Den nye skolereform på Brylle skole

Report
2014
Skolen inddeles
Indskoling – 0.-3.kl med følgende lærer:
Annette, Tina, Henriette, Julie, Lisbeth,
Eigil, Hans-Jørgen, Andres, Louise,
Janne og Bente
 Mellemtrinnet – 4.-6.kl. med følgende
lærer:
Mads, Susanne, Yvonne, Jannie, Helle,
Else-Marie og Xenia

Understøttende undervisning
Understøttende undervisning på Brylle
skole består af: morgensang, lektiecafe og
”bånd”.
 Dette bånd indeholder læsning,
bevægelse, faglig fordybelse og
trivselsarbejde – bemanding er dels lærer
og dels pædagoger.
 Vi kunne tænke et bånd, for de yngste,
hvor eleverne kan vælges forskellige
aktiviteter ( skak, dans, bordtennis osv.)
sidst på dagen – en slags valgfag!

45 min. bevægelse pr. dag

Hvordan tænker vi at kravet om 45 min.
bevægelse om dagen skal opfyldes: 1
ekstra time på skemaet, ”båndet” og
krav om mere bevægelse i
undervisningen.
Mere varieret skoledag
Kravet om en mere varieret skoledag:
skemaet deles i kortere lektioner, det før
omtalte ”bånd”, samt mere bevægelse i
undervisningen.
 Flex/Tema uger – eller flexdage – svarende
til 4 uger, en uge fælles for alle (indskoling
og mellemtrinnet), to uger i afdelingen
placeret som uger og mindst en uge
placeret som enkelte dage.

Skolefester - traditioner





Skolefester – der afholdes to skolefester og en
sommerafslutning.
Det er ”mellemtrinnet” der planlægger november festen
(2. torsdag i november) og ”indskolingen” der planlægger
marts festen (2.torsdag i marts). Der skal til festen være
noget underhold (musik, teater el.lig..). Festerne starter kl.
18.30 og slutter kl. 21.00.
Sommerafslutningen indeholder fællesspisning for alle –
en dyst mellem lærerne og eleverne fra 6. kl. Den starter
kl. 17.30 og slutter kl. 19.00, efter kl. 19 holder 6. kl. en
lille afskedsreception for deres lærer og forældre.
Affaldsindsamling – indskolingen planlægger(dato i
kalender)
Juleklippedag – mellemtrinnet planlægger(dato i kalender)
Forældresamarbejde
Skole/hjemsamtaler ligges fra 15-17
Der laves et forældremøde i starten af
skoleåret. En dag for indskolingen og en
anden dag for mellemtrinnet. Dette møde
lægger fra 18.30-21, med fælles oplæg om
inklusion og dernæst møde i klasserne.
Datoer meldes snart ud.
 Andre forældremøder ligger fra 15-17
 Kommunikation til lærerne foregår over
intra eller ved at ringe til skolen, hvor
lærerne kan træffes hver dag 8-15 og en
dag om ugen til 17.


Lektiecafe
Ligger om eftermiddagen, det er
bestemt af forvaltningen. Forældre skal
FRA – vælger om deres børn skal gå i
lektiecafe, skolen opfordre til at alle
deltager
 I lektiecafe tiden tænkes lidt forskelligt i
indskolingen og mellemtrinnet

Årets planlægning

Kvartals planer i stedet for årsplaner – i
stedet for at lærerne, ved skoleårets start
udarbejder en årsplan, laver lærerne nu
kvartalsplaner. Dette for at gøre det mere
smidigt i forhold til fælles planlægning i
teamet. Disse kvartalsplaner lægges på
intra som årsplaner, der vil være deadlines
– 1/9, 1/12, 1/3. Teamet laver desuden en
aktivitets kalender fælles for hele teamet,
så fælles aktiviteter og flex/tema uger og
dage lægges ind! Denne ligges også på
intra – tilgængelig for alle forældre
Den åbne skole




Åbneskole – der er lavet aftaler om
partnerskaber med musikskolen. Det betyder
at musikskolen har tre lektioner om fredagen –
kl. ca.12-15. Sammen med musikskolen
deltager en pædagog eller en lærer.
Følgende er aftalt:
En lektion for førskolegruppen i hver skoleuge
En lektion for indskolingsgruppen i hver
skoleuge
En lektion med relation til aktiviteter i SFO
Lejreskole - overnatning
Lejrskole/overnatning – der er enighed
om, at vi skal prioritere, at have
overnatningstur hvert skoleår for alle
klasser - dette betyder, at Sild turen ikke
længere er en realitet!
 Der vil desuden, som udgangspunkt,
være en 4 dages tur for 6. kl. Skolen
yder tilskud og klassekassen betaler
resten!


similar documents