Det nære sundhedsvæsen

Report
Torben K. Kjeldgaard
Aalborg Kommune
Sundhed og Bæredygtig Udvikling
Sundhedsafdelingen
Sundhed og Bæredygtig Udvikling
Det nære sundhedsvæsen
Sygehus
Almen Praksis
Kommune
Det nære sundhedsvæsen
Sundhed og Bæredygtig Udvikling
Sundhed og Bæredygtig Udvikling
Det nære sundhedsvæsen ønskværdigt.
•
•
•
•
•
En af tankerne bag strukturreformen
Fokus på det hver sektor er gode til
Kvalitet for borgeren
Optimal anvendelse af ressourcer – LEON
Stærkt nært sundhedsvæsen – sammenhængende
patientforløb i et sammenhængende sundhedsvæsen
Udfordringer for det nære sundhedsvæsen og
dernæst nogle indsatsområder
Sundhed og Bæredygtig Udvikling
Det nære sundhedsvæsen - udfordringerne 1.
Ændringer i en sektor, har konsekvenser i andre sektorer.
Udviklingen i sygehusvæsnet
o Kortere indlæggelsestid
o Flere ambulante forløb
o Ny teknologi
o Færre sygehuse /større specialisering
Flere og mere komplekse aktiviteter i det nære sundhedsvæsen.
Sundhed og Bæredygtig Udvikling
Sundhed og Bæredygtig Udvikling
Stigning i ambulant aktivitet.
Sundhed og Bæredygtig Udvikling
Det nære sundhedsvæsen - Udfordringerne 2.
Den demografiske udvikling
o Flere ældre
o Flere med en eller flere kroniske lidelser
o Gruppen af erhvervsaktive konstant
Økonomisk forsørgerbyrde samt på sigt risiko for mangel
på arbejdskraft
Sundhed og Bæredygtig Udvikling
Befolkningsudvikling indextal 2005-2040
Befolkningsudviklingen
210
190
Index 100 i 2005
170
150
0-24 år
25-66 år
130
67-79 år
80+ år
110
90
70
50
2005
Sundhed og Bæredygtig Udvikling
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
Flere kronikere
Procentandelen af voksne med en eller flere
langvarige sygdomme i Danmark
50.00%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
1987
2005
”Ældrebefolkningens sundhedstilstand i Danmark”, Sundhedsstyrelsen 2010
Sundhed og Bæredygtig Udvikling
2020
Det nære sundhedsvæsen Udfordringerne 3.
Manglende lægedækning
o Mange læger i den forventede tilbagetrækningsalder. Inden 2020
estimeret behov for 82 nye alment praktiserende læger i RN.
- Ledige ydernumre i Nordjylland
- Geografisk skæv fordeling
Flere ældre, flere kronikere, flere og mere komplekse opgaver i det nære
sundhedsvæsen (Almen praksis og det kommunale sundhedsvæsen)
Sundhed og Bæredygtig Udvikling
Hvilke konsekvenser har disse
udviklingstendenser.
Sundhed og Bæredygtig Udvikling
Kommunen opruster på sundhedsområdet
Sundhed og Bæredygtig Udvikling
Udvikling i antal sygeplejersker i kommunerne
Kilde : KL- strategi for det nære sundhedsvæsen 2012
Sundhed og Bæredygtig Udvikling
Reklame
Dansk sundhedsinstitut –
Hjemmesygeplejens opgaver i
udvikling. 2009.
- Den er god !
Link:
Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling
Sundhed og Bæredygtig Udvikling
Illustration af den generelle udvikling i opgavedeling mellem primær- og
sekundærsektor
Kilde: Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling, Dansk Sundhedsinstitut, maj 2009
Sundhed og Bæredygtig Udvikling
Flere og mere komplicerede kliniske opgaver i hjemmepleje og
hjemmesygeplejen
•
•
•
•
•
•
•
•
Øget medicinering, herunder
injektioner
Iltbehandling og respiration,
herunder tekniske opgaver
og monitorering
Inhalationsbehandling, herunder
vejledning om inhalationsteknik
Apparaturvedligehold
Patientoplæring om
insulinbehandling
Blodsukkermålinger
Blodsukkerprofil
IV-behandling
Kilde: Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling, Dansk
Sundhedsinstitut, maj 2009
Sundhed og Bæredygtig Udvikling
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Akutte opgaver vedr. svage
diabetikere
Kompressionsbehandling
Bestilling af sårpræparater
Assistance i forbindelse med
telemedicin på KOL- og sårområdet
Nye former for smertebehandling
for kræftpatienter
Øget samarbejde med hospitaler
bl.a. vedr. palliation
Demenskoordination
Klargøring til indlæggelse
Observation af bivirkninger efter
indlæggelse
Henvisningsinstanser til hjemmesygeplejen
Henvisningsinstanser
Sygehus
43 %
Egen læge
21 %
Internt personale
11 %
Andre
25 %
Kilde: KL- Strategi for den nære sundhedsvæsen
Sundhed og Bæredygtig Udvikling
Konklusioner fra DSI - rapporten - Flere og mere komplekse
opgaver i Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen
•
•
•
Flere ældre med flere kroniske sygdomme
Pleje og behandling er blevet bedre/mere effektivt i hele sundhedsvæsnet
Forøget organisatorisk kompleksitet
Konsekvens:
o Flere opgaver
o Mere komplicerede opgaver
o Tovholder/koordinator funktion
o Glade for deres arbejde, spændende hvor de får brugt deres faglighed,
travlt.
Sundhed og Bæredygtig Udvikling
Fra opgaveglidning til opgaveoverdragelse
• Primær sektor varetager flere og mere
komplekse opgaver
• Udviklingen er fornuftig ift. LEON-princippet
• Behov for at gå fra opgaveglidning mellem
sektorerne til planlagt opgaveflytning, hvor
ressourcerne følger med
Sundhed og Bæredygtig Udvikling
Styringsredskaber på tværs
• Sundhedsaftalerne
• Aktivitetsbestemt medfinanciering
Sundhed og Bæredygtig Udvikling
Eksempler på konkrete faglige samarbejder på tværs af
sektorerne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Udskrivningskoordinator
Opfølgende hjemmebesøg
Dele – rotationsstillinger
Praksiskonsulenter
Fælles undervisning og fyraftensmøder
Fora for tværfaglig erfaringsudveksling
Bytte – Bytte Sygeplejerske
Kontaktudvalg
Læge-kommune-kontaktudvalg
Telecare
Sundhedskvarterhuse – integratet care
Sundhed og Bæredygtig Udvikling
Incitamentsstrukturen
• Frem til 2012 var den kommunale medfinansiering opdelt i et
grundbiddrag (udregner pba. antal indbyggere i kommunen) +
aktivitetsbestemt medfinansiering)
• Pr. 1. jan. 2012 omlægning af medfinansieringstaksten
o Grundbidraget fjernes
o Den aktivitetsbestemte medfinansiering hæves –
Eksempel – stationær behandling:
o Før 1. januar 2012 : Max. 4.973 kr. pr. indlæggelse
o Efter 1. januar 2012 : Max.14.025 kr. pr. indlæggelse
Sundhed og Bæredygtig Udvikling
Interne aktiviteter indenfor DNS
•
Strategi for det nære
sundhedsvæsen i Aalborg
Kommune 2010.
4 overordnede temaer - 9
indsatsområder.
•
Udmøntning af KL strategi for det
nære sundhedsvæsen
•
Sundhedspolitik
Sundhed og Bæredygtig Udvikling
KL strategi – Det Nære Sundhedsvæsen
12 temaer i alt 68 anbefalinger
•
•
Nogle kan kommunerne
umiddelbart arbejde videre
med
Mange er anbefalinger på
nationalt niveau, hvor
Sundhedsstyrelsen opfordres
til at tage initiativ, eller KL selv
forventer at tage initiativ.
KL's strategi for det nære sundhedsvæsen sammenfatning
Sundhed og Bæredygtig Udvikling
Aalborg Kommunes sundhedspolitik 2012-2014
Tema - Det nære sundhedsvæsen
•
Kontinuerligt at arbejde for et synligt sammenhængende nordjysk
sundhedsvæsen, hvor opgaverne løses effektivt, velkoordineret og så
tæt på borgeren som muligt.
•
Fortsat styrke samarbejdet med almen praksis om et veludbygget og
effektivt nært sundhedsvæsen.
•
Arbejde for at sikre et synligt, effektivt, innovativt og faglig kompetent
kommunalt sundhedsvæsen, hvor opgaverne varetages med afsæt i
borgerens behov og muligheder.
•
Styrke samarbejdet mellem den kommunale sygepleje, den
kommunale sundhedstjeneste, sygehuse og almen praksis med
henblik på at reducere antallet af unødige (gen)indlæggelser.
•
Målrettet anvende de forebyggende hjemmebesøg hos ældre til tidlig
opsporing af sygdom, samt i besøgene have fokus på forebyggelse og
sundhedsfremme.
Sundhed og Bæredygtig Udvikling
Perspektiver
• Øget behov for koordinering. Opleves som en stor udfordring – men
dette er en absolut nødvendighed .
• Kommunerne arbejder for at undgå unødige indlæggelser :
o Flere ressourcer - eller nye måder at bruge de eksisterende på. ?
o Mere klinisk faglig viden – Specialist eller generalist ?
o Koordinator/tovholderfunktion – forståelse af systemet som et hele
• Uddannelsesinstitutionerne leverer de menneskelige
ressourcer til systemet. Er de nye klar til virkeligheden ?
• Er sektorerne klar
Sundhed og Bæredygtig Udvikling
Tak for ordet

similar documents