Poddziałanie 7.2.2 PO KL - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Report
Organizator
Rozwój ekonomii społecznej w ramach
Poddziałania 7.2.2 POKL
w województwie kujawsko-pomorskim
w latach 2007-2013
Toruń, 27.09.2013
Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Poddziałanie 7.2.2 PO KL
Typy projektów
Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania instytucji wspierających
ekonomię społeczną
Wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej, przystąpienie do lub zatrudnienie
w spółdzielni socjalnej
Działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł
finansowania instytucji wspierających ekonomię społeczną oraz spółdzielni
socjalnych
Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wsparcie dla utworzenia i/lub
funkcjonowania instytucji
wspierających ekonomię społeczną
FORMY WSPARCIA 7.2.2
Dostęp do usług prawnych, księgowych,
marketingowych
Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia
w sektorze ekonomii społecznej
Usługi wspierające rozwój partnerstwa
lokalnego na rzecz ekonomii społecznej
Szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy
i umiejętności potrzebnych do założenia
i/lub prowadzenia działalności w sektorze
ekonomii społecznej
Doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in.
w postaci punktów lub centrów doradztwa,
inkubatorów społecznej przedsiębiorczości
tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju)
Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
FORMY WSPARCIA 7.2.2
Wsparcie na założenie spółdzielni
socjalnej, przystąpienie do lub
zatrudnienie w spółdzielni socjalnej*
Wsparcie szkoleniowe i doradztwo
Przyznanie środków finansowych dla
spółdzielni socjalnej na założenie,
przystąpienie do lub zatrudnienie w
spółdzielni socjalnej (do 20 tys. zł na osobę)
Wsparcie pomostowe w okresie do 6/12
miesięcy, wypłacanego miesięcznie w
wysokości nie większej niż kwota
minimalnego wynagrodzenia
obowiązującego na dzień zawarcia umowy o
udzielenie wsparcia pomostowe, połączone
z doradztwem oraz pomocą w efektywnym
wykorzystaniu przyznanych środków
* Formy wsparcia możliwe do
realizacji wraz ze zmianą SzOP
PO KL z czerwca 2010 r.
Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
W latach 2007-2010 ogłoszono 3 konkursy obejmujące
działania na rzecz wsparcia dla utworzenia lub/i
funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału)
instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej,
świadczących w ramach projektu w sposób
komplementarny i łączny:
 usługi prawne, księgowe, marketingowe;
 doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. w postaci punktów lub
centrów doradztwa, inkubatorów społecznej przedsiębiorczości
tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju);
 szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych
do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii
społecznej;
 usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii
społecznej (m.in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych
podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii
społecznej);
 promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii
społecznej.
Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ROK 2011 konkurs 7.2.2
Nowy typ operacji:
• Wsparcie dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie
działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej poprzez
zastosowanie w ramach projektu co najmniej dwóch z następujących
instrumentów:
 doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i
umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia spółdzielni socjalnej;
 przyznanie środków finansowych na założenie i/lub przystąpienie do spółdzielni
socjalnej –o ile wszyscy członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenie
działalności lub przystąpiły do spółdzielni socjalnej w wyniku uczestnictwa w projekcie,
do wysokości 20 tys. na osobę (członka);
 wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia
umowy o udzielenie wsparcia pomostowego
 działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych
źródeł finansowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej oraz
spółdzielni socjalnych
Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Liczba podpisanych umów w latach
2007-2011
Liczba zawartych umów
w ramach Poddziałania
7.2.2
Liczba osób objęta
wsparciem w ramach
projektu
2008
2
573
2009
5
3 795
2010
5
3 394
2011
4
1 206
Łącznie 2008-2011
16
8 968
Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Podział osób objętych wsparciem według
statusu na rynku pracy
- stan na koniec I półrocza 2013
24.02%
Bezrobotni
Osoby nieaktywne
zawodowo
Zatrudnieni
62.52%
13.46%
Łączna liczba uczestników: 8 968
Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Podział uczestników ze względu na wiek,
niepełnosprawność – stan koniec1 półrocza 2013
1200
1049
1000
800
592
600
kobiety
492
meżczyźni
400
311
320
187
200
54
33
0
15-24
55-64
pracownicy 55-64
niepełnosprawność
Łączna liczba uczestników: 8 968
Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Procentowy udział osób z terenów wiejskich
- stan na koniec I półrocza 2013
34.88%
tereny wiejskie
reszta
65.12%
Łączna liczba uczestników: 8 968
Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wskaźniki osiągnięte w ramach projektów konkursowych
2007-2013
Nazwa wskaźnika
Liczba osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, które zakończyły udział w
Działaniu
Liczba podmiotów ekonomii społecznej,
które otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem
instytucji ekonomii społecznej
Liczba osób, które otrzymały wsparcie w
ramach instytucji ekonomii społeczne

Liczba podmiotów ekonomii społecznej
utworzonych dzięki wsparciu z EFS:
Wartość docelowa
wskaźnika wg Szop
Osiągnięta wartość na dzień
30.06.2013
11 301 osób
10 436 osób (92,35%)
357 podmiotów
575 podmiotów (161,04%)
2 213 osób
8 804 osób (397,83%)
19 podmiotów
13 podmiotów (68,42%)
Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Obecnie realizowane projekty na rzecz wsparcia ekonomii
społecznej:
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej
realizator projektu: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA
Włocławskie Centrum Wsparcia Ekonomii Społecznej
realizator projektu: Centrum Edukacji i Kultury "Zenit" - inż. Ryszard Girczyc
Spółdzielnia socjalna szansą dla Ciebie
realizator projektu: Fundacja Ekspert-Kujawy w partnerstwie z Kancelarią Rzeczoznawców
Gospodarczych Ekspert-Kujawy
Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Toruniu
realizator projektu: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych
TŁOK
Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej
realizator projektu: Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki
Latająca Akademia Przedsiębiorczości Społecznej
realizator projektu: Fundacja Gospodarcza "Pro Europa„ w partnerstwie z VOBACOM sp. z o.o.
Rozwój i funkcjonowanie Kujawsko-Pałuckiego Centrum Ekonomii Społecznej
realizator projektu: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy w partnerstwie z Gaudeamus
Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Konkurs 1/POKL/7.2.2/2013
w ramach Poddziałania 7.2.2 stworzono sieć Ośrodków wspierających
merytorycznie i finansowo rozwój sektora ekonomii społecznej na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego
podział obszaru wsparcia na 6 subregionów
okres realizacji projektu nie krótszy niż 24 miesiące
trwałość funkcjonowania OWES na terenie woj. kuj.-pom. po zakończeniu
realizacji projektu w okresie równym okresowi realizacji projektu, który
zapewnia PES zakres form wsparcia świadczonych w ramach 1 typu
operacji
OWES wdraża standardy działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej
2 to minimalna liczba spółdzielni socjalnych utworzonych w ramach
projektu wynosi
Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
SIEĆ OWES
Konkurs 1/POKL/7.2.2/2013
6 subregionów
Kujawsko-Pomorski
Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej
• subregion I
• powiaty: sępoleński, nakielski, bydgoski ziemski, Miasto
Bydgoszcz
• Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA
• termin realizacji: 01.07.2013 - 30.06.2015
Kujawsko- Pomorski
Inkubator
Przedsiębiorczości
Społecznej
• subregion II
• powiaty: tucholski, świecki, grudziądzki ziemski, Miasto
Grudziądz
• Fundacja Gospodarcza "Pro Europa„
• termin realizacji: 01.09.2013 - 31.08.2015
Kujawsko- Pałuckie
Centrum Ekonomii
Społecznej
• subregion III
• powiaty: żniński, inowrocławski, mogileński
• Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
• termin realizacji: 01.10.2013- 30.09.2015
Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
SIEĆ OWES
Konkurs 1/POKL/7.2.2/2013
6 subregionów
Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej w
Toruniu
• subregion IV
• powiaty: chełmiński, aleksandrowski toruński ziemski, Miasto
Toruń
• Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży oraz Toruńskie
Stowarzyszenie Ekologiczne Tilia
• termin realizacji: 01.09.2013- 31.08.2015
Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej
"SUKCES"
• subregion V
• powiaty: radziejowski, lipnowski, włocławski ziemski, Miasto
Włocławek
• Centrum Edukacji i Kultury "Zenit"- inż. Ryszard Girczyc
• termin realizacji: 01.08.2013-31.07.2015
Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej
• subregion VI
• powiaty: wąbrzeski, brodnicki, golubsko-dobrzyński, rypiński
• Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia
Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
• termin realizacji: 01.08.2013-30.09.2015
Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dziękuję za uwagę
ORGANIZATOR

similar documents