for ferdigheten
•
•
4.
5.
6.
7.
8.
9.
HVA BETYR DET?
TRINNENE
HVORFOR?
NÅR KAN DEN BRUKES?
Velg hovedaktør og medaktør
Planlegg rollespillet og del ut
observasjonsoppgaver
Gjennomfør rollespill
Tilbakemeldingsrunde
Treningsoppdrag individuelt
Repeter punktene 4-8
Litteratur
Goldstein, A., Glick, B. & Gibbs, J.
(1998) Aggression Replacement
Training A Comprehensive
Intervention for Aggressive Youth.
Ch.Ill.: Research Press. Svensk
utgave 2001
Gundersen et al. (2006). Nettverk og sosial
kompetanse. Oslo: Gyldendal akademisk
Gundersen, K., Olsen, T.M. & Finne, J. (2005).
Moynahan, l., Strømgren, B. & Gundersen; K.
(red) (2005): Erstatt aggresjonen.
Aggression Replacement Training og positive
atferds- og støttetiltak. Oslo: Universitetsforlaget
Salmon, S & Salte, R (2008).
PEACE4KIDS – ART. Trening av
sosial kompentanse
Sandnes: DHSR
ART En metode for trening av sosial kompetanse. skriftserie nr 6, 2008
Nærbø: Rogaland høgskoles skriftserie nr 4
33
Kurshefte
ART
en metode for trening
av sosial kompetanse
KURSHEFTE
Knut Gundersen
Johannes Finne
Tutte Mitchell Olsen
34
ART programmanual
ART
en metode for trening
av sosial kompetanse
Manual for 10 ukers ART program

Sosiale ferdigheter

Sinnekontroll

Moralsk resonering
Knut Gundersen
Johannes Finne
Tutte Mitchell Olsen
35
Hvordan finne ut mer om ART?
http://art.diakonhjemmeths.no
– Materiale for trening
• Brukernavn – art1
• Passord – Klart123
– Info og nyheter
36
Sosial ferdighetstrening etter pausen
• Introduksjon i plenum
• Demonstrasjonstime i plenum
• Oppgaver i trenerpar i gruppene
• Trening på sosial ferdighetstrening
37

similar documents